Hoofdstuk 15
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

 

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Een boodschap van zielen in de hemel.

Openbaring 6:9-12.

 

“En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd, datzij nog een korten tijd moesten wachten”. Openbaring 6:11.

 

Het vijfde zegel toont een vraaggesprek in de hemel tussen Jezus en zielen onder het altaar. Het altaar met het offer als afschaduwing van Jezus als het Lam Gods heeft de Here Mozes op de Sinaï getoond, met de opdracht het na te maken en toe te passen. Deze zielen zijn geslacht om het woord van God en hun getuigenis over het altaar. Door hun plaats betuigen de zielen dat het altaar met het offer dat door Gods vuur verteerd wordt, als schaduw van Jezus zijn betekenis heeft behouden. Dus staat bij het gesprek met de zielen de betekenis van het geslachte Lam Gods centraal:

“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God, en om het getuigenis dat zij hadden”.

De zielen spreken Jezus aan als waarachtige Heerser over de hemel en aarde, toen Hij na het verbreken van het vijfde zegel van de boekrol de zielen onder het altaar aan het woord liet.

De zielen stellen hun vraag naar aanleiding van de eerste vier zegels, waarbij de vier paarden zijn losgelaten. Hun vraag geeft aan dat zij op de hoogte zijn van de komst van de vier paarden. Dat de zielen de komst van de paarden uit de boekrol kennen, is niet vreemd als men denkt aan de ceremonie die in de hemel voorafging aan het nemen van de boekrol door Jezus. Maar uit hun vraag blijkt eveneens dat zij onderscheiden wat er op aarde plaatsvindt. Want de zielen zijn niet alleen op de hoogte van de loslating van de paarden, maar zij zien ook dat de gewelddadige dood van het vierde paard geen oordeel is noch wraak over Gods tempel. Dat betekent dat de zielen het breken van de zegels door Jezus op aarde op de voet volgen.

Waarom de zielen naast het oordeel ook om wraak vragen, leert hun plaats. Want ze zijn niet onder een willekeurig altaar, maar onder “het altaar” van Gods tempel in de hemel. Zij vragen niet of het oordeel en Gods wraak wel zal komen. Neen, op luide toon vragen ze “wanneer” Jezus de levenden en de doden zal oordelen, en Hij wraak neemt op de levenden.
Ze vragen naar de tijd van twee zaken: naar die van het oordeel van de levenden en de doden, én die van Gods wraak aan de nazaten van de vernietigers van de tempel. Want als getuigen van “Gods Woord” over de tempel weten zij, dat de profeet Jesaja (13) en Jeremia (50 en 51) Gods wraak over de tempel hebben geprofeteerd. Zodat hun vraag naar het “wanneer” van wraak vanaf die plaats gegrond is op Gods Woord over de verwoeste tempel. De reden waarom de zielen de tijd van het oordeel en wraak over de tempel aan de orde stellen, is de opening van de boekrol. Want de Here heeft de boekrol in de laatste periode nodig, wanneer de Kerk lauw als Laodicea is geworden. Dat is de tijd wanneer de Kerk meent rijk te zijn, zonder te weten dat zij arm is blind en naakt. De tijd dat men los van het geslachte Lam eenzijdig Gods liefde preekt, zonder Gods toorn over de zonde toe te passen.

Maar het altaar toont de slachting van het Lam Gods en verbranding door het verterende vuur. Naast Gods liefde onthult Jezus als het geslachte Lam, Gods toorn jegens de schuldige mens. Daarom is de vraag stellen hier tegelijkertijd de vraag beantwoorden. Want de zielen ontmaskeren met hun plaats onder het altaar dat er zonder bloed geen toegang tot God is. Hun vraag naar de tijd van Gods wraak over de tempel benadrukt dat de weg van het heil via Golgotha niet anders is dan de tempeldienst tijdens het Oude Testament. Hoewel de tempeldienst slechts een schaduw is van het volbrachte werk van Gods Zoon in zijn kruisgang, toch oefent God wraak aan de nazaten van hen die de tempel hebben verwoest! Gods wraak over de tempel meteen voor het oordeel is een krachtig bewijs, dat het altaar als schaduw van de lijdensweg (Via Dolorosa) van Gods Zoon zijn betekenis altijd blijft behouden.

De eerste tempel is door de legers van Nebukadnezar uit Babel vernietigd en de tweede door de legers van het Romeinse rijk onder leiding van Titus. Verder is de tweede tempel door de Syriër Antiochus IV ontheiligt, toen hij een varken op het altaar offerde aan de afgod Zeus.

