Hoofdstuk 12
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
 

Het witte en rode paard

Openbaring 6:1-5.

 

“en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”. Openbaring 6:2b.

 

Wanneer Jezus als het geslachte Lam uit elke stam en taal en volk en natie getuigen als priesters heeft gemaakt, gaat Hij in de laatste periode van Laodicea de boekrol inzetten. De Here verbreekt de zegels van de boekrol, zodra de Kerk in de laatste en zevende periode lauw als Laodicea is geworden. Daarom gaat het met de boekrol op het scherpst van de snee.
Want bij het breken van het eerste zegel verschijnt een wit paard, en de ruiter heeft een boog. En juist de aanwezigheid van de boog geeft het witte paard en zijn ruiter aanzien. Want de Here heeft na de zondvloed de boog als teken van hoop gegeven. De boog betekent dat de Here alle levende wezens niet nog eens door een watervloed zal verderven. Hierdoor herinnert de aanwezigheid van de boog niet alleen aan de zondvloed, maar ook aan Gods toorn jegens ieder mens zonder borg. Gods toorn klemt te meer omdat Jezus heeft gezegd, dat het in de eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach.

En daar de boog het werk is van de barmhartige God, is de ruiter met de boog de Here Jezus. Door de boog maakt de Here bekend, dat Hij met de paarden Israël en de Kerk zal overtuigen van Gods toorn jegens elke lauwe gelovige.

Ook blijkt meteen hoe Jezus met de paarden te werk zal gaan. Immers het zijn de vier dieren voor Gods troon die de paarden en hun ruiters te voorschijn roepen. Deze dieren vertegenwoordigen de schepping. Bij de schepping of de natuur gaat het bij de mens om zijn “beroofde” natuur, die door de zondeval de neiging heeft God en zijn naaste te haten. Nu vier dieren voor de troon de hele schepping vertegenwoordigen, zetten de paarden de mens en zijn “beroofde” natuur publiekelijk te kijk om hem te tonen dat Gods toorn op hem rust. En hoe nodig het is in de dagen van Laodicea Gods toorn aan Israël en de Kerk te openbaren, leert het krachtige optreden van het eerste dier. Met een stem als een donderslag roept het dier, dat als leeuw de koning der dieren is, het eerste paard op: “Kom”.

De paarden komen als Israël en de Kerk menen rijk te zijn door het verbond en Gods beloften. Ook verschijnt Jezus met de boog, omdat velen in Israël en de Kerk geen rekening houden met Gods toorn jegens iedereen die niet gelooft in Jezus als Here en als Christus! Want de verkrijging van het heil hangt af van het geloof in Jezus. Daarover heeft Jezus gezegd: “Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon niet gelooft (ongehoorzaam is), zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”.
En dezelfde Johannes zegt: “die de komst van Jezus in het vlees niet belijdt, is de antichrist. Niet Jezus als de Opgestane, maar het zien van Hem als het geslachte Lam is de geloofsweg. Niet het geloof in God en zijn beloften geeft heil. Duivelen geloven ook in God, en sidderen. Doch met het Lam stelt Jezus het getuigenis van zijn lijden en sterven in het middelpunt! Zijn getuigenis bepaald elk mens bij zijn zonden en schuld, waardoor Gods toorn op hem rust.

Het geloof vereist allereerst geloof in Gods toorn, opdat hij in geloof smeekt om genadige vergeving door het bloed van het Lam Gods. Want het heil moet worden toegeëigend. Daarbij is het zien van Jezus als het geslachte Lam de basis van waar geloof. En om te weten te komen wanneer geloof in de Zoon zaligmakend is, moet worden geloofd en beleden waarom “het Lam” de zegels van de boekrol verbreekt. Dat wil zeggen het geloof in de Zoon moet door zijn lijden en sterven ieder mens allereerst overtuigen dat hij de dood schuldig is, en dat Gods toorn op hem rust. Die dit gelooft en Jezus gelovig smeekt om vergeving, die verkrijgt het eeuwige leven:

“En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die er op zat, had een boog, en Hem werd een kroon gegeven, en Hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”.

In de tijd wanneer Jezus de boekrol neemt, is preken over Gods toorn in de ban gedaan. Sterker nog: in praktisch alle kerkverbanden verklaren gelovigen vandaag dat God liefde is. Om de lauwheid te breken gaat Jezus de vijandschap om het ware geloof (antithese) in de gezinnen en de kerken aanscherpen. De antithese brengt niet alleen scheiding tussen mensen met een zaligmakend geloof en een schijngeloof, maar ook veel moeite en nood.
Want de Here houdt niet op zegels te verbreken na de verbreking van het eerste zegel. De noodzaak van de verzegelde boekrol blijkt vooral bij de komst van het tweede paard:

“En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom”!

Bij de opening van de tweede zegel komt een rood paard, één met de kleur van vuur als teken van strijd en vijandschap. De ruiter op het rode paard wordt macht gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. Hierdoor wordt alles moeilijker maar ook duidelijker:

“En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die er op zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen”,

De tegenstelling dwingt elke ware gelovige kleur te bekennen, Jezus te volgen of Hem te verraden. Dus zijn de zegels van de boekrol geen oordeel, maar preken tot behoud. Voordat Jezus terugkomt, dwingt Hij christenen hun geloof te toetsen door de tegenstelling van geloof en bekering of ongeloof. Het wegnemen van de vrede in praktisch elk gezin en kerkverband bedoelt onbekeerde mensen met een schijngeloof zonder navolging van Christus te doen omkeren, voordat Hij komt en het te laat is. Tegenwoordig gebeurt reeds wereldwijd wat de Here heeft gezegd over de eindtijd: de liefde zal door wetteloosheid verkillen:

“volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk en gij zult overgeleverd worden door ouders en broeders en verwanten en vrienden”. Lucas 21: 10, 16.

