Hoofdstuk 15
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

 

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Een vraaggesprek met Jezus in de hemel.

Openbaring 6:9-12.

“En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten”. Openbaring 6:11.

Het vijfde zegel toont een vraaggesprek in de hemel tussen Jezus en de zielen onder het altaar. Daarbij vragen de zielen wanneer de Here komt om te oordelen en wraak te nemen voor hun bloed. Hun vraag naar de tijd van oordeel en Gods wraak doet vermoeden, alsof de dag des oordeels zal plaatsvinden, wanneer er in het Midden-Oosten oorlog is. De aanleiding van de dood van de zielen zo wordt onthuld, is hun publieke verklaring van het profetische Gods woord over Gods wraak.
Om welke profetie in Gods Woord de zielen zijn gedood, wordt duidelijk uit hun plaats onder het altaar. Want zij vertoeven niet onder een altaar, maar "het" altaar is van Gods tempel te Jeruzalem. Dat wil zeggen hun plaats tijdens de vraag naar de tijd wanneer Gods oordeel en wraak komt, duidt op wraak over de vernietiging van Gods tempel.

En daar de zielen gedood zijn om hun verklaring over de door God gegeven profetieën, staat Gods wraak over zijn tempel in de Bijbel. Welnu, de profeten Jesaja en Jeremia profeteren beide van Gods wraak over de vernietiging van zijn tempel. Beide profeten (Jesaja 13 en Jeremia 50,51) profeteren over de toekomstige ondergang van Babel en dat dit Gods wraak is over de vernietiging van zijn tempel. Want Gods wraak treft niet alle bewoners die dan nog leven op de aarde, zoals de meeste vertalingen aangeven. Want het Griekse woord  "katoikeo" kan behalve met "bewoners" ook vertaald worden met "familie, erven of nazaten". Met andere woorden, Gods wraak geldt de erven of nazaten van het oude Rijk Babel. Want de eerste tempel is door de legers van Nebukadnezar van Babel vernietigd.

Maar nu Gods wraak over de vernietiging van de eerste tempel komt, geldt dat ook voor de tweede tempel, die door het andere Babel, het oude Romeinse Rijk onder leiding van Titus is verwoest. En daar de Syriër Antiochus IV de tweede tempel ontheiligde, toen hij een varken op het altaar offerde aan de afgod Zeus, hebben ook diens nazaten Gods wraak te vrezen. Bovendien voorzeggen de genoemde profeten dat God Iran (de Meden) zal opwekken of aanjagen om de ondergang van Babel te bewerkstelligen.

Doch de vraag van de zielen wanneer Gods oordeel en wraak zal plaatsvinden, geeft te kennen dat de wraak over Babel tot dan toe nog niet is gebeurd! Terwijl de profeet Jesaja 13 spreekt over de ondergang van Babel op de dag des Heren, dat is tijdens het eindgericht. Ook Jeremia noemt in de twee laatste hoofdstukken 50 en 51 Gods wraak als reden van de ondergang van Babel. Tevens gaf Jeremia een hofmaarschalk de opdracht zijn rol de profetie over de verwoesting van Babel met een steen verzwaard in de Eufraat te werpen. En volgens Gods Woord in Openbaring 16: 12  zal het droogvallen van de rivier de Eufraat de eindstrijd in het Midden-Oosten verder aanwakkeren, maar dit terzijde. In de laatste oorlog zal God de volkeren op de bergen van het oude Rijk van Babel verzamelen, terwijl Iran (de Meden) tot de verzameling zal aandrijven.

De oorzaak waardoor de zielen de tijd van het oordeel en wraak over de tempel aan de orde stellen, is de opening van de boekrol. Want de Here heeft de boekrol in de laatste periode nodig, wanneer de Kerk lauw als Laodicea is geworden. Dat is de tijd wanneer de Kerk meent rijk te zijn, zonder te weten dat zij arm is blind en naakt. De tijd dat men los van het geslachte Lam eenzijdig Gods liefde preekt, zonder Gods toorn dat de Gekruisigde onthult te benoemen. De zielen stellen hun vraag na de verbreking van de eerste zegels, waarbij vier paarden zijn losgelaten. Hun vraag geeft aan dat zij op de hoogte zijn van de komst van de vier paarden uit de boekrol. Dat de zielen de komst van de paarden uit de boekrol kennen, is niet vreemd als men denkt aan de ceremonie die in de hemel voorafging aan het nemen van de boekrol door Jezus. Zie Openbaring 5, hoofdstuk 11 van dit boek. Maar uit hun vraag blijkt eveneens dat zij weten wat de paarden op aarde bewerken. Want de zielen zijn niet alleen op de hoogte van de loslating van de paarden, maar zij zien ook dat de gewelddadige dood door het vierde paard geen wraak is voor Gods tempel. Dat betekent, de zielen volgen het verbreken van de zegels door Jezus op de voet.

