Hoofdstuk 1
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Jezus regeert de wereld en de Kerk.

Openbaring 1:1-12

 

“Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en toepassen alles wat daarin geschreven staat, want de tijd is vlakbij".Openbaring 1:3.

 

Velen houden dit boek gesloten, omdat het over weeën gaat en daardoor niet troostvol lijkt. Maar dit boek ontsluiert en toont de hand van Jezus in het wereldgebeuren van onze wereld. Want dit boek is niet de openbaring “van” Jezus, zoals alle vertalingen aangeven, maar de openbaring “over” Jezus. Het gaat in dit boek over: “de onthulling van verborgen dingen” “over” Jezus Christus, die God Hem door zijn woord heeft gegeven, en Jezus waarmaakt. De Eeuwige onthult in dit boek dingen over Jezus, die zonder dit boek niet geweten worden!

Want de dingen die weldra moeten gebeuren en voor zijn knechten zijn bestemd, zijn twee dingen: Het woord van God en het getuigenis van Jezus. Het woord van God omvat de zeven brieven en de verzegelde boekrol is het getuigenis van Jezus, die beide van Hem getuigen als ze door Hem worden uitgevoerd. En daar het “zonder uitstel” moet geschieden, begint wat door Jezus moet gebeuren meteen na Pinksteren. Wat het NBG met “weldra” vertaald, is letterlijk vertaald vanuit het Grieks “meteen of zonder uitstel”. En God wil dat dit boek onderzocht en gelezen wordt, want Hij heeft het Jezus gegeven om het zijn knechten te tonen:

“Openbaring (onthulling van verborgen dingen) over Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die “zonder uitstel” moeten geschieden, en die Hij door het zenden van zijn engel heeft bekend gemaakt aan zijn dienstknecht Johannes, en deze heeft van het woord van God en de uitvoering door Jezus Christus getuigd, alles wat hij gezien heeft”,

Echter meteen bij het begin van dit boek wordt iedereen zalig verklaard, die de woorden van dit boek hardop voorleest, hoort en toepast. Er is geen sterker aanbeveling denkbaar om dit boek te lezen, nu iedereen die dit boek leest of hoort en toepast, zalig wordt verklaard.

Doch er zit een adder onder het gras, want de zalig verklaring geldt alleen degene, die alles in dit boek verstaat en gelooft als profetie en het als zodanig leest, hoort en toepast. De zaligverklaring als inleiding geeft te kennen dat het bij alles wat in dit boek wordt bekend gemaakt, door God gegeven profetieën zijn; welke door Jezus worden uitgevoerd:

 “Zalig hij, die het voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en toepassen alles wat daarin geschreven staat, want de tijd is vlakbij”.

In dit boek vormen de 7 gemeenten die in Asia zijn het uitgangspunt. Dat gebeurt allereerst door de groet, genade en vrede van Hem die is en die was en die komt. Daar Hij "die was" betrekking heeft op Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde en zijn kruisgang, is de groet op zijn getuigenis gebaseerd. Want daar Hij als Gods Zoon de kruisgang volbracht, betekent zijn groet voor geroepenen door zijn kruisgang eeuwig heil. Want door zijn bloed opende Hij de weg ten leven voor een ieder die Hem gelooft en aanbidt.
Tevens zegt Hij "die was" dat Hij is en dat Hij komt, zodat de tijd van genade en vrede na Pinksteren tot de wederkomst blijft gelden voor de zeven gemeenten in Asia. Dat wil zeggen, de betekenis van de toestand van de 7 gemeenten is niet tot de dagen van Johannes beperkt.

Die lange duur blijkt ook uit de groet van de 7 geesten die voor Gods troon zijn. De groet van de zeven geesten maakt de bestaande toestand van de gemeenten tot profetieën. Want nooit is een profetie door de wil van een man verkregen, maar door Gods geest gedreven hebben mensen gesproken namens God. Met andere woorden de groet van de zeven geesten maken de zeven steden en hun gemeenten in Asia tot profetieën. En daar het hier gaat om de zeven geesten voor Gods troon verdelen deze geesten de 7 steden en hun gemeenten in zeven verschillende perioden tussen Pinksteren en de wederkomst.

