Hoofdstuk 14
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
 

De hel achtervolgt de dood.

Openbaring 6: 1, 2, 7, 8

 

“En de hel RHK (het dodenrijk) vervolgde hem”. Openbaring 6:8.

 

Zodra Gods Zoon het vierde zegel van de boekrol opent, komt het vierde dier in actie:

“En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom”!

Op de roepstem van het vierde dier komt een vaal geelgroen paard te voorschijn. Dit paard met zijn geelgroene lijkkleur verwijst naar de dood. Niet alleen heeft het vierde paard de kleur van de dood, maar zijn ruiter heeft als naam: “de dood”, sterker nog, “gewelddadige dood”.

Verder wordt apart vermeld dat de ruiter heerst over het lijkkleurige paard, zodat elk doden door de vierde ruiter op een gewelddadige manier gebeurt. Doch de vierde ruiter op het lijkkleurige paard onthult niet alleen open en bloot zijn manier van doden, maar ook dat hij daarbij wordt vervolgd en ingehaald door de hel. De eerste ruiter op het witte paard maakte met de boog Gods toorn bekend over de “beroofde” natuur van de mens. Door het vierde paard en zijn gewelddadige ruiter toont de Here niet alleen de werkelijkheid van de hel, maar ook de ernst en diepte van de zondeval.
Dit vreselijke paard en zijn ruiter toont de haat en het egoïsme door de zondeval. Door het optreden van de vierde ruiter doet de Here een uiterste poging elke vorm van lauwheid van Israël en de Kerk te breken, opdat ze Jezus aanbidden en smeken om genade.

Niemand heeft vaker over de vreselijke wroeging in de hel gesproken dan Jezus. Bij zijn omwandeling op aarde heeft Jezus het dodenrijk op één lijn gezet met de hel, en gezegd dat daar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Het vreselijke daarvan toonde Jezus bij de dood van de rijke man en de arme Lazarus. Ofschoon allebei tot Gods uitverkoren volk behoorden, sloeg de onbekeerde rijke na zijn dood de ogen op in de hel met oneindige wroeging in het vooruitzicht:

“En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk (de hel RHK) volgde hem”.

Daar Jezus het vierde zegel verbreekt, geeft Hij het paard “de dood” macht om te doden. Daarbij is het gewelddadige werktuig een zwaard, de honger, de dood en wilde dieren.

Maar Jezus laat de vierde ruiter niet in een uithoek van de wereld optreden. Want op één vierde deel van de aarde zal de ruiter “de dood” zijn gewelddadige werken uitvoeren. En daar deze ruiter met zijn paard alleen mensen doodt, heeft het vierde deel betrekking op de bewoonde wereld. Zodat het gebied waar de ruiter met de gewelddadige dood zal toeslaan, één vierde deel van de bewoonde wereld omvat. Gewelddadig doden in zo'n groot gebied maakt dat het doden wereldwijd bekend zal worden, als het gebeurt. Vooral nu één van de middelen waarmee “de dood” zal doden zijn eigen dood wordt bij zelfmoordaanslagen.

Het doden door de ruiter “de dood” door het barbaarse zwaard is heden van toepassing op het doden door Boko Haram. Deze IS-moslims moorden soms hele dorpen uit, o.a. in Nigeria.
Ook het doden door honger gebeurt door moslims, zoals in 1992 tijdens de burgeroorlog in Somalië. Toen hinderden moslimstrijders de VN hongerende burgers van voedsel te voorzien, waardoor duizenden burgers de hongerdood stierven. Eerder gebeurde dit in Sarajevo in het voormalige Joegoslavië.
Tegenwoordig gebeurt het doden door honger in de vluchtelingenkampen in het noordoosten van Nigeria. Van de mensen die door toedoen van Boko Haram (deel van het kalifaat IS) in kampen zijn beland, sterven elke maand meer dan 200 mensen de hongerdood.

Doch hoewel bij het doden met het barbaarse zwaard en de honger “de dood” als dader niet zelf wordt gedood, geldt dat niet voor het doden door de dood. Bij het doden door de dood vindt ook de ruiter zelf de dood. Daarbij moet men denken aan zelfmoordaanslagen. Deze vorm van doden kennen Joden en christenen niet, omdat Gods wet dit verbiedt. Maar voor moslims is de zogenaamde jihad het doden van “bewapende” ongelovigen, één van de vijf plichten om de hemel door goede werken te verdienen.

Bij het doden door wilde dieren kan men denken aan het doden door speciale moordhonden, zoals de Rhodesische dog. Deze honden worden speciaal gefokt om mensen te doden.

