Hoofdstuk 15
Start Auteur Danil inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Doden vragen naar de eindtijd 

Openbaring 6:9-12.

Tekst:   En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd, dat zij nog een korten tijd moesten wachten, Openbaring 6:11.

 

Het vijfde zegel toont live een vraaggesprek tussen Jezus en martelaren aan de overzijde van het graf, die door Gods woord geloven in Jezus als Christus en als Here. Hun vraag is van groot belang, omdat het antwoord van Jezus daarop het geheim van het zesde zegel ontsluiert.

En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God, en om het getuigenis dat zij hadden.

De martelaren die geslacht zijn om hun getuigenis spreken Jezus aan als de heilige en waarachtige Heerser, opdat Hij hun vragen beantwoorden zal als Christus en als Here. Zij vragen niet of het oordeel en Gods wraak wel zal komen. Neen, op luide toon vragen ze "wanneer" Jezus de levenden en de doden zal oordelen, en Hij wraak neemt op de levenden. Dat zij met oordelen het oordeel bedoelen, leert de witte kleding die ze dan krijgen.
Witte kleding voor zielen wijst op de opstanding en opname van de gelovigen bij het oordeel.

Terwijl hun vraag naar de tijd van wraak de volken geldt, die in de eindtijd de aarde bewonen. Het gaat met wraak niet om latere hellestraffen, maar om wraak hier en nu aan volken op de aarde. Bij hun vraag om het "wanneer" gaat het om twee verschillende zaken: het oordeel en Gods wraak. Ze vragen dus naar de tijd van twee zaken: naar die van het oordeel van de levenden en de doden, n die van Gods wraak aan de laatste bewoners van de aarde.

En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen.

Waarom de zielen naast het oordeel ook wraak noemen, leert hun plaats. Want ze vertoeven niet onder een willekeurig altaar, maar onder het altaar van Gods tempel. Als getuigen van "Gods woord" weten zij, dat de profeet Jesaja (13) en Jeremia (50 en 51) spreken van Gods wraak over de tempel. Zodat hun vraag naar het "wanneer" van de wraak vanaf die plaats duidt op de profetie over de verwoeste tempel n de verwerping van Jezus. De eerste tempel is door de legers van Nebukadnezar uit Babel vernietigd en de tweede door de legers van het Romeinse rijk onder leiding van Titus. Verder is de tweede tempel door de Syrir Antiochus IV ontheiligt, toen hij een varken op het altaar offerde aan de afgod Zeus.

Hun vraag naar de tijd van wraak over het altaar betekent dat dit pas in de eindtijd gebeurt.

Maar hoewel het oordeel en de wraak twee verschillende zaken zijn, vragen de martelaren naar de tijd van beide tegelijk. Doordat de martelaren in n adem naar de tijd van het oordeel en de wraak vragen, verwachten ze beide in dezelfde tijd. En dat beide zaken tegelijkertijd komen, wordt door Jezus bevestigd doordat Hij hen witte kleding geeft. Witte kleding aan de zielen wijst op de opstanding van het lichaam bij het oordeel. De gift van witte kleding in antwoord op hun dubbele vraag, onthult dat beide zaken tegelijkertijd komen. Het oordeel komt in de eindtijd tijdens Gods wraak aan de volken die het altaar hebben verwoest. Kortom, het antwoord op hun vraag naar het wanneer van het oordeel en wraak luidt, dat het oordeel tijdens de catastrofe van het zesde zegel zal plaatsvinden:

 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven,

Doch behalve witte kleding krijgen ze te horen nog een korte tijd te wachten. Terwijl het zegel dat hierna komt de wraak tegen de genoemde volken beschrijft, moeten ze wachten. Wachten in verband met de tijd betekent dat de gigantische catastrofe, die de profeet Jol beschrijft en Petrus op Pinksteren citeerde, wordt uitgesteld. Uitstel van het zesde heeft gevolgen voor het zevende zegel. Uitstel betekent dat het zevende zegel met de bazuinen eerst komt en aan de wraak voorafgaat. Door het uitstel worden de bazuinen belangrijke tekenen in de tijd vr het oordeel. En omdat door het uitstel de bazuinen vooraf gaan aan het oordeel en wraak, neemt de zesde bazuin de plaats in van het uitgestelde zesde zegel.

Bovenal toont het uitstel dat Jezus de komst van de zesde bazuin bepaald. Want daar Jezus de duur van het "uitstel" bepaalt, bepaalt Hij ook het tijdstip van de 6e bazuin:

en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten,

Nu het uitstel in tijd is, is het onjuist hiervan het getal te maken zoals de meeste vertalingen doen. Het oordeel wordt niet uitgesteld totdat het getal vol is, maar tot "de tijd" vol is, n nieuwe martelaren om hun getuigenis over Jezus worden gedood. En omdat de nieuwe martelaren mededienstknechten zijn van de zielen onder het altaar, spreken zij gelijk als de martelaren uit het vijfde zegel. Nieuwe getuigen als de martelaren betekent, dat dezen de bazuinen uitleggen en toepassen met Jezus als de Christus en als Here.

