Hoofdstuk 25
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Satans strijd tegen Jezus
 

Openbaring 12:1-13.

 

ďNu is geworden het heil en de kracht en het koninkrijk van onzen God en het recht van toegang door zijn Gezalfde (RHK)Ē. Openbaring 12:10a.

 

Het grote van dit gezicht wordt zichtbaar wanneer God zijn belofte aan Adam en Eva, de zogenaamde moederbelofte waar maakt door Abraham en zijn vrouw Sara uit te kiezen. Dat de zwangere vrouw met de zon was bekleed betekent dat de verkiezing van Abraham een waarneembaar gebeuren was. Volgens de Bijbel kon iedereen waarnemen hoe Abraham op Gods roepstem zijn vaders huis in Ur verliet en via Haran naar het land Kanašn is getrokken. Eťn en ander betekent dat de zwangere vrouw waaruit de Messias is geboren, in dit gezicht de vrouwen uit het volk IsraŽl vertegenwoordigen,. De twaalf sterren duiden op de zonen van Jakob, de kleinzoon van Abraham en Sara:

ďEn er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te barenĒ.

Hoezeer God de gelovige mens bij de wording van het koninkrijk van God betrokken heeft, wordt zichtbaar als we de werken van de Satan er bij betrekken.  Ondanks de grote macht van de Satan en zijn beschikking over een derde van de engelen, tonen de gekroonde koppen dat hij de komst van de Christus met behulp van koningen trachtte tegen te houden. Want de kronen op de koppen zijn koningskronen, zodat de Satan zevenmaal gebruik maakte van koningen, om te verhinderen dat de Christus uit een Joodse vrouw zou worden geboren. Hoewel de Satan schuilgaat achter koningen, kennen we zijn strijd tegen Jezus door de Bijbel.

In twee pogingen heeft Satan getracht Sara door machtige koningen van Abraham te scheiden. De eerste keer haalde de Egyptische Farao Sara weg uit het huis van Abraham.
De tweede keer wilde de Filistijnse koning Abimelech de schone Sara tot vrouw. Satan wist beide koningen tot zijn werktuig te maken uit begeerte naar de schone Sara. Maar ze mislukten, omdat God tussenbeide kwam met lichamelijke noden bij de tegenpartij:
De derde koning die Satan wist te gebruiken was de Farao, die nŠ de dagen van Jozef heerste. Deze Farao dwong elke IsraŽlische moeder haar jongetje na de geboorte te verdrinken in de Nijl. Hierbij gebruikte de Satan de angst van de Farao om de macht te verliezen aan IsraŽl.
Maar Amram en Jochebed vreesden de Here en geloofden zijn woord. Zij verzetten zich tegen Farao's bevelen. Zij riskeerden hun leven, omdat ze geloofden in de komst van de Verlosser, die de dood zou overwinnen en de Satan de kop vermorzelen. Hierdoor faalden Satans listen.

De vierde poging van Satan was in de tijd nadat de Here David had beloofd, dat uit zijn geslacht de Verlosser geboren zou worden. Nadat de Here door de profeet Natan had gezegd, dat Hij het kind Salomo liefhad, moest deze worden gedood. Daarvoor maakte Satan gebruik van de hoogmoed van Adonia, die zich door een machtige samenzwering tot koning liet uitroepen. Dit mislukte door de gelovige Bathseba die David herinnerde aan Gods beloften.

ďEn er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren (engelen) mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslindenĒ.

In een vijfde poging wist de Satan koningin Athalia uit begeerte naar macht en eer over te halen het gehele mannelijke geslacht van het huis van David te doden. Maar de opzet van de duivel mislukte opnieuw. De Here deed het mislukken door de gelovige Josebath, de voedster en tante van het kind Joas. Deze vrouw wist samen met haar man, de hogepriester Jojada de latere koning Joas uit de moordenaarshanden van Athalia te houden.
De zesde poging heeft plaatsgevonden in de tijd van de Joodse ballingschap, toen de Joden verspreid waren over 127 gewesten van de Meden en Perzen. Ondanks de verspreiding van de Joden over 127 gewesten wist Haman de Jodenhater door eerzucht gekweld door een onveranderlijke wet van de Meden en Persen gedaan te krijgen, dat alle Joden werden gedood.
Opnieuw verijdelde God door een gelovige vrouw Satans werken. Het Joodse meisje Ester, die God tot vrouw van de Perzische koning had gemaakt, redde de Joden van de ondergang. Zij heeft met gevaar voor eigen leven de koning gesmeekt om behoud van haar leven en dat van haar volk. Toen werd voor de zesde keer openbaar hoe God door "bekeerde" mensen de komst van de beloofde Verlosser en het koninkrijk van God werkelijkheid maakte.
De zevende poging is de kindermoord door koning Herodes. Ondanks dat de kindermoord te Bethlehem was voorzegd, wist de Satan Herodes door jaloersheid tot die moord te bewegen.  

