Hoofdstuk 23
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Start
Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

TWEEDE NIET CHRONOLOGISCHE DEEL;

 

Tweede wee treft Jeruzalem en de Kerk

Openbaring 10:11-11:15.
 

“Het tweede wee is voorbijgegaan: zie het derde wee komt snel”.Openbaring 11:14.

 

Nadat Johannes het "geopende boekje" heeft gegeten, moet hij opnieuw profeteren. Johannes moest het  "geopend" boekje eten als teken dat alle plagen uit het boekje op Israël en de Kerk moeten worden toegepast. Opnieuw profeteren betekent dat het nu over de noodzaak van de plagen gaat. Het begint met de opdracht de tempel het altaar en die daarin aanbidden te meten. Het meten heeft als doel om het gemeten object, in dit geval de tempel het altaar en de bidders te toetsen aan de twee getuigen met een zak. Want de Here heeft na Pinksteren de twee getuigen met een zak bekleed en last gegeven te profeteren. De zak wijst op de erfzonde, waarmee wordt gezegd dat de kerken dit in de eindtijd zullen verzwijgen. Met het oog op de noodzaak van de plagen in de laatste fase moet Johannes meten of de getuigen met de zak hetzelfde leren als de tempel het altaar en de aanbidders.  Dat wil zeggen zoals de tempeldienst leert dat door de erfzonde niemand zonder bloed toegang tot God heeft, precies eender moet de Kerk altijd leren dat de zak als teken van de erfzonde aangeeft, dat iedereen zonder losser de eeuwige verdoemenis wacht. De zak als teken van de erfzonde is een baken, die iedere berouwvolle zondaar tot de enige weg tot behoud leidt, tot de gekruisigde Christus.

Derhalve mag Johannes de ruimte buiten de tempel niet meten, omdat de stad tijdens het optreden van de getuigen 42 maanden door heidenen zal worden vertreden:

“Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, twee en veertig maanden lang”.

Verder staat de Here tijdens de 1260 dagen van hun profeteren borg voor de inhoud van hun getuigenis. Want iedereen die de twee getuigen wil beschadigen door aan hun getuigenis of macht af te doen of toe te voegen, zal worden gedood. En de geschiedenis van de Kerk na Pinksteren bevestigt de waarheid van deze woorden. Ik denk aan de eeuwen lange strijd in de Kerk ( 313 - 787) over de godheid van Jezus, waarbij door alle zeven concilies ketters zijn veroordeeld. Ik denk ook aan de tachtig jarige oorlog in de Nederlanden om de Reformatie.
Jezus toont door de getuigen wat Hij beloofde: "Ik ben met u al de dagen tot aan het einde van de wereld", terwijl Hij had gezegd: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde".

Doch om de godheid van Jezus te tonen, krijgen de getuigen van Mozes en de profeten macht om in de naam van Jezus de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt tijdens hun profeteren. Zoals in de dagen van de profeet Elia op zijn gebed er drie jaren en zes maanden geen regen viel, evenzo kan dit na Pinksteren door de twee getuigen worden gedaan.  Verder kunnen de getuigen de aarde met plagen slaan, als zij dit nodig achten om te tonen dat Jezus God is. De gegeven macht dient niet om de getuigen te beschermen, maar om de godheid van Jezus en zijn nabijheid te bevestigen. Zoals de Here tijdens het O.T. de belofte van de vroege en late regen met de zegen en de vloek verbond, zo doet Hij na Pinksteren gedurende de 1260 dagen door het profeteren van de twee getuigen Mozes en de profeten, terwijl ze met een zak zijn bekleed:

 “ En Ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand deze twee getuigen schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hen schade wil toebrengen,moet hij zo de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt de dagen van hun profeteren en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen”.

En als de 1260 dagen voorbij zijn, komen de getuigen in oorlog met het beest dat opkomt uit de diepte van de aarde. Een oorlog waarin het beest de getuigen zal doden, waarmee de macht van de getuigen over het klimaat evenals de erfzonde belachelijk worden gemaakt. Als lijken kunnen de getuigen de godheid van Jezus niet meer tonen en zonder een zak evenmin de erfzonde als straf op de zondeval onder de aandacht brengen. Want bij lijken zal de zak, als teken van de gruwelijkheid van de erfzonde, onzichtbaar zijn.

