Sporen van de wederkomst
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Auteur
DaniŽl inleiding
Bibliografie
Laatste nieuws
Openbaring v Johannes
Gesprekspunten
Links

 

Voorwoord

L.S.
Niemand kan de noden die de wereld wereldwijd treffen Bijbels duiden, zolang Openbaring (en DaniŽl 7-12) symbolisch moet worden gelezen.
Echter, bij symbolische uitleg gaan uitleggers intussen voorbij aan twee belangrijke misvattingen van Johannes.
Het is algemeen geaccepteerd en bekend dat in onze tijd bij de uitleg van Openbaring de symbolische benadering leidend is, aangezien deze profetieŽn geen bepaalde tijd aangeven. Want een profetie kan pas ten volle letterlijk worden verstaan, nadat deze bij uitkomst in de tijd kan worden toegepast. (De apostel Paulus kon de profetieŽn die in de Bijbel betrekking hebben op Jezus, pas na zijn kruisdood en opstanding letterlijk verstaan en toepassen.)  Ook Openbaring kan letterlijk worden verstaan en toegepast, indien de zeven brieven aan de engelen profetieŽn zijn, en deze brieven na Pinksteren in zeven perioden zijn toe te passen.  

Johannes lijkt echter, meteen duidelijk te maken, alsof de zeven brieven geen profetieŽn zijn. Want hij weigerde alles op te schrijven wat hij in een gezicht zag over zeven steden en hun gemeenten. Immers Johannes draaide zich om teneinde de spreker te zien. En toen Jezus hem opnieuw bevel gaf te schrijven, kon hij het niet. Zijn onvermogen het gezicht te beschrijven kwam aan het licht, toen Jezus de zeven brieven aan de engelen letterlijk aan hem dicteerde! Ondanks het gezicht over de steden en hun gemeenten moest Jezus hem de brieven dicteren!

De weigering van Johannes en zijn onvermogen brengt aan het licht dat hij in het gezicht over de steden en hun gemeenten aanvankelijk alleen de toestand zag, zoals deze in die tijd was. Hij zag hetzelfde wat bijna alle uitleggers in onze tijd in de zeven brieven aan de engelen zien.
En Openbaring 22 lijkt het verstaan door Johannes van het eerste gezicht te onderschrijven. Want de poging van Johannes tot aanbidding van de engel geeft te kennen, dat hij de gezichten die de engel hem toonde als profetieŽn zag in tegenstelling tot de zeven brieven.

Dat zijn oordeel over de brieven een misvatting was, werd openbaar toen de engel tegen de aanbidding van Johannes protest aantekende, daar hij een "collega" van hem en de profeten is! Daar de engel een profeet is en hij Johannes een collega noemt, is Johannes ook een profeet die evenals de engel profetieŽn van God heeft gekregen. Die profetieŽn zijn de gedicteerde brieven. Johannes is een collega profeet van de engel, omdat de zeven brieven die Jezus hem dicteerde niet alleen de bestaande toestand beschrijven, maar als profetieŽn ook de toekomst.

Uit het protest van de engel als een collega blijkt, dat het foute oordeel van Johannes over de brieven kwam door zijn misverstaan van het gezicht over de zeven steden en hun gemeenten. Johannes kon de opdracht van Jezus tot schrijven niet volbrengen, omdat hij in dat gezicht geen profetieŽn zag, maar alleen de bestaande toestand van de gemeenten!

Het protest van de engel als collega ťn zijn advies om God te aanbidden, leerde Johannes het gezicht over de steden en hun gemeenten als profetieŽn te verstaan! De engel opende als collega de ogen van Johannes waarom Jezus hem met een zwaard in de mond opdracht gaf tot schrijven. Niet om vrees aan te jagen, maar om hem te tonen dat Jezus behalve de Kerk ook de wereld regeert. Sterker nog, met het zwaard in de mond onthulde Jezus dat Hij de sleutels van de dood heeft, om Johannes te overtuigen dat het gezicht van de zeven steden als profetie de geschiedenis van de wereld na Pinksteren onthult en hun gemeenten de Kerkgeschiedenis. Openbaring leert dus zelf, dankzij de beschreven misvattingen van Johannes, dat de brieven profetieŽn zijn, die bij uitkomst in de tijd toe te passen zijn, evenals de verzegelde boekrol.

Het advies van de engel als collega aan Johannes om God te aanbidden, is een aansporing God te danken voor de gedicteerde profetieŽn over de zeven steden en hun gemeenten. Toen pas heeft Johannes begrepen dat de brieven van het gezicht die Jezus hem dicteerde, de toestand van de wereld en de Kerk tussen Pinksteren en de eindtijd als profetie beschrijven.
Nu de brieven profetieŽn zijn, verdelen ze de tijd na Pinksteren tot het einde in zeven perioden.  En dat de engelen van de brieven in de rechterhand van Jezus en zijn plaats temidden van de gemeenten (kandelaren) te kennen geven, dat Hij de wereld gebruikt ten dienste van de Kerk.

Beide misvattingen leren niet alleen Johannes om de brieven van de steden en hun gemeenten als profetieŽn te verstaan, maar ditzelfde geldt ook voor alle uitleggers van Openbaring. Daar het antwoord op de vraag of Openbaring symbolisch verstaan moet worden, ontkennend is!

Dit boek onthult evenals de apocalyptische rede van Jezus in de evangeliŽn de huidige strijd tussen het Koninkrijk van God en de rijken van mensen totdat Hij komt om de aarde te richten.
Daarbij is het getuigenis van Jezus de geest van elke profetie!

Wie de brieven aan de engel van de gemeenten met Johannes als profetie wil verstaan, leze  mijn nieuwste boek:
"Sporen van de wederkomst van Jezus Christus".

Dit nieuwe boek met ISBN 97894 6402 7846 is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en de boekhandel.

Ds. R.H. Keegstra.

NAAR BOVEN

 

  Het zij verre iets anders te verheffen, dan het kruis van de Here Jezus Christus.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen

Engel
als
collega
maakt
van
brieven
profetieŽn

De brieven
zijn profetieŽn
van Pinksteren
tot het einde

Bron: Nieuwste boek en laatste druk
Nieuwe
is
geheel
herziene
boek
 
U bent de bezoeker sinds
4 maart 2004
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 21-12-2021