Toepassing van de bazuinen met Jezus als de Auteur roept weerstand op, als men leert dat het  tekenen zijn van de spoedige komst van Jezus en het oordeel. Vooral nu de volken die de tempel hebben verwoest, Syri, Irak en het Romeinse Rijk reeds betrokken zijn bij een oorlog die mogelijk eindigen zal in de zesde bazuin. Door de actualiteit van de oorlog wordt toepassing in onze tijd niet verdragen; dan vallen er doden (geestelijk?) onder getuigen. Er vallen dan niet alleen doden onder christenen, maar ook onder Joden. Want van hen die door geweld gedood worden, behoren ook hun broeders. Daar de zielen onder het altaar Joden zijn, zijn hun broeders die gedood zullen worden, Messias belijdende Joden. Dit betekent dat er in de eindtijd ook in Isral doden zullen vallen.

"totdat het vol zal zijn en hun mededienstknechten en hun broeders (voortdurend) gedood zullen worden evenals zij." (RHK)

Nu het oordeel tijdens de wraak over het altaar komt, is kennis van de zesde bazuin niet alleen belangrijk, maar zelfs noodzakelijk. Te meer omdat Jezus heeft gezegd, wie tijdens Gods wraak door de zesde bazuin de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Gods wraak tegen hen die de tempel hebben verwoest, gebeurt dus in het Midden-Oosten.

Hoewel het gesprek tussen Jezus en martelaren de landen en betrokken volken van de derde wereldoorlog aanwijst, maakt het genoemde uitstel toepassing op elke oorlog onmogelijk. Ook zal de Satan zeker gebruik maken van het uitstel van Gods wraak om te verhinderen dat de Kerk de oorlog in het Midden-Oosten zal herkennen als de zesde bazuin.
Daarom moet men in de eindtijd rekening houden met de werken van de Satan. Want Openbaring 16 onthult dat de Satan met de valse profeet en het beest direct betrokken zijn bij het ontstaan van de laatste oorlog. In genoemd Gods woord staat dat bij de komst van de zesde bazuin gestalten van drie kikvorsen verschijnen. De gestalten van kikvorsen zijn de geesten van de Satan, het beest en de valse profeet. Zie hoofdstuk 32.

De betrokkenheid van de Satan, de valse profeet en het beest bij het ontstaan van een oorlog in het Midden-Oosten maakt het mogelijk deze te herkennen als de zesde bazuin! Tenminste als men de kenmerken van het beest kent en deze weet toe te passen! Die toepassing is mogelijk, wanneer men het beest gelijk stelt aan de mensenrechten in een democratie. Want doordat de Satan het gesprek tussen Jezus en de martelaren letterlijk neemt, weet hij ook dat het oordeel tijdens de laatste oorlog in het Midden-Oosten zal plaatsvinden. En daar vijf bazuinen aan de oorlog voorafgaan, waaronder die van klimaatverandering, kan de Satan de geschiktste tijd voor het opstarten van de laatste oorlog aan de bazuinen aflezen!

Zolang de kerken zwijgen over de bazuinen, wordt die oorlog niet herkent als de zesde bazuin. De Kerk is dan de valse profeet, omdat zij weigert de bazuinen uit de boekrol toe te passen op de klimaatverandering. Ook al houden kerken vast aan het evangelie, toch zijn ze "profetisch vals" als ze God niet de eer geven in de discussie over klimaatverandering.
Inderdaad, ofschoon de eerste bazuinen spreken van klimaatverandering hoort men nergens kerken, die de bazuinen en de macht van Jezus betrekken bij de verandering van het klimaat. Ondanks dat Jezus het zevende zegel van de boekrol verbreekt, en Hij de verandering van het klimaat door bazuinen aankondigt, worden zijn machtige werken door de kerken verzwegen. Door dit profetisch zwijgen zijn de kerken de valse profeet uit Openbaring 16! De kerken zijn in profetisch opzicht vals, omdat ze God niet de eer geven bij de klimaatverandering.

Vooral nu 400 wetenschappers in een open brief  hebben toegegeven, dat zij nooit met absolute zekerheid kunnen aangeven dat de klimaatverandering door CO2 uitstoot komt! Want de uitstoot en opname van CO2 is een ingewikkelde kringloop. Hoewel de mens door het gebruik van fossiele brandstoffen verantwoordelijk is voor de uitstoot van CO2, weet niemand precies in welke mate de opname van  CO2 verloopt. Wel weet men dat de opname gebeurt door oceanen, vegetatie en de landbouw. De vegetatie is op zijn beurt afhankelijk van regen en droogte, waarover God beschikt! Dat geldt ook voor de komst van een El Nino. Zodat niet de mens de schepping onderhoudt, maar de Schepper van hemel en aarde.