Maar let op, de gedode twee getuigen op de straten van de grote stad is "het tweede wee". Want als uit alle volken stammen talen en natiën de getuigen zonder zak zien, denken dezen zonder toepassing van de erfzonde door de doop deel te hebben aan Gods Koninkrijk. Dat geldt ook hen die zich verheugen over de getuigen zonder zak en dus zonder de erfzonde.
De getuigen zonder het teken van de erfzonde alsof God louter liefde is, maken velen dan blij. Echter de blijdschap en vreugde over de dood van de getuigen waardoor ze elkaar geschenken geven, geeft te kennen dat dezen de prediking over de erfzonde als straf ten diepste verfoeien.
Terwijl anderen die niet willen dat de lijken van de getuigen worden begraven, hun geloof afstemmen op de getuigen zonder zak, dus zonder de erfzonde op zichzelf toe te passen. Intussen minimaliseert men het getuigenis van Jezus, die in zijn smadelijke kruisdood getuigde van de gruwelijkheid en afzichtelijkheid van de erfzonde als straf op de zondeval.

Het meten van de tempel het altaar en de aanbidders geeft aan dat in het hier en nu niemand volkomen wordt verlost van de erfzonde. Vooral nu het optreden van de twee getuigen als lijken het tweede wee is, is getuigen zonder een zak als teken van de erfzonde ontkenning van de gruwelijkheid van de zondeval en de gekruisigde Christus. Jezus toont in zijn smadelijke kruisdood op Golgotha allereerst de waarheid en ernst van de zondeval.
Maar wanneer de twee getuigen als lijken op de straten van de grote stad liggen, die geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd, wordt de godheid van Jezus en de erfzonde betwijfeld.

Echter het beest dat opkomt uit de aarde kan pas worden verstaan en toegepast, zodra de twee getuigen als lijken op straat liggen en de zak als teken van de erfzonde wordt verzwegen. Dat is de tijd wanneer de kerken het immorele leven van Sodom accepteren. Ook zullen de kerken bij klimaatverandering dan als de Farao van Egypte naar geleerden luisteren.
Welnu, over de erfzonde en klimaatverandering door God wordt in veel kerken al gezwegen. Sterker nog, door de aansporing van kerken de verandering van het klimaat te bestrijden, bidden christenen niet meer vrijmoedig in geloof tot God om hun dagelijks brood. Zodat de geestelijke benaming Sodom en Egypte van het grote Babylon al toepasbaar is in de meeste kerken van het Westen. Ook wordt de immorele leefwijze van Sodom aldaar in veel kerken geaccepteerd. Verder luisteren de kerken in de Westerse wereld bij de verandering van het klimaat naar geleerden in plaats van de Bijbel. Hoewel het klimaat duidelijk verandert, toch kunnen geleerden niet bewijzen dat verandering van het klimaat door opwarming van de aarde komt. Intussen volgen de kerken in het Westen kritiekloos de wetenschap nu dezen de fossiele brandstoffen in de ban doen. Sterker nog, volken maken door de ban van fossiele stoffen deze tot het beest. En door dit beest verandert de grote stad geestelijk in Sodom en Egypte.  

Doch de lijken van de twee getuigen liggen niet alleen op de straten van de grote stad, maar eveneens in de stad waar hun Here is gekruisigd. Dat de meeste vertalingen de grote stad met Jeruzalem vereenzelvigen, komt omdat dezen het Griekse "kai" ten onrechte met "ook" vertalen in plaats van met "én". Bij een letterlijke vertaling liggen de lijken van de getuigen op de straten van de grote stad "én waar" hun Here is gekruisigd. Verder heeft het christelijke Westen de getuigen tot lijken gemaakt door de stelling dat verandering van het klimaat door het beest de fossiele brandstoffen gebeurt. Nu de kerken zich achter de wereldse stelling over de klimaatverandering door fossiele brandstoffen scharen, ontkennen ze tegelijkertijd de macht van Jezus over het sluiten van de hemel, waardoor de getuigen lijken worden.