Welnu, daar onze wereld sedert de negentiger jaren soms wekelijks opgeschrikt wordt door zelfmoordaanslagen van moslims, kan het niet anders of dit komt door de vierde ruiter. Temeer omdat volgens het gezicht een vierde deel van de wereldbevolking moslim is. Immers anderhalf miljard moslims bewonen één vierde deel van de aarde van Marokko tot Indonesië! Want christenen en Joden mogen niet doden door zelfmoordaanslagen, zodat moslims overblijven als uitvoerders van het vierde paard door gewelddadig te doden. Derhalve moet het vierde paard worden toegepast op het gewelddadig doden door moslims en de zelfmoordaanslagen:

“En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de dood (RHK) en door de wilde dieren van de aarde”.

Daar ook het doden door de vierde ruiter in verband staat met de eerste ruiter op het witte paard, is de vraag gewettigd hoe het genoemde doden goed kan zijn voor Israël en de Kerk.
Sommigen menen dat het gewelddadige doden de wraak des Heren is over zijn tempel. Maar die gedachte is in strijd met de vraag van de heiligen onder het altaar bij het vijfde zegel. Hun vragen, hoe lang het nog duurt voordat God hun bloed op aarde wreekt, betekent dat Gods wraak over de tempel nog moet komen. Zij moeten zelfs nog een kleine tijd wachten.

Dat neemt niet weg dat Gods Zoon het paard en zijn ruiter “de dood” macht en ruimte geeft, ook al zullen de uitvoerders van deze ruiter en zijn paard hun ogen opslaan in de hel. Want het vierde paard is evenals de andere paarden in dienst van Jezus op het witte paard. De vierde ruiter maakt de diepte en de gevolgen van de zondeval zichtbaar die eindigt in de hel.

Zelfmoordaanslagen begonnen niet toevallig in Israël door Palestijnse moslims. Want omdat Gods Zoon het vierde zegel verbreekt, bevat het doden en gedood worden een ernstige boodschap voor Israël en de Kerk. Want de vierde ruiter brengt door zijn werken de verschrikking van de hel als toekomstige woning heel dichtbij, omdat dood niet dood is! Ofschoon moslims in tegenstelling tot voorheen menen dat ze door het doden van “ongewapende” ongelovigen door een zelfmoordaanslag, meteen toegang tot de hemel krijgen! Dit doden illustreert de haat en het egoïsme bij uitstek.

Om de ernst van deze paarden te vatten, dient men te beseffen dat Jezus de boekrol neemt, als christenen het Evangelie van geloof en bekering niet meer serieus nastreven. Terwijl als Jezus de boekrol eenmaal ter hand heeft genomen, het einde nabij is. Daarom gaat het met de paarden in de strijd om het behoud van mensenzielen, op het scherpst van de snee.
Vooral het vierde paard en zijn ruiter “de dood”, brengt de hel onder de aandacht als een vreselijke werkelijkheid. Want God had de mens goed zonder dood geschapen. Maar door één mens kwam de zonde in de wereld, en door de zonde de dood, zegt Romeinen 5:12. Zowel de dood als de hellestraffen is het historische gevolg van de zondeval.

Het doden en gedood worden door de vierde ruiter, toont de volken de vreselijke gevolgen van de zondeval. Het doden gebeurt in de eindtijd, als de kerken lauw zijn, en christenen zonder toe-eigening van het heil een plaats in de hemel gereserveerd menen te hebben. Merkt daarom op, hoeveel christenen tegenwoordig onbekeerd en werelds leven, terwijl moslims hun leven aan Allah offeren om deel te krijgen aan de hemel, echter zonder hoop. Want omdat er volgens de Bijbel geen andere naam is waardoor men behouden kan worden dan de naam van Jezus Christus, doden en sterven moslims op grond van een valse hoop.

Om de ernst van de vier paarden te vatten, dient men te bedenken dat Jezus de zegels van de boekrol verbreekt, als de heilsweg voor velen door lauwheid in een doodlopende weg is veranderd. Vooral nu het enige motief bij het doden door zelfmoordaanslagen de hoop is op het verkrijgen van het eeuwige leven, moet dit doden de ogen van lauwe christenen openen.
Zoals de wegzending van Hagar een diepe boodschap voor Abraham was, evenzo gebruikt Jezus de geestelijke nazaten van Hagar om Israël en de Kerk van de hel te vrijwaren. De wegzending van Hagar door Abraham deed hem het verschil ervaren tussen de eeuwige zegen van God voor hem en zijn nazaten, omdat Ismaël en zijn zaad alleen een aardse zegen krijgen. Zoals ook de apostel Paulus het verwoord in de brief aan de Galaten 4 : 24 - 28.

