Hoofdstuk 8
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
 

Jeruzalem als verzoeking

Openbaring 3:7-13

 

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal”. Openbaring 3:10.

In de eerste vijf brieven maakt de Here zich bekend met namen die de relatie aanduiden tussen Hem en de gelovige. Dat is in de zesde brief niet anders. In deze brief maakt de Here zich bekend als de Heilige en Waarachtige. Als “de Heilige” duidt Hij op de Christus, die de schuld van de wereld op zich nam, en als “de Waarachtige” die Gods raadsbesluit volbrengt.Zijn woorden over de sleutel Davids, dat Hij opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent, geven aan dat Jezus de sleutels heeft van het dodenrijk en het Leven.

En nu de Here een “geopende deur” heeft gegeven voor de engel van de gemeente te Philadelphia, delen zowel Israël als de Kerk tot het einde in Gods verkiezende genade. Want daar beide werkwoordvormen in een bepaalde tijd (perfectum) zijn geschreven, is dit een nieuwe en blijvende toestand tot de wederkomst van Christus.
Wanneer deze stad en gemeente in historische zin model staat voor de hele Kerk is al in de vorige brieven uitvoerig uit de doeken gedaan:

“Dit zegt de Heilige, de Waarachtige die den sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent”.

Hun “kleine kracht” en het bewaren van Gods Woord en niet verraden van zijn naam leert, dat Gods genade een vruchtbare geestelijke reactie teweeg bracht in de Kerk. Wat de “kleine kracht” in combinatie met het bewaren van het woord en niet verraden van de naam van Jezus is, is als bij de andere brieven op te maken uit de kenmerken van deze stad. Want Philadelphia is door de Griekse koning Attalus II gebouwd met een missie. Deze stad, ook wel het kleine Athene genoemd, is gebouwd om het Griekse denken en hun zeden onder de volken te verbreiden. Om de volken te leiden naar vrede, gelijkheid en democratie. De kenmerken van deze stad onthullen dat de stad Philadelphia een zendingsopdracht had.

Dezelfde kenmerken toegepast op de engel van de gemeente te Philadelphia betekent dat zij met hun kleine kracht model staan voor de zendingsactiviteiten van de kerken in die tijd. De woorden dat ze zijn woord hebben bewaard en zijn naam niet verraden duidt op het in praktijk brengen van het zendingsbevel uit Mattheus 28: 19. Die zendingsijver gebeurt in de tijd van de zesde engel aan de gemeente te Philadelphia in de reeks van zeven.

Welaan, de 19e en de 20e eeuw staan in de geschiedenis van de kerken te boek als de tijd van grote zendingsactiviteiten vanuit Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Nu de zendingsactiviteit van de vorige eeuw overeenkomt met de zesde brief in de reeks van zeven, is dit de tijd van de zesde brief aan de engel van de gemeente te Philadelphia:

“Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend”.

Daar hun zendingsijver zich niet uitstrekt tot Israël, maakt de Here volgens deze brief dat er in diezelfde tijd uit de Joden zullen komen die zich bij de Kerk aansluiten. En de Messias belijdende Joden zullen erkennen, dat de Here ook de heidenen heeft liefgehad.
Deze profetie uit de zesde brief werd in 1841 werkelijkheid, toen de Joodse christen Solomon Alexander de eerste bisschop werd van het nieuwe protestantse bisdom in Jeruzalem.
Zodat de woorden dat Hij voor hen een geopende deur gegeven heeft, betrekking heeft op Gods verkiezende genade voor Joden en heidenen. En dat dit zo zal blijven tot de jongste dag wordt bekrachtigd door de woorden: “dat niemand de geopende deur (perfectum) kan sluiten”.
Welaan, in het kerkgebouw dat deze bisschop liet bouwen, de Christ Church, worden tot nu toe elke week op de sabbat en zondag kerkdiensten gehouden door Messias belijdende Joden:

“Zie, Ik geef (sommigen) uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad”.

Vooral de verwachting van de wederkomst is de innerlijke drijfveer van de wereldwijde zendingsijver vanuit het christelijke Westen. De Here prijst hen niet om hun ijver, maar omdat ze volharden in de verwachting van de wederkomst. Sterker nog, Hij prijst hen niet alleen, maar beloont ze ook, door hen te bewaren voor de grote wereldwijde verzoeking.
Want let wel, het gaat in de zesde brief niet alleen om de zendingsijver van de Kerk, maar ook om een grote verzoeking waarbij alle volken wereldwijd betrokken zullen zijn:

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking”.

