Laatste nieuws
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

 

Vorige
Omhoog
Volgende

 

De zeven brieven zijn tijdwijzers.

Openbaring 22:6-21.

 

“Hij die deze dingen betuigt, zegt:Ja, Ik kom snel. Amen, Kom Here Jezus”. Openbaring 22:20.

 

Het gaat volgens Johannes in dit boek om twee dingen, om wat hij “hoorde” en wat hij “zag”. Johannes hoorde van Jezus zeven brieven aan de engelen van zeven gemeenten, terwijl hij de plagen van de verzegelde boekrol zag, toen die door een engel werden getoond. Dat wil zeggen als een engel Johannes dingen laat zien/toont, dan gaat het om de verzegelde boekrol. Als Jezus in verband met een engel die iets toont zegt dat Hij “snel” komt, dan gaat het om de boekrol. Snel komen van de plagen van de boekrol wil zeggen dat dezen zonder onderbreking achter elkaar zullen komen. “Snel” komen is een betere vertaling dan spoedig komen, niet alleen omdat dit een betere vertaling is vanuit de grondtekst, maar ook omdat dit recht doet aan de woorden van Jezus dat de plagen van de boekrol binnen één generatie komen.

En omdat volgens de inleiding deze woorden betrouwbaar en waarachtig zijn, is elk woord belangrijk bij het verstaan van dit boek. Ook wanneer de Here iedereen zalig verklaart die de profetieën van dit boek toepast, bevestigt het belang van ieder woord in dit boek:

“Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen zonder uitstel (snel, RHK) moet geschieden. En zie, Ik kom snel. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart/toepast”.

Het is algemeen geaccepteerd en bekend dat in onze tijd bij de uitleg van Openbaring de symbolische benadering leidend is, aangezien deze profetieën geen bepaalde tijd aangeven. Want een profetie kan pas ten volle letterlijk worden verstaan, nadat deze bij uitkomst in de tijd kan worden toegepast. (De apostel Paulus kon de profetieën die in de Bijbel betrekking hebben op Jezus, pas na zijn kruisdood en opstanding letterlijk verstaan en toepassen.) Ook Openbaring kan letterlijk worden verstaan en toegepast, indien de zeven brieven aan de engelen profetieën zijn, en deze brieven na Pinksteren in zeven perioden zijn toe te passen.  

Johannes lijkt echter, meteen duidelijk te maken, alsof de zeven brieven geen profetieën zijn. Want hij weigerde alles op te schrijven wat hij in een gezicht zag over zeven steden en hun gemeenten. Immers Johannes draaide zich om teneinde de spreker te zien. En toen Jezus hem opnieuw bevel gaf te schrijven, kon hij het niet. Zijn onvermogen tot het schrijven van het gezicht kwam aan het licht, toen Jezus de zeven brieven aan de engelen letterlijk aan hem dicteerde! Ondanks het gezicht over de steden en hun gemeenten dicteerde Jezus de brieven!
De weigering van Johannes en zijn onvermogen brengt aan het licht dat hij in het gezicht over de steden en hun gemeenten aanvankelijk alleen de toestand zag, zoals deze in die tijd was. Hij zag hetzelfde wat bijna alle uitleggers in onze tijd in de zeven brieven aan de engelen zien.

En Openbaring 22 lijkt het verstaan door Johannes van het eerste gezicht te onderschrijven. Want de poging van Johannes tot aanbidding van de engel geeft te kennen, dat hij de gezichten die de engel hem toonde als profetieën zag in tegenstelling tot de brieven.
Dat zijn oordeel over de brieven een enorme vergissing was, bleek bij zijn aanbidding van de engel, toen deze daar tegen protesteerde daar hij een "collega" van Johannes en de profeten is! Ook raadde hij als collega Johannes aan God te aanbidden. Maar als de engel een profeet is en hij Johannes een collega noemt, moet ook Johannes profetieën van God hebben gekregen. En die verkregen profetieën zijn de gedicteerde zeven brieven. Met andere woorden, Johannes is een collega profeet van de engel, omdat de zeven brieven die Jezus hem dicteerde niet alleen de bestaande toestand beschrijven, maar als profetieën ook de toekomst na Pinksteren.

