Hoofdstuk 33
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Olie maakt rijk en arm

Openbaring 17:1-18

 

“Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen”. Openbaring 17:14.

 

Het oordeel van God over de hoer wordt getoond door één van de zeven engelen van de laatste plagen. Plagen waarbij de klimaatverandering en het coronavirus het meest opvallen. Want de hoer heeft volken door haar hoererij dronken gemaakt. Dronkenschap komt als men steeds meer van iets krijgt. Toegepast op de grote hoer duidt onbeperkt wijn drinken op een economie van nooit genoeg, een groei-economie en een leven bij brood alleen, zonder God.

De plaats van de hoer aan vele wateren geeft aan dat vele volken in de ban zullen komen van een groei-economie, dat door het beest uit de aarde wordt voortgedreven:

“En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij”.

Om te ontdekken wie het beest is waarop de hoer zit, moest Johannes mee naar een woestijn. Ofschoon Johannes door de geest wordt gebracht, komt hij letterlijk in een woestijn terecht. In tegenstelling tot het herstelde beest uit de zee moest Johannes met eigen ogen het rode beest zien opkomen uit de woestijn. Het waarnemen met eigen ogen, betekent dat zowel het rode beest als de woestijn letterlijk moeten worden toegepast. Zodat het rode beest vanuit de diepte in een echte woestijn opkomt, en het tijdens het berijden door de hoer vuurrood is.

Hoe belangrijk het beest voor de vrouw is, leert haar plaats. De plaats van de rijk versierde vrouw op het beest, geeft aan dat haar rijkdom ontstaat door het berijden van het beest.

Dat het beest met vele godslasteringen is beschreven geeft te kennen dat het berijden van het beest tenslotte tot lastering van God zal leiden. Zodat de inwoners van Babylon die door het berijden van het beest rijk en welvarend worden, door hetzelfde beest God zullen lasteren.
De macht van de verleiding door het beest is enorm groot en bedwelmend voor de volken, zodat door toedoen van het beest ook vele heiligen en getuigen van Christus zullen omkomen. Johannes is dan ook ten zeerste verbaasd over de gevaarlijke invloed en macht van het beest uit de aarde:

“En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was met godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlakenrood en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing”.

Doch om het oordeel van God over de hoer te verstaan, moet Johannes het geheim van de hoer en het beest zien. Anders gezegd, Johannes moet weten wie de vrouw en het beest in werkelijkheid zijn. Zonder die kennis kan hij Gods oordeel over de hoer niet begrijpen. Daarom moet Johannes het beest met eigen ogen in een woestijn uit de afgrond van de aarde zien opkomen. Want hoewel het beest opkomt uit de afgrond in een woestijn, is zijn bestaan zeer vreemd. Want het was en is niet en zal er toch zijn.

Als men de opkomst van het beest toepast op “aardolie” uit een woestijn, die vervolgens in een motor verbrand, komt dat overeen met het beest dat was en niet is en er toch zal zijn. Aardolie is de belangrijkste grondstof in onze wereld, die bij het in beweging brengen van een voertuig was en niet meer is. Want het rode beest brengt een voertuig door het vuur van olie in een verbrandingsmotor in beweging, terwijl de olie verbrand. Zodat het rode beest opgepompte olie uit een woestijn is, dat door vuur in een draaiende verbrandingsmotor verbrandt, waardoor het was en niet is en toch beweegt (zal zijn).

In de woestijnen van Irak haalt men sinds 1930 “aardolie” uit de diepte van de aarde. Dat geldt ook voor Iran en diverse andere landen in het Midden-Oosten. Eenmaal opgepompt wordt olie na raffinage in verbrandingsmotoren omgezet in vuur dat voertuigen, schepen en vliegtuigen in beweging brengt en voortdrijft.
Met name de Europese volken betrekken hun olie uit de woestijnen van het Midden-Oosten. Dat is het rode beest dat was niet is en toch zal zijn, omdat het telkens door het vuur vergaat en verandert in beweging.

Daar olie elke dag in miljoenen draaiende motoren verbrand en vergaat, moet in de woestijnen van het Midden-Oosten iedere dag tientallen miljoenen vaten olie worden opgepompt.

De komst van olie en de verbrandingsmotor na de Franse Revolutie veranderde onze leef- en denkwereld totaal. Recent publiceerde de OESO in een lijvig rapport dat de koopkracht wereldwijd tussen 1820 en heden tienmaal groter is geworden, dankzij verbrandingsmotoren.
De aantrekkingskracht van een auto is groot. Van de vuurkracht van olie in de motor gaat een diepe bekoring uit voor autobestuurders, die onbewust tot gevoelens van aanbidding leiden. Derhalve heeft de democratie waardoor het volk moet delen in de voordelen van elke uitvinding, door olie en de motor het leven van de Westerse volken drastisch veranderd:

“En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het beweegt als het te gronde gaat (RHK); en zij, die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zijn vol bewondering (RHK), als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn”.

