Daniël 8
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Daniël 7
Daniël 8
Daniël 9
Daniël 10v.
Daniël 11v.

 

De gruwel der verwoesting.

Daniël 8: 1 - 9: 3.

 

Tekst:  “ Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap; want het doelt op het tijdstip van het einde”. Dan. 8:19.

 

Nergens blijkt uit de verklaring van Gabriël over de tweeduizend driehonderd avonden en morgens, dat dit alleen over Antiochus de Vierde gaat, zoals vele uitleggers verklaren.

Daar Antiochus de Vierde de Tempel niet heeft verwoest, deugt deze uitleg van geen kant.

En hoewel de grondtekst duidelijk spreekt over het koningschap van het vierde wereldrijk, het Romeinse, passen genoemde uitleggers dit aan ten gunste van Antiochus de vierde. Want letterlijk vertaald zegt de grondtekst: “En na hun koningschap” en niet zoals de NBG vertaling zegt “in het laatst van hun koningschap”:

“En in het laatst van hun koningschap (En ná hun koningschap RHK), als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt,”NBG.

Dit gezicht sluit aan bij het vorige, zodat alle vier wereldrijken er weer bij betrokken zijn:

“In het derde jaar van koning Belsazar verscheen mij, Daniël, een gezicht, na het gezicht, dat mij eerder verschenen was”.

De vraag van een “heilige” over de tijdsduur, leert, dat het hier over de ware godsdienst gaat en de erkenning van Gods hand in het wereldgebeuren:
Zie ook Openbaring hoofdstuk 15.

“Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden..”.

Het vorige gezicht staat in het teken van vijandschap tegen God en zijn volk. Terwijl in dit gezicht de gevolgen van de vijandige houding tegenover Gods Tempel en de Messias centraal staan.

Want “het optreden” tegen de Vorst der vorsten is letterlijk gedaan door een gouverneur van het Romeinse wereldrijk. De romein Pontius Pilatus veroordeelde zonder reden Gods Zoon, Jezus Christus, tot de kruisdood:

“Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden”.

En onder leiding van de Romeinse keizer Titus is de tweede Tempel in Jeruzalem verwoest in 70 na Christus. Zodat het Romeinse wereldrijk eveneens bij dit gezicht is betrokken:

 “Zelfs tegen de Vorst van het heir maakte hij zich groot en Hem werd het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen”.

Verder is het Romeinse wereldrijk door de overname van de Griekse democratie in geestelijke zin “klein” uit het Griekse Rijk ontstaan. De kracht van een democratie ligt door de rechten van de burger bij de volksgunst. Het was de kracht van de volksgunst, die Pilatus dwong Jezus Christus te laten kruisigen. Zodat het optreden tegen de Vorst der vorsten en het prijs geven van het heiligdom, respectievelijk de dood van Jezus en de letterlijke vernietiging van de tweede Tempel is.:

 “En uit één daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het Zuiden, tegen het Oosten en tegen het Sieraad, ja, zijn grootheid reikte tot aan de heir des hemels, en hij deed er van het heir, namelijk van de sterren, ter aarde vallen, en vertrapte ze”.

Maar behalve de verwoesting van de tweede Tempel komt er ook nog een blijvende “overtreding” voor in de plaats. Letterlijk vertaald vanuit de grondtekst wordt gezegd dat een machtig volk boven op het volmaakte (dat is het Tempeldomein), een “overtreding” zal maken. En omdat dit volk de waarheid “blijft” vertrappen, is het een ander volk dan de Romeinen. (De Romeinen hebben immers later het christelijke geloof aangenomen).

Hun overtreding is, dat ze de wet prediken zonder het evangelie. In plaats van verzoening door het bloed van Christus handhaaft dit heir “goede” werken als weg tot Gods koninkrijk.

Die “overtreding” op de plaats van de vernietigde Tempel komt op alle punten overeen met de leer van moslims en hun moskee, “de Koepel van de Rots” op het Tempeldomein.

 “En een heir stelt op de plaats van het dagelijks offer een overtreding(RHK)  en werpt de waarheid ter aarde en bewijst zijn bekwaamheid”.

De “Koepel van de Rots” is echter meer dan een overtreding. Moslims leren dat het heil verdiend moet worden door “goede werken”, terwijl op de Koepel van de Rots staat: “God heeft geen Zoon”. Zodat beide, het gebouw en de godsdienst van de Moslims in strijd is met de heilsweg van wet en evangelie uit de bijbel. Want daar de Tempeldienst een afschaduwing is van het kruisoffer van Jezus Christus, verwerpen moslims met hun leer en gebouw op het Tempeldomein Gods Zoon als de Verlosser.