 “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God, en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen”.

Ook vragen ze niet of het oordeel en Gods wraak wel zal komen. Neen, op luide toon vragen ze “wanneer” Jezus komt om te oordelen en wraak neemt op de nazaten van Babel. Ze vragen naar de tijd van twee zaken: naar die van het oordeel van de levenden en de doden, én die van Gods wraak aan de nazaten van de vernietigers van de tempel. Want als verklaarders van “Gods Woord” over de tempel weten zij, dat de profeet Jesaja (13) en Jeremia (50 en 51) Gods wraak over de tempel hebben geprofeteerd. Zodat hun vraag naar het “wanneer” van wraak vanaf hun plaats gegrond is op Gods Woord over de verwoeste tempel.

Naast Gods liefde onthult Jezus als het geslachte Lam, Gods toorn jegens de schuldige mens. Daarom is het vraaggesprek met Jezus voor ons op aarde belangrijk. Want de zielen tonen met hun plaats onder het altaar dat er zonder bloed van het Lam geen toegang tot God is.
Hun vraag naar de tijd van Gods wraak over de tempel benadrukt dat de weg van het heil via Jezus en die gekruisigd niet anders is wat de tempeldienst met het altaar in het O.T. leert  Hoewel de tempeldienst slechts een schaduw is van het volbrachte werk van Gods Zoon in zijn kruisgang, toch oefent God wraak aan de nazaten van hen die de tempel hebben verwoest! Gods wraak over de tempel meteen voor het oordeel is een hemels bewijs, dat Jezus als het Lam Gods iedereen zal veroordelen die Hem niet ootmoedig om genade heeft gesmeekt.

Want als antwoord krijgen de zielen allereerst witte kleding uitgereikt. Met die gift geeft de Here te kennen dat hun vraag naar het oordeel en Gods wraak juist is en zal gebeuren ook. Door de gave van de lange witte kleding als antwoord aan de zielen geeft Jezus te kennen dat Gods wraak aan Babel betekent dat er bij zijn komst in het Midden-Oosten een oorlog is!
De gift van witte kleding aan deze zielen is een krachtig bewijs, dat de opstanding van de doden en het oordeel gebeurt tijdens Gods wraak over de tempel! Zodat de opname samenvalt met Gods wraak aan het volk, dat het altaar vernietigde en daarmee Jezus verachtte.
De gave van witte lange kleding aan de zielen als eerste antwoord op hun vraag naar de tijd, is een hemelse bekrachtiging van hun veronderstelling dat de wederkomst en het oordeel tijdens een oorlog tegen de nazaten van Babel zal gebeuren. De gave van witte kleding aan de zielen als antwoord brengt aan het licht, dat de wederkomst en de opname van Gods uitverkorenen tijdens wapengekletter van een derde wereldoorlog in het Midden-Oosten zal gebeuren. Want daar zielen niet kunnen worden bekleed, is de gave van de kleding een hemels antwoord en bewijs dat de opstanding tijdens Gods wraak aan Babel zal plaatsvinden.

 “En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven”.

Behalve witte kleding krijgen de zielen ook te horen dat ze nog een korte tijd moeten wachten. Hoelang de korte tijd is dat zij nog moeten wachten op het oordeel en Gods wraak wordt nader omschreven. De korte tijd duurt niet tot het getal vol is, zoals veel vertalingen weergeven. Neen, de zielen moeten wachten totdat vol of voltooid is, dat mede dienstknechten of broeders evenals de zielen verklaren dat de profetie van Gods wraak over zijn tempel nog moet komen. Kortom, vol of voltooid zijn betekent dat er daarna geen nieuwe verklaarders of getuigen over Gods wraak meer opstaan. Sterker nog, zodra de laatste verklaarders op het punt staan om hun getuigenis te worden gedood, komt Gods wraak en het oordeel. Met andere woorden, het laatste grote teken van de komst van het oordeel is wapengekletter in het Midden-Oosten. De grote dag des Heren, het oordeel gebeurt tijdens een oorlog in het Midden-Oosten tegen Babel. Een oorlog waarbij ook de nazaten van het oude Romeinse Rijk betrokken zijn en het volk van Iran (de Meden) de belangrijkste tegenstander is.

