Hoofdstuk 11
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 18 Hoofdstuk 19 Hoofdstuk 20 Hoofdstuk 21 Hoofdstuk 22  

Hoelang Jezus op zich laat wachten

Openbaring 5:1-14.

 

“Ween niet; zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zegels te openen”. Openbaring 5:5b.

 

De luide stem van de engel die meestal vertaald wordt met “roepen”, is bij een letterlijke vertaling vanuit de grondtekst “preken”. Preken maakt de plagen van de boekrol tot heil.
Verder maakt het langdurig wenen van Johannes duidelijk dat de plagen van de boekrol ten gunste van de opbouw van het Koninkrijk van God is. Het langdurig wenen van Johannes toont bovenal helder en klaar, dat gedurende het wenen niemand gelijkwaardig was aan de boekrol, noch in de hemel noch op aarde of onder de aarde:

“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep (predikte RHK): Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien”.

In verband met de komst van de plagen van de boekrol is nodig te weten dat Jezus het Koninkrijk van God niet als de Opgestane bouwt. maar als het geslachte Lam! Hij overwint volken door zijn dood als het geslachte Lam als Evangelie te laten preken! Het “geslachte Lam” bepaalt elke offeraar in het oude Israël bij zijn persoonlijke schuld en verlorenheid! Want tijdens het slachten van een offerlam moet de offeraar hardop en uit de grond van zijn hart schuld belijden, en zeggen dat het lam in zijn plaats wordt geslacht.
Dat bedoelt ook de apostel Paulus als hij zegt: “Want God heeft door zijn eigen Zoon in een vlees te zenden aan de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, (Romeinen 8:3). Kortom, Jezus heeft zich in het vlees aan het kruis aan de schuldige mens gelijkgesteld, om de mens op de meest krachtige wijze zijn verlorenheid en schuld te tonen. Het kruis spreekt niet alleen van verzoening voor zondaren, maar ook zo sterk mogelijk van ons vastgelopen zijn in de zonde. Het kruis van Gods Zoon toont iedereen zeer krachtig dat hij van zichzelf de hel verdient. De kruisgang van de Zoon van God heeft derhalve een dubbele functie en betekenis.

Doch wegens de lauwheid van de meeste gelovigen wekt de confrontatie met Jezus als het geslachte Lam vandaag weinig of geen ergernis.
Preken als het “geslachte Lam” is de hoorder eerst door het kruis zijn verlorenheid en schuld indachtig maken, alvorens de uitweg door hetzelfde kruis van Jezus Christus ter sprake komt:

“En één uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet: zie, den Leeuw uit den stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was”.

Wanneer een oudste Johannes vraagt te stoppen met wenen, is er iets zeer groots gebeurd. Jezus heeft dan een Koninkrijk gemaakt uit elke stam, taal, volk en natie. En daar de 7 hoornen en 7 ogen zeven geesten zijn, die over de hele aarde zijn uitgezonden (perfectum), is het Evangelie overal verbreid als Jezus de boekrol ter hand neemt. Dat is nu het geval! Want Jezus laat de plagen van de boekrol pas in de eindtijd plaatsvinden! Zijn overwinning betekent niet alleen dat het Evangelie dan in de hele wereld bekend is, maar ook dat Hij in elke stam, taal, volk en natie volgelingen heeft die van zijn werken getuigen. Pas na het winnen van getuigen neemt Jezus de boekrol. Dat doet Hij wanneer de Kerk het kruis als teken van verlorenheid verzwijgen, en enkel over de kruisverdiensten preken.
De gouden schalen vol gebeden van de heiligen in handen van de 24 oudsten bevestigen, dat deze bidders door de dood van het geslachte Lam tot aanbidding van Jezus zijn gekomen. Jezus is volgens de oudsten pas gelijkwaardig aan de boekrol als Hij wereldwijd getuigen gewonnen heeft. Getuigen die door de dubbele betekenis van het kruis tot geloof gekomen zijn, waarbij het kruis eerst diende als teken van verlorenheid door de zonde.

