Hoofdstuk 2
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Het geheim van de zeven steden en engelen

Openbaring 1:8-2:1.

 

ďSchrijf wat gij gezien hebt, ťn hetgeen is ťn hetgeen na dezen dreigt te geschiedenĒ.  Openbaring 1:19.

 

Bij de inleiding van dit boek verklaart Johannes dat hij om het woord van God en het getuigenis van Jezus op het eiland Patmos was. Maar omdat Johannes met die verklaring niet duidelijk genoeg is, verklaart hij allereerst een broeder te zijn en deelgenoot in de verdrukking, van het Koninkrijk en de volharding.  Beide verklaringen geven aan dat ook Johannes evenals de schare uit de grote verdrukking des doods schuldig weet.

 ďIk ben de alpha en de omťga, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in een Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord van God en het getuigenis van JezusĒ.

Echter alle uitleggers maken van "de zeven gemeenten" het adres en beperken de inhoud van de brieven tot de tijd van Johannes. Maar het Griekse woord "eis" betekent behalve "naar" ook "in"! Vertaling met "in" geeft aan dat Johannes moest schrijven en als profetie bekend maken, wat hij op een zondag "in" zeven steden zowel aan werelds als geestelijk leven heeft gezien: "in" Efeze, "in" Smyrna, "in" Pergamum, "in" Thyatira, in Sardes, in Philadelphia en in Laodicea. Dat betekent Johannes kreeg niet alleen een gezicht over het geestelijke leven van gemeenten, maar door de bijzonderheden van zeven wereldsteden ook over hun leefwereld.

Want Jezus gaf Johannes pas opdracht tot schrijven, nadat Hij gezegd had: "Ik ben de alpha en de omega. Dat wil zeggen de zeven steden en hun gemeenten beschrijvende toestand van de wereld en de Kerk als profetie inde tijd van Pinksteren tot het einde. Derhalve moet het Griekse "eis" niet als "naar", maar met "in" worden vertaald en toegepast. Zodat Johannes moet schrijven en de zeven gemeenten (de Kerk) bekend maken, wat hij ziet in Efeze, en in Smyrna, en in Pergamum, en in Thyatira, en in Sardis, en in Philadelphia, en in Laodicea. Kortom, Johannes moet de kerken bekendmaken alles wat hij in het gezicht ziet in de steden en hun gemeenten.

Maar uit het omkeren van Johannes wordt duidelijk dat hij het gezicht op die zondag over de wereldse bijzonderheden van zeven steden aanvankelijk niet heeft begrepen noch toepassen.

ďIk kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten in Efeze, en in Smyrna, en in Pergamum, en in Thyatira, en in Sardes, en in Philadelphia en in Laodicea, (Vertaling van RHK)."

En toen Jezus hem opnieuw bevel gaf te schrijven, kon hij het niet. Zijn onvermogen tot het schrijven van het gezicht kwam aan het licht, toen Jezus de zeven brieven aan de engelen letterlijk aan hem dicteerde! Ondanks het gezicht over de steden dicteerde Jezus de brieven!
De weigering van Johannes en zijn onvermogen brengt aan het licht dat hij in het gezicht over de steden en hun gemeenten aanvankelijk alleen de toestand zag, zoals die in zijn tijd was. Hij zag hetzelfde wat bijna alle uitleggers in onze tijd in de zeven brieven aan de engelen zien.
Pas na verzet van een engel ontdekt Johannes dat de brieven profetieŽn zijn, zie hoofdstuk 40.

Intussen, terwijl Jezus tot Johannes zegt: "vrees niet", legt Hij door zijn aanraking verbinding tussen de engelen op zijn rechterhand en het gezicht, wat Johannes heeft gezien. Doch Jezus zegt niet alleen dat Hij "de eerste is en de laatste", maar ook wat het betekent. Door zijn lijden en sterven en opstanding heeft Hij als "de eerste" de dood overwonnen.
En met betrekking tot "de laatste" zegt Jezus dat Hij de sleutels van de dood en de hel heeft. Als "de laatste" komt Jezus straks op de wolken om te oordelen de levenden en de doden.

Jezus verschijnt met een tweesnijdend scherp zwaard in de mond niet om Johannes en de Kerk vrees aan te jagen, maar om te tonen dat Hij behalve de Kerk ook de wereld regeert. Sterker nog, Jezus verschijnt met het tweesnijdende scherpe zwaard in zijn mond om Johannes te bewegen, de Kerk op de hoogte te brengen van de bijzonderheden van de zeven wereldsteden als hun leefwereld, zoals Jezus die als profetie aan hem heeft getoond. Want het tweesnijdende scherpe zwaard in de mond van Jezus wijst niet alleen op het toekomstige oordeel, maar hier en nu op zijn almacht en heerschappij in onze wereld.