Uit het protest van de engel als een collega van Johannes blijkt, dat zijn foute oordeel over de brieven kwam door zijn misverstaan van het gezicht over de zeven steden en hun gemeenten. Daaruit blijkt dat Johannes de opdracht van Jezus tot schrijven niet kon volbrengen, omdat hij in dat gezicht geen profetieën zag, maar alleen de bestaande toestand van de gemeenten! Het protest van de engel als collega én zijn advies om God te aanbidden, leerde Johannes het gezicht over de zeven steden en hun gemeenten als profetieën te verstaan! De engel opende als collega de ogen van Johannes waarom Jezus hem met een zwaard in de mond opdracht gaf tot schrijven. Niet om vrees aan te jagen, maar om hem te tonen dat Jezus behalve de Kerk ook de wereld regeert. Sterker nog, met het zwaard in de mond onthulde Jezus dat Hij de sleutels van de dood heeft, om Johannes te overtuigen dat het gezicht van de zeven steden als profetie de geschiedenis van de wereld na Pinksteren onthult en hun gemeenten de Kerkgeschiedenis.
Het advies aan Johannes van de engel als collega om God te aanbidden, is een aanmaning God te danken voor de gedicteerde profetieën over de zeven steden en hun gemeenten.

Toen pas heeft Johannes gezien dat de zeven brieven van het gezicht die Jezus hem dicteerde, de toestand van de wereld en de Kerk tussen Pinksteren en de eindtijd als profetie beschrijven. En dat de engelen van de brieven in de rechterhand van Jezus en zijn plaats temidden van de gemeenten (kandelaren) te kennen geven, dat Hij de wereld regeert ten dienste van de Kerk.
Nu de brieven profetieën zijn, verdelen ze de tijd na Pinksteren tot de wederkomst in zeven perioden. Zeven perioden die pas na uitkomst letterlijk kunnen worden verstaan en toegepast! Beide vergissingen leren niet alleen Johannes om de brieven van de steden en hun gemeenten als profetieën te verstaan, maar ditzelfde geldt ook voor alle uitleggers van Openbaring. Daar het antwoord op de vraag of Openbaring symbolisch verstaan moet worden, ontkennend is!

Wanneer Johannes vervolgens opdracht krijgt de woorden van de profetie van dit boek niet te verzegelen, worden met “niet verzegelen van de profetie” de zeven brieven bedoeld. Want omdat de verzegelde boekrol reeds met zeven zegels verzegeld is, blijft er niets anders over te verzegelen dan de zeven brieven aan engelen van de steden en hun gemeenten.
En dat de verzegeling betrekking heeft op de zeven brieven, wordt bekrachtigd door de laatste woorden van de engel. De woorden: “wie voortdurend onrecht doet, hij doe nog onrecht; en wie vuil is, hij worde nog vuil” etc. zijn geen plagen van de boekrol. Deze woorden hebben betrekking op de Kerk. Deze woorden geven aan dat het heil volgens de engel toegeëigend moet worden. Het is een oproep de eigen zonden en schuld te ontdekken en daarvoor vergeving af te smeken bij Jezus in zijn verzoenend sterven.

Verder betekent het bevel tot niet verzegelen dat de zeven brieven aan de verzegelde boekrol voorafgaan, terwijl de verbinding aangeeft, dat de komst van de boekrol is af te lezen aan de zeven steden en hun gemeenten, afhankelijk van hun plaats in de reeks van zeven:

“En ik Johannes, ben het, die deze dingen zag en hoorde. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mede dienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren en toepassen. Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd staat voor de deur. Wie onrecht doet, hij doe nog onrecht, wie vuil is, hij worde nog vuil. Wie rechtvaardig is, hij bewijze “nog” rechtvaardigheid, wie heilig is, hij worde “nog” heilig”, RHK.

