Hoofdstuk 31
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

De laatste plagen zijn bazuinen

Openbaring 15.

 

ďEn zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het LamĒ. Openbaring 15:3.

 

Daar de overwinnaars van het beest en het beeld zich ophouden bij iets dat gelijkt op de Rode Zee, menen vele verklaarders dat het gezongen lied hetzelfde is dat Mozes bij de Schelfzee heeft gezongen. Dezen gaan echter voorbij aan twee zaken die het andere lied aanduiden. Want er is sprake van ďhetĒ lied van Mozes en ďde knecht van God.Ē Het lidwoord ďhetĒ en de woorden ďde knecht van GodĒ, geeft aan dat Mozes ďhet lied in opdracht van God maakte.Ē Mozes kreeg op de dag van zijn sterven opdracht van God een lied over de toekomst van IsraŽl te maken en het de kinderen van zijn volk in te prenten (Deuteronomium 31:19).
Derhalve zingen de overwinnaars het lied van Mozes uit Deuteronomium 32 waarin de Here te kennen geeft, dat IsraŽl Hem in de toekomst zal verlaten en het verbond verbreken.

Ook zegt het lied van Mozes dat IsraŽl dan door vele rampen zal worden getroffen. Maar wanneer IsraŽl door rampen wordt achtervolgd, zullen zij over de Here spreken alsof Hij hen aan hun lot heeft overgelaten. Sterker nog, IsraŽl zal doen alsof de Here hen heeft verlaten. Maar een tweede lied maakt hun plaats bij de Rode Zee belangrijk voor alle volken. Want ondanks IsraŽls ongeloof zegt de Here driemaal indirect, dat Hij hen brengt in het land dat Hij hun vaderen onder ede beloofd heeft. En de geschiedenis leert dat de Here woord houdt. Want behalve het lied van Mozes zingen de overwinnaars het lied van het Lam. En het lied van het Lam wijst op de ďtweede keerĒ dat de Here IsraŽl in het beloofde land bracht. Want het Lam Gods is in Bethlehem geboren, toen IsraŽl na de ballingschap voor de tweede keer de macht kreeg in Jeruzalem. Derhalve wijst de plaats van de overwinnaars bij de Rode Zee op Gods herhaalde bevrijding van IsraŽl en hun terugkeer in het beloofde land.

Daar het Lam Gods echter het licht der wereld is, maakt het vastmaken van het lied van het Lam aan het lied van Mozes dat het eerste lied betekenis krijgt voor alle volken wereldwijd. Dat geldt in het bijzonder voor de laatste woorden van God in het lied van Mozes. Want Gods Woord: ďIk verbrijzel en doe herleven. Ik verbrijzel en Ik genees,Ē heeft Jezus door zijn kruisdood en opstanding in praktijk gebracht door het op zichzelf toe te passen. Door het lied van het Lam noemen de overwinnaars behalve de schuld van ieder mens ook de uitweg. Want volgens de profeet Jesaja is het Lam Gods Jezus Christus om onze overtredingen doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld (Jesaja 53:5).

Dit leren ook de engelen, die gereedstaan om de aarde met plagen van Gods toorn te slaan. Ondanks dat de plagen Gods gramschap openbaar maken, prijzen de overwinnaars in beide liederen in aanwezigheid van de engelen met de plagen, Gods werken als groot en wonderbaar. En ofschoon uit de laatste plagen blijkt dat Gods toorn jegens de mensheid gehandhaafd blijft, bezingen de overwinnaars door het verzoenende bloed van Jezus, het Lam Gods, de rechtvaardige en waarachtige wegen van God.

Zingen van beide liederen betekent ook, dat IsraŽl tijdens de laatste plagen terug is in zijn land. Want in het lied van Mozes spreekt de Here in het slot over verzoening van zijn land. In relatie met het lied van het Lam betekent dit dat Jezus door zijn lijden en dood het land van IsraŽl heeft verzoend. Het zingen door de overwinnaars van het lied van Mozes bij de Rode Zee dat eindigt met verzoening voor zijn land, geeft aan dat de Here de Joden ook voor de ďderde maalĒ in het beloofde land brengt en hun macht over Jeruzalem herstelt als teken van Gods trouw.

