Hoofdstuk 33
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Ban over olie en steenkool is het oordeel over Babylon.

Openbaring 17:1-18

“Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen”. Openbaring 17:14.

In dit gezicht gaat het niet om een oordeel, maar "het oordeel" van God over de grote hoer. De naam grote duidt op veel volgelingen die de God van de Bijbel voor de grote hoer inruilen. En met het woord grote is niet teveel gezegd, want de hoer zit aan vele wateren. Dat wil zeggen vele natiën menigten volken en talen evenals kerken zullen delen in het oordeel over de grote hoer. Want als genoemde volgelingen tenslotte dronken worden gemaakt, zullen dezen de werken van het beest niet meer onderscheiden van die van Jezus en zijn werken verzwijgen:

“En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken gemaakt geworden door de wijn van haar hoererij” RHK.

Om de hoer op het rode beest te kunnen verstaan, moest Johannes met de engel mee naar een woestijn. Johannes moest met eigen ogen zien hoe het rode beest als grondstof opkomt uit de diepte van een woestijn. Daar God bij de schepping geen woestijn heeft gemaakt, omdat de schepping zeer goed was, geldt dat ook voor de betreffende grondstoffen.. Dat wil zeggen het beest dat opkomt uit de diepte van een woestijn zijn fossiele stoffen die tijdens de zondvloed zijn gemaakt. Ofschoon de Almachtige door de zondvloed behalve Noach en de zijnen mens en dier uitroeide, maakte de Here door een wonder toen fossiele grondstoffen.  Fossielen zijn versteende resten of aardlagen afkomstig van voorhistorische planten, dieren of vissen. Want steenkool bestaat uit planten en bomen terwijl aardolie afkomstig is uit organen van vissen.

Verder ziet Johannes een rood beest opkomen uit de diepte van de aarde. De rode kleur duidt op vuur, zodat het rode beest fossiele brandstoffen zijn. Dat wil zeggen, het beest uit de diepte van de aarde in een woestijn zijn de fossiele brandstoffen, steenkool en aardolieproducten. Ook de Bijbel zegt dat God de fossiele brandstoffen tijdens de catastrofale zondvloed maakte. Want het ontstaan van genoemde brandstoffen tijdens de zondvloed wordt bij monde van de apostel in 2 Petrus 3:5-7 gezegd: "Want het ontgaat hen bewust dat door hetzelfde woord van God de hemelen van oudsher geweest zijn, en de aarde, die uit en door het water bestaat. Door welke de wereld die toen door het water overstroomt was, is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige wereld en de aarde zijn (door "hetzelfde" woord van God) als een schat opgehoopt voor het vuur bewaart tegen de dag van het oordeel en de ondergang van goddeloze mensen". Kortom, God legde het fossiele vuur tijdens de zondvloed in de aarde.

Maar de engel toonde Johannes behalve dat het rode beest fossiele grondstoffen uit een woestijn zijn, ook dat het beest met godslasteringen is beschreven. De godslasteringen geven aan dat de vrouw op het beest loochent dat de fossiele grondstoffen door God tijdens de zondvloed zijn gemaakt. Hoewel de Bijbel aantoont dat God steenkool en aardolie tijdens de zondvloed als geschenk heeft gemaakt, geloven de meeste geologen tegenwoordig dat de fossiele stoffen door catastrofale spelingen van de natuur in miljoenen jaren zijn ontstaan.

Terwijl de plaats van de rijk versierde vrouw op het beest aangeeft, dat haar rijkdom en macht te danken is aan de toepassing van fossiele brandstoffen als belangrijkste grondstof, loochent ze God als Maker waardoor de fossiele brandstoffen tot een beest vol godslastering wordt.
De macht van de verleiding door het beest is zo groot en bedwelmend voor de volken, zodat het beest ook vele heiligen en getuigen van Jezus door ongeloof tot godloochenaar zal maken. Johannes is dan ook ten zeerste verbaasd over de gevaarlijke invloed en macht van het beest:

 “En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was met godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlakenrood en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing”.

