Hoofdstuk 32
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Satans list met de laatste plagen

Openbaring 16:1-21.

 

“Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde”. Openbaring 16:15.

 

Na het vertrek van de engelen geeft een luide stem uit de tempel opdracht tot de laatste plagen. Daar er behalve de Almachtige niemand in de tempel is, is de stem van de Here.

Nu zowel de engelen als de Here vanuit de tempel de laatste plagen doen komen, zijn de plagen vooral voor Israël en de Kerk bestemd. Ofschoon de tempeldienst met het dagelijkse offer een schaduw is van het lijden en sterven van Jezus Christus, betekenen de navolgende plagen van Gods toorn vanuit de tempel dat er iets grondig mis is met Israël en de Kerk:

“En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van Gods gramschap uit op de aarde”.

Zoals eerder gezegd komen de plagen als de Joden de macht over Jeruzalem terug hebben. Welnu, in 1980 heeft de Knesset Jeruzalem uitgeroepen tot de eeuwige stad van Israël. Derhalve is het nu tijd wereldwijde plagen te toetsen aan de laatste plagen uit dit gezicht.

Bij de eerste plaag bewerkt Gods toorn een kwaadaardige en gemene zwelling aan mensen. Die kwade en gemene zwelling krijgen alleen degenen die het beest en zijn beeld aanbidden. Deze plaag komt overeen met de uit het hiv-virus ontstane aidsziekte, die in 1981 de wereld opschrikte. Aids verandert het geslachtsorgaan bij zwelling in een ernstig ziekmakend orgaan. Maar het hiv-virus, dat door seksualiteit op de ander wordt overgedragen, treft alleen diegene die geen rekening houdt met Gods wet. Bij huwelijkstrouw blijft men vrij van het hiv-virus. De aidsziekte verscheen in 1981 op onverklaarbare wijze uit het niets. Dat gebeurde nadat door de uitvinding van de pil in 1961 seksualiteit wereldwijd losraakte van het huwelijk. Maar mensen die besmet raken met aids ervaren schuld en schaamte als twee blijvende plagen, die alleen door Jezus kan worden weg genomen:

“En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden”.

Hoewel de eerste plaag de aanbidders van het beest in het vizier brengt, stelt de tweede plaag het beest zelf in het volle licht. Want een democratische groei-economie heeft het beest fossiele olie als belangrijkste grondstof. En fossiele olie verandert niet alleen het zeewater in het bloed van een lijk, maar is ook uiterst giftig. Hoe giftig en dodelijk olie is, kwam aan het licht bij de ramp met de tanker Exxon Valdez bij Alaska in 1989, alsook bij de explosie op het boorplatform Deepwater Horizon van BP bij Mexico in 2010. Het doodde alle leven in de zee. Dit doden van alle leven in de zee gebeurde na 1980 door fossiele olie. Bij de laatste ramp stroomde vijf maanden per dag 10 miljoen liter olie in zee, waarbij ruim 26.000 zeedieren de dood vonden, walvissen, haaien, dolfijnen, tonijnen, krabben etc.

“En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven”.

Terwijl Gods toorn bij de eerste plaag alleen de aanbidders van het beest treft en de tweede plaag alle leven in de zee, raakt Gods toorn door de derde plaag praktisch alle mensen en vee. Want omdat de derde plaag alle drinkwater in bloed verandert, treft deze plaag allen. Bovendien noemt de engel van het water de komst van de derde plaag waar en recht, alsof alle mensen schuldig zijn aan de dood van heiligen en profeten. En het altaar bevestigt die mening.

Maar alvorens men afstand neemt van die beschuldiging, moet men het volgende overwegen: Door het gebruik van “de Pil” dat sinds 1961 als anticonceptiemiddel verkrijgbaar is, wordt de eenheid van seksualiteit en vruchtbaarheid gescheiden. Want het gebruik van de Pil blokkeert doelbewust de vruchtbaarheid. Doch door de scheiding van seksualiteit en vruchtbaarheid neemt men de “verantwoordelijkheid” weg, die God aan elke man en vrouw heeft gegeven. Maar het wegnemen van de “verantwoordelijkheid” bij seksualiteit heeft als ernstige bijwerking dat het zonder pardon de weg baant voor abortus en euthanasie!

