Hoofdstuk 13
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Vrije seks én het zwarte paard

 Openbaring 6:1. 2. 5. 6.

 

“En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een juk (RHK) in zijn hand”.Openbaring 6:5b.

 

Ook het derde paard heeft evenals het tweede dezelfde functie als het witte paard met de boog. Want weer roept één van de vier dieren bij het verbreken van het derde zegel: “kom”.
Echter in plaats van een boog heeft deze ruiter een juk in zijn hand. Het woord dat in de meeste Bijbels als “weegschaal” is weergegeven, kan ook met “juk” worden vertaald. Het juk verbindt de betreffende zaken met elkaar, evenals de woorden die door een stem worden gezegd:

“En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, Kom! En die er op zat had een juk (RHK) in zijn hand”.

De gesproken woorden zijn heel bijzonder. Eerst zegt de stem dat tarwe en gerst achttien tot twintig keer zo duur zijn als normaal. Verder zegt de stem dat het gebruik van olie en wijn niet meer als onbetamelijk mag worden beschouwd. Beide uitspraken zijn zeer bijzonder. Want daar tarwe en gerst tot het dagelijkse voedsel behoren, is de zeer hoge prijs tijdens de komst van het zwarte paard van toepassing op het noodzakelijke bestaan.
Daarentegen staan de olie en wijn symbool voor intiem gedrag van een man met zijn vrouw. Want wanneer een bruid aan de bruidegom wordt gegeven, is haar hele lichaam behandeld met kostbare olie. Terwijl de wijn bij een huwelijksfeest altijd rijkelijk vloeit. Zodat de olie en de wijn model staan voor de vrijheid van ongeremd genieten van seksualiteit.  Kortom, de tarwe en gerst behoren tot de noodzakelijke levensbehoeften, terwijl olie en wijn in de Bijbel model staan voor de vrijheid van seks in het huwelijk. Maar ondanks het dure noodzakelijke bestaan, mag olie en wijn in het algemeen geen schade leiden. Dat wil zeggen geen vorm van seks zal in die tijd onbehoorlijk worden gevonden.

Daar beide genoemde zaken door een juk met elkaar zijn verbonden, gebeuren ze niet alleen tegelijkertijd, maar zijn ze ook afhankelijk van elkaar. Zoals een juk twee paarden met elkaar verbindt, zo is het graan verbonden aan de olie en wijn. Het juk maakt de prijs van olie en wijn zoveel goedkoper, als die van de tarwe en gerst duurder is. Met andere woorden het seksuele verkeer is tijdens het zwarte paard zoveel toegankelijker en ongeremder, als het noodzakelijke bestaan dan duurder is. Maar de hemel is niet verantwoordelijk voor de dure noodzakelijke levensbehoeften, en evenmin voor goedkeuring van ongeremde seks! Want de gesproken woorden zijn door een “mensenstem” gezegd, zodat de uitvoering door mensen gebeuren zal. Beide zaken worden werkelijkheid als de mensenrechten boven Gods rechten staan.

Welnu, de profetie van bijna 2000 jaar geleden over het dure noodzakelijke bestaan is letterlijk toepasbaar op het “sociale stelsel” in de Westerse wereld. En sinds de komst van het “sociale stelsel” in de zestiger jaren van de vorige eeuw, is binnen één generatie ook het vrije seksuele verkeer in Europa bij de meerderheid ingeburgerd. Want niet door schaarste of overvloed aan granen is het noodzakelijke bestaan in Europa twintig keer duurder dan normaal, maar door het “sociale stelsel”. Want dankzij het sociale stelsel heeft elke ingezetene in Europa bij werkeloosheid, ziekte of ouderdom recht op een minimumuitkering en zorg. Van elke verdiende euro gaat meer dan 40 eurocent naar het sociale stelsel.
Maar doordat het sociale stelsel elke werkeloze, zieke en bejaarde werknemer een minimum inkomen garandeert, is het noodzakelijke bestaan twintig keer duurder geworden. Ruim de helft van het bruto inkomen van laagst betaalden gaat in ons land op aan belasting en premies. Want het dure sociale stelsel wordt betaald door BTW, loon- en inkomstenbelasting. Hierdoor is het noodzakelijke bestaan net zo duur, als de genoemde prijs voor tarwe en gerst.

Maar ook de tweede zaak, geen schade toebrengen aan de olie en wijn, dat wil zeggen ongeremde seks niet meer afkeuren, heeft door het sociale stelsel handen en voeten gekregen. Het sociale stelsel heeft niet alleen de zorg voor de toekomst weg genomen, maar ook de leef- en denkwereld in het christelijke Westen ingrijpend veranderd:

“En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling, en drie maten gerst voor een schelling, en breng geen schade toe aan de olie en de wijn”.

