Laatste nieuws
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

 

Vorige
Omhoog
Volgende

 

Jezus overwint de hoer door de antichrist

Openbaring 17:1-18

 

“Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen”. Openbaring 17:14.

 

Ofschoon alle vertalingen het Griekse woordje “eis” met één vertalen, moet een getal bij een opsomming evenals in Mattheus 28:1 als een rangtelwoord worden vertaald. Zodat niet één of andere engel, maar de “eerste” engel van de zeven schalen van de boekrol Johannes het oordeel over de grote hoer toont. Daar het tonen door de eerste engel gebeurt, is voor het verstaan van “het oordeel” de eerste schaal van de boekrol uiterst belangrijk. Want door de schaal van de eerste engel kregen aanbidders van het beest gezwellen aan hun geslachtsdelen en veranderde het geslachtsorgaan door aids in een boos en kwaadaardig gezwel. Aidsziekte die in 1981 uit het niets opkwam, schokte de wereld om de vele dodelijke slachtoffers.

Aidsziekte kwam, nadat door de uitvinding van antibiotica in 1931 als geneesmiddel van geslachtsziekten (SOA) en de Pil in 1961 ter voorkoming van zwangerschap, de seksualiteit geheel losraakte van het huwelijk. Door genoemde vindingen veranderde het doen van seks radicaal, waarmee de zestiger jaren van de vorige eeuw als seksuele revolutie te boek staan! Terwijl antibiotica en de Pil tegen zwangerschap uit aardolie en gas zijn ontwikkeld. Maar toen in 1981 de wereld werd opgeschrikt door de ongeneeslijke Aidsziekte met vele dodelijke slachtoffers, bleef het huwelijk hiervan gevrijwaard.
Jezus verbreekt de zegels van de boekrol in de eindtijd als de Kerk lauw is geworden. Door de plagen uit de boekrol waarschuwt Jezus dat Hij mens en wereld leidt, zodat iedereen hoereert die de plagen aan iemand anders dan Jezus toeschrijft. Dat betekent, door Aids laat Jezus weten dat niemand ongestraft Gods Zoon als Redder en als Here kan ontkennen of negeren!

“En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden door de wijn van haar hoererij” RHK.

Daarna brengt de engel Johannes door de geest naar een woestijn, waar deze hem een rijk bekleedde en versierde vrouw op een vuurrood beest laat zien. Johannes moest met eigen ogen aanschouwen, hoe olie en gas dat opkomt uit de aarde en op zichzelf goed is, tot ontkenning of negeren van de macht van Jezus over ziekte en gezondheid, leven en dood zal leiden.

De verbazing van Johannes toont de noodzaak dat hij de vrouw op het beest zag, alvorens hij overtuigd wordt dat olie en gas, die op zich goed zijn, door ontkenning van Jezus een beest is. De godslasteringen op het beest geven aan dat olie als grondstof van medicijnen, iedereen doet hoereren die de macht van Jezus bij ziekte en gezondheid ontkent/negeert. Want behalve vertienvoudiging van de welvaart door olie en gas dat de rijk bekleedde vrouw verbeeldt, maken vindingen op medisch en seksueel terrein dat de almacht van Jezus niet meer geloofd wordt.Want hoewel olie en gas de welvaart verhoogde, doen velen tegenwoordig alsof de medische wetenschap ziekte en gezondheid, leven en dood van de mens kan bepalen!

Hoe erg de godslastering op genoemd terrein is, toont de toestand van de vrouw die dronken is van het bloed van heiligen en getuigen van Jezus. In verband met haar dronkenschap moet u denken aan het gebruik van de Pil ter voorkoming van zwangerschap, met als bijwerking abortus en euthanasie. De Pil ter voorkoming van zwangerschap heeft er in ons land toe geleid, dat elk jaar ± 30.000 kinderen in de moederschoot door abortus worden gedood. De hoer is derhalve dronken door het bloed van geaborteerde kinderen, waaronder heiligen en getuigen van Jezus. Lees hiervoor het boek van Daniël Maes: “De paus heeft toch gelijk”:

 “En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was met godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlakenrood en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing”.