Die overtreding wordt een gruwel genoemd, omdat haar volgelingen daardoor het eeuwige leven mislopen.

“En ik hoorde een heilige spreken en een heilige zeide tot degene die sprak, hoelang is dit gezicht, het volmaakte, de verwoestende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heir”.

Sinds de Griekse wereldheerschappij staat het Tempeldomein en zijn godsdienst gedurig onder geestelijke druk en bloot aan oorlogen. Door de Grieken zijn tien oorlogen gevoerd, met het heiligdom de Tempel als inzet. De ontwijding van de Tempel, door een varken en de invoering van Griekse wetten in 167 voor Christus door Antiochus de vierde, is het bewijs.

Maar het Romeinse wereldrijk is verantwoordelijk voor de kruisdood van Jezus Christus.

Ook hebben de Romeinen het dagelijkse offer doen ophouden door de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 na Christus.

Maar toen de Romeinen tot geloof kwamen in Christus, verdween hun “democratische” Rijk.

 “Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden”.

Vervolgens hebben in overeenstemming met dit gezicht Moslims daarna in Jeruzalem een overtreding ingesteld. In het jaar 691 na Christus hebben ze op het Tempeldomein een moskee gebouwd; “de Koepel van de Rots” beschreven met de woorden: “God heeft geen zoon”.

En zij ontzegden tot 1980 Joden de toegang tot de klaagmuur, de overgebleven westelijke muur van de Tempel. Zodat al die tijd geen Jood “de gruwel der verwoesting” te zien kreeg!

Aan dit niet zien is na 2300 avonden en morgens een einde gekomen. In het jaar 1980 is het heiligdom te Jeruzalem in rechte staat hersteld door de aanname van een wet door de Knesset, het parlement van Israël. Artikel 1 van deze wet verklaart dat het “verenigd Jeruzalem de hoofdstad van Israël is”.

Sindsdien hebben Joden rechtens toegang tot “de Klaagmuur” in Jeruzalem. En wat meer is sindsdien zien Joden de “Koepel van de Rots” op de heilige plaats.

“En hij zeide tot mij tweeduizend drie honderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom tot zijn recht worden gebracht.”

De vraag waarom de Rotskoepel een gruwel is die verwoesting brengt, wordt door de bijbel beantwoord. De bijbel zegt dat geen mens door goede werken wordt gered, want allen hebben gezondigd tegen God en de naaste en missen het Koninkrijk Gods.

De gruwel der verwoesting op het Tempeldomein is geen misser van God, maar een heftige oproep tot inkeer en bekering aan de Joden onder verwerping van goede werken als heilsweg!

Daar dit gezicht zo tot zijn recht komt is dit Gods bedoeling met de Rotskoepel.

God gebruikt de “Rotskoepel op het Tempelplein en de leer van Moslims om de Joden in te prenten, dat goede werken eeuwige verwoesting brengt en geen heil.

Alleen het verzoenende bloed van het Gods Lam redt elke “zondaar”, die Hem aanroept in nood.

Het gezicht van de 2300 avonden en morgens heeft echter evenals de woorden van Jezus over de gruwel der verwoesting een zogenaamde dubbele bodem. Behalve eeuwige geestelijke verwoesting brengt deze gruwel na 1980 ook letterlijk verwoesting door oorlogsgeweld.

De plaats van de aartsengel Gabriël toont het hoe van “het einde” van het gezicht en waarop het in de eindtijd uitloopt:

” En het gezicht van de avonden en de morgens, waarvan gesproken werd, dat is waarheid”.

Want omdat Gabriël bevel kreeg dit gezicht te doen verstaan, moet men hem op de voet volgen en er op letten waar hij tijdens zijn uitleg is:

“en ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, welke zeide: Gabriël doe deze het gezicht verstaan”.

Want toen hij sprak was Gabriël op dezelfde plek als Daniël gaan staan:

“En hij kwam tot waar ik stond”.

Daar Gabriël het gezicht van de avonden en de morgens op het slagveld heeft uitgelegd, gaat de ware godsdienst gepaard met oorlogen. De verplaatsing van Gabriël naar het slagveld van de Grieken tegen de Meden en Perzen benadrukt vooral de vijandschap van de Grieken en hun denken tegen de godsdienst en Gods Tempel. Want de Meden en Perzen waren op de hand van de Joden. Immers zij gaven de Joden de vrijheid om de Tempel te herbouwen.

En omdat Daniël op “het einde” van de strijd moet letten van de ram en de geitenbok, is het einde van het Perzische Rijk “het beginpunt” van de Griekse vijandschap:

“Versta mensenkind, dat het gezicht doelt op den tijd van het einde”.