Hoe dichtbij de komst van de dag des Heren is, toont de tegenwoordige toestand in het Midden-Oosten. Want bij de oorlog van Israël tegen de Palestijnen, worden behalve de Palestijnen, de Hezbollah in Libanon, de Houthi's in Jemen ook Iraneese soldaten in Syrië en Irak door Iran bewapend. Iran is dus al als geprofeteerde aanjager bezig in het Midden-Oosten. Terwijl de nazaten van de volken die de eerste en tweede tempel hebben verwoest of ontheiligd, reeds bij de oorlog in het Midden-Oosten zijn betrokken!

Maar nu de korte wachttijd zal duren totdat geen nieuwe verklaarders over de profetieën van Jesaja en Jeremia over Gods wraak aan Babel opstaan, betekent ook dat christenen dan geen aandacht meer hebben voor de genoemde profetieën. Wat vandaag steeds meer het geval is!

Korte tijd wachten in verband met de tijd betekent dat de gigantische catastrofe, die de profeet Joël beschrijft en Petrus op Pinksteren citeerde, wordt uitgesteld. Uitstel van het zesde heeft gevolgen voor het zevende zegel. Uitstel betekent dat het zevende zegel met de zeven bazuinen eerst komt en aan de catastrofe voorafgaat. Ofschoon de zielen door hun vraag de regio en volken van de laatste catastrofe aanwijzen, betekent het korte uitstel dat de bazuinen van het zevende zegel nog vóór de zesde komen. Door het uitstel worden de bazuinen van het zevende zegel de laatste tekenen in de eindtijd. En omdat door het uitstel de bazuinen van het zevende zegel vooraf gaan aan de wraak, is de zesde van het zevende zegel dezelfde als het uitgestelde zesde zegel. De herhaling maakt het uitstel van Gods wraak vast en zeker.

“en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat vol is dat mededienstknechten en hun broeders als hen op het punt staan gedood te worden.” RHK.

Nu de opname tijdens een oorlog om het altaar komt, is kennis van Jezus en die gekruisigd niet slechts belangrijk, maar noodzakelijk voor gelovigen. Vooral omdat Jezus heeft gezegd, wie bij de laatste catastrofe de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. De antwoorden aan de zielen zijn actueel nu de genoemde volken in het Midden-Oosten zijn verzameld en de tijd van de laatste oorlog aldaar al lijkt te zijn begonnen. Want nu Jezus de vernietigers van de tempel wreekt, die een schaduw is van de dood des Heren, dan geldt dat zeker degene die zich het heil niet via het Lam Gods wil toe-eigenen. Volgens de vraag van de zielen treft iedereen Gods wraak, die door het kruis van Jezus niet overtuigd wordt van zijn dodelijke schuld, zodat deze Jezus niet kan smeken om genade.

En ook de catechismus zegt in zondag 12 dat Jezus door zijn lijden en sterven de wil van God en zijn verborgen raad jegens de mens openbaar heeft gemaakt. Kortom, het antwoord aan de zielen om wraak, onderstreept de reddende betekenis van het verzoenende bloed van Jezus.
Want er is alleen door een waar geloof in het Lam Gods verzoening met God mogelijk. Derhalve wacht ieder mens die zich niet met God verzoent, na dit leven de hellesmarten.

Om te voorkomen dat geroepenen met een ingebeelde hemel verloren gaan, toont Jezus door middel van de zielen dat Hij als heilige en waarachtige komt met gerechtigheid. Zodat gelovigen bij de komst van de catastrofale zesde bazuin niet overweldigd worden door angst, maar hun harten en hoofden opheffen naar de hemel, en Jezus ootmoedig aanroepen.
Nu de tijd van de komende catastrofe in het Midden-Oosten in handen is van de Here, moeten wij niet langer de wereldmachten vrezen, maar bovenal letten op de tekenen en werken van de Eeuwige Zoon, Jezus Christus de Here. Want Hij komt snel:

“En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten”.

NAAR BOVEN

 

 

De zielen volgen het welen wee van Israël, de Kerk en de wereld.
Bron: Ellips
De vier paarden

Zielen
gedood
na
verklaring
van wraak
profetie

 

De toenemende temperatuurstijging is een waarschuwing om de komende toorn van God over de zonde door het geloof in Jezus te ontgaan.
Bron: Overige bronnen
Gigantische orkanen, sneeuwstormen,
 zware regenbuien, langdurige droogte en
grote hitte teisteren de wereld sinds 1980.
 

Gave
witte
kleed
bevestigt
oorlog
bij komst
Jezus

Alle martelaren van de Kerk werden gedood om hun geloof in Jezus en die gekruisigd.
Bron: Historie der Martelaren. Den Hertog.
De dood van Johannes Hus

Bij laatste
verklaarder
wraak
profetie
komt
Jezus
 

 

Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei.
Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babel is Gods wraak over de
verwoesting van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

Wraak
over
tempel
bevat
ernstige
boodschap

 

 

Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen overwonnen Babel

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024