Hoofdstuk 27
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Het beest als medewerker van de Satan

 

Openbaring 12:17-13:11.

 

“Dit is (RHK) de volharding en het geloof van de heiligen". Openbaring 13:10b.

 

Dit gezicht dat zich tijdens de zevende brief aan Laodicea afspeelt binnen de grenzen van het voormalige Romeinse Rijk, is eveneens een toelichting over het voorafgaande. Hiermee wordt de vraag beantwoord achter welk beest de medewerker van de Satan zich schuil houdt! Om het beest te kennen evenals zijn dodelijke wond en het herstel, moet men weten wie het beest met tien hoornen met kronen en zeven koppen is.
De eerste aanwijzing tot verstaan geven de koppen die beschreven zijn met godslasteringen, waarmee ze de godheid van Jezus ontkennen.  Daar echter één van de koppen met godslastering dodelijk gewond raakte, geeft aan dat het beest in de strijd tegen christenen gewond raakte. Want behalve christenen maakt niemand zich druk om de godheid van Jezus! Ook kent de geschiedenis van de Kerk in Europa zeven oecumenische concilies tegen ketters, die de godheid van Jezus ontkenden. Daar ketters (koppen) de godheid van Jezus tijdens zeven concilies van 313 tot 787 na Christus bleven ontkennen, gebeurde het optreden van de koppen binnen het Romeinse Rijk.

Maar voorafgaande aan ketters die de godheid van Jezus ontkenden, hebben Romeinse keizers door vervolging getracht de vroege Kerk te vernietigen. De geschiedenis van de Kerk kent van 64 tot 313 na Christus christenvervolgingen door 10 keizers. Derhalve zijn de hoornen met kronen keizers van het Romeinse Rijk, die door het beest de Kerk hebben vervolgd. Daar het Romeinse Rijk een democratische staatsvorm had, moesten keizers niet alleen de rechten van de Romeinse burgers respecteren, maar ook hun gunst zien te behouden. Wegens de democratie werden de keizers van het Romeinse Rijk min of meer gedwongen de gunst van het volk te behouden. De gunst van het volk of de zelfverwerkelijking was de belangrijkste reden waarom keizer Nero christenen letterlijk door wilde dieren liet verscheuren!

Ook bij de ketters was zelfontplooiing de belangrijkste grond van hun twijfel aan de godheid van Jezus. Want de ketters wilden niet geloven in de vleeswording van Gods Zoon. Want als God mens is geworden dan wijst zijn kruisgang ieder mens zijn dodelijke schuld aan. Dan is er alleen vrijspraak door genade en het bloed van Jezus. Echter een dergelijke weg tot behoud gaat ten koste van zelfverwerkelijking, want dan is een mens overgeleverd aan Gods genade.

Als de hoornen met kronen van het beest keizers zijn en de zeven koppen ketters, houdt het beest als medewerker van de Satan zich schuil achter een democratie, waarin de rechten van de burgers de dienst uitmaken ten koste van God en keizers! Het beest verschuilt zich achter een democratie met een groei-economie, waarbij de mens zelfontplooiing voorop stelt.
Maar in het jaar 787 werd één van de koppen van het beest door het zevende concilie dodelijk gewond. En met het Romeinse Rijk verdween de democratie duizend jaren uit Europa:  

 “En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag één van zijn koppen als ten dode gewond,"

Maar duizend jaar later is behalve  het Romeinse Rijk ook de democratie als staatsvorm terug in Europa. De democratie die met de Franse revolutie begon, is in 1979 in Europa voltooid.
Genoemde redenen: "wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren", duiden op een democratische meerderheid die om reden van recht op zelfontplooiing geen oorlog willen. De verkiezing van het Europese parlement in 1979 na twee wereldoorlogen, wil een autonoom Europa zijn zonder oorlogen met de mogelijkheid van zelfontplooiing voor alle inwoners. 

De verkiezing van het Europese parlement geeft de medewerker van Satan opnieuw de ruimte. Daar de herrijzenis van Europa en het beest is voorzegd, werd met de herinvoering van een democratie ook het herstel van het gewonde beest als medewerker van Satan werkelijkheid. Door de democratie kreeg het beest als medewerker van Satan door het stemrecht een mond:

 “ en zijn dodelijke wond genas; en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan dit beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren”?

