Hoofdstuk 29
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Jezus is de Christus en de Here.

Openbaring 14: 1-13.

 

“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: schrijf, zalig zijn de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na”.  Openbaring 14:12/13.

 

Na het vorige gezicht waarbij het lam sprak als de draak, en de Satan de mensheid wil doen geloven alsof verandering van het weer door fossiele brandstoffen komt, verschijnt het Lam. Bij de verschijning van het Lam op de berg Sion, vestigen de woorden "en zie" de aandacht op het woord "staande". Want het werkwoord "staande" is in de Griekse perfectum geschreven, wat aangeeft dat de verschijning van het Lam een heel nieuwe toestand inluidt. En dat is ook zo. Op de dag dat Jezus stierf, bracht Hij alle profetieën over de komst van de Christus, die bij én na de val van Adam en Eva door Mozes en de profeten zijn beschreven, in vervulling. Op de dag toen Christus stierf werd zichtbaar dat God niet laat varen de werken van zijn handen. Het Lam "staande" op de berg Sion als de nieuwe toestand, doet iedere ware gelovige belijden, dat met Jezus (God zal redden) de geprofeteerde Christus is gekomen.

Juist en alleen de vervulling van de betreffende profetieën bevestigen dat Jezus de Christus is. Derhalve onthult het Lam "staande" op de berg Sion, dat Hij is overgeleverd om onze ongerechtigheden en opgewekt om onze rechtvaardiging (Romeinen 4: 24). Dat wil zeggen Jezus maakt in zijn kruisdood behalve de uitweg, eerst de dodelijke schuld van ieder mens bekend. Zo is Hij de weg, de waarheid en de uitweg tot het leven
Hoe echt de "staande" positie van het Lam de vervulling is van de ene weg tot behoud, tonen de 144.000 die behalve de naam van Jezus ook die van zijn Vader op hun voorhoofden dragen. Beide namen op hun voorhoofden tonen behalve de eenheid tussen het Lam en God, ook de regering van Kerk en wereld door Gods Zoon, Jezus Christus:

“En ik zag en zie, het Lam stond boven (RHK) de berg Sion en met Hem honderd vier en veertig duizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden”.

Op Pinksteren noemde Petrus Jezus behalve de Zaligmaker ook de Here, die in zijn kruisgang Gods wil waarmaakte, die God in het paradijs en daarna heeft bekend gemaakt.
Ook de stemmen uit de hemel laten horen, dat het in dit gezicht om méér gaat dan Jezus als de Zaligmaker.Want terwijl Johannes het Lam "staande" ziet op de berg Sion, hoort hij tevens meerdere stemmen vanuit de hemel. Stemmen over water, donder en citerspelers. Stemmen die aangeven dat de Here de schepping van water als belangrijkste drank voorziet. 

De onthulling dat alleen de 144000 het nieuwe lied kunnen leren, legt een direct verband tussen de losgekochten op de berg Sion en de hemelse stemmen die Johannes hoorde. Want omdat het "nieuwe" lied alleen door de 144.000 eerstelingen kan worden geleerd, is er verband tussen wat Johannes ziet ( het Lam staande met 144.000) en wat hij hoort (stemmen). Verder hoort Johannes de stemmen tegelijk met het nieuwe lied, zodat dezen bijeen horen. Dat wil zeggen, het "nieuwe" van het lied is te horen in wat de stemmen zeggen over het water en de donder. Water van de hemel duidt op regenbuien en donder op vuur en droogte. Daar echter sprake is van "veel" water en "zware" donder wijst het "nieuwe" in het lied op verandering van de hoeveelheid regenval en donder. Met andere woorden, het "nieuwe" betekent niet alleen dat de Here de vroege en late regen en droogte geeft, maar ook dat Hij in de eindtijd door de vierde schaal van de boekrol verandering van het weer zal teweeg brengen.

Vooral nu het nieuwe lied eerst voor de troon wordt gezongen, geeft aan dat de Here de verandering van het weer bewerkt. Verder geeft de volgorde van de zangers aan dat zowel de dieren als de mens de verandering van het weer in de eindtijd zullen ervaren. Kortom, de Here verandert het weer niet alleen voor gelovigen, maar ook voor de hele schepping, plant, dier en mens. De hemelse stemmen en de zangers van het nieuwe lied voor de troon maken Jezus als de Here zichtbaar, die zijn schepping regeert evenals de verandering van het weer.