Ook het geheim van de hoer, het grote Babylon, wordt door de “eerste” engel van de zeven die de schalen “hadden” onthuld. Hoe waardevol “de eerste” is, wordt duidelijk nu deze engel met nadruk zegt: “ik zal u het geheim zeggen”. Hierbij is ook van betekenis dat de engel over de schalen van de boekrol in de verleden tijd spreekt, waarmee hij zegt dat die al bezig zijn, als de laatste tien koningen het koningschap aanvaarden!  Als zij straks verbijstert zullen zijn als  het beest,het klimaat niet verandert, wordt hun ongeloof in Jezus en zijn macht bevestigd:

“En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.
Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het raakt  uit de gratie en zij, die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen verbijsterd zijn als zij zien dat het beest was en niet is en toch zal zijn (RHK)”.

Daar de engel aardolie en gas het achtste beest noemt, wat doelt op zijn macht in de eindtijd, is het nog geen beest in de tijd wanneer vijf koningen militaire machtige supermachten zijn.
Doch omdat deze koningen volgens het slot van dit gezicht door verkiezing van burgers aan de macht zijn gekomen, gaat het met de supermachten om democratische volken. Derhalve zijn de zeven koningen Westerse volken, die na de Franse Revolutie in Europa en de V.S. zijn verkozen. Verder zijn na de Franse Revolutie in 1859 voor het eerst in de geschiedenis in Amerika 2000 vaten aardolie opgepompt, terwijl in 1875/78 de benzine en dieselmotor zijn uitgevonden en geproduceerd. Door de vondst van aardolie en de vinding van de benzine en dieselmotor werden vier Europese landen economische en militaire machten. Begin 1900 koloniseerden vier grote mogendheden van Europa: Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland, dankzij de aardolie uit hun kolonies drie kwart van de wereld. De vier supermachten met als vijfde de Sovjet Unie, dankten hun militaire macht aan aardolie en gas.

Vier landen zijn als supermachten verdwenen, terwijl de vijfde, de Sovjet Unie, in 1989 viel. De zesde supermacht, de Verenigde Staten van Amerika is er nog, terwijl Europa als zevende pas in 1999 is opgekomen. Derhalve is het zevende koninkrijk die nog zou komen het eerdere Romeinse Rijk, dat slechts een korte tijd zal worden gegeven, samen met de VS van Amerika.

 “Hier is de ziel die wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen: de vijf zijn gevallen, de eerste is, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, en het is uit de zeven en raakt uit de gratie".

Nu volgens de eerste engel de schalen al zijn begonnen, hebben de genoemde tien koningen met de gevolgen van de schalen te maken. Want de Here Jezus verandert door drie schalen (2e 3e 4e) van de boekrol het klimaat door de hitte van de zon op de zee en de aarde! Als gevolg van de toenemende hitte van de zon door de drie schalen worden tien koningen reeds bij hun aantreden wereldwijd geconfronteerd met een verandering van het klimaat. Maar in plaats van de oorzaak van de klimaatverandering bij de schalen van de boekrol te zoeken die Jezus bewerkt, zoeken de koningen de oorzaak bij fossiele stoffen, aardolie gas en kolen. Echter hoewel de bron van de verandering van het klimaat dezelfde is als die van medicijnen,
geven de tien koningen hun koningschap en macht aan olie, gas en kolen door deze stoffen n in de ban te doen . De koningen doen alsof het klimaat verandert door het gebruik van olie gas en kolen, zodat regen en droogte niet door Jezus wordt gedaan, maar door het toeval. Intussen hebben d.d. 12-12-2015 al 193 landen te Parijs verklaart het gebruik van olie, gas en kolen te stoppen, omdat ze die verantwoordelijk houden voor de opwarming van de aarde.

