Hoofdstuk 28
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

666, het getal van Europa zonder God

Openbaring 13:11-18.

 

“Dit is de wijsheid, wie geest heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”. Openbaring 13:18.

 

Na de komst van het eerste beest uit de zee, dat volgens het vorige hoofdstuk de godheid van Jezus ontkent, komt er nog een ander beest. Dit beest komt op uit de aarde. Daar dit beest opkomt uit de vervloekte aarde en het gelijkt op het lam, lijkt deze ook te willen redden. Dat wil zeggen zoals Jezus door zijn kruisdood als het Lam Gods de mens een uitweg biedt om aan de hellesmarten te ontkomen, zo lijkt ook dit beest van een dodelijk gevaar te vrijwaren.

Op de vraag wat de werken van het beest uit de aarde zijn, zijn twee zaken van betekenis. Eerst wordt gezegd dat het beest grote tekenen doet, opdat het ook vuur van de hemel doet neerdalen door mensen. Hierbij is het Griekse enopion als in Lucas 3:7 vertaald met "door".
Wat het neerhalen van hemelvuur inhoudt werd onlangs door een krantenbericht (Frankfurter Zeitung) openbaar. Dat krantenbericht maakte melding van een doorbraak bij de nabootsing van de zon in het Lawrence Livermore National Laboratory in de V.S. van Amerika. Dezen bootsen in laboratoria de zon na, door waterstof tot helium te laten fuseren bij een temperatuur van 100 miljoen graden Celsius. Voor het eerst zou bij de fusering van waterstof tot helium bij een temperatuur van 100 miljoen graden Celsius meer energie zijn ontstaan dan het kostte. Het proces dat waterstof omzet tot helium vindt alleen in sterren als de zon plaats. Daarom wordt bij kernfusie ook wel van zonnevuur gesproken, aldus de krant. Verder werd onthuld dat 33 bedrijven in diverse landen al tientallen jaren bezig zijn de zon na te bootsen, om de mensheid van "schone" energie te kunnen voorzien. Maar van de 33 bedrijven zijn er 21 in Amerika, die het verst gevorderd zijn in de zoektocht naar zonnevuur. President Joe Biden zette na de genoemde doorbraak in maart 2022 er vaart achter, door deze bedrijven meer geld (I.R.A.) te geven, opdat het zonnevuur spoedig in praktijk kan worden toegepast.

De woorden dat het beest uit de aarde vuur van de hemel doet neerdalen door mensen, duidt behalve op de nabootsing van de zon, er ook op dat het beest uit de aarde fossiel vuur is.
Dat het beest uit de aarde fossiel vuur is, leren ook de woorden dat niemand kan kopen en verkopen zonder het merkteken van het beest op de rechterhand en het getal van zijn naam in het hoofd. Maar die woorden zijn van toepassing op het huidige digitale betalingsverkeer, dat via een satelliet in de ruimte plaatsvindt. Daar het in de ruimte brengen van een satelliet het werk is van het beest uit de aarde, geeft ook dit teken aan dat het beest fossiel vuur is. Want hoewel raketten door waterstof worden voortgestuwd, is ook de benodigde elektriciteit voor de productie van waterstof door elektrolyse met fossiel vuur opgewekt.
Het krantenbericht over het neerhalen van het vuur van de zon maakt het gezicht uit Openbaring 13:13 en Jesaja 14:13,14 behalve verstaanbaar, ook toepasbaar op onze tijd:

 “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest te aanbidden, welks dodelijke wond genezen was, En het doet grote tekenen, opdat het ook vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde door  de mensen."  RHK.

Daar het beest sprak als de draak dient men te bedenken dat de Satan uit de hemel is geworpen, en geen gebruik meer kan maken van hemelse machten zoals bij Job. Nu Satan op de aarde is, is hij voor zijn verleidende werken aangewezen op de aarde en de mens.
Om de verleidende werken van het beest uit de aarde te leren kennen, moet men Satans werken met het beest uit de aarde, de fossiele brandstoffen, telkens op de voet volgen.  Het volgen van het beest uit de aarde, fossiel vuur, is van levensbelang nu het nabootsen van het zonnevuur en het digitale betalingsverkeer via een satelliet op onze tijd van toepassing is. Vooral nu de uitvinding van de explosiemotor die door fossiel vuur wordt aangedreven, het Westen revolutionair heeft veranderd. Hierdoor is het zware werk veel lichter geworden, en de welvaart in het Westen vertienvoudigd! Dankzij het vuur van het beest uit de aarde is het bezit van een auto voor reizen naar het werk en met vakantie voor iedereen toegankelijk.