Nu vele christenen de zondeval niet meer ernstig nemen, en menen zonder bedelaarshouding deel te hebben aan Jezus en het heil, dreigen ze met een ingebeelde hemel verloren te gaan. 
Daarom moeten de zelfmoordaanslagen, die op grond van valse hoop soms wekelijks door moslims plaatsvinden, christenen tot inkeer brengen. Want Jezus regeert hemel en aarde. Het is het Lam die door de vierde ruiter de zelfmoordaanslagen eerst tegen Israël liet komen. Want het vierde paard wordt evenals de twee vorige geleid door Jezus op het witte paard met de boog. Jezus heeft niet alleen zijn leven gegeven tot losprijs voor elke zondaar die Hem om genade smeekt, maar Hij zit ook aan de rechterhand van God. Hij regeert de hemel en de aarde en gebruikt de moslimbevolking om zijn Kerk te bouwen en te doen volharden.

Zodra christenen de diepte van de zondeval niet meer kennen noch de toorn van God, verbreekt Jezus de zegels van de boekrol. Evenwel pas op, het “geslachte Lam” doet de ruiter de dood opkomen. Dus Hij die zijn leven gaf aan kruis en graf om ons te redden van de hel. De vierde ruiter “de dood” toont de hellesmarten, aan iedereen die niet een borg zoekt voor zijn zonden en schuld:

“Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten”.

Want Jezus verbreekt de zegels van de boekrol, zodra de Kerk bij brood alleen leeft als in de dagen van Noach. En dat is reeds het geval in de meeste kerken in het Westerse werelddeel.
De komst van de ruiter op het vierde paard is geen overbodige zaak voor Israël en de Kerk. Want de waarheid van de komst van de zondvloed en de boog wordt door velen betwijfeld. Die twijfel geldt eveneens voor de Schepper en een leven na de dood in de hemel of de hel. Bij zelfmoordaanslagen spreekt men van terroristen, alsof het niets met geloof te maken heeft. In plaats van het vierde paard van de boekrol erbij te betrekken, spreekt men verachtelijk over daders van zelfmoordaanslagen alsof hun geloof in de hemel op zich al dwaasheid is. Doch niet alleen brengt de ruiter op het vierde paard de vijandschap en valse hoop van radicale moslims aan het licht, maar ook de waarheid van het bestaan van de hemel en de hel. En daar zelfmoordaanslagen door moslims een fenomeen is in onze dagen, maakt het vierde paard en zijn ruiter Jezus heden live zichtbaar als waarachtige Heerser in onze wereld!

De Here bepaald door het doden met het zwaard, de honger en de dood, onze generatie bij de diepte van de zondeval en de hel en tegelijk bij de uitweg door Jezus en die gekruisigd.
De duivel en de gevallen engelen, die de hel staan te wachten, hebben geen uitweg, maar de mens wel. Iedereen die zich bekeert tot Jezus en Hem in een oprecht geloof om genade smeekt, zal leven in zijn verzoenende bloed, ook al is hij gestorven.

Hoezeer de Here het verlorene tracht te redden, leert het vierde dier, de adelaar, die de vierde ruiter met de naam “de dood” oproept. De adelaar met zijn sterk gezichtsvermogen geeft te kennen dat de Here op de hoogte is van de kerken, als Hij het vierde zegel opent met de dood als ruiter. Met andere woorden: de Here kent de toestand van ieder mens in Israël en de Kerk. Zoals een adelaar op grote hoogte zijn prooi ziet, zo kent de Here de harten van de mens. Hij weet hoe velen vandaag in de kerken eenzijdig over Gods liefde spreken. Terwijl er wordt gezwegen over de toorn van God, de hel en de noodzaak van echte bekering.

Nu de Here het doden ten goede zal wenden, is dit een gigantische waarschuwing van Jezus. Ga daarom bij uzelf na of u dit gezicht kunt meemaken, en door de enge poort bent gegaan. Nu Jezus al het vierde zegel heeft verbroken, is haast geboden de uitweg in Jezus te zoeken:

“En de hel RHK (het dodenrijk ) vervolgde hem”.
 
 
  Doden door de dood met de dood om de hemel te verkrijgen.
Bron: De Reformatie: Uniepers Abcoude

Vier vormen van doden.
 
Zelfmoord-
acties
als
teken
 

 

Is doden door het barbaarsche zwaard, doden zonder gebruik van biologische en chemische wapens.
Bron:Overige bronnen.
barbaarse zwaard

 

De dood
in
een vierde
deel
is al
gaande
Kan doden door zelfmoordacties ooit meer zijn dan het meest kwaadaardige kwaad?
Bron: De Reformatie: Uniepers Abcoude
Zelfmoordactie tegen het leven
om te overleven.

 
Moslim
als
voorbeeld
of
hamer?
 

 

Christus verwierf  door zijn kruisdood en opstanding "het Leven" voor elke zondaar, die in Hem gelooft.
Bron:Overige bronnen.
Het Leven in Christus

 

De dood
ingehaald
door
de
hel.

 

De Adelaar is de garantie dat Jezus ook dit vale paard in zijn dienst heeft om te redden.
Bron: www.imagebank.com
Vliegende arend ziet alles.

 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024