Welnu, het mislukte! Niet door kracht of geweld, maar door de geloofsdaad van Jozef, die door God werd aangespoord naar Egypte te vluchten. God gebruikte Jozef tegen de Satan. Bij de strijd tegen Jezus die uit een vrouw geboren zou worden, werd Satan geconfronteerd met werken van bekeerde mensen. God behield door bekeerde mensen de overhand, die niet excentriek waren, maar voor het doen van Gods wetten hun leven niet achten tot de dood.

De Satan of draak heeft ook tien hoornen, wat duidt op de tien pogingen van Satan de tweede tempel te verwoesten. Daar de tempeldienst een afbeelding is van het lijden en sterven van het Lam Gods als Verlosser, trachtte de Satan de tempeldienst uit te schakelen. Dit gebeurde na  Alexander de Grote in tien oorlogen tussen Egypte (PtolemeŽn) en SyriŽ ( Seleuciden). Bij alle tien oorlogen was de democratisering van de tempeldienst de inzet van de strijd. Maar ook dit mislukte, doordat de Here de bekeerde MakkabeeŽn opwekte in te grijpen:

ďEn zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon".

Doch de Satan kon behalve de komst van Gods Zoon op aarde, ook zijn uitwerping uit de hemel niet tegenhouden. Voordat het Lam na Pasen als de Opgestane zijn hemelse troon besteeg, kwam er oorlog in de hemel tussen de Satan en MichaŽl. Doordat de Satan ook die oorlog verloor, raakte hij en de gevallen engelen hun plaats in de hemel voorgoed kwijt.

"En er kwam oorlog in de hemel: MichaŽl en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de hele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem".

Niet alleen Jezus en de aartsengel MichaŽl hebben de Satan overwonnen, maar ook de broeders in de hemel die eeuwenlang door de Satan dag en nacht bij God werden aangeklaagd. Doch Jezus bracht door zijn lijden en sterven als uitweg tot behoud de Satan tot zwijgen!
Door de verloren strijd van de Satan tegen de komst van het Lam, eindigden zijn aanklachten  tegen de broeders in de hemel over al hun zonden en dodelijke schuld. Dat de broeders de Satan door het bloed van het Lam overwonnen, terwijl zij hun leven niet liefhadden tot de dood, betekent, dat zij zichzelf door schuld als verloren hebben gewaand. Dat wil zeggen, zij hebben door het bloed van het Lam hun dodelijke schuld als de tollenaar beleden. Ze hebben ervaren hoe het Lam door het bloed van zijn menselijk lichaam elke gelovige overtuigt dat zijn kruisdood door hem kwam, wat de besnijdenis en doop ook zegt.

Maar ook deden de broeders in oprecht geloof volgens Jesaja 1:18: Komt, laat ons tezamen richten.. en 1Johannes 1:9: Indien wij onze zonden (oprecht) belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid.
De hemelse stem geeft te kennen dat onze broeders in de hemel door het bloed van het Lam hun blindheid hebben beleden en hun dodelijke schuld als de tollenaar. Terwijl ze door hetzelfde bloed God als een arme bedelaar telkens ootmoedig om vergeving vroegen.

Echter door de hemelse stem kent de Satan nu de weg waardoor de broeders overwonnen, en dat ze ook bij het doen van Gods geboden als bekeerden hun leven niet hebben liefgehad. En door de verloren strijd heeft Satan de werken van bekeerde mensen aan de lijve ervaren.
Verder weet Hij dat Jezus in Openbaring 3:17 zegt hoe de Kerk in de eindtijd als Laodicea zal zijn, en als deze gemeente zogenaamd uit onvermogen de eis tot bekering zal nalaten.  Hierdoor weet de Satan waardoor bij de komst van Jezus vijf van de tien maagden (de helft van de Kerk), ondanks hun geloof in Jezus voor een gesloten hemelpoort komen te staan. Want Laodicea wist zich volgens Jezus rijk door het geloof in Gods beloften, terwijl zij  niet wilden weten dat zij geestelijk blind zijn, bedelarm en naakt. Met andere woorden zij wilden niet als hun broeders in de hemel door het bloed van het Lam hun dodelijke schuld als tot de dood verwezen kennen en Jezus telkens als arme bedelaars om vergeving smeken.