Daarom heeft de opkomst van het rode beest direct te maken met de zeven genoemde koppen. Daar de vrouw op zeven bergen zit, als het oude Rome, zijn de koppen zeven grootmachten. Hoewel tot 1789 de volken in het Westen niet van andere volken verschilden, veranderde dit na de Franse Revolutie door de uitvinding van de verbrandingsmotor. Door de Franse Revolutie kregen de volken in het Westen een democratie met een groei-economie, die door de uitvinding van staal(1855), en elektromotoren(1867) economisch en militair tot ontplooiing kwam. Door de vondst van olie in de woestijnen van het Midden-Oosten en de uitvinding van de verbrandingsmotor in 1876, kreeg de economische groei in de Westerse landen vleugels. Hierdoor beheersten in 1900 vier grote industrielanden uit Europa namelijk Frankrijk Duitsland Nederland en Engeland economisch en militair drie kwart van de wereld. Alle vier landen zijn als supermachten verdwenen. De vijfde, de Sovjet Unie, viel in 1989. De zesde supermacht is Amerika, terwijl Europa als zevende in 1999 is opgekomen.

Vijf koppen van het beest zijn met de val van de vijf grootste Westerse industrielanden al geweest. Doch Europa zal maar een korte tijd blijven samen met Amerika. Daar het beest uit de zeven is en tevens de achtste leidt het de wereldrijken, hoewel het evenals de genoemde supermachten te gronde zal gaan:

“Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf er van zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf de achtste, maar het is uit de zeven en gaat te gronde”.

Doch behalve zeven koppen heeft het beest tien hoornen, die één uur als koningen met het beest zullen optreden. En dat is begonnen sinds men de aardolie verantwoordelijk stelt voor de verandering van het klimaat. Want er is wereldwijde “consensus” dat klimaatverandering door CO2 komt, die ontstaat bij verbranding van aardolie en verwante producten. Op d.d. 12-12-2015 werd door 194 volken te Parijs schriftelijk vastgelegd, dat de klimaatverandering door CO2 van fossiele producten wordt veroorzaakt.

Nu hebben volken van de Europese Unie besloten het gebruik van fossiele producten in 2050 voor 100% uit te bannen. En volgens dit gezicht zullen tien machthebbers alles in het werk stellen, om de fossiele brandstoffen in alle geledingen van de maatschappij uit te bannen!.

Maar wie het klimaat afhankelijk maakt van de uitstoot door fossiele brandstoffen, lastert God. Want Hij geeft als de Schepper van de hemel en de aarde de vroege en de late regen. De verbanning van fossiele brandstoffen in relatie met het klimaat geeft dan ook strijd, die behalve tegen Jezus ook gericht is tegen geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Vooral nu Israël door hun gebeden verschoont blijft van ernstige gevolgen van de klimaatverandering. De Here verschoont Israël van de klimaatverandering om de volken wereldwijd te overtuigen van Gods hand in de klimaatverandering. Zie hoofdstuk 17. Ook de gelovigen die God zien als de Schepper verwerpen klimaatverandering door de mens.

Daarom brengt het geloof dat CO2 de klimaatverandering veroorzaakt, de tien koningen die de hoer haten in conflict met Israël en de gelovigen. Door het “demonisch maken” (perfectum) van olie, zal het tien koningen gelukken het gebruik van olie te verbannen. Terwijl aardolie en verwante producten de economie van vele volken de laatste eeuw grote welvaart bracht, zullen tien koningen de welvaart weer teniet doen. Want haar vlees eten betekent dat het uitbannen van fossiele brandstoffen de welvaart zal vernietigen. En de tijd dat tien koningen de fossiele brandstoffen uit Europa zullen weren, lijkt te zijn aangebroken!

Hoewel het in overeenstemming is met het oordeel van God, wanneer de aardolie door de volken in de ban worden gedaan, is het door het klimaatbesluit in Parijs al onomkeerbaar.
Maar hoewel de genoemde tien koningen niet met de levende God rekenen, voeren zij toch Gods wil uit door de geprofeteerde ondergang van de hoer eigenhandig uit te voeren. De al begonnen ontmanteling van fossiele brandstoffen zal volgens dit gezicht eindigen in vernietiging van de welvaart. Dat is het oordeel van God over het grote Babylon. Want de Here zal de oorlog over de klimaatverandering tegen de tien koningen winnen. Hij gebruikt de klimaatverandering om de gelovigen in Israël en de Kerk los te maken van de ongelovigen:

“En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen, en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zegt tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens , die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, demonisch maken en traineren (RHK), haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zijn voleindigd. En de vrouw die gij zag, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen”.

In de overwinning van het Lam zullen ook de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen delen. Want met de strijd tegen fossiele brandstoffen om klimaatverandering af te wenden, staat en valt het geloof in God de almachtige Schepper van de hemel en aarde.
Echter, niet de geliefde auto heeft toekomst, maar de mens die gelooft in Jezus en die gekruisigd, de Leeuw van Juda:

"Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen".

NAAR BOVEN

 

 

Met de Franse Revolutie is het beest met de zeven koppen en tien horens opgekomen.
Bron: Onze Wereld
Iran: Pijpleidingen van de olievelden
naar de Perzische Golf

Het beest
dat was
niet is, is
aardolie
uit de
aarde.

Wie de auto liefheeft boven Jezus. is Hem niet waardig.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

De benzine
en
dieselmotor
gaven
de groei
economie
vleugels.
 

Het christelijke Europa kent dankzij olie al twee wereldoorlogen met vele miljoenen doden.
Bron: Overige bronnen
Europa als zevende supermacht

De ban
over
de olie
maakt
koningen
dwaas
en volken
arm.

Tien koningen nemen het voortouw voor het uitbannen van fossiele brandstoffen.
Bron: Bibleexplained.com
Het Lam overwint de tien koningen
en de supermachten
 

Zonder
fossiel
geen
God
en
geen
welvaart

Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei.
Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babylon is Gods wraak over de schending van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 15-05-2023