Daniël 7
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Daniël 7
Daniël 8
Daniël 9
Daniël 10v.
Daniël 11v.

 

Mensen als dieren.

Daniël 7

 

Tekst: Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogsten ”. Dan.7:28.

 

Door de droom van Nebukadnesar over “het beeld met het gouden hoofd” wist Daniël, dat er vier grote wereldrijken zouden komen. Ook dat God tijdens het vierde wereldrijk een koninkrijk opricht, dat tot in eeuwigheid blijft. Zie Daniël 2.

Hoewel in dit gezicht sprake is van dieren blijkt uit de woorden aan Daniël, dat de dieren dezelfden zijn als de koningen van het beeld. En omdat de vier dieren verschillen gaat het met de Rijken om verschillende volken, zodat met koning Belsazar niet het tweede wereldrijk was gekomen. Dat Rijk kwam door een ander volk, de Meden en de Persen.

Terwijl het derde, het Macedonische Griekse wereldrijk begon met Alexander de Grote.

Het vierde wereldrijk ontstond toen het volk van Rome de heerschappij over volken verwierf.

De antwoorden op de vragen lieten Daniël weten, dat profetieën een letterlijke en geestelijke betekenis hebben. Zodat de leiders van de vier grote wereldrijken letterlijk koningen zijn, en in geestelijke zin dieren. Als dieren zijn ze vijanden van God en zijn volk.

Dus leerde de hemelse gezant Daniël hoe hij de tekst van dit gezicht moet verstaan.

En dat zijn omgang met profetieën goed is, zegt de Here Jezus.Want bij zijn spreken over de “laatste dingen” verwijst Hij naar Daniël en noemt hem een “profeet”! Zie Mattheus 24.15.

Het is dus correct, dat orthodoxe Joden de profetieën ook een “letterlijke” betekenis geven. Zodat christenen voor het verstaan van profetieën hiermee rekening moeten houden.

De vier wereldrijken worden dieren genoemd, omdat hun streven niet uit God is, maar aards gericht en tegen Gods wetten en zijn volk. Want ze komen in geestelijke zin op uit de zee van de vervloekte aarde, dat is de begeerte naar roem, eer, macht en zelfontplooiing:

“en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere”.

Waaruit de “menswording” van het eerste dier bestaat, wist Daniël door “de verandering van de gezindheid” van Nebukadnesar ná zijn krankzinnigheid. Voor zijn krankzinnigheid was hij een dier en werden de drie vrienden van Daniël in de brandende vuuroven geworpen.

Maar zodra Nebukadnesar zich voor God vernederde, na een periode van krankzinnigheid, veranderde zijn gezindheid en kreeg hij een mensenhart. Toen hij in geestelijke zin een mensenhart gekregen had, vereerde hij God en zijn volk, de Joden:

“Het eerste geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven”.

Het gebeuren met Nebukadnezar onthult, dat God in de wereld de tijden verandert door het afzetten en aanstellen van koningen. Hij verandert de harten van mensen. Gods geest waait waarheen Hij wil. Hij beheerst en leidt de vier winden van de hemel:

“en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote”..

En de Bijbel leert ons dat met het tweede dier, de half opgerichte beer, het Rijk van de Meden en Persen is bedoeld. Daar deze als dier een vijand van Gods volk is, geven de drie ribben in zijn bek te kennen, dat het hele Joodse volk toen ten prooi van de Meden en Persen was gevallen. Zoals ook het bijbelboek “Ester” leert. Letterlijk heeft Haman het leven van het Joodse volk door een wet in handen gespeeld van hun koning. Door die wet was Gods volk in alle honderd zevenentwintig gewesten van het Rijk van Ahasveros ten dode opgeschreven.

Het “oprichten” van de beer duidt op de verandering van het hart van koning Ahasveros.

God veranderde zijn gezindheid tegenover de Joden, door hem de slaap te ontnemen, en te herinneren aan de redding van zijn leven door “de Jood” Mordechai. Ester 6: 1vv.

Zodra zijn hart veranderde gaf hij de Joden een uitweg door een andere wet.

Hoewel Haman tot koning Ahasveros zei: “sta op, eet veel vlees”, verhinderde God dit:

“En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees”.