De hemelse stem waarschuwt de Kerk voor Satan, nu deze weet wat echte bekering is. Want Satan wordt in de eindtijd een korte tijd losgelaten om de Kerk te toetsen en te ziften. Echter zijn ziften zou geen resultaat hebben als geloof in God en zijn beloften zonder bekering zaligmakend is. Want de Satan kan het volbrachte werk van Jezus niet terug draaien.
Maar de broeders in de hemel tonen aan dat een geloof zonder bekering niet zaligmakend is.

En de stem uit de hemel geeft aan dat de gelovigen in de hemel niet hebben overwonnen door geloof in Jezus, maar door zijn bloed. Door zijn bloed hebben deze broeders hun verlorenheid en schuld beleden en Jezus door hetzelfde bloed als een bedelaar om vergeving gevraagd. Zij hebben het bloed van het Lam als hun schuld ervaren, zodat zij hun leven als dood hebben geacht. Maar het verachten van hun leven tot de dood om hun schuld, dat het werk van de Heilige Geest is, deed hun behalve smeken om genade daarna werken als bekeerde mensen. Het is dan ook onmogelijk dat dezen door hun bekering geen goede werken voortbrachten.
De stem toont door de broeders dat het ware geloof niet zonder Heilige Geest en bekering kan. Tegelijk onthult de hemelse stem, dat de toegang tot het koninkrijk door toe-eigening van het heil tot de jongste dag voor de strijdende Kerk gelijk is aan die van de triomferende Kerk:

ďEn ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is geworden het heil en de kracht en het koninkrijk van onzen God en het recht van toegang door zijn Gezalfde (RHK); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verheugt u gij hemelen en die daarin wonen. Wee de aarde en de zee , want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft."

Verder wordt met de overwinning van Jezus het herstel van het koningschap van de Joden over Jeruzalem aangekondigd en de tijdsduur (3Ĺ) tot het einde. De vraag aan Jezus op de dag van zijn hemelvaart naar de tijd van het herstel van het koningschap van IsraŽl over Jeruzalem  wordt hiermee beantwoord. Daarmee is het herstel van het koningschap van de Joden over  Jeruzalem in de eindtijd een teken voor de Kerk van de wederkomst van Jezus:

"En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalf honderd en zestig dagen onderhouden zou worden".

Indien wij heden in de laatste fase van de aardse tijd zijn beland, waarop alle tekenen wijzen, dan maakt de aanwezigheid van de Satan om de goede strijd serieus te nemen. De stem uit de hemel onthult dat er meer nodig is dan geloof in de beloften om met God in het reine te komen. Het is ťťn van beide, of we luisteren naar de gelovigen in de hemel, of naar hen die het niet nodig achten schuld te belijden en telkens met "het onze Vader" vergeving te vragen:

"Nu is geworden het heil en de kracht en het koninkrijk van onzen God en het recht van toegang door zijn Gezalfde (RHK).

NAAR BOVEN

 
 

Maria werd de moeder des Heren, toen de maan onder haar voeten was, dat wil zeggen bij totale maansverduistering. Twaalf sterren boven haar hoofd betekent zij vertegenwoordigt de twaalf aartsvaders in de hemel.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Maria de moeder des Heren
 

Verloren
strijd
Satan
tegen
Jezus

De vlucht van Jozef getuigde van zijn geloof in Jezus de Here.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jozef  vlucht met het kind naar Egypte

De Here
gebruikte
bekeerde
mensen

Noach luisterde naar de Here in plaats van naar de massa. Daardoor kon de Satan hem niet inpakken door de "vervloekte" aarde en de tijdelijke begeerten.
Bron: Bijbel ©Copyright: C. Jetzes
Gods verbond met Noach
 

Stemmen
uit de
hemel

Tot tweemaal toe heeft de Satan getracht de belofte van een zoon aan Abraham te doen mislukken.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Abraham en de beloofde zoon Izašk.
 

Satan
kent
noodzaak
bekering

De komst van de beloofde Verlosser precies op Gods tijd, onthult hoe God dag en nacht werkt aan de inkorting van de aardse tijd terwille van de uitverkorenen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods heil is gekomen

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024