Hoofdstuk 30
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Derde en laatste Wereldoorlog

Openbaring 14: 13-20.

 

“En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten”. Openbaring 13:20.

 

In het voorafgaande is te horen dat iedereen in het vreselijke oordeel van God over Jezus de grootheid van zijn eigen schuld kan aflezen, zodat men geestelijk kan sterven in de dood van Jezus. Want God verklaart "doden" zalig, die sterven in de Here. Hierbij gebruikt Hij het woord "doden" in dezelfde betekenis als Jezus in de gelijkenis van de verloren zoon. In deze gelijkenis zegt de vader tweemaal: "Deze was dood, maar is weer levend geworden". Dat wil zeggen God verklaart een ieder zalig, die met dezelfde ootmoed als de verloren zoon tot God de Vader gaat, en Hem telkens om vergeving smeekt in de naam van Jezus:

 “En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Here sterven, van nu aan”.

Ook de Geest geeft te kennen dat een ootmoedige gelovige zijn hele leven achtervolgd wordt door de last van zijn zonden en schuld. De woorden van de Geest, dat zij rusten van hun moeiten geven aan dat het sterven in de Here pas bij het sterven of de opname zal ophouden:

 “Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na”.

Maar dan vragen de woorden "en zie" aandacht door de plotselinge verschijning van Jezus op een wolk in zijn koninklijke heerlijkheid en macht met een gouden kroon op zijn hoofd. Met zijn verschijning worden de profetieën waar, die Hij tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gezegd met de laatste dingen, die Mattheus 24, Marcus 13, Lucas 23 beschrijven.
De engel die met luide stem de Mensenzoon smeekt om te oogsten, komt niet uit de Knesset (parlement), noch het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken, maar uit de tempel. De tempel die toont dat er zonder bloed geen toegang tot God is, bepaalt iedereen bij Jezus.

Doch de woorden "en zie" bepalen elke lezer niet alleen bij de majesteit van Gods Zoon, maar ook bij zijn oogsten op aanwijzing van het luide smeken van de engel uit de tempel. Want terwijl een engel uit de tempel de rijpe druiven van de wijngaard van de aarde inzamelt, oogst Jezus de uitverkorenen van de aarde zelf. Dat kan Jezus alleen als Hij dezen bij name kent. De onthulling dat Jezus de uitverkorenen eigenhandig zal oogsten, betekent dat iedereen die gered wil worden ook door Jezus moet worden gekend. De diepe ernst daarvan wordt zichtbaar uit zijn woorden in Mattheus 7:22-23: "Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hen openlijk zeggen: ik heb u nooit "gekend", gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid". Ondanks hun vele werken in de naam van Jezus kent Hij hun naam niet! Sterker nog, de Here noemt hen "wettelozen", dat wil zeggen deze hebben nooit in geestelijke nood voor hun persoonlijke zonden en schuld in de angsten van de hel Jezus ootmoedig om vergeving in zijn bloed gesmeekt. Terwijl Jezus duidelijk heeft gezegd: "Komt tot Mij, allen,  die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" Mattheus 11:29. Toch menen velen als de Farizeeën geen bekering nodig te hebben.

Met het oogsten, waarmee Jezus duidelijk maakt dat Hij elke geroepene persoonlijk moet kennen, onderstreept Hij zijn woorden over de heilsweg, die Hij bij zijn eerste bekendmaking van zijn lijdensweg uitsprak: "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij" Mattheus 16:24. Dat is het tegendeel van zelfontplooiing.

Nu Jezus alleen  redt die Hij bij name kent, moet Hij gezocht en ootmoedig gebeden worden. Dat een ootmoedig hart nodig is, blijkt uit het gebruikte woord over de rijp zijn van het graan.  Want hoewel veel vertalingen spreken over "rijpe" oogst, staat er letterlijk vertaald vanuit de grondtekst "dor". En omdat het vochtpercentage van een rijpe graankorrel normaal 16% is, wijst een dorre graankorrel op een erg laag vochtgehalte. Het dor zijn wijst op geestelijke nood en spanning om de hoop door Jezus bij de naam gekend te worden als Hij komt.

Het gekend zijn door Jezus maakt elke vorm van gearriveerdheid tot een dodelijk gevaar! Dat geldt ook voor hen die zonder Hem te zoeken, passief wachten op Gods verkiezende genade.
Zijn verschijning op een wolk haalt ook een streep door de gedachte dat Jezus te Jeruzalem zal verschijnen. Evenmin komt er een zogenaamd duizendjarig Rijk, zoals sommigen menen.