Jeruzalem daarentegen ontkracht de macht van de getuigen over het klimaat door een zogenaamde druppelmethode, die de planten 24 uur per dag van water voorzien. Hierdoor zijn de Joden in Jeruzalem voor de vroege en late regen niet meer afhankelijk van God. Doch de Joden konden hun druppelmethode pas in Jeruzalem toepassen, nadat zij de stad in 1980 door de Knesset door een wet annexeerde.

 “En wanneer zij hun getuigenissen zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun den oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, én waar hun Here gekruisigd werd RHK. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden”.

Ook is de tijd van de getuigen in jaren gelijk aan het vertreden van Jeruzalem door heidenen. Maar van de laatste 3½ tijd wanneer de getuigen lijken zijn, zegt Gabriël in Daniël 9 dat de Joden in die tijd nog een halve jaarweek of 3½ tijd over Jeruzalem zullen regeren. Maar als de stad nog 3½ tijd door Joden wordt geregeerd, liggen de getuigen als lijken op haar straten. Evenwel zodra de getuigen tot lijken zijn gemaakt, komt het Lam Gods met de plagen uit de boekrol om allen die Hij liefheeft te straffen voor het zwijgen over de zondeval met eeuwige gevolgen voor elke onboetvaardige zondaar. Kortom, de Here zal vlak voor zijn komst door de plagen uit de verzegelde boekrol iedereen zijn "erfzonde" indachtig maken.


Maar zodra de 3½ tijd ten einde is, komen de lijken van de getuigen door een geest van God tot leven en overeind, waarmee ook hun zak als teken van de zondeval weer zichtbaar wordt. In dezelfde tijd als een stem van de hemel de getuigen oproept op te klimmen naar de hemel, komt er een enorme beving waardoor een tiende van de stad instort. Daar er sprake is van een grote beving, is het geen aardbeving. Want een grote aardbeving zou zich niet beperken tot één tiende deel, maar de hele stad verwoesten. Derhalve is de grote beving eerder het resultaat van een kernraket. En daar 7000 mensen van naam worden gedood, lijkt deze grote beving een gerichte aanval met een kernraket op het tempeldomein van de stad. En omdat de westelijke muur van de tempelgebouwen, de klaagmuur nog intact is, gebeurt dit alsnog. Immers Jezus heeft gezegd over de gebouwen van de tempel (Mattheus 24:2): "Er zal geen steen van het tempelgebouw op de ander gelaten worden, die niet zal worden weggebroken".
Het opstaan van de lijken als vertegenwoordigers van Mozes en de profeten brengt de eeuwige gevolgen van de tweede wee aan het licht. Want vele christenen worden dan niet opgenomen:

"En na drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen op naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote beving en een tiende deel stortte in, en zeven duizend personen werden door de beving gedood en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer."

Het tweede wee zal vele Joden en christenen verleiden de verandering van het klimaat niet als plagen van Jezus te zien, noch door de gekruisigde Christus de ernst van de erfzonde:

 “Het tweede wee is voorbijgegaan; zie het derde wee komt meteen. RHK”!

NAAR BOVEN

 

  Het offerplaats van het altaar is 6 meter hoog, zodat elke bidder in de tempel omhoog moet kijken als bij de koperen slang in de woestijn.
Bron: Eigen ontwerp.
Het offer op het altaar is een
schaduw van het Lam Gods.

Zak
teken
van de
erfzonde
als straf

Johannes, broeder en deelgenoot in de geestelijke verdrukking is de Jood en de apostel des Heren.
Bron ©Omniboek/De Fontein
De apostel Johannes

De
getuigen
zijn
de
Apostelen

 

De bidder bij de Westelijke (Klaag)muur staat met de rug naar Golgotha, waar Jezus Christus buiten de muren van de stad ieder mens aanklaagde.

Bron: Encarta encyclopedie
De heilige klaagmuur van Jeruzalem

Klimaat
is
in de
macht
van
Jezus
 

Geen volk heeft zo erg geleden door andere volken na de verwoesting van de tweede tempel dan de Joden.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus en Jeruzalem

Beest,
fossiele
brandstoffen
uit diepte
aarde

 

Jezus Christus was de eerste tegenover de ongelovige Egyptenaren bij de uittocht van Israël door de Rode Zee.
Bron: www.bibleexplained.com
 Christus, de koning over Kerk
en wereld

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 01-01-2024