Maar niemand die dan op de aarde zijn gezeten, kunnen het nieuwe lied leren. Dat wil zeggen, als de Here verandering van het weer brengt, zal dat niet door de wereld worden erkend.  Immers nadrukkelijk wordt gezegd dat niemand behalve de 144.000 het nieuwe lied kunnen leren. Alleen zij die het Lam volgen waar Hij heengaat kunnen het lied leren. Hun volgen tot op de berg Sion waar het Lam staande is, betekent niet alleen dat ze Jezus geloven als de Zaligmaker, maar ook als de Here die de aarde tot de wederkomst bestuurt en regeert:

 “En ik hoorde een stem uit de hemel, als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderd vier en veertig duizend, de losgekochten van de aarde”.

Bij het nieuwe lied staat niet de melodie op het spel, maar de inhoud. De inhoud met de nuchtere waarheid van het veranderen van het weer door de Here als teken dat Hij komt!

Maar nu alleen de 144.000 eerstelingen het nieuwe lied kunnen leren, is het nodig na te gaan waarin zij verschillen met andere gelovigen. Vooral nu aan het einde van dit gezicht wordt gezegd dat dit het geloof is van de heiligen, die volharden door het geloof in Jezus en als navolgers zijn geboden doen. Dat dezen zich niet door vrouwen laten bevlekken, betekent niet dat ze ongehuwd blijven, maar dat ze andere vrouwen niet aanzien uit seksuele begeerte. De 144.000 geloven in Jezus als Here die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Zij aanbidden hun Meester die hen heeft losgekocht van de aarde als hun Here. Doordat ze Jezus kennen  als hun Zaligmaker en Here, strijden ze als vreemdeling de goede strijd door Hem na te volgen:

“Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk”.

Dat het hier om meer gaat dan Jezus als Zaligmaker tonen de engelen, die zonder tussenkomst van gelovigen rechtstreeks de volken toespreken, tot alle volk en stam en taal en natie! Terwijl hun plaats hoog boven aan de hemel aangeeft dat ze echt namens de Here spreken.
Ofschoon er bij de stemmen uit de hemel gelovigen (144.000) werden ingezet om te leren dat de Here het weer zal veranderen, spreken drie engelen hoog boven de hemel zonder bemiddeling van gelovigen rechtstreeks tot de mensheid op aarde. Nu bij hun boodschap geen kerken worden ingezet, geeft aan dat dezen de verandering van het weer niet als Gods werk zullen belijden. Sterker nog, hiermee wordt onthuld dat de kerken als valse profeten van de Satan leren, dat de verandering van het weer door toedoen van de mens komt.

Hoewel de eerste engel niet het evangelie, maar een eeuwig evangelie in de hand heeft, maakt hij met luide stem een blijde boodschap bekend. Hij geeft niet alleen te kennen dat de Here de bronnen van het water heeft gemaakt, maar ook dat de oorzaak van de genoemde verandering van de regenval en droogte zijn oordeel is. Dat wil zeggen, de oorzaak van de verandering van het weer, is de komst van de vierde schaal van de verzegelde boekrol. (Openbaring 16:8). De oproep van deze engel de Here te vrezen, te eren en te aanbidden is een blijde boodschap, omdat het weer in de eindtijd niet door de mens zal veranderen, maar door de Here:

“en hij had een eeuwig Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; vreest God en geeft Hem eer; de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”.

Doch de engel hoog boven aan de hemel met een eeuwig evangelie wordt gevolgd door een andere engel. Een engel die een directe verbinding legt tussen de vierde schaal als een oordeel en het christelijke Westen (het grote Babylon). Nu de tweede engel de eerste meteen volgt, is een zeker bewijs dat de kerken niet meer tot inkeer over het klimaat zullen komen. Het tweemaal noemen van de val betekent, dat de geestelijke ondergang van Babylon, hun ontkenning dat de Here de verandering van het weer bewerkt, dan een voldongen feit is.

De woorden van de tweede engel zijn zeer actueel, omdat door het tegenwoordige zwijgen van de kerken over de verandering van het klimaat hun geestelijke val nu al zichtbaar is. Dat wil zeggen, het klimaatverdrag van Parijs d.d. 12-12 2015 dat door bijna alle volken is getekend, is van toepassing op de woorden van de wijn van de hartstocht van zijn hoererij. Kortom, het geloof  in klimaatverandering door fossiele brandstoffen, is lastering van de Here:

 “een tweede engel volgde, zeggende: gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht van zijn hoererij al de volken heeft doen drinken”.