Dankzij het sociale stelsel is sparen voor de kwade dag door ziekte en of ouderdom niet meer noodzakelijk. Zodat iedereen door het genoemde stelsel over de middelen beschikt, om in alle vrijheid en zonder het risico van zwangerschap intiem te gaan. Dat men de jaren zestig van deze eeuw de seksuele revolutie noemt, is niet gekomen door de uitvinding van “de Pil”. Maar dankzij het sociale stelsel werd het gebruik van “de Pil” als middel tegen ongewenste zwangerschap, snel ingeburgerd. De toepassing zou niet zo massaal zijn geaccepteerd, wanneer er geen sociaal stelsel was geweest, die “de Pil” betaalbaar maakt.

Het juk verbindt het noodzakelijk bestaan aan seks met voorbehoedsmiddelen. Immers het gebruik van voorbehoedsmiddelen wordt zowel binnen als buiten het huwelijk tegenwoordig door de meeste christenen niet meer afgekeurd. Recente onderzoeken tonen aan dat driekwart van de christenen voorbehoedsmiddelen gebruiken of hebben gebruikt. Sterker nog, de acceptatie van “de Pil” onder stilzwijgende goedkeuring van de meeste kerken, heeft geleid tot allerlei vormen van vrij seksueel verkeer, die in strijd zijn met de Bijbel! De uitkomst van de door de stem gesproken woorden betekent, dat de paarden uit de boekrol al zijn losgelaten.

Maar het juk van de ruiter op het zwarte paard verbindt niet alleen de twee genoemde zaken met elkaar, maar het juk verbindt deze ook met het zwarte paard. Dat betekent, wie zich ongeremd overgeeft aan vrije seks, wordt door het juk met het zwarte paard verbonden. En daar het zwarte paard model staat voor de dood, wijst de Bijbel vrije seks nadrukkelijk af. Een zwart paard in verband met het juk betekent dat velen de eeuwige dood zullen sterven. Het sociale stelsel als toegangsbewijs voor ongeremd intiem gedrag brengt geen welzijn noch heil, maar behalve SOA’s ook abortus en euthanasie. Daarom moet het niet verbazen dat er kort na de invoering van het sociale stelsel en de ingebruikneming van de Pil, er een nieuwe ziekte opdook. Want Jezus verbreekt de zegels.

De veranderde denk- en leefwijze manifesteert zich vooral door de aidsziekte, die de laatste tientallen jaren door het vrije seksuele verkeer uit het niets is ontstaan en wereldwijd verbreid. En zoals het juk vrije ongeremde intimiteit verbindt met het zwarte paard, maakt aidsziekte de patiënt letterlijk zwart als het zwarte paard, tot de dood er op volgt. Want hoewel er een vaccin is voor cholera, geldt dat niet voor het Hiv- of aids-virus:

“ En ik zag en zie een zwart paard”.

Wie zich nu afvraagt of deze toepassing waar is, dient zich eerst af te vragen, of hij gelooft in Jezus en die gekruisigd. Want dit paard komt uit de boekrol waarvan Jezus de zegels verbreekt, die om de zonden van de mensheid is gekruisigd en opgestaan om velen te redden. Want beide gesproken woorden die door een mensenstem zijn gezegd na de opkomst van het derde paard en de ruiter met het juk, zijn gezegd te midden van de vier dieren. De woorden “te midden van” legt verband tussen het zwarte paard en het witte paard. De ruiter van het witte paard is behalve een boog ook een kroon gegeven. En het witte paard overwint en zal overwinnen, zodat ook het zwarte paard in dienst is van het Evangelie tot geloof en bekering. Dus dient ook het zwarte paard als een zichtbaar Evangelie geroepenen te leiden tot geloof en navolging van Christus:

“En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen”.

Het zwarte paard en de ruiter met het juk, dat de verbinding legt tussen vrije seks en de dood, is evenals het witte paard met de boog een zichtbaar Evangelie. Want er is door het bloed van het Lam Gods een weg om aan de dood te ontkomen. Een weg van geloof en bekering. De ongeremde toegang tot olie en wijn, dwingt elke geroepene tot een keus, of voor of tegen Christus. Evenals het witte paard dient het zwarte paard door het juk om het mensenhart toegankelijk te maken voor het Evangelie van de dood en opstanding van Jezus Christus. Jezus wil door het zwarte paard alle lauwheid in Israël en de Kerk doorbreken.

