Hoofdstuk 35
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

 

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

De zelfmoord van Babylon

Openbaring 18:20-19:10.

 

“En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God". Openbaring 19:9.

 

De oproep aan de hemel, heiligen, apostelen en de profeten om vrolijk te zijn over Babylon, kan alleen als Gods oordeel over Babylon ook hun oordeel is. Gods oordeel over Babylon komt overeen met dat van de heiligen, apostelen en profeten. Daarom roept God de hemel op vrolijk over zijn oordeel te zijn:

“Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht”.

Hoe wonderlijk Gods oordeel over Babylon is, toont een engel door het opheffen en werpen van een molensteen. Daar een molensteen voor het malen van het dagelijkse voedsel dient, is het werpen van zo'n steen in de zee je reinste dwaasheid. Sterker nog, omdat de molensteen nodig is voor het bereiden van dagelijks voedsel is vernietiging ervan puur zelfmoord.
Met deze daad geeft de ene sterke engel te kennen, zoals hij zich met kracht ontdoet van het noodzakelijke middel van bestaan (molensteen), precies eender zal Babylon zich door Gods oordeel met voorbedachte rade ontdoen van de bron van haar groei-economie:

“En één sterke engel nam een steen op als een groten molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden”.

Gods oordeel over Babylon gebeurt echter niet op grond van haar welvaart, maar om haar goddeloze levenswijze. Zij leeft bij brood alleen, zodat haar zonde zedelijk en goddeloosheid is. Door Gods oordeel over Babylon is haar ongeloof onomkeerbaar en definitief geworden.
Het verband tussen Gods oordeel en de zelf bewerkte ondergang van Babylon blijkt uit de inhoud van de volgende zaken:

De zelfmoord van Babylon wordt als Gods oordeel zichtbaar gemaakt in haar houding tegenover de muziek, de kunst, de algemene cultuur en het huwelijk. Het is Gods oordeel dat het zingen van psalmen in Babylon is verdwenen, samen met de muziek van de citer of harp, de fluit en de bazuin, die de zangers van de psalmen begeleiden. Geen kerkmuziek en psalmgezang in Babylon betekent dat de grote daden van God daar niet meer worden bezongen. Het zwijgen van genoemde muziekinstrumenten en zang geeft aan dat psalmgezang in Babylon voortaan moet wijken voor moderne muziek als jazz en popmuziek. Daar Babylon kiest voor muziek die de mens verheerlijkt, raakt Babylon door Gods oordeel het geloof in God en zijn heerschappij over onze wereld definitief kwijt.

Wat van de muziek en zang wordt gezegd, geldt ook voor de kunst, de cultuur en het huwelijk. De zonde van Babylon is niet haar welvaart of groei-economie, maar het ongeloof in God. Er zal zeker kunst in Babylon zijn, maar geen kunst waarbij de werken van de levende God worden verbeeld. Bij kunst in Babylon moet men denken aan moderne kunst, waarvan Vincent van Gogh, Gaugin en Cesanne de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Deze impressionisten trachten het absolute en de zin van het bestaan vanuit de rechten van de mens te verbeelden. Door hun kunstwerken ontkennen zij het bestaan van God en zijn regering.

Wanneer in Babylon geen molen meer wordt gehoord, zegt dat iets over de algemene cultuur. Geen geluid meer van de molen betekent dat de huisvrouwen uit Babylon zijn verdwenen, omdat ze buitenshuis werken. Deze vrouwen leven in hun streven naar zelfverwerkelijking zonder God, en los van de opdracht om als man en vrouw te leven tot Gods eer.

Ook schijnt in Babylon geen lamp van jongeren die in het donker de bruidegom in een zee van licht vergezellen naar het ouderlijk huis van de bruid. Geen licht van lampen en niet meer horen van de stem van bruidegom en bruid, betekent dat de meisjes in Babylon niet meer als maagd in het huwelijk treden, maar zonder huwelijk vrijblijvend samenwonen. Door Gods oordeel wordt de ongelovige leefwijze van Babylon als goed ervaren. Want het bloed van heiligen en profeten in Babylon brengt niet alleen de vermaningen door de heiligen aan het licht, maar ook dat Babylon heiligen en profeten in de moederschoot heeft gedood:

“En geen stem van citerspelers en zangers van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molensteen zal meer in u gehoord worden

En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde”.