De groet genade en vrede voor de 7 gemeenten is niet gegrond op de toestand van de zeven gemeenten, maar op Jezus Christus de getrouwe getuige en de eerstgeborene uit de doden. Jezus is de getrouwe getuige door zijn proces en veroordeling tot de dood aan het kruishout.
Hoewel bij een rechtszaak altijd een getuige moet zijn, ontbrak deze bij zijn rechtszaak. Want Jezus was bij zijn eigen rechtszaak zowel verdachte als de benodigde getuige. Doch Hij zweeg bij elke beschuldiging die tegen Hem werd ingebracht. Zijn zwijgen was heel opvallend, zodat zelfs Pilatus heeft getracht Hem tot zelfverdediging te bewegen. Maar Hij bleef zwijgen. Met zijn zwijgen tegenover elke aanklacht, getuigde Jezus dat die aanklachten waar waren. Want wie zwijgt, stemt toe! Maar door zijn zwijgen werd Hij de getrouwe getuige, omdat Hij door zijn zwijgen getuigde van de schuld van de hele mensheid. Want volgens Jesaja 53:5 is Hij om onze overtredingen doorboord en om onze zonden verbrijzeld.

Door de uitkomst van de Schrift bij zijn proces en veroordeling, onthult zijn lijden en sterven de vreselijke waarheid van Gods toorn jegens de schuldige mens. Maar behalve de waarheid (het getuigenis van Jezus) is Jezus de uitweg. Behalve de waarheid van onze vreselijke schuld is het verzoenende bloed door het kruis van Gods Zoon de enige uitweg ten leven. Want Hij is opgestaan als eerstgeborene uit de doden, om elke geroepene die in Hem gelooft vergeving van zonden en eeuwig leven te schenken. Want Hij maakt iedereen die Hem gelooft en smeekt om genadige vergeving door zijn bloed ondanks de druk van de schuld los van zijn zonden.

Behalve losmaken van hun zonden in zijn bloed, maakt Hij elke gelovige tot een koninkrijk en tot priester. Tot priester doordat geredden Jezus liefhebben en navolgen door de goede strijd van het geloof te strijden zolang men leeft. Daarom eindigt de groet met een lofzang over de heerlijkheid de macht van Jezus als Here en Zaligmaker tot in eeuwigheid:

“Johannes “over” de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade aan u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste over de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft losgemaakt door zijn bloed, heeft ons ook een koninkrijk gemaakt, priesters voor God en zijn Vader. aan Hem de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen” (RHK).

De groet aan de zeven gemeenten wordt gevolgd door de komende verschijning van Jezus op de wolken. De verschijning van Jezus op de wolken en de reactie van grote schrik van de volkeren brengt de grootheid van de dag van zijn komst aan het licht. Want degene die zich als geroepene niet heeft bekeerd en voor zichzelf heeft geleefd, zal bij de verschijning van Jezus de dodenzang aanheffen. Met name de geroepen mensen die niet de goede strijd hebben gestreden, zien de reddende liefde van Jezus dan veranderen in zijn toorn.
De verschijning van Jezus luidt niet alleen het einde van de genadetijd in, maar leert ook dat de tijdsduur van de zeven gemeenten de genadetijd markeren. Daarbij vertegenwoordigen de zeven steden de toestand van de wereld en hun gemeenten de Kerk.

De komst van Jezus is nog altijd profetie, die op vervulling wacht. Doch als Jezus komt, gaan de graven open en zullen de doden opstaan. Dan wordt de ene opgenomen door Jezus op de wolken, terwijl de ander wordt achtergelaten. Want in die nacht liggen twee op bed en de ene wordt opgenomen, terwijl de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zijn aan het malen voor de maaltijd, de ene wordt opgenomen en de ander niet. Hetzelfde gebeurt dan met twee mannen, die op het land bezig zijn.

Met woorden  "Ik ben de alpha en de omega" toont de Here hoe Hij na zijn kruisdood (alpha) de wereld en de Kerk leidt naar zijn wederkomst (omega). Hij leidt als Almachtige het wereldgebeuren en gebruikt de wereld om zijn Rijk te bouwen. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde, totdat Hij als Rechter (omega) oordeelt wie de hemel of de hel verkrijgen!
Bij zijn komst op de wolken is het te laat. Bij zijn tweede komst zal er geween en zelfbeklag zijn van allen, die niet als vreemdeling en navolger voor Jezus hebben geleefd, maar voor zichzelf. Dan brengt Jezus als Rechter eeuwige scheiding tussen gelovigen die Jezus als vreemdeling aanbidden en navolgen, en hen die de eigen rechten en het begeren najagen. Want omdat alle geslachten van de aarde bij zijn komst op de wolken zich van droefheid op de borst slaan, zijn dezen allen achtergelaten bij de opname van alle gelovigen!

