Hoofdstuk 27
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Satan verloor door eenheid Kerk en staat

Openbaring 12:17-13:11.

 

“Dit is (RHK) de volharding en het geloof van de heiligen". Openbaring 13:10b.

 

Nadat Satan Israël de oorlog heeft verklaard, gaat hij ook anderen vervolgen. Die anderen zijn niet Joodse christenen, die Gods wet bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Doch het getuigenis van Jezus is tweeledig. De dood van Jezus toont allereerst de waarheid van de dodelijke schuld van ieder mens, waardoor elke ongelovige de hel wacht. Behalve de weg en de waarheid is Jezus door zijn dood het leven voor hen die Hem in waar geloof aanbidden:

“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Christus hebben; en hij bleef staan op het zand van de zee”.

Doordat er één taal was en geen grenzen in het machtige Romeinse wereldrijk, waren er vele mogelijkheden voor de volgelingen van Jezus om het Evangelie te verkondigen.
Doch ofschoon het Romeinse wereldrijk christenen vele mogelijkheden gaf, geldt dat ook voor de Satan. Het klinkt heel eenvoudig, wanneer het Schriftwoord zegt dat de Satan zich stelt op de oever van de zee, maar de gevolgen daarvan zijn ronduit verbijsterend. Want het Romeinse rijk was gefundeerd op een democratisch systeem, waardoor keizers afhankelijk waren van de volksgunst. Juist de democratie gaf Satan de mogelijkheid eerzuchtige keizers door de gunst van het volk te leiden. Voor dat doel stond de Satan op de oever van de zee! Want zee betekent in geestelijke zin de begeerte naar roem, eer en macht. Het beest dat opkomt uit de zee is geen echte draak; het is een democratie in dienst van de Satan.

De koppen met godslasteringen verraden dat Satan door Romeinse keizers de christenen wilde uitroeien. Tien kronen op de horens wil zeggen dat Satan in tien perioden door keizers christenen, die Gods wet hielden en het getuigenis van Jezus hadden, zal vernietigen. En de geschiedenis bevestigt hoe keizers de volksgunst zochten, door christenen lijfelijk in de arena voor de wilde beesten te gooien. Het beest uit de zee is derhalve de democratie!

Ook de geschiedenis van de vroege Kerk leert dat christenen letterlijk door luipaarden, beren en leeuwen in arena's tot vermaak van vele toeschouwers verscheurd en gedood werden.
Nu de tien gekroonde horens van het beest dat opkomt uit de zee, keizers van de Romeinse democratie zijn, vond dit gezicht in het tegenwoordige Europa plaats. Zodat de Satan zijn troon, kracht en grote macht gaf aan keizers van het oude democratische Romeinse Rijk.

Maar ondanks dat keizers christenen in de arena letterlijk door luipaarden, beren en leeuwen lieten verscheuren, volhardden ze door het geloof in Jezus Christus. Want de Here was de gelovigen nabij en gaf hun kracht naar kruis! Jezus Christus is machtiger dan de Satan! Sterker nog, door hun geloofsdaden werd het bloed van de martelaren het zaad van de Kerk.
Satans werken mislukten doordat het bloed van de martelaren zelfs keizers tot geloof bracht. Dit gebeurde na tien perioden, precies zoals het gezicht over het beest voorzegt. In 313 na Christus maakte een christenkeizer door erkenning van christenen een eind aan de vervolging:

“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht”.

Doch het beest dat opkwam uit de zee, heeft behalve tien gekroonde hoornen zeven koppen. De koppen aan hetzelfde beest wil zeggen dat meteen na de erkenning van het christendom door een christenkeizer in 313, er opnieuw strijd is geweest. Daar de koppen beschreven zijn met godslasteringen, gebeurde deze strijd in de Kerk over de godheid van Jezus Christus.

Die strijd in de Kerk begon toen voormannen de godheid en almacht van Jezus ontkenden. Terwijl bisschoppen de ketterij in een vergadering aan de Bijbel toetste en ketters verbande, organiseerden keizers bij de belangrijkste theologische geschillen oecumenische concilies. Zodra een christenkeizer de beslissende betekenis van de godheid van Jezus voor het heil inzag, riep deze een oecumenische concilie samen, waarbij de hele Kerk werd betrokken. Dankzij de eenheid van Kerk en staat, konden christenkeizers een synode bijeenroepen.
Satans opzet mislukte, omdat ketters en hun ketterij door concilies werden verbannen. Het mislukte omdat keizers waren veranderd van vervolgers in beschermheren van de Kerk.