Door de aanraking van Johannes door zijn rechterhand met de engelen, verbindt Jezus de engelen behalve met de Kerk ook met de wereldse bijzonderheden van de zeven steden:

"En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en temidden van de kandelaren iemand als  eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omringd met een gouden gordel;en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk".

In verband met het gezicht over de zeven steden was het nodig dat de Here ook uitleg gaf, over het geheimenis van de zeven sterren in zijn rechterhand en de kandelaren. Hoe nodig die uitleg is, leert de blindheid van hen die de wereldse bijzonderheden die Johannes in zeven steden heeft gezien over het hoofd zien! Hoewel de zeven sterren in de rechterhand van Jezus engelen zijn van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren de zeven gemeenten, zien genoemde uitleggers Jezus alleen als Christus maar niet als Here.

Maar zijn goddelijke verschijning met het zwaard en engelen in zijn hand geven te kennen, dat de zeven gemeenten de wereldwijde Kerk is in een door Jezus bestuurde wereld! Behalve het tweesnijdende scherpe zwaard moeten de engelen in de hand van Jezus, Johannes overtuigen dat Gods Zoon de leefwereld van de Kerk in de wereld bepaald. Door engelen in zijn rechterhand maakt Jezus de wereldse leefomgeving ten gunste van de Kerk. Zeven engelen betekent in dit verband dat Jezus door hen de wereldse omgeving gedurende zeven tijden tot leefwereld van de Kerk maakt. Zeven engelen verdelen de tijd van de Kerk in zeven tijden, waarin de leefwereld gelijk is aan die van zeven steden. Tijdperken waarbij de bijzonderheden van de genoemde steden de leefwereld beschrijven van de wereldwijde Kerk  Wereldse omstandigheden die elk langer dan 200 jaren duren, zodat de zeven engelen geen voorgangers van gemeenten in de genoemde steden kunnen zijn!

Door zeven engelen in zijn rechterhand bekrachtigt Jezus dat de leefwereld voor de Kerk gelijk zal zijn als de bijzonderheden van de zeven genoemde steden. Dat betekent in de praktijk dat de Kerk tussen Pinksteren en de wederkomst zeven maal een andere wereldse leefomgeving moet ervaren, afhankelijk van de plaats van de stad in de reeks van zeven. Door het tweesnijdende scherpe zwaard en de engelen onderwijst Jezus Johannes en door hem de Kerk, hoe Hij in zeven verschillende wereldse omstandigheden de Kerk bouwt en bewaart.
De zeven gemeenten of Kerk moeten in de loop der eeuwen zeven keer een andere leefwereld verdragen, die gelijk is aan de bijzonderheden van de genoemde wereldsteden. Door de uitleg van het geheim leert Jezus Johannes en de Kerk dat de bijzonderheden van de zeven steden profetieŽn zijn. De bijzonderheden van de genoemde steden beschrijven als profetie de leefwereld van de Kerk tussen Pinksteren en het oordeel.

En daar Johannes verschil moet maken bij het opschrijven tussen  "wat is en wat na dezen geschieden moet", is de eerste periode (wat is) dan gaande. Zodat de bijzonderheden van de stad Efeze na Pinksteren de leefwereld van de Kerk is in de eerste periode van de zeven. Dus zijn de zeven brieven aan engelen en hun steden profetieŽn, die de geschiedenis van de Kerk en de wereld tussen Pinksteren en de wederkomst in zeven perioden beschrijven. Nu de steden in de zeven brieven als profetie de leefwereld voor de Kerk weergeven, dienen de steden in de brieven de nodige aandacht te verkrijgen. Dat wil zeggen, voor het verstaan van de brieven moeten de bijzonderheden van elke stad en de geestelijke toestand van de Kerk tezamen worden gelezen en beide worden toegepast.

"Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten".