Hoewel de brieven onder meer als tijdwijzers dienen, tonen zij bovenal de strijd van de Kerk in de wereld onder leiding van Jezus als Here en Christus:

“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige”.

Waarover de strijd in de Kerk gaat wordt zichtbaar uit de oorzaak van de ballingschap van Johannes. Alvorens Johannes de oorzaak van zijn ballingschap naar het eiland Patmos ter sprake brengt, maakt hij nadrukkelijk de weg tot Gods koninkrijk openbaar. Johannes verbindt zijn persoonlijke geloofsweg met de universele heilsweg door zich te verbinden met broeders die evenals hem door het getuigenis van Jezus zijn zonden en schuld als een last ervaren, en in de spanning van de druk van de schuld door het verzoenende bloed van Jezus deel aan het koninkrijk van God verkrijgen. Want Jezus opent als getrouwe getuige door zijn kruisdood niet alleen de ogen voor ieders schuld, maar door hetzelfde kruisoffer is Hij ook de enige weg tot behoud tot vergeving van de zonden. Jezus bepaalt door zijn kruisgang iedereen niet alleen bij zijn schuld, maar door zijn bloed maakt Hij degene die hem daarom vraagt los van zijn zonden. Dat wil zeggen de kruisdood van Jezus bestaat uit twee elementen. Behalve kennis van de eigen schuld door het getuigenis van Jezus als de getrouwe getuige (de waarheid), leert Jezus ook de uitweg tot het leven voor iedereen die Hem gelooft en aanbidt.

De reden waarom Johannes de dubbele betekenis van de heilsweg benadrukt, komt aan het licht als hij daarna de oorzaak van zijn ballingschap ter sprake brengt. Want Johannes is naar eigen zeggen verbannen naar Patmos wegens het getuigenis van Jezus. Kortom, Johannes is niet door de wereld verbannen maar de Kerk, alsof zijn preken toen alleen bestond uit het benadrukken van de zonden en schuld door het kruisoffer van Jezus en alsof hij de uitweg door het bloed van Jezus in zijn preken verzweeg! Maar zijn tonen van de heilsweg spreekt andere taal. Doordat hij de universele heilsweg vooraf bekendmaakt, geeft Johannes te kennen dat hij ten onrechte om de druk van de zonden in zijn preken door de Kerk is verbannen.

Dat Johannes de heilsweg zo nadrukkelijk bekendmaakt is een ernstige waarschuwing voor de tijd, als de rechten van de mens centraal staan en Jezus eenzijdig als Redder wordt gepredikt. Het eenzijdig verzwijgen van de last en druk van de zonden is de reden waarom Jezus kort voor zijn komst de verzegelde boekrol zal inzetten. Door de plagen van de verzegelde boekrol bepaald Jezus de geroepenen dan bij de vereiste druk en last van hun zonden en schuld. Dat gebeurt wanneer de Kerk het getuigenis van Jezus, waardoor Hij de zonden en schuld van ieder mens aan het licht bracht, verzwijgen, en alleen de redding door zijn bloed prediken.

Door de last of druk die Johannes met elke gelovige deelt en door het getuigenis van Jezus als getrouwe getuige openbaar werd te verzwijgen, wordt de Kerk lauw en is de goede strijd weg  

 “Ik ben de alpha en de oméga, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord van God en het getuigenis van Jezus”.

 

 

 

Johannes, broeder en deelgenoot in de geestelijke verdrukking is de Jood en de apostel des Heren.
Bron ©Omniboek/De Fontein
De apostel Johannes

Openbaring
is geen
symboliek
maar
de
waarheid
 

 

Jezus verscheen op de derde dag na zijn dood letterlijk lichamelijk aan Maria bij het lege graf.
©Copyright: J.H.Isings
Opstanding van Jezus Christus

Als
getrouwe
getuige
is
Jezus
de waarheid
en het leven
 

 

Wat Johannes voor de troon zag, zijn de gelovigen.
Bron: Gallery.euroweb.nl
Het laatste oordeel

Ook
zeven
brieven
profetie
 

Door de diepte van de kruisdood van Christus, verzocht de apostel Petrus om een omgekeerde kruisiging.
Bron ©Omniboek/De Fontein
kruisiging van Petrus

Verzegelde
boekrol
toont
eenzijdig
Gods toorn

 

De beschreven plagen zijn vooral bestemd voor de Kerk en Israël en tot hun behoud.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024