Deze brief leert dat behalve synagoge Joden de Satan bij de verzoeking betrokken is. Satan weet blijkbaar de zendingsijver in de eindtijd te misbruiken om de Kerk te verzoeken! Want daar de woorden “Wie overwint..” middenin de brief staan, zal de verzoeking vanuit de Kerk komen. Zowel de Kerk als het Jodendom spelen de hoofdrol bij deze verzoeking.

Om na te gaan hoe de verzoeking zal plaatsvinden, moet men nog eens goed letten op de stad Philadelphia en haar genoemde kenmerken. Philadelphia is gebouwd met de opdracht om het Griekse denken en hun zeden wereldwijd onder de volken te verbreiden. Niet om het Evangelie te verkondigen, maar om de volken door het Griekse democratische denken naar vrede, gelijkheid en democratie te leiden. De Grieken waren het eerste volk met een democratie, dat “de rechten van de burger (mens)” in een wet vastlegden. De Griekse denkwijze is in beginsel gelijk aan die van de “Franse Revolutie, de Verlichting”. Beide hebben als uitgangspunt, dat de mens van nature goed is.

Welnu, de missie van Philadelphia kan tevens worden toegepast op Jeruzalem en de Joden. De woorden dat de Here de sleutel Davids heeft, kan worden toegepast op het aardse Jeruzalem, alsof de “missie” van Philadelphia vanuit Jeruzalem moet worden gedaan!

“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.

Want dat Hij in verband met de verzoeking op Joden doelt wordt letterlijk gezegd. Hij noemt deze Joden een synagoge van de Satan, zodat de Satan de verzoeking zal bewerken. Verder zegt de Here ronduit over de betreffende Joden dat zij geen Joden zijn, maar liegen!

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen”.

Dit is al de tweede brief waarin de Here waarschuwt voor synagoge Joden die Jezus afwijzen. Want al in de vroege Kerk is vanuit het Jodendom een valse Messiasverwachting de kerken ingeslopen. Deze valse verwachting is gestoeld op Openbaring 20: 1-10, en nog enkele Bijbelplaatsen. Volgens deze visie zal Jezus komen en de Satan binden, gedode martelaren opwekken en geheel Israël tot bekering brengen. Dan zullen de bekeerde Joden samen met de opgestane martelaren vanuit Jeruzalem de volken regeren in een aards vrederijk. Daarna zal de Satan een korte tijd worden losgelaten en bij de tweede komst van Jezus worden overwonnen. Deze valse Messiasverwachting van zogenaamde chiliasten vindt sinds de annexatie van Jeruzalem door Israël, steeds meer weerklank bij christenen in reformatorische kerken.

Maar dezen dwalen, want de Here verbindt de sleutel Davids met de Gods stad, zodat het niet gaat om het aardse Jeruzalem, maar om de stad die zonder mensenhanden is gemaakt. Vooral het slot van de brief onthult dat het met de sleutel Davids om de hemelse stad gaat. Want zij die blijven volharden in de verwachting van de wederkomst van Jezus zullen een zuil krijgen in de tempel Gods, waarop de naam van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van God. Met andere woorden: ware gelovigen verwachten het niet van de Joden in het aardse Jeruzalem, maar van God die de Godsstad zonder mensenhanden maakt:

“wie overwint hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods(..). Ik zal op hem schrijven den naam mijns Gods en den naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam”.

Verder sluiten de woorden van Jezus dat Hij “snel” komt, de gedachte van een duizendjarig Rijk uit. Want bij “snel” komen past geen onderbreking van een duizendjarig Rijk. Ook de geloofsbelijdenis van Nicea zegt dat Hij voor altijd komt: “Hij komt om te oordelen de levenden en de doden, en zijn Rijk zal geen einde hebben:

“Ik kom snel (RHK); houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”.

De verzoeking ligt in het bewaren of niet bewaren van des Heren woord over de wederkomst. De verzoeking is actueel geworden, nadat de Joden Jeruzalem annexeerden, en zij de geest van het Griekse denken en de Franse Revolutie volop in het land Israël zijn gaan toepassen. Dat begon in de 19e eeuw met een nationalistische democratische beweging onder de Joden: het “zionisme”. Deze beweging heeft in 1948 de staat Israël in Palestina uitgeroepen. In 1980 heeft het “democratisch” gekozen parlement van Israël (de Knesset) Jeruzalem door een wet geannexeerd en tot ongedeelde hoofdstad van Israël gemaakt.