Doch het tijdstip van de komst van de plagen van de boekrol geeft Jezus nog nauwkeuriger: Want Jezus heeft ook gezegd dat Hij als het geslachte Lam de boekrol pas toepast, zodra Hij zich priesters heeft gemaakt uit elke stam, taal, volk en natie. Zie hoofdstuk 11.
Bij de tweede aankondiging dat Hij “snel” komt, geeft Hij zichzelf drie namen. Alle drie namen staan in verband met de snelle komst van de boekrol. zijn namen omega, de laatste en het einde onthullen dat de plagen aan het einde van de geschiedenis plaatsvinden.
Maar behalve de omega is Hij de alpha, behalve de laatste is Hij de eerste. En als alpha of eerste hing Hij als de getrouwe getuige door u en mij aan het vloekhout om iedereen zijn verlorenheid en schuld te tonen. Aan het kruis zei Hij: “Ween niet over Mij, maar over uzelf.” Met die woorden leert Jezus om in zijn kruisgang allereerst de eigen dodelijke schuld te zien.

In het slothoofdstuk laat Hij nog eens weten wie “volmacht” krijgen tot de boom des levens in het hemelse Jeruzalem, en dus mogen ingaan in de heilige stad. Volmacht krijgen zij die door de dood des Heren door hun schuld Jezus telkens van harte bidden om vergeving. Dat zijn zij die zich voortdurend wassen en Jezus navolgen. Iedereen die door het wassen zijn schuld erkent, zal telkens vergeving bij Jezus zoeken en vinden!

Want van hen die afgewezen worden noemt de Here als eerste de honden. Dat zijn zij die evenals de vijf dwaze maagden niet de bruidegom liefhebben, maar het feest. Die als honden altijd uit zijn op eten, en de zonde blijven liefhebben. Die gaarne belijden dat geen mens in staat is Jezus na te volgen. Tot dezen zegt Jezus, als zij zich er op voorstaan dat zij met Hem het Heilig Avondmaal hebben gegeten: “Ik ken u niet, gaat weg van Mij gij werkers der wetteloosheid”. Dat geldt ook voor tovenaars, hoereerders, moordenaars en afgoden dienaars.

Nu bekend is dat Jezus de boekrol in de eindtijd toepast, komen de laatste plagen tijdens de zevende brief aan de engel van de gemeente te Laodicea. Dat is de tijd wanneer de Kerk door de antichrist lauw is geworden als de gemeente te Laodicea. Dat wil zeggen als in de kerken eenzijdig over Gods liefde wordt gepreekt, en de ergernis van het kruis verzwegen wordt. De ergernis is, dat de kruisiging van Jezus de dodelijke schuld van iedereen openbaar maakt, en de verlorenheid van ongelovigen. Zodra de ergernis wereldwijd verzwegen wordt, gaat Jezus de plagen uit de boekrol inzetten.
Het loon wat Jezus bij zijn komst meebrengt, is dus hetzelfde als de plagen van de boekrol. Het optreden van “de Passion” leert dat de Kerk tegenwoordig al zwijgt over de ergernis van het kruis. Want kerken kunnen in Nederland in de lijdenstijd vóór Goede Vrijdag een groot kruis door de straten van een stad dragen, zonder dat iemand zich hieraan ergert of daartegen protesteert:

“Zie, Ik kom snel en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Want zalig zijn zij, die zich voortdurend wassen, opdat de volmacht van hen zal zijn bij de boom des levens en bij de poorten om in te gaan in de stad, RHK.Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet”.

Als Jezus zegt dat Hij zijn engel heeft gezonden om u dit te betuigen voor de gemeenten, dan verwijst Hij daarmee naar het protest van de engel als collega tegen Johannes toen deze de engel wilde aanbidden. Daarmee onderstreept Jezus de profetische betekenis van de brieven.