“En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is dor (RHK) geworden”.

Kortom, niet alle christenen worden gemaaid, maar alleen "de gelovigen" die Jezus kent.
Dat de Here meteen bij zijn verschijning de aarde oogst, betekent dat Jezus voor het einde van de dag alleen hen heeft opgenomen, wie Hij bij zijn verschijning bij name kent. Dit is het, waarvoor Jezus met de gelijkenis over de vijf wijze en vijf dwaze maagden na zijn rede over de laatste dingen ernstig heeft gewaarschuwd. Immers meteen nadat de vijf wijze maagden die "gereed waren" en de bruiloftzaal ingingen, werd de deur gesloten,  Maar de vijf maagden die Jezus niet kende, vonden bij hun komst een gesloten deur en geen gehoor.

Daar zijn verblijf op de wolk in de Griekse praesens staat, verblijft Hij daar langere tijd. Zijn langer verblijf op de witte wolk komt overeen met  1Thessalonicenzen 4: 16 over de opname. Eerst worden de ontslapen heiligen door Jezus geoogst door opwekking en opname. Nadat Hij de lichamen van de heiligen heeft opgewekt en opgenomen, zijn de dan op aarde levende gelovigen aan de beurt. Van al de opgenomen gelovigen kent Jezus de naam:

“En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid”.

De zogenaamde druiven zijn de onbekeerde gelovigen en ongelovigen die Jezus achterlaat, als Hij als Rechter met zijn koninklijke majesteit en macht vanaf een wolk de aarde oogst.  In tegenstelling tot het graan worden de druiven van de wijnstok van de aarde na inzameling meteen in de grote wijnpers van Gods gramschap gedaan en getreden. Hoewel vele vertalingen van de druiven spreken over oogsten, staat er in de grondtekst verzamelen.
Om het verzamelen te verstaan, dient men te letten op de afkomst van de engel die opdracht geeft tot de verzameling van de rijpe druiven onbekeerden) van de wijnstok van de aarde. De "oproep" tot het verzamelen gebeurt door de engel van het altaar! Deze engel heeft ook de macht over het altaarvuur. Dat is hetzelfde altaar waar eerder bij de verbreking van het vijfde zegel zielen verschenen, die vroegen naar het tijdstip van Gods wraak aan hen die op de aarde wonen. De genoemde zielen kregen op hun vraag naar de tijd van Gods wraak over zijn tempel twee antwoorden. Eerst moest het (de tijd) vol zijn, wat door de verschijning van Jezus het geval is.

Verder moeten hun mededienstknechten en broeders (Joden) op het punt staan gedood te worden. Daar de zielen onder het altaar Joden zijn, geldt de dreiging met de dood ook Messias belijdende Joden. En die dreiging met de dood komt door de zesde en laatste zegel, wanneer de gewezen partijen in de laatste oorlog elkaar wereldwijd zullen bestrijden. Het een en ander betekent, de verzameling van de druiven vindt plaats tijdens Gods wraak over de tempel. De antwoorden aan de zielen en de gegeven witte kleding voor hun opname bij de opstanding, geven aan dat Jezus tijdens Gods wraak over zijn tempel op een wolk zal verschijnen.

Echter daar de zielen korte tijd moeten wachten, is de zesde zegel korte tijd uitgesteld. Nu het uitgestelde zesde zegel de laatste is, gaat de zevende zegel met de bazuinen eraan vooraf. Want daar de zielen nog voor het antwoord op hun vraag witte kleding voor hun opstanding kregen uitgereikt, gebeurt hun opstanding en opname tegelijk tijdens de zesde zegel. Kortom, de korte tijd is voorbij, zodra de Here op een wolk verschijnt. Dat wil zeggen, het zevende zegel met de zeven bazuinen zijn de laatste tekenen voor de wederkomst van Jezus.

Eerder is al met het zesde zegel onthuld dat Gods wraak in de laatste oorlog door kernwapens zal worden beslecht. De openbaring dat de engel uit het altaar macht heeft over het vuur, geeft te kennen dat de laatste Wereldoorlog door vuur zal plaatsvinden.  Het vuur wijst op de kernwapens van de zesde bazuin, die in de laatste oorlog door beide partijen worden ingezet.