Door het akkoord van Parijs ontkennen deze koningen dat Jezus Christus door schalen van de boekrol het klimaat verandert. Dezen ontkennen als de antichrist dat Jezus zich in Getsémane en zijn kruisgang ontledigd heeft voor het wel en wee van de wereld. Want door zijn komen in het vlees overtuigt Jezus de wereld behalve van zonde en schuld, gerechtigheid en oordeel, ook dat Hij de wereld niet aan het lot overlaat, maar ongelovigen verderft en uitverkorenen redt. Door de macht van Jezus te ontkennen hoereren zij samen met het grootste deel van hun volken. Maar wie niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is de antichrist. De antichrist is iedereen die de macht van Jezus over het klimaat ontkent door olie en gas die macht te geven.Want Jezus maakte na zijn kruisgang bekend dat Hij alle macht heeft en door de Openbaring dat Hij als teken van zijn komst het klimaat door de 4e schaal verandert.

Dat betekent, niet de mens verandert het klimaat, maar Jezus door de schalen van de boekrol! Maar het geheim is dat Jezus bewerkt dat koningen de fossiele brandstoffen, die Hij tijdens de Zondvloed als een geschenk in de aarde heeft gelegd, door ongeloof in de ban zullen doen! Jezus Christus verleidt de 10 koningen wegens hun ongeloof door de antichrist, opdat ze de fossiele stoffen eensgezind in de ban doen en vrijwillig de hun geschonken energie opgeven. Genoemde eensgezindheid is al werkelijkheid geworden, nu 193 landen d.d. 12-12-2015 verklaarden, dat de temperatuur door de uitstoot van CO2 door gebruik van olie en gas stijgt
Maar van het beest wordt gezegd dat “het was” en “niet is”, omdat deze het klimaat niet raakt. Dat betekent, niet fossiel verandert het klimaat (niet is), maar Jezus doet het door drie schalen.

Verder maakt Jezus Christus dat de tien koningen met het beest eensgezind Babylon haten en haar naakt en bedelarm maken en in een laatste oorlog met vuur verbranden; wat al bezig is!  Intussen zijn Europese leiders bezig met het oordeel van Jezus door zich door de energie transitie te ontdoen van fossiele stoffen! Ofschoon, de koningen olie en gas tot koning over het klimaat verheffen, waarmee ze de macht van Jezus ontkennen, overwint Jezus hen! Het Lam Jezus Christus wint de strijd tegen de hoer door de schalen van de boekrol over de zon, samen met de uitverkorenen die met Hem zijn, zowel geroepenen als gelovigen.
De openbaring van het geheim van de hoer roept gelovigen op “geestelijk” afstand te nemen van geneesmiddelen en maatregelen tegen verandering van het klimaat die op olie en gas zijn gegrond, door bij ziekte en gezondheid, regen en droogte Jezus hand te zien! Zondag 10:

 “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen samen met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht voortdurend aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren met het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen, en zij, die met Hem zijn, de uitverkorenen, zowel geroepenen als gelovigen. En hij zegt tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.
En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, demonisch maken en traineren(RHK), haar vlees eten en haar met vuur verbranden.
Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zijn voleindigd. En de vrouw die gij zag, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen".

In de overwinning van het Lam delen geroepenen, zowel uitverkorenen als gelovigen, die zien en geloven dat Jezus door de zegels van de boekrol de hoer door de antichrist zal overwinnen:

"Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen".

NAAR BOVEN

 

 


 

Met de Franse Revolutie is het beest met de zeven koppen en tien horens opgekomen.Bron: Onze Wereld
Iran: Pijpleidingen van de olievelden
naar de Perzische Golf

Olie en gas
uit een
woestijn
wordt
beest
door
ongeloof

 

 

 

 

 


 

 


 

Tien koningen nemen het voortouw voor het uitbannen van fossiele brandstoffen.Bron: Bibleexplained.com
Het Lam overwint de tien koningen
en de supermachten
 

.

Dankzij
olie en gas
ontstonden
Superrijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het christelijke Europa kent dankzij olie al twee wereldoorlogen met vele miljoenen doden.Bron: Overige bronnen
Europa als zevende supermacht

Antichrist
verleidt
door
Klimaat
verandering

 

 

 

 
 


Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei. Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babel is Gods wraak over de
verwoesting van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

 

 

Niet
het beest
verandert
klimaat
maar
Jezus

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen overwonnen Babel


 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024