Hoofdstuk 24
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog Hoofdstuk 23 Hoofdstuk 24 Hoofdstuk 25 Hoofdstuk 26 Hoofdstuk 27 Hoofdstuk 28 Hoofdstuk 29 Hoofdstuk 30 Hoofdstuk 31 Hoofdstuk 32 Hoofdstuk 33 Hoofdstuk 34 Hoofdstuk 35 Hoofdstuk 36 Hoofdstuk 37 Hoofdstuk 38 Hoofdstuk 39 Hoofdstuk 40

 

Tweede wee en de antichrist

Openbaring 11:11-19.

 

“De volken zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten". Openbaring 11:18.

 

Het gaat in dit gezicht vooral om tegenstanders van de twee getuigen te waarschuwen, omdat dezen bij de opname worden achtergelaten. Achterlating gebeurt bij hen die de twee getuigen, Mozes de wetgever en de profeten als wethandhavers als onvervulbaar niet meer toepassen.
Mozes toont door de moederbelofte en het morgen en avondoffer dat de Christus wegens de zondeval en zielsverlorenheid van de mensheid veel moet lijden en gedood worden.

Ook onze voorvaderen hebben de twee getuigen zo gelezen en verstaan. Want zij verklaren in Zondag 1 dat men als eerste noodzakelijk moet weten hoe groot onze schuld en ellende is.

Verder is een zak als kleding in Israël een zichtbaar teken van schuld en boete. Met de zak roepen de twee getuigen gelovigen op tot vrees voor de Here, wat nu achterhaald lijkt! Want veel christenen die het doen van Gods geboden niet haalbaar of onnodig vinden, wijzen in de plaats van vrees voor de Here blij op Gods liefde. Weinigen doen nu nog Gods geboden uit vrees voor de Here. Er is meer bijval voor hen die de twee getuigen met hun oproep tot vrees voor de Here geestelijk doden, omdat ze hun oproep onjuist vinden daar God liefde is.

Het doden van de twee getuigen met de zak gebeurt volgens dit gezicht in de laatste halve jaarweek. Satan zal in de eindtijd met behulp van het beest uit de afgrond de twee getuigen in Jeruzalem tot een dode letter maken, zodra de Joden over de stad regeren. Zie hoofdstuk 23. Maar dit gezicht onthult ook de gevolgen voor hen die de Here niet vrezen noch zijn geboden doen. De gevolgen worden zichtbaar bij de wederkomst, als volgelingen van de twee getuigen met de zak die de Here vrezen door een geest van God opstaan en worden opgenomen, terwijl de tegenstanders van vrees voor de Here en het doen van de geboden achterblijven. Ondanks geloof blijft elke tegenstander van vrees voor de Here en het doen van de geboden in navolging van Jezus, achter. Want de achterlating bij de komst van Jezus is het tweede wee:

 “En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar den hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen”.

Het grote aantal achtergelaten Joden wordt zichtbaar, als meteen na de opname één tiende deel van Jeruzalem instort en 7000 mannen van naam hun leven verliezen. Zoveel vooraanstaande doden in één tiende deel van de stad na de opname, betekent vele achterblijvers. Dezen blijven achter omdat zij het woord van de twee getuigen over de Messias hebben verworpen. Maar zodra Joden ondanks hun geloof in God worden "achtergelaten", wordt meteen duidelijk wat Petrus op Pinksteren over de wederkomst van Jezus heeft gezegd: "Allen wie dan de naam van Jezus als Here aanroepen, zullen behouden worden (bij de zesde bazuin).

De aanval op Jeruzalem gebeurt volgens Openbaring 10 door mensen met kernraketten. Want als teken dat de zesde bazuin door de mens gebeurt, moest Johannes het geopende (perfectum) boekje eten ter overtuiging dat deze bazuin door de mens gebeurt. Daar de zesde bazuin door de mens zal worden uitgevoerd, tonen de achtergelaten Joden met hun geloof in God tegelijk hun ongeloof in Jezus en de woorden van de twee getuigen over zijn kruisdood! En dat de aanslag op Jeruzalem door de zesde bazuin het einde inluidt is duidelijk, indien  meteen daarna de zevende engel de bazuin blaast. Want de betrokken engel heeft gezegd, zodra de zevende engel de bazuin blaast zijn alle profetieën vervuld. Zie hoofdstuk 22:

“En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zeven duizend personen werden gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven den God des hemels eer. Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt (snel RHK) spoedig. En de zevende engel blies de bazuin”.