De antwoorden aan de zielen tijdens het vijfde zegel en de uitreiking van witte kleding geven aan dat Gods wraak over de tempel tijdens de wederkomst van Jezus zal worden voltrokken. Zowel de opdrachtgevende en de uitvoerende engel als de betrokken zielen duiden op Gods wraak over zijn tempel. Dat wil zeggen omdat Nebukadnezar de eerste tempel heeft verwoest en de Syriër Antiochus IV de tweede tempel ontheiligde, die door de Romeinen o.l.v. Titus is verwoest, leidt Gods wraak over de tempel in de eindtijd tot de derde en laatste Wereldoorlog.

Gerekend naar een Romeinse stadion (1600) beslaat het slagveld 1000 kilometer in doorsnee. Nu de Here tijdens de laatste oorlog verschijnen zal en zelf de uitverkorenen oogst, haalt dat een streep door de gedachte van een tweede kans voor de achtergelaten volken. Sterker nog, daar de Here kort na zijn verschijning op een wolk, de uitverkorenen van de aarde oogst, is de genadetijd dan meteen voorbij, zoals de gelijkenis van de vijf dwaze maagden aantonen. Zodat de verzameling van de rijpe druiven iedereen treft, die door Jezus is achtergelaten tijdens de oogst van allen die Hij bij name kent:

“En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur, en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en verzamel de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en verzamelen van de wijngaard der aarde en wierp hen in de grote persbak van de gramschap Gods”, RHK.

Dat de oorlog met kernraketten tegen de nazaten van de volken die de tempel hebben verwoest Gods wraak is, lijkt bevestigd nu het oorlogsfront buiten de stad Jeruzalem valt. Want hoewel het oorlogsfront omgerekend 1000 km is, is het buiten de stad, dat is Jeruzalem. Daar de eerste tempel van Salomo door Nebukadnezar is verwoest, de tweede geschonden door de Syriër Antiochus de vierde, terwijl de Romeinse bevelhebber Titus de tweede tempel heeft verwoest, is Gods wraak tegen de nazaten van genoemde volken gericht. Gods wraak geeft aan dat Jezus iedereen opneemt, die Hij bij de naam kent. Dat zijn allen die Hem als de verloren zoon ootmoedig om genade hebben gesmeekt. Want als de nazaten van hen die de tempel hebben verwoest gewroken worden, dan zeker ook de verachters van Jezus, waarvan de tempel slechts een afbeelding is:

"En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver."

Bij de laatste oorlog zal ook Iran betrokken zijn. Want volgens de profeet Jesaja 13:17 zal God dit volk opwekken tegen Babylon om hen te verdelgen.  Wanneer men bij de genoemde volken de huidige allianties in acht neemt, dan zal behalve Rusland ook de NAVO partners bij de laatste oorlog betrokken zijn! Gods wraak lijkt dan ook dichterbij dan velen denken.
De betrokken paarden wijzen heen naar de paarden van de zesde bazuin in Openbaring 9.
Dit gezicht is dan ook een enorme waarschuwing aan alle geroepenen om Jezus te zoeken. Zowel het maaien door Jezus als de verzameling tijdens de kernoorlog sluiten een tweede kans uit. Wie bij de komst van Jezus niet door Hem wordt gekend wordt buitengesloten:

 “En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeiten,”

NAAR BOVEN

 

 

O, welk een dag zal dat zijn voor gelovigen en ongelovigen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods Zoon op de witte wolk direct voor de opname.

Kent
Jezus
uw
naam?

Wie in de druk der tijden het hoofd opheft tot Jezus zal de laatste bazuin als muziek verstaan.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Een engel uit de hemelse tempel geeft het sein tot de opname door Jezus.

Door zelf-
verloochening
en kruis
opnemen.
 

 

Wanneer men in de kruisgang van Jezus  Gods toorn ziet, ziet men ook de eigen schuld.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Komt tot Mij die vermoeit en belast zijt
en Ik zal u rust geven

Zielen
verbinden altaar
met de
zesde
zegel

Door het herkennen van de zesde bazuin zullen ware gelovigen de naam des Heren aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Nucleaire raket >>dodelijke Fall-out

Gods
wraak
over de
tempel
toont
grootheid
van Jezus
 

Voor de achterblijvers is er geen hoop.
Bron: omniboek
Voor de achterblijvers is geen hoop meer

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024