Als de engel het geheim van het beest ontmaskert met de woorden, dat het was en niet is en uit de gratie zal geraken, zegt hij dit van de fossiele brandstoffen steenkool en olie. Daarbij moet men bedenken dat de engel die dit geheim ontvouwt één van de zeven engelen met de laatste schalen is. En daar niemand de tempel kan ingaan totdat alle schalen zijn uitgegoten, vertegenwoordigt deze engel de laatste plagen van de boekrol, waarbij de vierde schaal de temperatuur doet stijgen waarmee het klimaat verandert. Dat "het was en niet is" betekent het klimaat verandert niet door het beest fossiele brandstoffen, maar door de zeven schalen van Jezus.

Tevens geeft de engel te kennen dat het beest blijvend uit de gratie raakt (te gronde gaat), omdat het beest door de volken in de ban wordt gedaan. Om aan te geven dat het beest ook werkelijk in de ban wordt gedaan, onthult de engel als tweede geheim de toekomstige reactie van hen die niet geschreven staan in het boek des levens. Dezen zullen zich namelijk zeer verbazen dat het beest was. Hun verbazing betekent dat zij overtuigd zijn dat de verandering van het klimaat door het beest steenkool en aardolie komt. Dezen verbazen zich dus niet omdat het beest niet is en er zal zijn, maar dat "het was" en lange tijd door de volken is toegepast om hen welvarend en machtig te maken. Terwijl ze niet geloven dat de Here het klimaat verandert door zware regenval droogte en branden als teken van zijn wederkomst:

“En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het gaat te gronde of uit de gratie(RHK);  en zij, die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zijn zeer verbaasd, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn”.

Doch om te overtuigen dat hun verbazing duidt op de tijd dat het beest "was", worden ook nog zeven Rijken genoemd die het beest als belangrijkste grondstof zullen toepassen. Want Johannes ziet behalve het beest vol godslasteringen, ook zijn zeven koppen en tien horens. En de engel profeteert dat door het beest zeven supermachten zullen voortkomen. Wat is gebeurd.

Want in 1859 zijn voor het eerst in de geschiedenis in Amerika 2000 vaten olie opgepompt, terwijl in 1876 de brandstofmotor is uitgevonden. Door de vondst van olie en de uitvinding van de brandstofmotor werden vier Westerse landen economische en militaire supermachten. Begin 1900 koloniseerden vier grote industrielanden uit Europa namelijk Duitsland Engeland Frankrijk en Nederland economisch en militair drie kwart van de wereld. Alle vier landen zijn als supermachten verdwenen. De vijfde, de Sovjet Unie, viel in 1989. De zesde supermacht is Amerika, terwijl Europa als zevende pas in 1999 is opgekomen.

Vijf koppen van het beest zijn met de val van de vijf machtigste Westerse industrielanden al geweest. Terwijl Europa maar een korte tijd zal blijven samen met de VS van Amerika. Daar het beest uit de zeven is en ook de achtste, beheerst deze de zeven wereldmachten, terwijl het door de ban over de fossiele brandstoffen ten laatste uit de gratie zal geraken:

“Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf er van zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf de achtste, maar het is uit de zeven en gaat te gronde".

Maar behalve zeven koppen heeft het beest tien hoornen, die één uur als koningen met het beest zullen optreden. Dat is heden van toepassing nu men de aardolie verantwoordelijk acht voor de verandering van het klimaat. Want er is wereldwijde "consensus" dat klimaatverandering door de opwarming van de aarde komt als gevolg van het gebruik van steenkool en aardolie.
Op d.d. 12-12-2015 is door 194 volken te Parijs schriftelijk vastgelegd, dat de verandering van het klimaat door aardolie en andere fossiele producten wordt veroorzaakt. Nadien heeft de Europese Unie besloten het gebruik van fossiele brandstoffen in 2050 geheel uit te bannen.