Wie er moeite mee heeft om zowel Joden als christenen van de opname uit te sluiten, luistere naar de Joodse oudsten in de hemel. De 24 oudsten zeggen inclusief en rechtuit, dat de tegenstanders van de twee getuigen Jezus niet vrezen als de Here en de Messias. Terwijl volgens dezelfde oudsten de profeten als eersten in de hemel worden opgenomen. Nu God de profeten het eerst opneemt, houdt hun woord betekenis voor Israël en de kerken. Ook Jezus maakte bij zijn proces als het Lam Gods eerst de waarheid van de verlorenheid van ieder mens zichtbaar, voordat Hij de uitweg in zijn dood volbracht. Zoals elke morgen en avond een lam in de tempel te Jeruzalem geslacht moest worden, evenzo zweeg Jezus bij zijn veroordeling als een lam, wegens de zonde en schuld van ieder mens. Met zijn zwijgen als een lam bij elke aanklacht in zijn proces, getuigde Jezus dat die beschuldigingen waar waren. Wie zwijgt stemt toe! Maar Hij zweeg als de getrouwe getuige. Want Hij werd om onze overtredingen doorboord, en om onze ongerechtigheden verbrijzeld (Jesaja 53 : 5).

Daarmee zegt ook de profeet Jesaja dat Jezus veel moet lijden en gedood zou worden. Echter de gevolgen van het uitschakelen van de twee getuigen, die oproepen tot vrees voor de Here en het doen van Gods geboden, zijn zeer vreselijk. Dezen worden achtergelaten. Wie de Here niet vrezen en Gods geboden nalaten, worden echt zonder pardon achtergelaten.

Het geestelijk doden van de twee getuigen door Israël en de Kerk maakt duidelijk dat de wil van de mens in de heilsweg niet werkeloos is. Ofschoon de redding van iedereen voor 100% gebeurt door het bloed van Jezus Christus, is de mens bij de toe-eigening van het heil geen stok of blok. Elke geroepene kan de Here vrezen en Gods geboden doen, of beide nalaten.
Alleen degenen die de Here vrezen en Gods geboden in vrees doen, worden opgenomen. Dezen zullen het zichtbaar worden van het koningschap van Jezus luide begroeten. Daar het zichtbaar worden van zijn koningschap in de "perfectum" staat, maakt de Here zijn koningschap op datzelfde ogenblik zichtbaar. Dit doet Hij door de opname en achterlating. Zijn koningschap wordt zichtbaar in de opname van allen die zijn naam vrezen, en tevens in de achterlating van hen die de twee getuigen als achterhaald geestelijk hebben gedood.

Tegelijk geeft de opname aan dat er na 3½ dag een einde aan de aardse tijd komt. De tijd van 3½ dag is dezelfde als de laatste halve jaarweek, zo lang de Joden over Jeruzalem regeren. Hoewel aan het einde van de halve jaarweek, gebeurt de opname in een bepaalde volgorde. Want volgens de apostel Paulus zullen eerst Abraham, Izaäk, Jakob, David en alle andere profeten hun loon ontvangen. Daarna zullen alleen de gelovigen uit Israël en de kerken die de naam van Jezus vrezen worden opgenomen. Eerst de kleinen en als laatste de groten.

Vervolgens richt de toorn van Jezus zich op hen die achterblijven en door de zesde bazuin de aarde verwoesten, waardoor een derde van de mensheid door atoomraketten wordt gedood. Evenals de achtergelaten Joden te Jeruzalem, waarbij 7000 mensen van naam worden gedood:

“en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan de Here en zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de vier en twintig oudsten, die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en koning zijt; en de volken zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven”.

Dit gezicht geeft aan dat zij die geloven dat er in de eindtijd een massale bekering onder de Joden zal komen, geen rekening met de Satan houden. Het grote aantal Joden uit Jeruzalem die bij de opname worden achtergelaten, is het resultaat van Satans verleidende werken door het beest uit de afgrond (fossiele brandstoffen). Behalve Joden verleidt Satan door het beest democratie en het beest uit de afgrond de volken tot de derde wereldoorlog, de Armageddon! Sporen van de komst van een derde wereldoorlog (nucleair) wordt al zichtbaar in de strijd van de NAVO landen tegen Rusland, in hun speciale militaire operatie of oorlog met Oekraïne.

Met het zichtbaar maken van de ark van zijn verbond geeft God te kennen dat Hij vasthoudt aan zijn verbond met Abraham, waarbij de Here heeft gezegd: "gij zult mijn verbond houden". Het houden aan zijn verbond betekent ook het doen van Gods geboden.