Het “beginpunt” van de avonden en de morgens is dus in het jaar 323 voor Christus. In dat jaar versloeg Alexander de Grote het Perzische Rijk, terwijl hij zelf kort daarna stierf:

“De geitenbok nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote hoorn af, en vier opvallende horens rezen in diens plaats op”,

Geteld vanaf 323 voor Christus eindigt het gezicht van tweeduizend driehonderd avonden en morgens in jaren gerekend in 1977. Daar Jezus echter 3/4 jaren voor onze jaartelling is geboren, en er dus 3/4 jaren bij geteld moeten worden, komt men uit bij het jaar 1980.

In dat jaar is het heiligdom te Jeruzalem door een besluit van de Knesset tot zijn recht gekomen, door annexatie van Oost - Jeruzalem. Dit besluit komt overeen met het einde van het gezicht van de avonden en de morgens in 1980.

Tot zijn recht komen wil zeggen, dat men inziet door de gruwel der verwoesting, dat de weg door “goede werken” aan het einde geen leven geeft, maar de hellestraffen.

Want Jezus zei: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Met andere woorden, niemand krijgt deel aan Gods Koninkrijk dan door het verzoenende bloed van Jezus, Gods Zoon:

 “Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap; want het doelt op het tijdstip van het einde”.

De Here geeft in de eindtijd de Rotskoepel op het Tempeldomein nog een belangrijke functie. Want in plaats van God zoekt Israël tegenwoordig bescherming bij westerse wereldmachten.

Om de gunst van de VS en Europa te winnen, hebben Israël en Jeruzalem zich gelijk gemaakt aan deze volken. Terwijl een "democratie" de rechten van de mens in de plaats van Gods rechten (de Wet) stelt. Daarom doet God hen door Moslimvolken vastlopen in hun ongeloof!

Daardoor is de Rotskoepel een gruwel, die aan het eind der tijden behalve eeuwig geestelijk verderf, ook letterlijke verwoesting geeft door oorlogsgeweld zonder uitzicht op vrede.

Daarmee herinnert de Here zijn volk aan hun identiteit. Want Israël kent zijn God niet meer. Het meet zich een Westerse identiteit aan. Daarom laat de Here zijn volk vastlopen in geweld.

De sporen van die strijd rondom de "Rotskoepel" te Jeruzalem worden vandaag al zichtbaar.

Dus is het tegenwoordige Tempeldomein door de “Koepel van de Rots” een belangrijk teken van de eindtijd en een baken voor Joden en Christenen van het Heil en de macht van Jezus.
Nu God de Joden dwingt hun houding tegenover het “heilige” te Jeruzalem te heroverwegen, is de terugkeer van de Joden een roepstem tot geloof in Jezus en Gods woord:

 “ Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap; want het doelt op het tijdstip van het einde”.

eeeeVffff

NAAR BOVEN

 

   

Verwoesten
is
meer
dan
ontheiligen
 

Ook in dit gezicht zijn de eerder genoemde vier wereldrijken betrokken.
Bron: www.bibleexplained.com
De vier rijken als dieren afgebeeld.
Het vierde dier is onbekend, als uitdrukking
van zijn vreselijkheid.
   

Kleine horen
is
democratie


 
   

Moslim
moet
heil
van
Christus
niet

De  Rotskoepel op de plaats van het offer is een gruwel der verwoesting door hun leer over de goede werken.
Bron: Encarta encyclopedie
De Koepel van de rots het symbool van
geestelijke strijd over de ware godsdienst.

Koepel
van de
Rots

 
Goede
werken
is het
niet

 
Herstel
van
het
heiligdom
Er is geen stad in de wereld waarom zoveel strijd is geleverd om de ware godsdienst als Jeruzalem.
Bron: Ellips
Moslimstrijders bij Jeruzalem.
Plaats
Gabriël
begin
van
2300
Het Israëlische parlement, De Knesset, gaf in 1980 officieel toegang tot de Klaagmuur en  zicht op de Rotskoepel door Jeruzalem tot de "ongedeelde hoofdstad" te verklaren.
Bron: Atlas van Jeruzalem
De Knesset besliste in 1980 door een wet
over de status van Jeruzalem
2300
in jaren
maakt
1980
 

Tempel
domein
 teken
van hoop

 

Juist door het echt zien van de gruwel der verwoesting op de plaats van het offer komt het Tempeldomein tot zijn recht.
Bron: Encarta encyclopedie
De enige overgebleven muur van de Tempel,
de zogenaamde klaagmuur.
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024