Hoofdstuk 36
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40


 

Het kruis getuigt van bestaan hemel en hel

Openbaring 19:10-21.

 

“aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie”.Openbaring.19: 10.

 

Meteen nadat de engel tot Johannes zei, dat het getuigenis van Jezus de geest of kracht van de profetie is, zag hij de hemel “geopend”. Een geopende hemel die sinds de zondeval gesloten is, is de uitkomst van de moederbelofte! En daar de “geopende” hemel in de grondtekst in het perfectum staat, is er een nieuwe blijvende toestand. Dat heeft Jezus door zijn kruisdood gedaan!

Het openen van de hemel deed Jezus, omdat Hij zweeg toen Hij van alle kanten werd beschuldigd. Hij zweeg ook toen Pilatus het Joodse volk liet kiezen tussen Jezus en Barnabas, en het volk voor vrijlating van de laatste koos. Maar wie zwijgt stemt toe. Juist het zwijgen van Jezus tegenover alle ingebrachte beschuldigingen, maakte Hem in zijn proces tot de getrouwe en waarachtige getuige. Door zijn zwijgende getuigenis maakte Hij de profetie uit het paradijs, de moederbelofte, en Jesaja 53:5 tot een levendmakende kracht: “Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;” zijn getuigenis als getrouwe en waarachtige getuige, onthult niet alleen de echtheid van Gods toorn over de dodelijke schuld van ieder mens, maar ook dat Jezus de enige weg tot behoud is.

Dankzij zijn dood en opstanding redt Jezus ootmoedige zondaars van de hellesmarten. Want wat de NBG met “vonnis vellen” vertaalt, kan vanuit de grondtekst vertaald worden met “ziften”! Ziften door de Here is scheiding maken tussen gelovigen en ongelovigen. Na het openen van de hemel schenkt Jezus ootmoedige bidders vergeving door zijn kruisverdiensten.
Door het schenken van vergeving in zijn bloed, maakt Hij een andere profetie uit Jesaja 53:5b tot een levendmakende kracht (geest): “de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden”. Jezus getuigt van onze schuld én de uitweg!

Om echter de getrouwe en waarachtige getuige te worden, moest Jezus voortdurend oorlog voeren. Want de Satan ging na zijn overwinning door de zondeval Gods Woord bestrijden. Sinds zijn eerste succes bij Adam en Eva zet hij alles op alles om Gods Woord leugenachtig te maken. Dat Jezus voortdurend oorlog voert in gerechtigheid, betekent dat Hij elke profetie maakt tot een levendmakende kracht. Jezus strijdt voor de uitkomst van al Gods plannen:

“En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid”.

Heel de geschiedenis vóór de komst van Jezus getuigt van mislukte aanslagen door de Satan. Want al zijn pogingen om profetieën over de komst van Jezus tot een leugen te maken zijn mislukt.
Meteen na de moederbelofte in het Paradijs is de Satan begonnen de mensheid door ongeloof afkerig te maken van de belofte van de komst van de Messias, de Redder der wereld. En in de dagen van Noach leefde bijna niemand meer vanuit het geloof in de moederbelofte. Hoewel de moordenaar van de beginne bijna de hele mensheid in het verderf wist te storten, verloor de Satan deze oorlog door het geloof in de beloofde Verlosser van slechts één gezin. Terwijl de Here de hele wereldbevolking door de zondvloed verdelgde, vond Noach met zijn gezin genade in Gods ogen. Door het geloof van Noach en zijn gezin in de komende Messias, behield de moederbelofte uit het Paradijs haar levendmakende kracht (geest).

Toen de Here Abraham verkoos, waaruit de Messias geboren zou worden, beperkte de Satan zich tot deze ene man en zijn gezin. Zodra de Here Abraham beloofde dat de Messias uit zijn geslacht zou voortkomen, zette de Satan tweemaal een koning in om dit te verhinderen. Beide keren gebruikte de Satan de vrouwelijke schoonheid van Sara, de vrouw van Abraham. Bij de eerste poging nam de machtige Farao van Egypte Sara van Abraham weg. De tweede keer deed koning Abimelech hetzelfde. Beide pogingen mislukten doordat de Here ingreep.

De volgende poging van de Satan om de belofte van de komende Messias te verhinderen, vond plaats toen de Farao van Egypte bevel gaf alle jongens bij de geboorte te verdrinken in de Nijl. Maar de Here maakte Mozes tot leidsman, die Israël bij de tiende plaag uit Egypte leidde.