Echter een derde engel die meteen de tweede volgt, toont duidelijk aan dat het volgen van de kerken van de wereld over de verandering van het weer geen vrijblijvende zaak is. De derde engel waarschuwt zelfs tweemaal voor de eeuwige gevolgen van iedereen die het beest en zijn beeld aanbidt. Dat is iedereen die de verandering van het weer, van de regen en droogte wijt aan de uitstoot van fossiele brandstoffen. Het vergaat dezen net als in de dagen van de profeet Elia, toen slechts 7000 hun knieën niet bogen voor de afgod Baäl als gever van  regen en droogte. Wegens de ernst van Gods eeuwige toorn voor alle aanbidders van het beest, brengt een derde engel tevens de werkelijkheid van de eeuwige hellesmarten onder woorden.

Wie het koningschap van de Here ontkent, zal Hem straks eeuwig door zijn pijniging ervaren. Dat er tweemaal wordt gezegd, dat alle beestaanbidders en dragers van het getal 666 eeuwig zullen delen in Gods toorn, betekent dat dit besluit onherroepelijk vast staat voor de Here:

“Een derde engel volgde, zeggende met luide stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van Gods gramschap, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt”.

Volgens dit gezicht maakt de Here door middel van de belangrijkste voedingstof het water scheiding tussen gelovigen en volhardende gelovigen. Want dit gezicht eindigt met de woorden: "Dit is de volharding van de gelovigen, die behalve het geloof in Jezus ook de geboden van God bewaren." En de eerste engel gebiedt met een eeuwig evangelie in de hand, dat aanbidden van de Here als maker van de bronnen van het water tot zijn geboden behoort. In de Here sterven is méér dan het geloof in Jezus als de Christus.

Volharding is niet alleen geloven in Jezus als de Christus, maar ook de Here navolgen door zijn geboden te doen, die zowel de gelovigen als de ongelovigen tot de jongste dag van water voorziet.
Volharding vraagt bij de verandering van het weer in de eindtijd geloof in de Here, die zijn engel opdracht zal geven de vierde schaal van de verzegelde boekrol over de zon uit te gieten. Volharding in het ware geloof in de Here vraagt met name in de laatste tijd, dwars tegen het ontkennen van de kerken in volhardend te getuigen, dat Jezus als de Here de wereld van water voorziet en de boekrol gebruikt als een waarschuwend oordeel door verandering van het weer. Volharden is geloven in Jezus als Christus en Here, die alle macht heeft in hemel en op aarde:  

 “Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: schrijf, zalig zijn de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na”.

NAAR BOVEN

 

  Gods oordeel op Golgotha is het directe gevolg van de zondeval van Adam en Eva in het Paradijs.

Op Golgotha werd in het kruisoffer van Christus behalve Gods toorn ook zijn liefde openbaar.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Ten dage als gij daarvan eet zult gij de dood sterven

Staande
betekent
Hij is in
het vlees gekomen

 

De stemmen van vele wateren klinken niet positief, maar angstwekkend.
Bron: www.imagebank.com
De stemmen van vele wateren,
is net als donder een oordeel van
de boekrol

Het nieuwe
is
verandering
van het weer

In de donder laat God altijd zijn toorn horen over de zonden van de gevallen  mens.
Bron: www.imagebank.com
Regen en donder is in de bijbel veelal
teken van Gods omzien
naar mens en dier

Engelen
praten
waarover
kerken
zwijgen

Kort na de Zondvloed hadden de meeste mensen meer vertrouwen in de mogelijkheden van de mens, dan in de Schepper.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Na de zondvloed bouwde de mensheid
de toren van Babel
in de eindtijd Babylon
666
 

Geloven
is
navolgen
van
de Here

Zoals de koperen slang redde van een dodelijk beet van een slang. zo is er ontkoming aan Gods toorn door het bloed van Gods Zoon.
Bron: www.wga.hu.com
Zoals Mozes de koperen slang in de woestijn
verhoogd heeft, evenzo verhoogde God
zijn Zoon op Golgotha.

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024