De plagen zijn niet alleen groot omdat ze alle volken treffen, maar ook omdat alle volken zullen komen en Jezus aanbidden.
Het zingen van dit lied door de overwinnaars met de engelen op de achtergrond betekent dat de plagen tweeŽrlei uitwerking hebben. Zoals de Here bij de uittocht door de Rode Zee de IsraŽlieten redde en de Egyptenaren doodde, zo doet Hij ook door de laatste plagen. Wanneer de Here zijn zwaard wet en zijn hand grijpt naar de laatste plagen, dan bevrijdt Hij zijn knechten en oefent wraak aan zijn tegenstanders ( Deuteronomium 32: 39). Wat de Here bij IsraŽl door ballingschap bereikte, doet Hij met de laatste plagen wereldwijd.

Doch het misverstaan van Gods hand in rampen is niet alleen het probleem van IsraŽl, maar in de eindtijd ook van de Kerk. Zoals volgens het lied van Mozes IsraŽl de rampen van de Here zullen misverstaan, precies eender verstaan de volken in onze wereld de laatste plagen veelal niet als voorbode van de dag van de opname en achterlating. Bij de opening van het academische schooljaar (2020) van de theologische faculteit te Groningen zei een hoogleraar het volgende van de kerken: Ik heb nog geen predikant gehoord of gelezen die het dit jaar verschenen coronavirus wist te duiden.
Daarentegen tonen de overwinnaars door het zingen van beide liederen, terwijl de engelen gereedstaan, hoe Gods toorn over hun zonden hen tot aanbidding van Jezus heeft gebracht. Juist de bekendmaking van de handhaving van Gods toorn deed hen de uitweg in Jezus zoeken en vinden:

ďEn ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de toorn van God voltooid. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw rechtseisen(RHK) openbaar zijn geworden.Ē

Maar om de laatste plagen evenals de overwinnaars als Gods werken te verstaan, moet men de dood van Jezus als het geslachte Lam samen met het lied van Mozes zingen en toepassen. Bij het zingen van beide liederen belijden de overwinnaars de tweevoudige werken van God.
De eerstgeborenen van IsraŽl bleven bij de tiende plaag niet in leven alsof zij beter waren dan de Egyptenaren. Maar dankzij het bloed van het Lam op hun deuren. En dat geldt ook hem die gelooft in Jezus als Rechter en Verlosser. Door zijn kruisdood en opstanding heeft Jezus als de Messias Gods Woord: 'Ik dood en doe herleven; ik verbrijzel en Ik geneesĒ op zichzelf toegepast. Zo onthult het lied van Mozes in eenheid met dat van het Lam de waarheid van het doden door God en het doen herleven.

Jezus is door zijn kruisgang de weg de waarheid en het leven. Wie in de kruisdood van Jezus zijn schuld inziet en belijdt en Hem om vergeving vraagt en navolgt, wordt gered. Want Hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan om een ieder die Hem als Redder gelooft en aanbidt vergeving van zonden en het eeuwige leven te schenken.
Maar als de Kerk niet meer belijdt dat Jezus in het vlees is gekomen, om als eerste de mens te overtuigen van zijn dood door schuld, dan heerst de antichrist in de Kerk (2 Johannes vs. 7). Juist door het aannemen van de menselijke natuur in het vlees toont Jezus niet alleen Gods liefde, maar ook dat God zijn toorn over de zonde en schuld van de mens handhaaft.

Wanneer de antichrist de kerken beheerst, komt Jezus met plagen. Plagen van Gods toorn die ťťn van de vier dieren in gouden schalen aan de engelen geven. En omdat de vier dieren de schepping vertegenwoordigen, treffen de laatste plagen alle volken wereldwijd! Door de plagen toont de Here dat Hij zijn toorn jegens de zonden van alle mensen handhaaft.

Doch de plaats van de overwinnaars bij de Rode zee, terwijl engelen klaarstaan, betekent dat de laatste plagen komen als IsraŽl het koningschap over Jeruzalem terug heeft gekregen. Door verzoening van zijn land roept de Here de volken op zich te verheugen over de terugkeer van IsraŽl en het herstel van hun koningschap over Jeruzalem. Zij moeten zich verheugen nu hieruit blijkt dat de Here de strijd tegen de Satan en zijn handlangers heeft gewonnen! Hoewel verzoenen van zijn land geen verzoening van zijn volk is, toch wijst de plaats van de overwinnaars dat de laatste plagen komen als de Joden de macht over Jeruzalem hebben.
Verzoening van zijn land waarbij de Joden de macht over Jeruzalem krijgen, gebeurde in 1980, toen de Knesset in een wet Jeruzalem tot de eeuwige Godsstad van IsraŽl verklaarde. Het herstel van het koningschap van de Joden over Jeruzalem komt overeen met het antwoord van Jezus, dat het genoemde herstel in de aardse tijd zal plaatsvinden (Handelingen 1:7). Juist de plaats van de zingende overwinnaars geeft te kennen dat de Here ondanks de ontrouw van IsraŽl zijn beloften waarmaakt, die Hij onder ede aan hun vaderen heeft beloofd. De eenheid van beide liederen toont dat de Here niet laat varen de werken die zijn hand begon. Wonderbaar is de Here nu Hij het herstel van het koningschap voor IsraŽl tot ďtijdwijzerĒ maakt, en de laatste plagen bazuinen van de wederkomst en de opname. Wie zou niet vrezen.