Voor Daniël was de gezindheid van het tweede dier toen nog onduidelijk, maar de vijandige houding tegen Gods volk van het vierde dier niet. Zijn vraag naar de zin van dit alles, leert dat hij heeft begrepen, dat Gods volk van het vierde dier de meeste moeite staat te wachten:

“Ik naderde een van hen die daar stonden, en vroeg hem de ware zin van dit alles”.

Hem wordt geantwoord, dat Gods heilig volk tot het einde van de aardse tijd de onderliggende partij zal zijn. Pas wanneer de aardse tijd ten einde is, zullen de heiligen worden opgenomen en als koningen heersen.
Zie ook Openbaring hoofdstuk 37.

“die grote dieren, die vier, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opkomen; daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden”.

Dit antwoord bevestigt, dat gelovigen op aarde veel strijd en moeite wacht. Dit betekent ook, wanneer de Joden weer in hun land wonen, zij zich tot het einde afhankelijk maken van de aardse grootmachten in plaats van hun God. Want ook in het laatst der dagen zullen de heiligen van Israël en de Kerk grote moeiten van “vijandige” volken moeten verduren.

Om die reden wilde Daniël alles weten van het “vierde dier” met zijn ijzeren tanden en de tien horens. En van die ander, die er groter uitzag dan de andere. Vooral nu hij begreep, dat Gods volk het meest te lijden zou hebben van het vierde dier. Want het vierde is een buitengewoon vreselijk dier, dat zijns gelijke niet kent onder de dieren.

Daar het vierde dier koningen zijn van het Romeinse wereldrijk, moeten de vreselijke werken van de bedoelde tien Romeinse koningen (tien horens) tegen Gods volk bekend zijn:

“Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was (..) en van de tien horens, welke op zijn kop waren”,

Welaan, de geschiedenis kent tien perioden dodelijke vervolgingen van christenen door tien keizers van het Romeinse wereldrijk. Ofschoon ondanks die dodelijke verdrukking de Kerk groeide. Het bloed der martelaren werd het zaad der Kerk, omdat de Here de christenen in hun nood tot de dood nabij was!
Zie Openbaring hoofdstuk 4.

Maar na de tien horens zal er nog één kleine “horen” komen. En evenals het eerste Romeinse wereldrijk in geestelijke zin klein begon uit dat van de Grieken door de overname van hun democratie, zo ook het tweede Romeinse wereldrijk. En omdat deze voortkomt uit het vierde dier, zal hij in de eindtijd opkomen in hetzelfde gebied als het eerste “Romeinse Rijk”, en dus in “Europa”. Zodat er in de eindtijd een tweede Romeinse wereldmacht zal komen:

“Terwijl ik op de horens (tien) lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen”.

Het tweede Romeinse wereldrijk zal zich niet alleen keren tegen de gelovigen, maar ook tot de dag des oordeels blijven. Want tijdens het laatste Romeinse Rijk komt “de opname van de heiligen” en het oordeel. Zodat de komst van dit Rijk het einde der tijden aankondigt:

“Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan den heiligen des Allerhoogste.”

En omdat de laatste horen bij zijn opkomst drie koningen zal vernietigen, is de komst van het tweede Romeinse Rijk in Europa gemakkelijk te herkennen:

 “en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen.”

Terwijl het tweede Romeinse wereldrijk door de handhaving van de rechten van de mens sympathiek en menselijk is (mensenogen), geldt dat niet voor gelovigen. Zijn grote mond tegen de Allerhoogste bevestigt zijn anti christelijke houding:

“in dien horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.”

Welnu, het tweede Romeinse Rijk is al in Europa begonnen. De Franse Revolutie, die begon in 1789, heeft reeds drie grote koningen ten val gebracht en zodoende de fundamenten gelegd voor een democratische Europese wereldmacht.
Zie Openbaring hoofdstuk 28.

De Franse Revolutie, die hun eigen koning doodde, heeft in 1917 geleid tot de Russische Revolutie en de Duitse in 1918, en achtereenvolgens de dood van de tsaar en verbanning van de keizer. Deze revolutie heeft in de voormalige Sovjet Unie geleid tot miljoenen doden.

Behalve de val van drie grote koningen en het veranderen van de tijden zal ze volgens deze profetie ook nog de wet veranderen. Dit laatste woord geldt ook voor het aardse Jeruzalem.

De Franse Revolutie verhief “de rechten van de mens” tot wet door invoering van de kieswet. Door de kieswet hebben de volken het recht koningen en regeringen af te zetten en aan te stellen. Deze wet als product van de Franse Revolutie, werd in en na 1848 in heel Europa werkzaam. En waar door de Franse Revolutie het zelfbeschikkingsrecht van het volk is ingevoerd, verliezen Gods wet en de Kerk hun betekenis:

"hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen".