Door de goedkeuring van de vrije ongeremde seks in en buiten het huwelijk is er nauwelijks belangstelling voor Jezus en die gekruisigd. Vooral omdat de moderne mens tegenwoordig ernstig wordt misleid, doordat de preek is aangepast aan het politieke en sociale klimaat. Hierdoor kan Jezus alleen nog door het geweld van de dood tot geloof en bekering brengen. Want zonder zonde en schuldbesef is er geen oog voor Gods genade en de uitweg door Jezus.
Er wordt gemakkelijk gesproken over de komst van de antichrist, zonder rekening te houden met de antichristelijke gevolgen van de gesproken woorden door de stem bij de komst van het derde paard. Want indien men alle vormen “vrije” seks niet meer aan dit gezicht toetst en afweegt, ontneemt men Jezus de mogelijkheid mensen tot geloof en bekering te leiden. Daarom is het zonder meer goedkeuren van elke vorm van vrije seks bij uitstek antichristelijk. En zonder schuldbesef verliest het kruis zijn betekenis.

De dodelijke aidsziekte die letterlijk overeenkomt met het zwarte paard, wil de zonde en schuld van ieder mens indachtig maken. Want de paarden uit dit boek zijn in dienst van het witte paard en zijn ruiter met de boog, die de uitweg in het bloed van Jezus voor berouwvolle zondaren predikt. Het moet daarom niet verbazen dat met de dodelijke aidsziekte, die de wereld sinds 1981 verraste, het derde zegel van de boekrol is verbroken. Het schokkende moet eerder zijn waarom de Kerk de dodelijke aidsziekte niet met de komst van het derde paard heeft verbonden. Maar terwijl aids zijn duizenden verslaat als gevolg van vrije seks door de veranderde denk en leefwijze, toch is er weinig of geen oog voor het zwarte paard met de ruiter en het juk. Men verzwijgt zelfs, dat de aidsziekte effectief afneemt, wanneer de seksualiteit alleen binnen het huwelijk tussen een man en zijn vrouw plaatsvindt. Hoewel de mens door deze dodelijke ziekte herinnerd wordt aan zijn zonden en schuld en de uitweg door Gods genade.

Want het is de Here, het Lam Gods die het derde zegel verbreekt. Hij laat het zwarte paard komen, waarvan de ruiter een juk heeft. Hij gebruikt de boekrol om mensen te redden. Maar God is niet de auteur van de zonde. Hij bestraft met het zwarte paard onwettig intiem gedrag om “vermeende” rechtvaardigen in de Kerk tot bekering en bedelaars te maken.
Iedereen weet, dat met de vrije seks de dodelijke aids als het meest dodelijke kwaad bezig is haar duizenden de dood in te jagen. (Midden 2004 zijn er ± 40 miljoen besmet met HIV). Maar weet men ook dat het zwarte paard in dienst is van Jezus, als een zichtbaar Evangelie, om de preek zonder geloof en bekering af te straffen? De politiek correcte preek waarin de belofte van eeuwig leven wordt benadrukt, en men zwijgt over het navolgen van Jezus.

Het is het zwarte paard dat door het juk een koppeling aanbrengt tussen vrije seks en de dood. De komst van het derde paard geven zeer duidelijke sporen van de wederkomst van Jezus. Want dit is al het derde paard, waarmee de Here duidelijk maakt dat er zonder geloof en navolging van Jezus geen heil is. Zoals vrije seks de aidsziekte en vroeg of laat de dood brengt, evenzo vergaat het de mens zonder schuldbesef en berouw. Want waar geen zondekennis is, is geen plaats voor de Here Jezus en zijn verzoenend sterven. Door dit paard leert Jezus helder en klaar dat er geen mens zonder Gods wet als tuchtmeester geestelijk vastloopt in zijn zonden, zodat Jezus en die gekruisigd op afstand blijft. Het zwarte paard is een zeer ernstige waarschuwing van de Prins der predikers. Daar de stem te midden van de vier dieren klinkt, roepen de woorden over vrije seks door het juk op tot bezinning en geloof in en navolging van Jezus en die gekruisigd:

“En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een juk (RHK) in zijn hand”.

NAAR BOVEN

 
  Ook dit gezicht staat onder leiding van Jezus, ook al maakt het juk ruim baan voor vrije seks.
Bron:Overige bronnen.
Het witte paard


 

Sociale stelsel
is
voorzegd.
 

 

Het juk verbind het zwarte paard ook met het witte paard.
Bron:Overige bronnen.
het juk
Het juk
verbindt
seks
met zwarte
paard


 

 

Het ongeremde genot van het leven eindigt in de eeuwige dood.
Bron: De Reformatie: Uniepers Abcoude
Het leven en de dood.

 
Brede
of
smalle
weg

 

Niet alleen de dodelijke aidsziekte is in handen van Gods Zoon, maar ook de redding van de eeuwige dood.
Bron:Overige bronnen.
Het zwarte paard
Zwarte
paard
in dienst
van witte
paard
 
Zonder wet is er geen zonde en schuld, maar ook geen evangelie.
© R.H. Keegstra
De Wet

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024