Daar het beest sprak als de draak zal het allen die op de aarde gefocust zijn, verleiden het beest te aanbidden, dat door het zwaard gewond was en de godheid van Jezus loochende. Het zwaard duidt op Karel de Grote die als keizer dit beest een dodelijke wond toebracht, toen hij een einde maakte aan de lastering van de godheid van Jezus. Dat gebeurde toen hij de Apostolische geloofsbelijdenis (over de drie-enige God) omstreeks 800 na Christus tot leer van de Kerk verhief, die elke zondag verplicht moet worden voorgelezen.
Maar de Satan zal het beest met de wond doen herleven, zodat de godheid van Jezus en Gods voorzienigheid geloochend wordt. Dit doet Satan door het beest uit de aarde met de tekenen die gegeven zijn! De gegeven tekenen zijn de tekenen die niet door hem noch het gewonde beest uit de zee zijn gedaan. De tekenen die de Satan zijn gegeven, zijn de geprofeteerde tekenen uit het laatste Bijbelboek. De tegenstander van God gelooft dat alle profetieën uit de Bijbel zullen uitkomen. Dat geldt ook voor de vierde schaal van de boekrol over de verduistering van de zon uit Openbaring 16:8, waardoor Jezus het klimaat verandert.

Want Satan zal iedereen verleiden, die de profetieën over de verandering van het klimaat door het verduisteren van de zon niet kent. Wegens de onkunde kan de Satan de vierde schaal uit Openbaring 16:8 verwisselen met het beest uit de aarde, het fossiele vuur. Zodra één van de zeven engelen volgens Openbaring 16:8  in opdracht van Jezus door de vierde schaal de zon verduistert en de verduisterde zon het klimaat verandert, verwisselt Satan de vierde schaal met het fossiele vuur. Ondanks dat Openbaring 16:13 onthult dat na de vierde en vijfde plaag uit de bek van het beest en de draak en de mond van de valse profeet drie onreine geesten van duivelen komen, doet de Satan alsof de verandering van het klimaat door fossiele brandstoffen komt! Dat kan allemaal omdat de Satan weet dat alle uitleggers het laatste Bijbelboek "symbolisch" lezen, zodat vele christenen niet door hebben dat Jezus het klimaat verandert door de vierde schaal van de boekrol uit te gieten op de zon.

Door de onkunde kan de Satan de volken misleiden, door de tekenen die Jezus door de vierde schaal doet te verwisselen met het fossiele vuur. Wanneer het beest zegt een beeld van het gewonde beest  te maken, ruilt de Satan de klimaatverandering die Jezus deed in tegen het fossiele vuur, Hij  doet dus alsof het klimaat door het fossiele vuur verandert. De verwisseling gebeurt pas, nadat Jezus door de vierde schaal de zon verduistert en het klimaat zichtbaar is veranderd. Door de onkunde van christenen van het laatste Bijbelboek kan Satan ongemerkt doen alsof de verandering van het klimaat door de CO2 van fossiel vuur ontstaat.
De woorden om ook een geest aan het beeld van het beest met de wond te schenken, gebeurde op 12-12-2015, toen de leiders van 195 landen het klimaatverdrag in Parijs tekenden. En daar ze toen besloten elk jaar een conferentie over het klimaat te houden, blijft het beest spreken.
Zo doet het beest uit de aarde zijn werken ten gunste van het gewonde beest uit de zee:

 “En het verleid hen, die de aarde bewonen als bezitters, door toedoen van de tekenen, die hem gegeven zijn te doen door het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en levend is geworden. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld ook zou spreken”, RHK.

Door de valse wisseling maakt de Satan de godheid van Jezus en Gods voorzienigheid belachelijk. Want God heeft dan de aarde voorzien van foute en gevaarlijke brandstoffen!
Inmiddels hebben de parlementen van de Europese landen het klimaatverdrag van Parijs getekend, waardoor ze het gewonde beest een geest hebben gegeven en het blijft spreken.
Satan verleidt de volken het gewonde beest te aanbidden met tekenen die Jezus deed! Wie het resultaat van de geheime wisseling erkent, aanbidt Satan en loochent de godheid van Jezus en Gods voorzienigheid. Sterker nog, wie de fossiele brandstoffen van het beest uit de aarde niet in de ban doet, wordt gedreigd dat hem door een toekomstige onleefbare aarde de dood wacht. Door de dodelijke dreiging van een onleefbare aarde als gevolg van de verandering van het klimaat, wordt de mensheid gedwongen niet alleen de fossiele brandstoffen in de ban te doen, maar ook Gods Zoon en Gods voorzienigheid. Wegens de ernst van de dreiging van een toekomstige onleefbare aarde, zwijgen christenen over verduistering van de zon door Jezus:

 “en maken, dat allen, die het beest van het beeld niet aanbaden, gedood werden”.