“En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen”.

Doch als antwoord krijgen de zielen allereerst witte kleding uitgereikt. Met die gift geeft de Here te kennen dat hun vraag naar het oordeel en Gods wraak terecht is en zal plaatsvinden. De gift van witte kleding aan deze zielen is tevens een krachtig bewijs, dat de opstanding van de doden en de opname gebeurt tijdens Gods wraak over de tempel! Zodat de opname samenvalt met Gods wraak aan de volken, die het altaar hebben verwoest. De nazaten van die volken zullen zowel slachtoffer als deelnemer zijn aan de laatste catastrofe, maar ook getuige van de opname:

“En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven”.

Behalve witte kleding krijgen de zielen onder het altaar op hun vraag, hoelang zij nog moeten wachten op het oordeel en Gods wraak, een tweeledig antwoord. Het eerste antwoord luidt: “totdat het vervuld is”, waarbij het vervuld zijn op de tijd betrekking heeft. Het oordeel wordt niet uitgesteld totdat het getal vol is van het aantal martelaren, zoals de meeste vertalingen beweren, maar tot “de tijd vol is”. Dat geldt dus ook voor Gods wraak over zijn tempel. Maar er wordt nog een tweede veelzeggend antwoord gegeven.

Het tweede antwoord luidt: “en uw mede dienstknechten en broeders (Joden) op het punt staan met geweld gedood te worden”. Met andere woorden dienstknechten van God en hun broeders worden op het laatste moment voor de komst van de catastrofe door opname gered!
Dit toekomstige gebeuren komt overeen met Jezus woorden over de laatste catastrofe, als Hij zegt: “al wie dan de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden”. Het behoud gebeurt op hetzelfde ogenblik van de uitbarsting van de catastrofe. Dat wil zeggen de “opname” van de gelovigen vindt plaats op hetzelfde ogenblik als de laatste catastrofe over de wereld losbarst. De achtergelaten volken zullen door de “opname” van gelovigen, de catastrofe zien en ervaren als teken van Gods toorn en de toorn van het Lam.

De laatste catastrofe zal niet alleen de ongelovigen bedreigen, maar ook christenen en Joden. En daar de zielen onder het altaar Joden zijn, zijn hun broeders die dan op het punt staan gedood te worden, Messias belijdende Joden. Zodat ook Israël dan zal worden bedreigd.

Maar ook wordt duidelijk gezegd, dat ze nog een korte tijd moeten wachten! Hoewel het zesde zegel de laatste catastrofe is, gebeurt deze niet meteen na het vijfde zegel. Korte tijd wachten in verband met de tijd betekent dat de gigantische catastrofe, die ook de profeet Joël beschrijft en Petrus op Pinksteren citeerde, wordt uitgesteld. Uitstel van het zesde heeft gevolgen voor het zevende zegel. Uitstel betekent dat het zevende zegel met de zeven bazuinen eerst komt en aan de catastrofe voorafgaat. Door het uitstel worden de bazuinen van het zevende zegel belangrijke tekenen over de eindtijd. En omdat door het uitstel de bazuinen van het zevende zegel vooraf gaan aan de wraak, is de zesde bazuin van het zevende zegel dezelfde als het uitgestelde zesde zegel. De herhaling maakt het uitstel van Gods wraak vast en zeker.

“en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het vervuld is en hun mededienstknechten en hun broeders op het punt staan gedood te worden, evenals zij”, RHK.

Nu de opname tijdens de wraak over het altaar komt, is kennis van de zesde zegel niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk voor gelovigen. Vooral omdat Jezus heeft gezegd, wie bij de laatste catastrofe de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Daar de volken die de tempel hebben verwoest voor het merendeel in het Midden-Oosten wonen en ook Israël wordt bedreigd, gebeurt Gods wraak rondom de bergen van Israël. Nu de zielen door hun vraag de betrokken volken van de laatste catastrofe aanwijzen, betekent het korte uitstel dat de bazuinen van het zevende zegel de laatste tekenen zijn. Deze tekenen zijn erg belangrijk nu de volken in korte tijd twee golfoorlogen in het Midden-Oosten hebben uitgevochten, en in Syrië een Derde Wereldoorlog gaande lijkt.

Want de genoemde uitgestelde korte tijd betekent niet alleen dat het zesde zegel de laatste is, maar ook dat het zevende zegel met de bazuinen hieraan vooraf gaat. Want omdat Jezus het oordeel en de wraak uitstelt, verbreekt Hij het zevende zegel met de bazuinen nog vóór de catastrofe van de zesde bazuin!  Door de gaven en de antwoorden aan de zielen weten gelovigen dat de uitgestelde zesde bazuin de laatste catastrofale oorlog in het Midden-Oosten zal zijn, waarbij de “opname” plaatsvindt.