Nu Jezus de boekrol neemt, zijn de woorden uit Mattheus 24: 14 werkelijkheid. Dan geldt ook het vervolg van Jezus woord, dat de boekrol tijdens één geslacht zal plaatsvinden.

Door de overwinning van Jezus bezingen de vier dieren en 24 oudsten dat Jezus als het geslachte Lam gelijkwaardig is aan de boekrol. Daar Jezus als het geslachte Lam gelijkwaardig is aan de boekrol, heeft deze dezelfde functie als het kruis. Zodat de plagen van de boekrol de mensheid allereerst bepaalt bij zijn verlorenheid met de hel als toekomst. Doch de ergernis van het kruis is zo overtuigend verzwegen en vervangen door Gods liefde, zodat men tegenwoordig een groot wit kruis door de straten kan dragen, zonder dat dit ergernis oproept bij de wereld:

“En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vier en twintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk: dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen zijn op de aarde”.

Miljoenen engelen rondom de hemelse troon verwoorden wat er gebeurt als Jezus de plagen van de boekrol in de eindtijd inzet. Want er staat niet zoals velen vertalen, alsof Jezus de boekrol “ontvangt”, maar Hij “neemt” de boekrol. Voor het nemen van de boekrol staat in de grondtekst hetzelfde woord als bij het “nemen” van de macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de lof van de kerken.
Die weldaden zijn de kerken kwijt, omdat zij zwijgen over de aanstoot van het kruis. Want als Jezus de boekrol neemt, hebben de kerken de ergernis van het kruis vervangen door Gods liefde! En dat is al een tijdlang het geval. Doch nu de kerken de ergernis van het kruis oftewel het teken van verlorenheid en schuld in de ban hebben gedaan, vinden zij geen antwoord op de plagen uit de verzegelde boekrol. Het kruis als teken van verlorenheid is al zolang verzwegen, zodat men het kruis (de Passion) in de lijdenstijd als een happening onder grote belangstelling door de straten kunnen dragen!

En hoewel de verbreking van het eerste zegel van de boekrol letterlijk overeen komt met het Hiv-virus, zwijgen praktisch alle kerken over deze zeer ernstige wereldwijde ziekte. Ook past de dreiging van het Hiv-virus niet bij een blij Evangelie van Gods liefde en genade. Daarom zwijgen de kerken ook over de vierde zegel van klimaatverandering door de stijging van de temperatuur. Terwijl deze plaag duidelijk in de boekrol staat beschreven. Ofschoon de kerken in het verleden bij dreigende rampen of oorlogen Gods straffende hand zagen, is elk profetisch spreken vandaag ver te zoeken. Sterker nog, hoewel de plagen uit de boekrol in handen van Jezus reddende taal spreken, zwijgen de kerken over zijn werken! Ondanks dat vele miljoenen engelen op luide toon aangeven, dat de plagen van de boekrol dezelfde waarde hebben als de ergernis die uitgaat van het geslachte Lam, zwijgen de kerken:

“En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden duizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is gelijkwaardig te nemen (RHK) de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof”.

Doch nu de meeste kerken het kruisevangelie niet meer in dubbele zin verkondigen en ze dus zwijgen over de ergernis van het kruis, is de zevende periode van Laodicea aangebroken. Dat is de tijd wanneer de kerken onder invloed van de democratisering de prediking vanuit het geslachte Lam niet alleen bedreigend, maar ook als deprimerend ervaren!
Maar wanneer Jezus niet langer als het geslachte Lam wordt gepreekt, volgen de kerken ongemerkt de geest van de antichrist, waarvoor Johannes ernstig heeft gewaarschuwd: “Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de antichrist” (2 Johannes vers 7). Was de antichrist in de dagen van Johannes in de wereld, in de eindtijd komt hij in de kerken! Dat heden sommige predikanten aangeven dat de antichrist nog moet komen en dan als persoon, geeft aan hoe geraffineerd de antichrist te werk gaat.