En toen de Here koning David beloofde dat uit hem de Messias geboren zou worden, richtte de Satan zijn pijlen op Davids huis. Het doden van alle zonen van Davids huis door koningin Athalia, is daarom het mislukte werk van de Satan. De Satan neemt Gods Woord serieus. Maar het mislukte; de jongste zoon Joas ontkwam aan de moordenaarshanden van Athalia.
Nadat de nazaten van Davids huis met alle Joden in ballingschap over 127 gewesten waren verspreid, trachtte de Satan Gods beloften door “een wet” te doen mislukken. Deze keer gebruikte hij een wet van de Meden en Perzen, die niet herroepen kon worden. Maar de Here won ook deze oorlog door de inzet van een jonge Joodse vrouw, Esther.

De zevende poging van de Satan om Gods belofte van de komst van Jezus alsnog te doen mislukken, gebeurde door koning Herodes. Toen deze jaloerse koning van de Wijzen uit het Oosten hoorde, dat de Messias reeds in Bethlehem geboren was, heeft hij alle kinderen aldaar onder de twee jaar laten vermoorden. Maar Gods plannen falen niet. Rachels wenen over haar kinderen, en het roepen van Gods Zoon uit Egypte was voorzegd.

Doordat Jezus zweeg bij zijn proces werd Hij de getrouwe en waarachtige getuige. Zijn getuigenis is de garantie dat al Gods profetische woorden en beloften zullen uitkomen! Nu het getuigenis van Jezus de geest van de profetie is, zal Hij elke profetie vast en zeker waarmaken. Derhalve zal het naar de woorden van Jezus bij zijn komst zijn als in de dagen van Noach. Ook maakt zijn getuigenis de verzameling van de volken bij zijn komst vast en zeker.

De kronen op het hoofd van de Ruiter geeft aan dat Jezus bij de verzameling tot de laatste oorlog gebruik zal maken van een bepaald volk. Want wat de NBG kronen noemt, zijn letterlijk vertaald “tulbanden”. En tulbanden zijn de hoofdtooi van de leiders van de Iranese volken. Ook heeft het Iranese volk een “geschreven” naam, want de naam van dit volk staat in de Bijbel!

De profeten Jesaja en Jeremia beschrijven beide een volk, die de Here zal inzetten om het wereldwijde Babylon te verdelgen. In Jesaja 13:17 en in Jeremia 51: 28 wordt geprofeteerd dat God de Meden zal opwekken tegen Babylon om haar te verdelgen. Dit is het volk dat niemand kent. Voor “niet kennen” gebruikt de grondtekst hetzelfde woord waarmee Petrus Jezus verraadde. Met “niet kennen” bedoelde Petrus, dat hij geen omgang met Jezus had. Niet kennen in de zin van geen omgang hebben met, is heden van toepassing op Iran. Want Iran heeft zich door een godsdienstige revolutie in 1979 geestelijk van onze wereld vervreemd:

“En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen, en Hij droeg een geschreven naam, dien niemand kent (RHK) dan Hij zelf”.

Doch dit gezicht profeteert niet alleen over een verzameling tot de laatste oorlog in het Midden-Oosten door Iran, maar ook over de opstanding en opname van de gelovigen. Want “bekleed zijn” van de volgelingen van Jezus is in het perfectum geschreven. En het Griekse perfectum duidt op een nieuwe toestand, zodat hun opname in de hemel dan een nieuwe toestand is. Bovenal daar het werkwoord “volgen” van het Griekse akolouteo in het N.T. op “het begin” van het volgen van Jezus duidt. Het volgen van de Ruiter door legerscharen duidt derhalve op de opstanding van zielen en de “opname” van alle gelovigen. Zodat de lichamelijke opstanding van de zielen in de hemel en hun opname zal plaatsvinden tijdens de laatste oorlog in het Midden-Oosten:

“En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen”.

Om de echtheid van “de opname” te garanderen, toont Jezus behalve de namen op zijn kleed, ook die op zijn dij, zodat Hij en als Christus en als Here de persbak van Gods toorn treedt. Met de namen de Koning der koningen en Here der heren op zijn kleed en dij geeft Jezus aan, dat Hij bij de laatste oorlog als de Leeuw van Juda de persbak van Gods toorn zal treden. Beide namen van Jezus herinneren aan de uittocht van Israël bij de tiende plaag. Toen Hij de eerstgeborenen van Israël redde door het bloed van het Lam, terwijl Hij de zonen van de Egyptenaren doodde. Zoals de Here deed met Israël en Egypte doet Hij op de jongste dag! Bij de laatste oorlog zullen de gelovigen van Israël en de Kerk opstaan en opvaren, terwijl de achtergelaten ongelovigen als de eerstgeboren Egyptenaren door Jezus worden gedood:

“Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van den wijn der gramschap van den toorn Gods, den Almachtige. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan”.