En ondanks een encycliek van Paus Paulus VI in juli 1968 die anticonceptie radicaal afwees en een synode van de Gereformeerde kerken over anticonceptie, hebben de kerken het gebruik van anticonceptie door christenen na de veroordeling tenslotte stilzwijgend geaccepteerd. Door hun zwijgen staat de Kerk schuldig aan abortus en euthanasie als bijwerkingen van anticonceptie. Hun zwijgen maakt hen schuldig aan de dood van profeten en heiligen in de moederschoot! Derhalve verklaart Gods toorn in de derde plaag de Kerk schuldig aan de huidige praktijk van abortus en euthanasie, zodat ook christenen het bloed van profeten en heiligen drinken.

Wie zich afvraagt hoe water bloed kan worden, moet hierbij de waterwet uit 1957 toepassen. De waterwet om leidingwater te drinken is een vrucht van het beest, democratie. De waterwet maakt het mogelijk voor mens en dier voortaan water uit de kraan te drinken. Verder is er door de genoemde waterwet diepriolering gekomen voor de afvoer van toiletten.
Echter, de grondstoffen van “de Pil” die 94 % van de meisjes en vrouwen in de vruchtbare periode als anticonceptie gebruiken, komt met de urine in het rioolwater terecht. Het rioolwater dat door zuiveringsinstallaties gezuiverd wordt, wordt daarna weer in de rivieren en kanalen geloosd, waaruit in Nederland 40% van het drinkwater wordt gewonnen.

Doch de grondstoffen van de anticonceptiepil (progesteron en oestrogeen), die door urine in het riool terecht komen, kan niet door zuivering uit het water worden verwijderd. Met andere woorden door de aanwezigheid van de grondstoffen van de Pil in het water, drinkt iedereen indirect het bloed van profeten en heiligen die in de moederschoot worden gedood:

“En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij zijn van gelijke waarde, (RHK). En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig”.

Zowel het vergaan van een olietanker bij de tweede plaag als een te hoge concentratie van grondstoffen van de Pil in het drinkwater, wordt door het weer veroorzaakt. Derhalve brengt verandering van het klimaat als vierde plaag, ook de tweede en derde plaag teweeg.

Hoewel  de vierde plaag echter spreekt van verandering van het klimaat door de zon, hoort u daar in de kerken niets over. Terwijl internationale klimaatconferenties de verandering van het klimaat door de zon ontkennen, zwijgen de kerken over de profetie van de vierde plaag. Stilzwijgend ziet de Kerk evenals de wereld klimaatverandering als het werk van mensen.
Toen immers meer dan 190 landen d.d. 12-12-2015 de klimaatverandering door CO2 in een overeenkomst te Parijs vastlegde, heeft geen één kerk in Europa daartegen bezwaar gemaakt. Hierdoor wordt het Schriftwoord op verbijsterende wijze waarheid, dat de mensheid bij de vierde plaag de naam van God zal lasteren door Hem daarvoor niet de eer te geven.

Ook is het bizar dat de consensus over klimaatverandering door CO2 niet is bewezen. Sterker nog, honderden wetenschappers hebben verklaard, dat zij daartoe nooit in staat zullen zijn. De herkomst van de gedachte van klimaatverandering door CO2 is even raadselachtig als de herkomst van het hiv-virus. Hoewel de gevolgen van beide voor de mensheid gigantisch zijn. Want als de mens door CO2 het klimaat verandert, moet hij de fossiele olie in de ban doen. En daar aardolie als het beest uit de aarde de belangrijkste grondstof is van een democratische groei-economie, maakt de ban over de fossiele stoffen vroeg of laat een einde aan elke groei-economie en welvaart:

“En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven”.

Maar bij de vijfde plaag wordt de troon van het herstelde beest democratie, blijvend verduisterd. Dat we bij deze plaag aan het coronavirus denken, komt door de voorzegde reactie en grote gevolgen. Want de hele wereld is getuige hoe overheden op hun tong kauwen van inspanning door gigantische financiële schulden te maken om de groei-economie te redden en te behouden. Verder is bekend dat het coronavirus zich kenmerkt door ernstige gezwellen aan de longen!