Het zionisme wil behalve een veilige thuishaven voor de Joden, Israël tot voorbeeld voor andere volken maken als het gaat om recht, democratie

 en vooruitgang. Maar door de verwerving van Jeruzalem zijn de Joden in een uitzichtloze toestand van oorlog met de Palestijnen en andere volken. Hierdoor geraakt hun voorbeeldfunctie uit het vizier. En omdat Jeruzalem, behalve voor de Joden, betekenis heeft voor christenen en moslims is de hele wereld bij het conflict over de stad Jeruzalem betrokken. Maar de profetie over de wereldwijde verzoeking krijgt handen en voeten door de hoop van een duizendjarig Rijk.

Doch de christenen, die de wederkomst van Jezus blijven verwachten, zullen aan de verzoeking ontkomen. Jezus Christus bewaart hen, doordat ze zijn woord bewaren. En wie het woord van Jezus in Openbaring 20:1-10 bewaart, leest dat een deel van de martelaren gedood zijn om het getuigenis van Jezus, terwijl anderen verbannen zijn om hun geloof in de godheid van Jezus. De strijdpunten van beide soorten martelaren zijn vastgelegd door zeven Oecumenische Synoden in de belijdenis van Nicea en Athanasius.

Doordat Karel de Grote de geloofsbelijdenis van Nicea verplicht stelde in de kerken, hebben de martelaren sedertdien letterlijk 1000 jaar de kerken in “geestelijke zin” door geloofsbelijdenissen bestuurd! Zie hoofdstuk 37.

Doch in Openbaring 20 : 1-10 is geen sprake van een duizendjarig Rijk door Joden vanuit Jeruzalem. Joden worden daarin zelfs nergens genoemd. Het is een Rijk van aardse machthebbers op tronen, die samen met de gestorven martelaren de kerken op geestelijke wijze (zielen) door de geloofsbelijdenis van Nicea regeren, terwijl de Satan gebonden is.
Vooral de geloofsbelijdenis van Nicea snijdt de gedachte van een duizendjarig Rijk de pas af. Want de geloofsbelijdenis leert over de wederkomst van Jezus, dat “Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn Rijk zal geen einde hebben”. Dat wil zeggen, als de wederkomst eenmaal heeft plaats gevonden, zal de macht van Jezus niet meer onderbroken worden door loslating van de Satan!

Ook wordt de Satan volgens Jezus in Mattheus 24 vóór zijn komst een korte tijd losgelaten.

Er is vaste hoop voor elke gelovige, die het woord van Jezus bewaart en volhardt in de verwachting van de eenmalige en definitieve wederkomst van Jezus. Want wie Jezus blijft verwachten op zijn woord, zal Hij bewaren voor de grote verzoeking. Maar wie vrede van de Joden in het aardse Jeruzalem verwachten zullen beschaamd uitkomen:

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal”.


 

NAAR BOVEN
 

 

De Griekse denker Plato geloofde in evolutie, zodat voor hem de ziel van mens en dier gelijk en stervelijk zijn.
Bron: www. aubg.bgphil101
Plato (Griekse wijsgeer)
 

Jeruzalem
ook
voor
Messias
belijdende
Joden

 

De Franse Revolutie was door het Griekse denken voorbereid.
Bron: Napoleon.org
Bestorming van de Bastille
in Parijs 14-07-1789,

Joodse
of
Hemelse
verwachting

 

 

Behalve de plagen bewerkt Jezus alle dingen tot heil van Israël en de Kerk
Bron: Elips
Overwinning van Christus

Woorden
van
Jezus
of
mensen.

 

 

Het Israëlische parlement, De Knesset, maakte in 1980  door een democratisch genomen besluit Jeruzalem tot de "ongedeelde hoofdstad" en voerde daarmee de democratie in.
Bron "Atlas van Jeruzalem" ©J.J.Groen en Zoon.
De Knesset besliste in 1980 door een wet
over de status van Jeruzalem

Jeruzalem,
heil
of
ergernis
 

Jezus Christus, de Opgestane, die de dood overwon van Lichaam en ziel heeft de sleutelmacht over het aardse- en hemelse Jeruzalem.
Bron: Bijbel ©Copyright: J.H.Isings
De Opgestane

Chiliasten
of
Nicea
 

 


Omslag: De zon en dreigende stijging van de zee

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024