Echter de zielen maken nog een ander belangrijke zaak openbaar, nu zij het oordeel op één lijn plaatsen met wraak aan de schenders van de tempel. Want terwijl het altaar slechts een afschaduwing van het kruisoffer van Gods Zoon is, toch worden de nazaten van de schenders van de tempel door Gods wraak getroffen. Maar als Jezus de schenders van de tempel wreekt, die slechts een schaduw is van de dood des Heren, dan geldt dat zeker ook voor degene die het heil niet via Golgotha wil toe-eigenen. Want volgens de zielen schendt iedereen die door het kruis van Jezus niet overtuigd wil worden van zijn dodelijke schuld, Jezus als het Lam Gods.

En ook de catechismus zegt in zondag 12 dat Jezus door zijn lijden en sterven de wil van God en zijn verborgen raad jegens de mens openbaar heeft gemaakt. Kortom, juist en alleen door de kruisgang van Gods Zoon is de dodelijke schuld van elk mens niet meer te ontkennen. Maar ook dat er door een waar geloof in het Lam Gods verzoening met God mogelijk is.
Derhalve wacht ieder mens die zich niet met God verzoent, na dit leven de hellesmarten. Maar ook iedereen die Jezus als de Opgestane predikt, alsof elke gelovige zonder echt schuldbesef reeds met God is verzoend, is een schender van het kruisoffer van Jezus. Dat geldt dus voor predikers die eenzijdig los van het Lam Gods verklaren dat God liefde is.
“Want zodanig lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Hiervan getuigen de zielen in hun gesprek met Jezus, als zij Hem met heilige aanspreken. Met de aanspreektitel “heilige” belijden de zielen dat Jezus onschuldig is en niet voor zichzelf is gekruisigd, maar wegens de zonden en schuld van de mensheid.

Om echter te voorkomen dat geroepenen met een ingebeelde hemel verloren gaan, toont Jezus door middel van de zielen onder het altaar “de smalle weg” tot het heil. Zielen onder het altaar onderwijzen door middel van een retorische vraag, dat Jezus als het “geslachte Lam” de wil van God en zijn verborgen raad jegens de mensheid bekend maakte. Zodat iedereen door de zielen zijn positie kan leren kennen, en Jezus om vergeving gaat smeken en navolgen.

De zielen plaatsen met hun vraaggesprek iedereen, die Jezus niet als het geslachte Lam wil erkennen, zonder omwegen op één lijn met de schenders van de tempel. Dat wil zeggen iedereen die de dood des Heren niet op zichzelf wil toepassen als teken van zijn dodelijke schuld, alvorens Jezus om behoud te vragen, erkent Hem niet als het Lam Gods. Deze eeuwige betekenis van het Lam Gods wordt door het vijfde zegel van de boekrol aan de orde gesteld, als een must op de heilsweg voor iedereen die behouden wil worden. Zodat gelovigen bij de komst van de catastrofale zesde bazuin niet overweldigd worden door angst, maar hun harten en hoofden opheffen naar de hemel, naar Jezus op de wolken.

Nu de tijd van de komende catastrofe in het Midden-Oosten in handen is van de Here, moeten wij niet langer de wereldmachten vrezen, maar letten op tekenen en werken van Gods Zoon:

 “en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten”.

NAAR BOVEN

 

 

De zielen volgen het welen wee van Israël, de Kerk en de wereld.
Bron: Ellips
De vier paarden

Wraak
tempel
bevat
ernstige
boodschap

 

De toenemende temperatuurstijging is een waarschuwing om de komende toorn van God over de zonde door het geloof in Jezus te ontgaan.
Bron: Overige bronnen
Gigantische orkanen, sneeuwstormen,
 zware regenbuien, langdurige droogte en
grote hitte teisteren de wereld sinds 1980.
 

Uitstel
geeft
zevende zegel
voorrang

Alle martelaren van de Kerk werden gedood om hun geloof in Jezus en die gekruisigd.
Bron: Historie der Martelaren. Den Hertog.
De dood van Johannes Hus

Witte kleding
is
teken
van hun
opname
 

 

Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei.
Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babylon is Gods wraak over de schending van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

Het Kruis
onthult
Gods wil
en raad
jegens
mensheid

 

 

Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen veroveren Babylon

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 01-01-2024