De profetische betekenis van de brieven aan de engelen onthult behalve de eenheid van dit boek, ook dat Jezus bij de komst van de boekrol de wereld ten dienste van de Kerk regeert. Dat wil zeggen als Jezus door de plagen van de boekrol het klimaat verandert en de democratie en de groei-economie van Babylon verduistert door Covid-19, schrik dan niet, maar hef uw harten op naar de hemel. Ziet de plagen allereerst als teken dat de dood van Jezus onze schuld is. Want de woorden: “Ik ben de wortel en het geslacht van David, de morgenster, wijst op het gebeuren in de Kerstnacht te Bethlehem, toen God als de mensenzoon op aarde kwam, om zijn volk hun zonden indachtig te maken en door zijn dood daarvan te verlossen.
Terwijl de plagen van de boekrol als bazuinen de wederkomst van Jezus inluiden:

“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om u dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster”.

Het roepen van de Geest en de bruid om Jezus is een roepen om de plagen van de boekrol. Sterker nog, het roepen van de Geest en de bruid is een krachtig bewijs dat de plagen van de boekrol dienen als bazuinen om de lauwe Kerk wakker te schudden voordat Jezus komt:

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet”.

Wie echter, van de engelen van de zeven brieven voorgangers maakt, voegt toe aan dit boek. Doch wie zo doet zal de laatste plagen als een grote last ervaren en Jezus niet verwachten:

“Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn”.

Maar nog ernstiger zijn de gevolgen voor hen die woorden van dit boek afnemen. Afnemen van een woord kan door eenvoudig van de genoemde plagen het werk van mensen te maken.
Echter, wie bij de laatste plagen de uitleg van de wereld aanneemt, het mag allemaal. Maar die krijgt geen volmacht bij de boom des levens noch bij de poorten van de heilige Stad:

“Want indien iemand afneemt van de woorden van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn”.

Want de Here komt snel. Hij laat zich niet tegenhouden door hen die toevoegen of afnemen. Daar Hij driemaal zegt dat Hij snel komt, gebeurt dat vast en zeker binnen één geslacht.
De bede “Kom Here Jezus” is méér dan een bede om heil. Het is een gebed om de boekrol, die onze verlorenheid en schuld zichtbaar maakt. Het is de bede van christenen dat Jezus door de boekrol de lauwe preken doorbreekt. Opdat gelovigen in de plagen de echtheid zien van hun schuld en de hel, en daarom Jezus van harte bidden om vergeving én de laatste plagen:

“Hij die deze dingen betuigt, zegt: Ja, Ik kom snel. Amen, Kom Here Jezus. Kom Here Jezus. De genade van de Here Jezus zij met allen”.

.

NAAR BOVEN

 

 


 

Tijdens de ballingschap op Patmos kreeg Johannes als eerste inzicht over tijd na Pinksteren door de omstandigheden van zeven steden
Bron: www.bibleexplained.com
Het eiland Patmos

Als
collega
zijn
de
brieven
profetieën

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Geen volk heeft zo erg geleden door andere volken na de verwoesting van de tweede tempel dan de Joden.
Bron: Woord
in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus en Jeruzalem

.

"Snel"
gedurende
het
laatste
geslacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verschijning van engelen gaan gepaard met een boodschap in de tijd.
Bron: www.bibleexplained.com
de engelen

De plagen
tonen
de
 dreiging
van het
kruis

 

 

 
 


Jezus Christus was de eerste tegenover de ongelovige Egyptenaren bij de uittocht van Israël door de Rode Zee.Bron Bron: www.bibleexplained.com
 Christus, de koning over Kerk
en wereld

Wie
alleen
het feest
wil,
krijgt
geen
toegang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


Voor de hoop en opname door Christus moeten gelovigen de hoofden opheffen naar de hemel en Jezus aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Zesde bazuin geeft splitsing nucleaire raket >>vuur.


 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 21-12-2021