Nu de engelen uit de tempel komen met kleding als priesters, zijn hun plagen als bazuinen voor IsraŽl en de Kerk. De tempeldienst maakt niet alleen zichtbaar dat er zonder bloed geen toegang is tot God, maar ook dat er alleen behoud is door het bloed van het Lam Gods, Jezus. In plaats van een derde tempel, zoals de Joden verwachten, worden IsraŽl en de Kerk door de plagen gewaarschuwd dat God zijn toorn handhaaft, en dat er een uitweg is door Jezus. De overwinnaars roepen door beide liederen en hun plaats IsraŽl en de Kerk op, om in het kruis van Jezus de tweevoudige werken te zien, de dood en het leven, de hel en de hemel. Door de laatste plagen toont Jezus de handhaving van Gods toorn jegens elke ongelovige.

Die plagen zijn nodig, omdat de Kerk door de antichrist de heilsweg verengt tot liefde voor Gods beloften. Doch het lied van Mozes leert meer. De overwinnaars tonen met de komende plagen van Gods toorn Jezus als Redder en Rechter. Want Jezus die de Satan overwon is de Auteur van de plagen. Nu de macht van de Joden over Jeruzalem is hersteld, dienen de laatste plagen als bazuinen. Bazuinen om in het herstel van IsraŽl de verloren strijd van de Satan te zien. Het herstel van IsraŽl door Jezus is niet bedoeld om te dagdromen over een Joods vrederijk. Want nu de laatste plagen Gods toorn tonen, zijn dezen een voorbode van het laatste oordeel:

ďEn daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordelĒ. En ťťn van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de toorn of gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheidĒ.

De sluiting van de tempel na het uitgaan van de engelen door de toorn van God, betekent dat de plagen wereldwijd achter elkaar komen als bazuinen voor IsraŽl en de Kerk. Want het sluiten van de tempel door Gods heerlijkheid en macht waardoor niemand in de tempel kan komen, houdt ook de engelen met de laatste plagen erbuiten. Derhalve heeft de sluiting van de tempel grote gevolgen voor de duur van de plagen. Dat betekent dat alle plagen van de eerste tot de laatste aanhouden totdat de bazuinen klinken en Jezus komt. Nu reeds duidelijke sporen van de laatste plagen zichtbaar zijn, lijkt het er op alsof de sluiting van de tempel in de hemel gepaard gaat met sluiting van de kerken op aarde. Want door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus moeten kerken noodgedwongen worden gesloten. Zodat alleen persoonlijk de naam van Jezus kan worden aangeroepen als Hij komt!

ďEn de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd warenĒ.

Want naar de woorden van Jezus is de duur van de laatste plagen slechts ťťn generatie. Hierover zei Jezus: ďDit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, voordat dit alles is geschiedĒ. Juist omdat de tempel gesloten is, blijven de laatste plagen totdat de bazuinen klinken:

ďEn zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het LamĒ.

NAAR BOVEN

 

 

O, welk een dag zal dat zijn voor gelovigen en ongelovigen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods Zoon op de witte wolk direct voor de opname.

Het lied
van
Mozes
staat in
Deutero-
nomium 32.

De komst van de engelen uit de tempel is het bewijs dat de plagen voor IsraŽl en de Kerk zijn.
www.templebuilders.com
Tabernakel met de wet en het altaar.

De Here
is de
Auteur
van de
plagen

Daar een dier uit de hemel de schalen aanreikt, zijn de plagen afkomstig van Gods Zoon.
Bron: www.bibleexplained.com
De vier dieren..

Jeruzalem
in Joodse
handen,
teken
snelle
komst
Jezus

 

De laatste plagen zullen  elke berouwvolle zondaar naar Jezus leiden; ook die met het HIV virus is besmet.
Bron: Rembrandt bijbel.
Jezus en die gekruisigd vervulde de Wet;
Hij zal de wereld oordelen

De
plagen
bazuinen
voor
IsraŽl
en de
Kerk.

Door zijn  kruisdood overwon Jezus de dood en de Satan en komt Hij om te oordelen de levenden en de doden.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods heil en onheil is komende


 


 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024