Op de vraag naar Gods bedoeling met de invloed van de wereldse bijzonderheden op de leefwereld van de Kerk, wijst de geschiedenis van IsraŽl de weg. De geschiedenis van IsraŽl in Egypte en Kanašn geeft te kennen, dat God eertijds de volken rondom IsraŽl gebruikte, om zijn volk te louteren en te doen terugkeren tot de Here hun God.
Zoals de Here de volken rondom IsraŽl gebruikte tot heil voor zijn volk, precies eender gebruikt Hij de zeven genoemde wereldse omstandigheden na Pinksteren om de Kerk te bouwen en te bewaren.
En omdat Jezus zelfs tweemaal Johannes opdracht gaf tot schrijven, wordt zichtbaar hoe belangrijk de door Jezus bewerkte wereldse bijzonderheden van de steden voor de Kerk zijn:

" Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, ťn hetgeen is ťn hetgeen na dezen volgens plan geschieden zal".

Johannes moest schrijven toen hij begreep dat Jezus samen met de engelen de wereld ten gunste van de Kerk leidt, en dat Hij de leefwereld van de Kerk in zeven tijden verdeelt. Het tweesnijdende scherpe zwaard in de mond van Jezus geeft haarscherp aan dat er zonder ernstige gevolgen geen woord aan dit boek mag worden toegedaan of afgenomen.
Nu elk van de zeven steden een periode aanduidt en hun bijzonderheden de wereldse leefomgeving voor de Kerk is, tonen ze bij uitkomst de werken van Jezus in onze wereld! Dankzij de zeven brieven aan de engelen van de steden, konden de martelaren van de vroege Kerk de hand van Jezus achter de vervolging door de wereldleiders zien en ervaren.

Nu Jezus als de almachtige God leert dat de zeven brieven als profetieŽn de geschiedenis van de wereldwijde Kerk beschrijven, geeft dit een totaal ander inzicht in het laatste Bijbelboek! Want nu blijkt dat de zeven brieven de wereld en de Kerk tot het einde beschrijven, komt de verzegelde boekrol pas in de laatste periode van Laodicea aan de orde.
De inleiding maakt de zeven brieven niet alleen tot profetieŽn, maar geven ook aan dat Jezus de verzegelde boekrol pas in de tijd van Laodicea ter hand neemt en toepast. Jezus neemt de boekrol als men zich rijk waant, terwijl men geestelijk arm naakt en blind is.

In de laatste periode zal een rijk sociaal stelsel de kerken vooral in het Westen tot geestelijke lauwheid verleiden. De rijkdom zal niet alleen de verantwoordelijkheid van het bestaan doen afnemen. Maar ook zal men menen zonder "toe-eigening" deel te hebben aan Gods heil!  Wanneer de kerken door lauwheid zich ten onrechte door het verbond rijk rekenen en ze de verdrukking door schuld niet kennen, toont de Here door plagen Gods toorn over de zonde.
En de lauwe  toestand van Laodicea is nu al wereldwijd zichtbaar en merkbaar in de kerken. Daarom is het thans de tijd dat Jezus door de verzegelde boekrol IsraŽl en de Kerk oproept, de hoofden op te heffen en te letten op de werken van Jezus als "sporen van de wederkomst". Want van de plagen uit de boekrol zijn reeds vele "sporen" zichtbaar in onze wereld: 

 ďSchrijf hetgeen gij gezien hebt, ťn hetgeen is ťn hetgeen na dezen geschieden zalĒ.

 

 

Tijdens de ballingschap op Patmos kreeg Johannes als eerste inzicht over tijd na Pinksteren door de omstandigheden van zeven steden
Bron: www.bibleexplained.com
Het eiland Patmos

Gezicht
toont
kenmerken
 steden
en
Kerk
als
profetie
 

 

De mensenzoon, die dood is geweest en opgestaan, is Jezus, Gods Zoon.
Bron: Bijbel ©Copyright: J.H.Isings
Het lege graf en de Opgestane

Aanraking
Johannes
door
engelen
 

Jezus Christus was de eerste tegenover de ongelovige Egyptenaren bij de uittocht van IsraŽl door de Rode Zee.
Bron: www.bibleexplained.com
 Christus, de koning over Kerk
en wereld

Gouden
kandelaren
markeren
zeven
perioden

Verschijning van engelen gaan gepaard met een boodschap in de tijd.
Bron: www.bibleexplained.com
de engelen

Steden
en
gemeenten
tonen
wat na
dezen
geschieden
zal

Jezus verbindt de engelen door aanraking met de omstandigheden van zeven steden, waardoor zeven perioden ontstaan.
Bron:"Sporen van de wederkomst".
De kring van de zeven gemeenten

 

Boekrol
pas in
periode
van
Laodicea

 

Laodicea, de stad met de vrouwennaam en het lauwe water vertolkt hun lauwe reactie  over de ene weg tot ontkoming aan de hel.
Bron: Fotogids NT J.N. Voorhoeve
Laodicea
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024