Doch de vraag welke oorlog op de zesde bazuin zal eindigen, hangt af van de betrokkenheid van de Satan en het beest bij het ontstaan. Louter en alleen de betrokkenheid van de Satan en het beest maakt de oorlog in het Midden-Oosten herkenbaar als de oorlog, die Jezus veranderen zal in de zesde bazuin. Alleen de oorlog die zijn ontstaan te danken heeft aan de Satan en het beest zal eindigen op de catastrofe van de zesde bazuin. Want de Satan zal met behulp van het beest de laatste wereldoorlog starten, tegen de volken die de tempel hebben verwoest.
In hoofdstuk 27 en 28 blijkt "het beest" de mensenrechten in een democratie te zijn, zodat de oorlog die de Satan zal starten, gebaseerd moet zijn op de mensenrechten in een democratie.
Alleen een oorlog in het Midden-Oosten die begonnen is om de mensenrechten, is de oorlog die zal eindigen in de catastrofe van de zesde bazuin. Deze oorlog die het ontstaan te danken heeft aan mensenrechten in een democratie zal eindigen in de catastrofe van de profeet Jol. Welaan, het is bekend dat de deelname van de Westerse landen aan de tegenwoordige oorlog in Syri en Irak is gebaseerd op de mensenrechten in een democratie.

Doordat de kerken zwijgen over het beest in de Openbaring van Johannes wordt deze oorlog niet als een waarschuwingsteken van de eindtijd en de wederkomst van Jezus herkent. Daardoor kon de Satan op basis van "mensenrechten en democratie" ongemerkt een oorlog in het Midden-Oosten starten. Dat gelukte in 2010 toen Westerse leiders een opstand in Syri goedkeurden en aanmoedigden, door de oppositie in dit land te voorzien van geld en wapens.
Inmiddels zijn alle volken in het Midden-Oosten en de grootmachten betrokken bij de derde wereldoorlog, terwijl deze nog niet is veranderd in de catastrofe van de zesde bazuin. Sterker nog, de hele wereld is getuige dat de Westerse deelname aan de oorlog in Syri en Irak gebaseerd is op mensenrechten en democratie!

Maar ook al is de oorlog in het Midden-Oosten door de Satan gestart, Jezus houdt de regie. Hoewel de oorlog gebaseerd is op de mensenrechten in een democratie (het beest), bepaalt Jezus volgens dit gezicht wanneer deze zal eindigen in de catastrofe van de laatste oorlog. Doordat Jezus "het uitstel" van het oordeel en wraak bepaalt, bepaalt Hij wanneer de tijd vol is, en de oorlog in de catastrofe van de zesde bazuin zal veranderen! Hij bepaalt wanneer het doden van getuigen en Joden ten einde zal zijn. Getuigen die door het antwoord van Jezus aan  dode martelaren waarschuwen voor deze oorlog als teken van de spoedige komst van Jezus.

Door het antwoord van Jezus aan dode zielen weten gelovigen dat de uitgestelde zesde bazuin de laatste oorlog in het Midden-Oosten is, tijdens welke het oordeel zal plaatsvinden. Zodat gelovigen bij de komst van de catastrofale zesde bazuin niet overweldigd worden door angst, maar hun harten en hoofden opheffen naar de hemel, naar Jezus op de wolken.
Nu de tijd van de komende catastrofe in het Midden-Oosten in handen is van de Here, moeten wij niet langer de wereldmachten vrezen, maar de eer geven aan Jezus, de Almachtige:

en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten,

NAAR BOVEN

 

 

De vijf eerste zegels vallen in het niet bij het vijfde zegel van Gods wraak.
Bron: Ellips
De vier paarden

Het oordeel
tijdens
laatste
oorlog

 

De toenemende temperatuurstijging is een waarschuwing om de komende toorn van God over de zonde door het geloof in Jezus te ontvluchten.
Bron: Overige bronnen
Gigantische orkanen, sneeuwstormen,
 zware regenbuien, langdurige droogte en
grote hitte teisteren de wereld sinds 1980.
 

Uitstel
verraad
de macht
van Jezus
 

Alle martelaren van de Kerk werden gedood om hun geloof in Jezus en die gekruisigd.
Bron: Historie der Martelaren. Den Hertog.
De dood van Johannes Hus

Het beest
verraad
laatste
 oorlog

 

 

Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei.
Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babylon is Gods wraak over de schending van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

Mens
bepaald
uitstoot
CO
God
de
opname.

 

 

Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen veroveren Babylon

START  Copyright 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-07-2020