Wie nu de gigantische gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs overziet, ziet hoe enorm listig de Satan gebruik maakt van de 2000 jaar oude profetie over de vierde schaal op de zon. Hierdoor gelukt het Satan de volken in het christelijk Europa tot zijn aanbidders te maken, terwijl ze intussen, vaak onbewust, de godheid van Jezus en zijn voorzienigheid loochenen.

Hoe werkelijk het beest uit de aarde er al is toont het merkteken, zonder welk teken niemand kan kopen of verkopen. Want nu kan in Europa niemand meer kopen of verkopen, die geen bankpas in zijn rechterhand heeft en het getal van een pincode in zijn hoofd. Beide zijn nodig zowel bij directe betaling als bij de verkrijging van contant geld uit de muur. De gegeven verleiding is nu in het voormalig christelijk democratische Europa werkelijkheid geworden. Ook vele christenen doen het fossiele vuur in de ban onder het motto de aarde te bewaren, terwijl ze intussen Gods woord: "dat de schepping zeer goed is"  belachelijk maken.  

De vraag is echter wat het getal zes in dit verband betekent. Want daar het een getal is van een mens, is berekenen het onderzoeken van de zesde dag van de schepping van de mens en Gods voorzienigheid. Nu het getal 666 drie maal 6 is, duidt dit gezicht feitelijk het volgende:
6 in Openbaring 13:13 is, alsof de aarde alleen uiterst gevaarlijke energiedragers herbergt.
6 in Openbaring 13:14 is, alsof de mens door gebruik van fossiel vuur het klimaat verandert.
6 in Openbaring 13:15 is, alsof het klimaat door fossiel vuur dodelijk wordt voor de mens.
De Satan maakt het zeer goede van de schepping op de zesde dag door de verwisseling van de vierde schaal met de fossiele brandstoffen ten onrechte belachelijk, omdat hij valselijk doet alsof de godheid van Jezus en zijn voorzienigheid faalt bij gebrek aan goede brandstoffen:

 “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een teken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, den naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft”.

Het getal 666 duidt op mensen die niet weten dat Jezus het klimaat verandert door de zon te verduisteren, wat de Satan door een wisseltruc wijzigt tot een gevaar door het fossiele vuur. Door Satans valse wisseltruc lijkt Gods voorzienigheid m.b.t goede brandstoffen te falen!
Terwijl het leven na dit leven afhangt van Jezus als de getrouwe getuige en die gekruisigd. Ware aanbidders hebben door kennis van Gods Woord deel aan Jezus, die in zijn kruisgang het eeuwige heil verwierf voor een ieder, die hem met een waar geloof aanbidt en navolgt.

Niet door kopen en verkopen als zodanig verkrijgt men eeuwige straffen. Maar indien kopen en verkopen zonder Gods Zoon het denken en leven vult, is men aanbidder van het getal 666. Aanbidders van het getal 666 zijn verleide mensen, die door de Satan leven van brood alleen.
Doch wie dit gezicht in de Openbaring van Johannes kent, dat bijna 2000 jaren geleden is geprofeteerd, is niet bang voor de klimaat verandering. Want die ziet in de verandering van het klimaat behalve de wisseltruc van Satan, de hand van Jezus en zijn spoedige wederkomst!

 “Dit is de wijsheid, die geest heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666”.

NAAR BOVEN

 

 

De slang/Satan was het eerste schepsel, die sprak van de rechten van de mens.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Slang verleidde Eva door de rechten van de mens.

Beest
uit de
aarde is
fossiel
vuur

Beheersen van vuur in een explosiemotor gaf een geweldige stoot aan de groeieconomie.
Bron: eigen overige bronnen.
De "uitvinding" van de auto
is een teken van hoop.
 

Satans
misbruik
van de
profetie
zuivert
de Kerk

 

De Eiffeltoren is een combinatie van de uitvinding van staal en het menselijk kunnen.
Bron: eigen overige bronnen.
De Eiffeltoren in Parijs is een
beeld van het
 "menselijk kunnen"
 


Accoord
Parijs
12-12-2015
maakt
Europa
armlastig

Met de Franse Revolutie is het beest met de zeven koppen en tien horens opgekomen.
Bron: Onze Wereld
Iran: Pijpleidingen van de olievelden
naar de Perzische Golf

Satans
wisseltruc
verlicht
Gods
voorzienig
heid
 

666 is het merkteken van de mens, die alle hoop op het leven vóór de dood verwacht.666 is het getal van een mens, die zijn geluk hier beneden zoekt op de aarde en zee.
Bron: Internet en Encarta encyclopedie
Het Colosseum symboliseert niet alleen de terugkeer
van het Romeinse rijk, maar ook haar narcistisch streven naar brood en spelen;
666

 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024