Het getuigenis van Jezus dat Hij de geest is van de profetie, maakt Gods Woord van de uitnodiging aan vogels tot de maaltijd door een engel op de zon vast en zeker, evenals het doden van de achtergelaten mensen. Daar de achtergelaten mensen slechts “vlees” zijn, leven dezen zonder God bij brood alleen.
Maar hoewel men alle vlees met name noemt, zwijgt men over vlees van het beest en de valse profeet. Dit zwijgen betekent dat het beest geen vlees heeft, maar een verlichte democratische denkwijze. Zie hoofdstuk 28. En omdat het beest tijdens de laatste oorlog “levend” wordt gegrepen, blijven democratie en groei-economie het uitgangspunt van Babylon tot het einde.

De verzameling tot de laatste oorlog van de achtergelaten volken is niet alleen tegen Jezus gericht, maar ook tegen zijn leger. Doch het leger van Jezus zijn hier niet de gelovigen. Want de gelovigen volgen Hem na hun opstanding en opname op paarden bekleed (perfectum) met witte kleding. Bovendien heeft Jezus op aarde één leger, terwijl de legerscharen in de hemel meerdere zijn.
Bij het leger van Jezus moet men aan de vele tulbanden op zijn hoofd denken. Denken aan beide profetieën van Jesaja en Jeremia over de Meden en Perzen, die de Here in de eindtijd tegen Babylon zal inzetten. Denken aan het leger waar niemand omgang mee heeft, behalve Jezus. Want Jezus gaat in de eindtijd Iran inzetten om het grote Babylon te vernietigen. De Here zal de volken verleiden tot de laatste oorlog tegen Iran:

“En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en hij zeide tot alle vogels, die in het midden van de hemel vlogen: Komt verzameld u tot de grote maaltijd Gods om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend….en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om den oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gevangen/gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de vijver van vuur, die brandt door zwavel”;

Hoe veraf de laatste oorlog is, tonen de huidige ontwikkelingen rondom Syrië, Irak en Iran. Ofschoon de Westerse volken door jarenlange bombardementen mede verantwoordelijk zijn voor de verwoesting in het Midden-Oosten, willen ze slechts aan de opbouw meewerken als de huidige leider Assad aftreedt en er democratische verkiezingen worden gehouden. De voorwaarde van het Westen, is een signaal naar de Syrische bondgenoot Iran.

Al dwingt de VS met Europa en China Iran tot overgave door hun olie te boycotten, het getuigenis van Jezus geeft vastheid aan de maaltijd Gods, en dat Jezus hen zal doden. Want daar het getuigenis van Jezus de geest of kracht is van elke profetie, staat de uitkomst van dit gezicht vast, evenals de opname van de gelovigen. De zekerheid van de opname van de gelovigen, evenals het onheil van hen die bij brood alleen leven, is gegrond op het getuigenis van Jezus. Zijn getuigenis is de geest van elke profetie:

 “En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en de vogels werden verzadigd van hun vlees”.

 
 
 

Zoals Jezus de schuld en vloek van de hele mensheid in zijn kruisgang op zich nam, garandeert Hij de opname.
Bron: www.wikipedia.nl
Jezus verzoeking in Getsemané

Het getuigenis
van
Jezus
 

Na de opname verandert de genadetijd in gerechtigheid door de Leeuw van Juda voor de achterblijvers.
Bron: www.bibleexplained.com
Jezus de Koning der koningen,
Here der heren
 

Satans
mislukte
strijd
tegen
komst
 Jezus
 


Met het schenden van het altaar wordt Christus geschonden, waar het een afschaduwing van is
Bron: het geheim van de offers
Het brandende altaar

Opname
maakt scheiding
definitief

Het vuur van de hemel door de valse profeet zijn de tegenwoordige (atoom)raketten.
Bron: www.missilethreat.com
Gelanceerde Scudraket met/zonder?

De
Opname
is
dichterbij
dan
gedacht.

Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen veroveren Babylon

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024