Maar in een democratie waar de rechten van de mens en zelfontplooiing het uitgangspunt is, met als leus geen God en geen meester raakt Jezus als het Lam Gods buiten het vizier.
Verder is gezegd dat het herstelde beest als medewerker van Satan grote woorden zal spreken. De grote woorden van Satans medewerker worden hoorbaar als hij de profetie uit Daniël 9 van de 70 jaarweken over de Gods stad Jeruzalem in de mond neemt. Satan neemt de profetieën over de genoemde 70 jaarweken niet alleen serieus, maar spant deze profetie voor zijn karretje, alsof hij de laatste tijd van de regering van Joden over Jeruzalem bepaalt. Want de Satan misbruikt de profetie van Daniël dat de Joden in de laatste fase van de geschiedenis nog een halve jaarweek (42 maanden)  over Jeruzalem zullen regeren. Want de duur van 42 maanden komt overeen met de woorden van Gabriël over de laatste halve jaarweek in Daniël.

Satan weet heel goed dat de woorden van Gabriël tijdens het avondoffer zijn gegeven! Hij weet dat dit offer elke Jood bij de komst van de beloofde Messias bepaalt, die de zonde van de wereld wegneemt. Daarentegen bepalen de 42 maanden van Satan christenen niet alleen bij de halve jaarweek als de Joden Jeruzalem regeren, maar vooral bij de aanwezigheid van de moskee op het domein van de tempel met de woorden: "God heeft geen Zoon"! Het loochenen van Jezus als Gods Zoon door de moskee, moet Joden en christenen hun dodelijke schuld doen vergeten. Want nu de Knesset de oude stad met het tempeldomein in 1980 heeft geannexeerd als de eeuwige ongedeelde stad, dienen de Joden op hun beurt de moskee te accepteren. Want de volken rondom Israël en het Westen kunnen wegens de rechten van de mens niet toestaan dat de Joden de moskee vernietigen. Ofschoon nota bene op de moskee staat "God heeft geen zoon", maakt democratie met rechten voor de mens dat de moskee op het tempeldomein de godheid van Jezus blijft loochenen! Terwijl de moskee op de plaats van de tempel is, zwijgt de Kerk over Jezus als het Lam Gods die de wereld overtuigt van zonden.

Maar de tempeldienst is een schaduw van Gods Zoon als het geslachte Lam, die Hij door zijn dood aan het kruis heeft volbracht tot losprijs voor hen die Hem belijdt als het Lam Gods! Satan weet dat een directe aanval op de godheid van Jezus geen schijn van kans maakt. Derhalve lastert de Satan de zondeval en het verzoenend sterven van Gods Zoon door het opschrift op de moskee op het domein van de tempel: God heeft geen Zoon.

“En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt, en hem werd macht gegeven dit twee en veertig maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen”.

Dit gezicht over het beest, die Satans medewerker ontmaskert, is een ernstige boodschap, Bij dit gezicht moet bedacht worden dat het hier gaat om meer informatie over het tweede wee, wanneer de doden de macht in de kerken hebben. Want dit gezicht is opnieuw geprofeteerd door Johannes, en dus extra informatie over wat al is onthuld in Hoofdstuk 23.

Bij de presentatie van het boek "de Voortgaande Revolutie" in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, noemde de auteur de socioloog wijlen Professor Dekker de invloed van een democratie in de kerken een "autonome macht". Met andere woorden, de zelfontplooiing heeft de Gereformeerde kerken in veertig jaar veranderd in kerken zonder Schriftgezag en tucht. De democratie bepaalt kerkenraden heden bij het streven naar zelfontplooiing van de leden:

“En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk."

Bovenstaande wordt bevestigd door de manier waarop de Satan de Kerk zal overwinnen. Want de éénheid van het boek des levens met het Lam dat geslacht is, geeft aan wie Jezus niet belijdt als het Lam dat geslacht is, staat niet in het boek des levens. Want inschrijving in het boek des levens gaat gepaard met de belijdenis, dat Jezus in het vlees is gekomen en de mens allereerst overtuigt van zijn dodelijke schuld. Kortom, belijden vraagt behalve kennis, innerlijk besef dat men zonder Redder de hel wacht.