Verder is van dit gezicht al van toepassing dat tien koningen in de laatste tijd hun macht en kracht zodanig aan het beest zullen besteden, zodat de vrouw of hoer ten zeerste verarmd en haar rijkdom kwijt raakt. Tenslotte zullen de tien koningen de vrouw op het beest, ondanks de ban over het beest met vuur verbranden. Dat wil zeggen, de tien koningen zullen door hun ongeloof in Jezus alles in het werk stellen, om de fossiele brandstoffen wereldwijd in alle geledingen van de maatschappij uit te bannen! Want de Here zal eensgezindheid in de harten van de tien koningen leggen om het oordeel van God over Babylon te volbrengen.

En de volken zijn heden getuige van een erg opmerkelijke eensgezindheid bij veel leiders in Europa en Canada, om de fossiele brandstoffen uit te bannen en te voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 °Celsius opwarmt. Maar de eensgezindheid om de fossiele brandstoffen uit te bannen, vindt men heden behalve bij de politieke leiders, ook bij vele leiders van kerken in het Westen. De valse profeet die bij de zesde schaal verschijnt duidt blijkbaar op vele kerken. Want hoewel in een groeiend aantal processen tegen de overheden over de verandering van het klimaat de rechten van de mens het uitgangspunt is, zwijgen de kerken over Jezus die in zijn almacht zware regenval droogte en branden als laatste waarschuwing teweeg brengt!

Maar de tien koningen strijden met hun verbanning van de fossiele brandstoffen tegen Jezus, zonder dat zij dit door hun ongeloof in de gaten hebben. Want Jezus zal door zijn engelen de verandering van het klimaat bewerken. Ook zal Jezus ondanks de eensgezindheid de strijd tegen de tien koningen winnen. Want Hij is de Koning der koningen en de Here der heren. In zijn overwinning delen niet de kerken, maar geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Echter de verloren strijd van de koningen is tegelijk het oordeel over de grote stad Babylon. Door de onthulling van het geheim over het beest en omdat Jezus al zichtbaar bezig is het oordeel over Babylon door koningen te laten uitvoeren, kan men dit gezicht nu toepassen:

“En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen, en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zegt tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens , die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, demonisch maken en traineren(RHK), haar vlees eten en haar met vuur verbranden.
Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zijn voleindigd. En de vrouw die gij zag, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen".

Maar in de overwinning van het Lam delen alleen geroepenen, uitverkorenen en gelovigen, die in de tegenwoordige verandering van het klimaat de waarschuwende hand van Jezus zien. Doch wie loochent dat God de fossiele brandstoffen tijdens de zondvloed als een geschenk maakte, gelooft ook niet dat Jezus door de zeven schalen de tien koningen zal overwinnen.
Niet de geliefde auto heeft toekomst, maar de mens die gelooft in Jezus en die gekruisigd:

"Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen".

NAAR BOVEN

 

 

Met de Franse Revolutie is het beest met de zeven koppen en tien horens opgekomen.
Bron: Onze Wereld
Iran: Pijpleidingen van de olievelden
naar de Perzische Golf

Het beest
fossiele
grondstof
uit diepte
woestijn

Wie de auto liefheeft boven Jezus. is Hem niet waardig.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

Niet
het beest
verandert
klimaat
maar
Jezus

Het christelijke Europa kent dankzij olie al twee wereldoorlogen met vele miljoenen doden.
Bron: Overige bronnen
Europa als zevende supermacht

Steenkool
en olie
maakte
rijk
en
machtig
 

Tien koningen nemen het voortouw voor het uitbannen van fossiele brandstoffen.
Bron: Bibleexplained.com
Het Lam overwint de tien koningen
en de supermachten
 

Eensgezinde
ban over
fossiele
brandstoffen
scheidt
geesten
in kerken 

Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei.
Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babylon is Gods wraak over de schending van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 01-01-2024