Doch Gods Zoon is zoals beloofd met de zijnen tot het einde van de wereld. Hij zal zelfs de dagen inkorten ter wille van de uitverkorenen. Nu de kerken wereldwijd een blij Evangelie zonder enige ergernis verkondigen, komt Jezus met de plagen van de boekrol! Want zonder het geslachte Lam als grondslag van het Evangelie kan het heil niet van worden toegeëigend.
Het hemelse antwoord daarop zijn de plagen van de boekrol uit de Openbaring van Johannes. Wegens de wereldwijde eenzijdige prediking zonder de dood van het geslachte Lam, brengt Jezus tijdens de gemeente van Laodicea de plagen van de boekrol met de zeven zegels in stelling. Juist de plagen van de boekrol tonen de werken van Jezus en zijn omzien naar Israël en de Kerk. Zodra de gezonde leer niet meer verdragen wordt, verbreekt de Here de zegels van de boekrol.

Daar de boekrol gelijkwaardig is aan Jezus als het geslachte Lam preken ook de plagen de verlorenheid als basis van het Evangelie, opdat verlorenen de uitweg in Jezus zoeken. De plagen van de boekrol moeten in de eindtijd christenen de bedelaarshouding leren, wanneer de kerken evenals Laodicea zwijgen over de ergernis van het kruis. Dat bevestigen de 24 oudsten met het nieuwe lied en de instemming van alle schepselen. Want de toepassing van de boekrol door Jezus als antwoord op de eenzijdige preken, heeft de instemming van alle schepselen in de hemel, op de aarde en onder de aarde:

“En alle schepsel in den hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden”.

Nu Hij in elke stam, taal, volk en natie reeds priesters heeft, en sporen van de plagen van de boekrol zijn aan te wijzen, komt de eenzijdigheid van de kerken in het volle licht. Het zijn immers de mensen van de Kerk en Israël die gemaakt moeten worden tot een Koninkrijk van priesters. Priesters die onverschrokken als koningen onder medechristenen getuigen, dat Jezus reeds bezig is de plagen van de boekrol één voor één toe te passen. Priesters, die getuigen, dat de plagen van de boekrol de ergernis van het kruis aan het licht brengen, en oproepen tot ootmoed en aanbidding van Jezus, de Redder van zondaren. Priesters die onverschrokken leren dat dit geslacht het einde van alle plagen mee zal maken.

Sluit uw ogen niet voor de boekrol, maar luistert evenals Johannes naar het geslachte Lam. Aanbidt met alle heiligen Hem die op de troon gezeten is, door kennis te nemen van zijn plagen. Verbindt de inhoud van de boekrol met Jezus, de Leeuw van Juda en het geslachte Lam. En toets door de plagen uit de boekrol de eenzijdigheid van de prediking in uw Kerk. Want de boekrol is al in handen van de Leeuw van Juda. De Overwinnaar heeft al wereldwijd priesters gemaakt in elke stam, taal, volk en natie, inclusief Israël. Neem de dood van het geslachte Lam en de boekrol ter harte, en aanbidt Gods Zoon:

“En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden”.

NAAR BOVEN

 

  Na zijn overwinning van de dood, overwint Jezus als de Leeuw van Juda het hart van elke uitverkorene door toeeigening van het heil.
Bron: www.imagebank.com
Leeuw van Juda

 
De dreiging
van het
geslachte
Lam
 
Plagen tonen de mens hetzelfde als de dreiging of nood van het geslachte Lam
Bron: Ellips
De vier paarden
Jezus
overwint
de dood
en
verandert
harten

 
Dat de boekrol van binnen en buiten beschreven is, geeft te kennen dat de plagen nauwkeurig beschreven zijn.
Bron: Fotogids NT J.N. Voorhoeve
boekrol
Plagen
moeten
betekenis
kruis
herstellen
Wie de Zoon nu niet aanbidt en navolgt, wordt straks als het dorre hout van de wijnstok verbrand.
Bron: Fotogids NT J.N. Voorhoeve
Wijnstok
Plagen
Boekrol
tijdens
laatste
geslacht
 

 

De beschreven plagen zijn vooral bestemd voor de Kerk en Israël en tot hun behoud.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024