Satan wil bewerken dat de Kerk dan niet meer spreekt over Jezus als het geslachte Lam die de eeuwige schuld van ieder mens zonder Losser aanduidt. Doordat men onder invloed van de democratie en zelfontplooiing het evangelie positief en aangepast verkondigt, verzwijgt men dat het lijden en sterven van Jezus allereerst bedoeld is, tot inzicht in ieders dodelijk schuld. Sterker nog, democratie maakt dat de antichrist in de kerk op de troon komt. Derhalve onthult de huidige grote afval in Europa, dat dit de tijd is dat de Satan een korte tijd is losgelaten!
Want de Satan tracht door een democratie de zelfontplooiing aan te wakkeren, zodat de Kerk over Jezus alleen spreekt als de Verzoener van onze zonden. Terwijl de lijdensweg van Jezus als bewijs en teken van zonde en schuld nu door de Kerk zal worden dood gezwegen!

Ook de apostel zegt in 1Johannes 4: 3/4 "die belijdt dat Jezus in het vlees is gekomen, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Dit is de geest van de antichrist." Hieruit blijkt duidelijk dat de Here wil dat gelovigen zoals bij het Heilig Avondmaal zijn dood blijven zien als teken van hun dodelijke schuld. Juist zijn kruisdood (het geslachte Lam Gods) maakt elk mens de waarheid van zijn eigen eeuwige schuld indachtig.
De eenheid van het boek des levens en het geslachte Lam toont aan dat de volharding van de heiligen allereerst bestaat uit de overtuiging van hun zonde en schuld door de kruisdood van Gods Zoon. Vervolgens smeken ze Jezus in zijn bloed om vergeving. Zoals het boek des levens één is met het geslachte Lam, eveneens is er eenheid in het gaan van de weg des Heils.

Het lijden en sterven van Jezus in het vlees toont behalve schuld  ook de echtheid van Gods omzien naar zijn schepping tot het einde. Daarom gaf Hij de moederbelofte meteen na de zondeval als teken van hoop aan de eerste mensen bij hun verdrijving uit het paradijs. Want zijn bloed is als het geslachte Lam de losprijs voor een ieder die in Hem gelooft.
Echter de Satan weet tegenwoordig veel christenen wijs te maken als je maar gelooft in het verzoenend sterven van Jezus ben je zonder innerlijke overtuiging van jouw schuld behouden.

"En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet beschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld".

De woorden dat iemand die in gevangenschap leidt zelf gevangene wordt of gedood, geeft aan dat er straks recht zal worden gedaan door het oordeel van zowel de levenden als doden.
Verder wordt gezegd dat wie met het zwaard doodt, zelf ook door een zwaard wordt gedood. Beide uitspraken geven te kennen dat er zeker een dag komt dat iedereen verantwoording zal moeten afleggen van zijn daden. Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden.

Door de huidige positieve prediking wordt het oordeel door veel christenen glad vergeten. Maar Hij komt om te oordelen de levenden en de doden:

 “Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden”.

Dit gezicht toont behalve de antichrist dat volharding en geloof het zien is van de eigen schuld in het bloed van Jezus, om Hem vervolgens in hetzelfde bloed in volharding te aanbidden:

 “Dit is de volharding en het geloof van de heiligen”.

NAAR BOVEN

 
 

Dit gezicht onthult dat de dodelijk gewonde kop in het oude Europa zal herstellen, en gevaarlijk zal zijn voor christenen in de eindtijd.
Bron: Rome en Vaticaan
Het oude Romeinse rijk was gegrondvest op
 democratie en het streven naar macht en eer

Keizers
in dienst
van Satan

De ware bedoeling van de Satan  bleek pas bij de koppen die de godheid van Christus ontkenden.
Bron: internet
Het oude Romeinse rijk trachtte tevergeefs de opkomst
en de verbreiding van het christendom te keren

Satans
misbruik
van de
profetie

Dat israël Gods wet in de woestijn kreeg, betekent dat deze een onmisbare functie heeft onderweg naar Gods heil.
Bron: www.biblia.com
Gods tent in de woestijn met het heilige der heiligen
gaf als plaats de betekenis van Gods wet

Democratie
maakt
dat
moskee
Gods Zoon
loochent


 

De leus geen God en geen meester betekent verwerping van Gods wet.
Bron: www.napoleon.org.
De Verlichting leidde tot de Franse Revolutie,
die begon met de bestorming van de Bastille
 

Antichrist
in Kerk
op de
troon

Met de Europese gemeenschap is het oude Romeinse rijk terug.
Het ontbreken van Gods naam en zijn wet in de Europese grondwet zijn duidelijke sporen van het beest.
Bron: internet
De euro symboliseert niet alleen de terugkeer van het Romeinse rijk, maar ook haar materialistisch streven.

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 24-06-2024