En hoeveel kerken verbinden het coronavirus met de vijfde plaag, waardoor de Here de troon van het beest “blijvend” zal verduisteren? Want het werkwoord “verduisteren” staat in de Griekse grondtekst in de “perfectum” geschreven, zodat het een blijvende toestand aanduidt.
Intussen hoort u noch de Kerk noch Israël dat God ook in de vijfde plaag zijn toorn juist aan Israël en de Kerk openbaar maakt, om hen tot aanbidding van Jezus te bewegen:

“En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van inspanning, en zij lasterden den God des hemels door hun inspanning en hun gezwellen”.

Tenslotte giet de zesde engel de zesde schaal op de grote rivier de Eufraat, waardoor zijn water zal opdrogen. Hierdoor verzamelt de Here de volken tot de laatste oorlog:

“En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, den Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen”.

Maar dan volgt een onverwachte gebeurtenis. Dan ziet Johannes uit de mond van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen. De onreine geesten tonen open en bloot dat de zwijgende Kerk als de valse profeet voor het karretje van de Satan loopt.

Want dat Satan er met zijn handlangers op uit is om de koningen tot de laatste oorlog te verzamelen, zoals de meeste vertalingen beweren, is een foute voorstelling van zaken. Want het Griekse woordje “eis” mag niet met (verzamelen) “tot” worden vertaald! Daar het hier om een “tijdsbepaling” gaat (de grote dag van de almachtige God) is de enige mogelijke vertaling (verzamelen) “tegen”. Oftewel zij verzamelen de volken “tegen” de dag des oordeels. Dat wil zeggen de drie boze geesten willen verhinderen dat de volken zich tot de laatste oorlog zullen verzamelen en dat gelovigen de naam des Heren zullen aanroepen. Dit verhinderen doet de Satan door de plagen met behulp van de Kerk op mensenwerk te doen gelijken.

Ofschoon de Here in de laatste plagen zijn toorn aan de Kerk en wereld openbaart, om hen tot aanbidding van Jezus te brengen, doet de Satan alsof de plagen het werk van mensen is. En hoe succesvol de Satan met zijn handlangers de Kerk zal verleiden, wordt ook gezegd. Want Jezus komt als een dief in de nacht, wat betekent dat velen de laatste plagen niet opmerken:

“En ik zag uit den bek van den draak en uit den bek van het beest en uit de mond van den valse profeet, drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele aarde, om hen te verzamelen tegen de tweestrijd (RHK) van de grote dag van de almachtige God”. “Zie Ik kom als een dief in de nacht. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde”.

Doch terwijl de Satan de volken verleidt, verzamelt de Here de volken tot de laatste oorlog. Want nu de naam van het slagveld is gegeven, gebeurt de verzameling door God. En omdat het slagveld in het Hebreeuws is geschreven, zal het tegen Israël zijn. Armageddon wijst de weg. Zodat de verzameling rondom de berg van Megiddo tegen Israël zal zijn:  

 “En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied”.

NAAR BOVEN

 
 

De laatste plagen bepaald ieder mens bij de echtheid van Jezus als de ene weg tot behoud.
Bron: Rembrandt bijbel.
De wet als getuige van Jezus en
die gekruisigd.


 

Herstel
koningschap
over
Jeruzalem
in 1980.
 

De toenemende temperatuurstijging is een ernstige oproep om de komende toorn van God over de zonde te ontvluchten.
Bron: Overige bronnen
Sinds 1980 teisteren gigantische orkanen, sneeuwstormen,zware regenbuien, langdurige droogte en grote hitte de wereld.
 

Plagen
boekrol
niet door
Jezus,
maar
de mens
 brengt
Satan
succes.
 

Het plaatsen van 21 dammen int de rivier de Eufraat, maakt dat deze rivier in Turkije de "grote" rivier is .
Bron: www.wikiepedia.nl
De gigantische Ataturkdam in de Eufraat
wordt als één van de zeven wereldwonderen
gezien.

De Kerk
ontmaskert
als
valse
profeet
 

De landen die in het verleden Gods tempel als schaduw van Christus vernietigden, ontmoeten door het zesde zegel Gods wraak over zijn tempel.
Bron: overige bronnen
De Eufraat wordt aanleiding tot de zesde plaag.


 

De Eufraat
is het
grootst
in Turkije.
 

Gods werken en die van de Satan zijn bij de zesde zegel moeilijk te onderscheiden.
Bron: overige bronnen
De profetie over de zesde plaag toont Gods hand!

 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 23-11-2023