Bij de strijd van ketters ging het altijd om de ontkenning van de godheid van Jezus. Toen het IIIe Concilie had beslist dat Jezus één van wezen is met God de Vader, ontkenden ketters zijn godheid door de verhouding van zijn menselijke en goddelijke natuur ter discussie te stellen.
Op het IVe Oecumenische Concilie te Chalcedon is in 451 vastgesteld, dat Jezus naar zijn goddelijke natuur gelijk is aan God, en naar zijn menselijke natuur gelijk aan een mens, ongemengd en onveranderd, ongescheiden en ongedeeld. Toch gaf Satan de strijd niet op door de godheid van Jezus en zijn mensheid twijfelachtig te maken en daarmee het eeuwige heil. Eerst na zeven oecumenische concilies met de laatste in 787 na Christus is de strijd tegen de Satan en zijn handlangers gewonnen.

Satans listen mislukten door de eenheid van Kerk en staat, waarbij keizers meehielpen ketters te ontmaskeren. Zodoende kon de geloofsbelijdenis van Chalcedon en Nicea voor altijd worden vastgesteld. Dankzij de eenheid van Kerk en staat vormden drie geloofsbelijdenissen duizend jaar de onbetwiste grondslag van de Kerk. Vanaf Karel de Grote, die in het jaar 800 op eerste kerstdag door de paus tot keizer werd gekroond, vormde de Kerk en staat in Europa een eenheid tot aan de Franse Revolutie in 1789. Er zit letterlijk duizend jaren tussen het einde van ketters en het herstel van het beest.

Het beest met tien gekroonde hoornen en zeven koppen is toepasbaar op het Romeinse Rijk. De tien perioden christenvervolgingen door Romeinse keizers komt overeen met het aantal gekroonde horens van het beest. Terwijl de zeven koppen met godslasteringen de zeven concilies aanduiden, die door Romeinse keizers zijn samengeroepen, en waaruit de drie algemene geloofsbelijdenissen zijn voortgekomen.

Daar één van de koppen van het beest, dat door zeven concilies onder leiding van keizers is gedood, weer zal opstaan, komt de kop van het beest in het christelijk Europa tot leven.  Maar er is alleen sprake van herstel van één van de zeven koppen! Herstel van het beest “zonder gekroonde” horens betekent dat er dan een democratie zal zijn zonder koningen. Maar in een democratie is geen koning als beschermer van de Kerk.

Herstel van het beest is geheel toepasbaar op de komst van de Franse Revolutie, die o.a. door Voltaire en Rousseau was voorbereid. De Revolutie maakte het volk afkerig van de Kerk. Maar het volk moest zijn macht eerst aan de lijve ervaren. Dat gebeurde door het doden van de koning. Na het doden van de koning zagen velen de Revolutie als een groot goed. Ondanks dat met de zeven koppen de godheid van Jezus in het geding is en daarmee het heil, ervaart de meerderheid een democratie als een goede zaak. Terwijl door de komst van de moderne kritische methode alle drie geloofsbelijdenissen op dood spoor worden gezet:

“en zijn dodelijke wond genas; en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had”.

De woorden: “wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren”, geven aan dat men niets vermag tegen het herstelde beest, zodra de democratie in de Kerk gaat heersen. Nu geen beroep meer gedaan kan worden op de macht van een christenkoning, kan een enkele voorganger niets beginnen als kerken de geloofsbelijdenissen veronachtzamen:

“en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan dit beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren”?

Toen het volk door de Revolutie een stem of stemrecht verkreeg, werd de “ publieke opinie” hun wapen. Doch daar in een democratie nooit duidelijk is wie de publieke opinie bepaalt, terwijl de helft plus één beslist, wordt Gods hand in het wereldgebeuren ondergesneeuwd.
Ziet maar hoe snel de meerderheid van de bevolking klimaatsverandering door de uitstoot van CO2 accepteert. Intussen toont dit gezicht dat Satan de publieke opinie beheerst:

“En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt”.

De tijdsduur van 42 maanden dat het herstelde beest in de eindtijd macht gegeven wordt, komt in tijd overeen met de woorden van Gabriël over de laatste halve jaarweek in Daniël 9. Die voorzegde tijdsduur betekent dat Jezus een grens aan Satans laatste verleiding stelt. Doch daar Jezus de tijdsduur bepaalt, betekent ook dat Hij de regie over de wereld houdt:

“en hem werd macht gegeven dit twee en veertig maanden lang te doen”.