Doordat de “democratie” Gods wet ondergeschikt maakt aan de rechten van de mens, worden uiteindelijk Joden en christenen ervan het slachtoffer. De vernietiging van zes miljoen Joden door Nazi-Duitsland kon gebeuren, doordat zij de rechten van de mens boven Gods rechten stelden. Hetzelfde gevaar bedreigt Joden en christenen in de eindtijd:

“Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten”;

De Franse Revolutie en het tweede Romeinse Rijk komen op alle punten overeen met wat er gezegd wordt van de kleine horen. Dat geldt sedert 1980 ook voor Jeruzalem.

Want “de Knesset” (gekozen Parlement) heeft in 1980 door een wet Jeruzalem tot de ongedeelde hoofdstad van Israël gemaakt, waardoor “de democratie” ook in de Godsstad is. Nu ook Jeruzalem door een democratie gelijk is  aan het tweede Romeinse Rijk is het einde nabij. Want de heiligen zullen slechts “3½ tijd” in de macht van de kleine horen (democratie) worden gegeven en zijn vijandschap ervaren. En 3½ tijd is de helft van een jaarweek (één jaarweek is 7 x 7 = 49 jaren).  Zie Daniël 11e:

“en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor één tijd en tijden en een halve tijd”.

En iedereen kan tegenwoordig merken hoe Jeruzalem en de Kerk in Europa door de geest van de Franse Revolutie steeds meer onder druk worden gezet. En hoe de grootspraak tegen God toeneemt, door het maken van wetten, die in strijd zijn met Gods wetten, almacht en bestuur.

Het resultaat van de vervanging van Gods wet door de rechten van de mens heeft grote gevolgen. Want daar God de meergenoemde “horen” de ruimte geeft om een grote mond vol grootspraak te hebben, lijken God en zijn beloften zonder waarde.

En door de wetteloosheid wordt de geloofsliefde van velen in Israël en de Kerk koud.

Maar wie volhardt in de goede strijd tot het einde, en zich laat reinigen in het verzoenende bloed van Gods Zoon, Jezus Christus, voordat Hij komt, zal leven tot in eeuwigheid.

Want de laatste anti christelijke democratie blijft niet altijd, maar slechts 3½ tijden. Deze en de volgende gezichten van Daniël maken de tegenwoordige strijd om Jeruzalem en de Kerk doorzichtig, en tot onuitwisbare “sporen” van de eindstrijd tot de wederkomst van Christus:

 “Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste”.

eeeeVffff


NAAR BOVEN

 

   

letterlijke
en
geestelijke
betekenis
 

Van de vier komende wereldrijken was Daniël reeds eerder op de hoogte gebracht door de droom van Nebukadnezar.
Bron: www.bibleexplained.com
Droomuitlegging door Daniël


 

God
verandert
mensen
De vier wereldrijken zijn vier dieren , zolang ze God niet kennen noch erkennen.
Bron: www.bibleexplained.com
Het vierde dier is onbekend, als uitdrukking
van zijn vreselijkheid.
Tweede
Romeinse
rijk is
Europa


 
De vier mannen in de brandende vuuroven symboliseren Nebukadnezar als de Leeuw, de koning der dieren.
Bron: www.bibleexplained.com
De vier mannen in de brandende oven.
Democratie
en
Europa
is
laatste
horen
 
Het collosseum is het symbool van brood en spelen, en de martelaren van Christus.
Bron: Encarta encyclopedie
Het Collosseum van Rome is
teken van brood en spelen.
Ongeloof
en
Revolutie
De Europesche Economische Gemeenschap is het logische gevolg van de Franse Revolutie en het tweede Romeinse rijk.
Bron: overige bronnen
De Franse Revolutie heeft Europa met geweld
"de rechten van de mens" opgelegd
en eenheid gegeven.
Democratie
baart
Holocaust
en
Europa
Jeruzalem is de steen des aanstoots, waaraan de volken, zowel Joden, Christenen en Moslims, zich in de eindtijd zullen stoten.
Bron: Encarta encyclopedie
Het heilige deel van Jeruzalem herbergt
 drie godsdiensten
Geestelijke
strijd
is
Gods
wil
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 24-06-2024