Maar ook al zal Babylon in de eindtijd predikers van Gods wet en Evangelie tot zwijgen brengen, de hemel laat Gods oordeel over Babylon met grote blijdschap horen en weten. Met een luid halleluja geroep roemt de hemel in dit gezicht Gods heil, heerlijkheid en macht. Hun lofprijzing geeft aan dat in Babylon behalve het heil, ook Gods almacht wordt ontkend.

Om te vatten hoe waar en recht Gods oordeel over Babylon is, moet men ondanks het tegenstrijdige de grondtekst letterlijk nemen. Letterlijk vertaald wordt gezegd dat de Here het bloed van zijn knechten door haar hand (Babylon) zal wreken. Dat betekent, God zal het bloed van zijn knechten dat door Babylon is vergoten, door Babylons hand wreken. Hoe dat zal gebeuren blijkt hierna, maar dat het gebeurt is Gods oordeel over Babylon.

Het wonderlijke van Gods oordeel wordt bevestigd door een tweede halleluja, dat in het perfectum wordt gezegd. En het perfectum wijst op een geheel nieuwe toestand. De bewondering door de hemel van Gods oordeel over Babylon, wordt bekrachtigd door de 24 oudsten en de vier dieren met de woorden “amen, halleluja”. Terwijl de opstijging van de rook van Babylon duidt op het vuur van haar eeuwige ondergang:

“Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onzen God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed van zijn knechten ten gevolge van haar hand gewroken (RHK). En zij zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de vier en twintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op den troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja”!

Maar behalve de hemel krijgen ook Gods knechten die Hem vrezen van klein tot groot opdracht de Here te loven over de manier waarop Hij Babylon veroordeelt. Doch Gods opdracht om zijn oordeel over Babylon te roemen is niet vrijblijvend, maar een bevel. Terwijl de aanspreektitel “Here” als verbondsnaam duidelijk maakt dat de “halleluja” roepende grote scharen God vrezende heiligen, apostelen en profeten zijn.

Evenwel de heiligen roemen niet de potentiële almacht van de Here, maar zijn uitvoerende macht, wanneer Hij als de Koning der koningen Babylon metterdaad te gronde richt. Maar niet alleen de heiligen roemen, maar tegelijk met de heiligen laten ook vele wateren en zware donder zich horen over Gods veroordeling van Babylon. Het samengaan van de heiligen met de wateren en zware donder, legt een direct verband tussen Gods oordeel over Babylon en het klimaat. Het roemen van de wateren en de donder onthult dat de Here het klimaat verandert, om het oordeel over Babylon te volbrengen.

Door Gods oordeel kan Babylon niet meer in God en zijn werken geloven. Zodat als God door de vierde schaal het klimaat verandert, Babylon de oorzaak daarvan bij de mens zal zoeken. Dat betekent dat als de Here nu hier en dan daar zware regenval brengt, en Hij in andere regio's de aarde laat branden, dan zal Babylon daarin niet de hand van de almachtige God zien. Ofschoon de gelovigen de toenemende zware orkanen en branden door donder met de laatste plagen verbinden, verklaart Babylon de klimaatverandering door menselijk handelen. Door ongeloof ziet Babylon zware regenval en grote droogte als het gevolg van CO2 uitstoot. Het is dit ongeloof waardoor Babylon de bron van haar welvaart zelf zal vernietigen.