Door dit gezicht wordt duidelijk waarom de Franse Revolutie als eerste de eenheid van Kerk en staat verbrak door de invoering van het burgerlijke huwelijk. En waarom de Revolutie vervolgens koningen en keizers hun absolute macht ontnam. De eenheid en macht moest gebroken, opdat koningen de Kerk niet meer als beschermheer tot herstel kunnen dienen.
Hoewel de Revolutie in Frankrijk op bloedige wijze werd toegepast, gebeurde het elders in Europa geleidelijk en zonder bloedvergieten. Door de onbloedige omwenteling is Satans hand in de Revolutie onzichtbaar, evenals lastering van Gods naam en zijn tempel.

Ook weet Satan dat een directe aanval op de geloofsbelijdenissen geen schijn van kans maakt. Daarom brengt de Satan de heiligen en hun geloof door moderne Schriftkritiek in diskrediet. De hemelbewoners zijn de heiligen die de geloofsbelijdenissen met hun leven verdedigden, waardoor Satans handlanger (het beest) door de dood tijdelijk werd uitgeschakeld:

“En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen”.

Dit gezicht is een ernstige boodschap, want het brengt Satans strijd in onze tijd aan het licht. Bij dit gezicht moet bedacht worden dat het gaat om meer informatie over het tweede wee, wanneer de doden de macht in de kerken krijgen. Want dit gezicht is ontstaan door opnieuw profeteren door Johannes, en dus extra informatie over wat al is onthuld in Hoofdstuk 23.

Bij de presentatie van het boek “de Voortgaande Revolutie” in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, noemde de auteur de socioloog wijlen Professor Dekker de invloed van de democratie in de kerken een “autonome macht”. Met andere woorden: de Verlichting heeft de Gereformeerde kerken in veertig jaar tijd veranderd in kerken zonder Schriftgezag en tucht. Democratie in de Kerk maakt kerkenraden afhankelijk van de gunst en wil van de kerkleden. Democratie maakt dat de ambten het opzicht en tucht in de Kerk zullen verliezen. Satans overwinning in Europa onthult, dat kerken geen herstel meer kunnen verwachten:

“En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen”.

Want allen die de aarde als bezitters uitbuiten, zullen vroeg of laat het beest aanbidden:

“en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet beschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld”.

Doch het blijft zo niet doorgaan, want Satans strijd en verleiding is na een halve jaarweek ten einde. De woorden dat iemand die in gevangenschap leidt of met het zwaard doodt, zelf gevangene wordt of gedood, duidt op de toekomst van een ieder die het getuigenis van Jezus niet heeft. Jezus' dood leert behalve de weg ten leven, ook de waarheid over de hel voor ongelovigen:

“Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden”.

Dit gezicht toont dat volharding door geloof in het getuigenis van Jezus het verschil maakt, met hen die niet in het boek des levens van het geslachte Lam staan geschreven. Want na de 3½ tijd komt Gods Koninkrijk:

 “Dit is de volharding en het geloof van de heiligen”.

NAAR BOVEN

 
 

Dit gezicht onthult dat de dodelijk gewonde kop in het oude Europa zal herstellen, en gevaarlijk zal zijn voor christenen in de eindtijd.
Bron: Rome en Vaticaan
Het oude Romeinse rijk was gegrondvest op
 democratie en het streven naar macht en eer

Keizers
in dienst
van Satan

De ware bedoeling van de Satan  bleek pas bij de koppen die de godheid van Christus ontkenden.
Bron: internet
Het oude Romeinse rijk trachtte tevergeefs de opkomst
en de verbreiding van het christendom te keren

Revolutie
verbrak
eenheid
Kerk en
staat.

Dat israël Gods wet in de woestijn kreeg, betekent dat deze een onmisbare functie heeft onderweg naar Gods heil.
Bron: www.biblia.com
Gods tent in de woestijn met het heilige der heiligen
gaf als plaats de betekenis van Gods wet

Aanbidding
beest is
aanbidding
Satan

De leus geen God en geen meester betekent verwerping van Gods wet.
Bron: www.napoleon.org.
De Verlichting leidde tot de Franse Revolutie,
die begon met de bestorming van de Bastille
 

Martelaren
zijn
Hemel
bewoners

Met de Europese gemeenschap is het oude Romeinse rijk terug.
Het ontbreken van Gods naam en zijn wet in de Europese grondwet zijn duidelijke sporen van het beest.
Bron: internet
De euro symboliseert niet alleen de terugkeer van het Romeinse rijk, maar ook haar materialistisch streven.

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 22-06-2022