De ark maakt zichtbaar dat het bloed van Jezus elke gelovige zal redden, die de Here vreest! Zoals Gods verbond niet gescheiden kan worden van de ark, evenmin kan men de twee getuigen ervan losmaken, die Gods kinderen oproepen tot vrees voor de Here en bekering.  
Door de band van het bloed van Jezus met de ark toont de Here de eenheid tussen vrees voor de Here en het doen van zijn geboden. Dat wil zeggen de Here wil door gelovigen worden gevreesd door het doen van de geboden. Maar de tegenstanders van de getuigen verbreken dit. De woorden van Jezus dat een slaaf niet boven zijn meester staat, betekent dat gelovigen hun meester moeten vrezen door het doen van zijn geboden. Wie zich onder het mom van Gods liefde of onvermogen onttrekt aan vrees voor Jezus de Here, verheft zich boven de Meester. Wie evenals de achtergelaten Joden de twee getuigen met de zak in de ban doen, maken Gods verbond met Abraham los van de ark en tevens vrij van vrees voor de Here.

Wie vrees voor de Here ten koste van de twee getuigen verandert in de liefde van God, gaat voorbij aan Gods gerechtigheid welke Jezus in zijn lijden en dood openbaarde en volbracht! Dit is wat de apostel zegt in 2 Johannes 7: Er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.
Vele christenen vertalen vandaag de kruisdood van Jezus als teken van Gods liefde, terwijl ze intussen voorbij gaan aan zijn komst in het vlees. Dit zwijgen is de geest van de antichrist! Juist de vleeswording en het kruislijden van Jezus bepaald iedereen bij zijn schuld en vrees voor de Here en doen van zijn geboden. Dit moet een gelovige niet eenmaal maar telkens voor ogen houden en belijden. Dat toont de zak van de 2 getuigen evenals Jezus en die gekruisigd.

Op zeer duidelijke wijze toont de Here door de opname van de twee getuigen dat allen die Hem niet vrezen en Gods geboden nalaten, bij zijn komst zullen worden achtergelaten. Sterker nog, wanneer Jezus Christus zijn grote macht en koningschap zichtbaar maakt, verandert voor dezen de genadetijd in Gods eeuwige toorn. Want daar zij Gods heilsweg verachten, verandert Jezus Christus voor hen voor eeuwig in een verterend vuur.

 “En de tempel Gods, die in de hemel is ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel”.

De zichtbare eenheid tussen Gods verbond en zijn tempel als schaduw van Jezus, maakt dit gezicht tot een enorme oproep, zich  te hoeden voor de ongelofelijke listen van de Satan. Immers dit gezicht is het tweede wee en hierdoor de meest ernstige en laatste waarschuwing. In dit wee plaatst de Here Gods toorn tegenover de zichtbare toorn van de verzamelde volken. Want behalve Gods verbond en de ark toont dit gezicht bliksem, stemmen, donder en beving van de aarde. Daar de zesde bazuin in hetzelfde uur als de opname begint, zijn genoemde vier tekenen geen tekenen van Gods toorn, maar van toornig geworden volken. De vier tekenen zijn kenmerkend voor kernraketten van de zesde bazuin, die ook de heilige stad zullen treffen. Want de bliksem, stemmen en donderslagen en beving gebeuren door toornige volken.
Terwijl de zware hagel dient als teken van Gods toorn en het begin van het derde wee:

 “ en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donder en aardbeving en zware hagel”.

NAAR BOVEN

 

 

De geopende hemel toont twee getuigen aan de achterblijvers.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
De zevende en laatste bazuin
.

Het lijden
van Jezus
klaagt
ieder
mens
aan

In de eindtijd zal  de Kerk zelf de twee getuigen, de wet en Jezus van  kracht  beroven.
Bron: Overige bronnen
De Kerk als stief moeder

Vrees
voor
de Here
is
noodzaak

De wet getuigt, dat men God moet liefhebben met geheel het hart met geheel de ziel en met geheel het verstand, en de naaste als zichzelf.
Bron: Rembrandt bijbel.
De wet als getuige.

Na 3½
tijden
volgt
de
opname
 

Bij dreiging van de zesde bazuin zullen ware gelovigen wereldwijd  nog vóór de komst de naam des Heren aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Nucleaire raket >>dodelijke Fall-out

De antichrist
regeert
in eindtijd
de
kerken

De bidder bij de Westelijke (Klaag)muur staat met de rug naar Golgotha, waar Jezus Christus buiten de muren van de stad ieder mens aanklaagde.
Bron: Encarta encyclopedie
De heilige klaagmuur van Jeruzalem

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 24-06-2024