Door de ban over de fossiele brandstoffen, doet Babylon haar welvaart met opzet teniet. Door haar ongeloof maakt Babylon de woorden van de engel over de molensteen waar. Dit oordeel werd 12-12-2015 in Parijs bezegeld, toen 194 volken in een klimaatakkoord vastlegden, dat CO2 de oorzaak is van de klimaat verandering. Met het klimaatakkoord toonden de leiders van 194 volken behalve hun ongeloof in God en zijn plagen, hun gelijkenis met Babylon. Want als volken de fossiele brandstoffen verbannen, vernietigen zij niet alleen hun welvaart, maar tonen ze ook hun ongeloof in Gods Woord over de plagen. Wanneer Babylon als gevolg van Gods oordeel de klimaat verandering als mensenwerk ziet, dwingt de Here haar tot zelfmoord door de bron van haar welvaart in de ban te doen.

Doch de komst van de vierde plaag, de klimaatverandering is volgens Gods Woord tegelijk teken en bewijs van de komst van de bruiloft van het Lam. Zodat toepassing van Gods oordeel op het klimaatverdrag van Parijs, tevens de dag des Heren nabij brengt.
Het roemen van de hemel en de heiligen over Gods veroordeling van Babylon, is een ernstige waarschuwing voor Israël en de Kerk de klimaatverandering als Gods oordeel te belijden. Want de oproep tot blijdschap is verbonden en afhankelijk van het zien en belijden van Gods hand in de klimaatverandering door de vierde van de laatste plagen.
De Here roept elke gelovige door de vierde plaag over het klimaat op geestelijk afstand te nemen van de groei-economie, en het hoofd op te heffen tot de Here, die Babylon zijn eigen graf laat delven. Want het roemen van de heiligen samen met de wateren en de donder over het koningschap van de Here over Babylon, staat in het teken van de uitnodiging tot de bruiloft van het Lam.

Toepassing van dit gezicht op het akkoord van Parijs maakt onze wereld gelijk aan Babylon. Maar het zwijgen van de kerken over het klimaat, maakt het bevel tot blijdschap noodzakelijk. Want het gereedmaken van de vrouw van het Lam kan niet zonder het geloof en de belijdenis dat de Here de Auteur is van de klimaatverandering door de vierde plaag. Want de smetteloze kleding waarmee de heiligen zullen worden bekleed, is een teken en zegel van hun rechtvaardigmaking door het geloof in de Here Jezus Christus:

“En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onzen God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen”.

Het op Schrift stellen van de zaligheid van de genodigden tot de bruiloftsmaal van het Lam, staat in het teken van blijdschap over Gods veroordeling van Babylon. En daar dit in het perfectum is gezegd, is de nieuwe toestand een blijvende blijdschap voor alle genodigden:

“En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams”.

De huidige consensus over de klimaatverandering door menselijk handelen en de ban over fossiele brandstoffen in onze wereld, maakt Gods bevel tot blijdschap zeer actueel. Het definitieve karakter van Gods veroordeling van Babylon is de garantie dat de volken het akkoord van Parijs d.d. 12-12-2015 vast en zeker zullen uitvoeren. Zodat door Gods veroordeling niet alleen het ongeloof van Babylon vast en zeker is, maar ook de ban over alle fossiele brandstoffen. En onze wereld is uit ongeloof al heel hard bezig het oordeel van God waar te maken:

"En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God".

 
 
 

De liefde voor popmuziek gaat gelijk op met afkeer voor de  psalmen.
Bron: www.wikipedia..nl
The Beatles en hun fans
 

Babylon
veroordeeld
zichzelf

Veel christenen willen tegenwoordig liever gezien worden met een popgroep dan met psalmzingend publiek.
Bron: www.wikipedia.nl
The Rollingstones in 2005.
 

Welvaart
is geen
zonde,
maar
hun leven
bij brood
alleen
zonder
Jezus

De auto die met de T-ford die de basis legde van de groei economieën, lijkt ook haar ondergang te leiden.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

Klimaat
in
Gods
hand,
of de
mens

Luxe of weelde gaat straks verloren, evenals de eerste toren van Babel.
Bron: Woord & Beeld ; Ten Have/Kok Kampen
De mensheid bouwde na de Zondvloed Babel
nu Babylon.

Geen
uitnodiging
voor
klimaat
beheersers

Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen veroveren Babylon

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024