Het tweede paard neemt ook de vrede bij de prediking weg, waar die verworden is tot vredelievende positieve woorden zonder de weg ten leven en ten dode te onderwijzen. Het rode paard dat haat en vijandschap in de gezinnen en de kerken brengt, dwingt de “gearriveerde” en “passieve” gelovige tot handelen. Zodat hij als een bedelaar de uitweg in Christus zoekt in geloof, en dit door bekering en navolging van Christus vastmaakt!
Want het tweede paard bewerkt een geestelijke slachting. Want dit paard toont evenals de eerste Gods toorn door het Lam, die door de lijdensweg van Christus (Via Dolorosa) de mens ontmaskert als schuldig, opdat hij gelooft en zich tot Hem bekeert. En daar de eerste ruiter op het witte paard een kroon is gegeven, dwingen de andere paarden en ruiters iedere gelovige zijn leven te toetsen aan Jezus Christus en die gekruisigd.

Verder blijkt het leiderschap van het eerste paard over de andere paarden, doordat het eerste dier dat riep een leeuw is, de koning der dieren. Zodat Jezus als Overwinnaar van de harten vóór de wederkomst, paarden inzet om geroepenen tot bekering en geloof te brengen. De komst van de paarden betekenen dat Gods toorn in de prediking in de ban is gedaan. Dat gebeurt als de gezonde leer niet meer wordt verdragen of uit angst voor eigen werken wordt gestaakt:

“en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven”.

De paarden pijnigen de mens om hem wakker en geschikt te maken voor de weg des heils. Want de tijd spoedt snel ten einde! Na de boekrol komt Jezus om de gelovigen op te nemen in zijn Koninkrijk.
Het tweede paard mag dus niet los gezien worden van het eerste. Samen bepalen zij de mens niet alleen bij de diepte van zijn schuld, maar ook bij de uitweg in Jezus Christus en dat Hij hen tot een Koninkrijk en als priesters maakt. Op aarde valt de beslissing voor de eeuwigheid. De onbekeerde die de toorn van God niet erkent, zal gaan twisten over de ware heilsweg. Jezus dwingt deze zijn schijngeloof door ergernis over Gods toorn openbaar te maken.
Terwijl de mens, die in de plagen en het kruis van Jezus zichzelf en Gods toorn herkent, zich zal verootmoedigen voor God. En vervolgens Jezus aanbidden in zijn bloed om vergeving, en in de kracht van de Heilige Geest Hem in volharding navolgen. Zo zal Gods Zoon scheiding brengen. Scheiding door Gods toorn tussen onbekeerden en hen, die de ergernis van het kruis door het geslachte Lam door aanbidding omhelzen.

Immers, dit alles gebeurt naar de wil en bedoeling van het Lam. Want het Lam verbreekt de zegels. De paarden brengen door inzicht in Gods toorn scheiding in de Kerk en Israël. De ruiter op het rode paard brengt in Israël en elk kerkverband haat en twist. Haat waarbij het niet gaat om land of goed, maar om het ware geloof! En die haat komt vooral door de confrontatie met het tweede paard en zijn ruiter als het Evangelie. Daardoor zal de ootmoedige de geestelijke kracht van de Heilige Geest ervaren. De kracht waardoor Noach eertijds in geloof de ark gereed maakte als zichtbare preek tot redding. Schijngelovigen daarentegen houden vol dat God liefde is. Hierdoor ontaardt alle spreken over Jezus door de ergernis van het kruis in een twistgesprek.

De gegeven kroon aan de eerste ruiter is de zekerheid dat Jezus ook het rode paard laat opkomen. Wanneer christenen uit alle volken menen rijk te zijn in Christus, zal de Here door de paarden Gods toorn tonen, en de gelovigen scheiden van schijngelovigen. Jezus brengt het Evangelie door getuigen uit elke stam en taal en volk en natie, die de weeën en plagen verklaren als de komst van de verzegelde boekrol met het Lam als Auteur.

Mattheus 24:14 over wereldwijde getuigen is heden werkelijkheid in onze wereld. De strijd en vijandschap, die de ruiter op het rode paard zal bewerken, raakt iedereen. Preken als het “geslachte Lam” is de hoorder eerst door het kruis zijn verlorenheid en schuld indachtig maken, alvorens de uitweg door hetzelfde kruis van Jezus Christus ter sprake komt. Want er is geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus Christus, die dood geweest is en nu leeft, waardoor men behouden kan worden. Dat geldt voor Israël en de Kerk.

Men ziet hoe vandaag wereldwijd de vrede bezig is te verdwijnen tussen christenen onderling door geschillen over de ware “godsdienst”. Iedereen kan waarnemen dat er in de gezinnen, kerken en Israël meer dan voorheen haat ontstaat over het geloof. De groeiende tegenstelling om ons heen moet ons echter niet ontmoedigen, maar bepalen bij de eindstrijd en de reddende werken door het Lam Jezus, bij de toe-eigening van het heil. Het tweede paard waardoor Gods Zoon de mens op de grens van haat en vijandschap laat balanceren, dwingt elke lezer tot de vraag of hij de dubbele betekenis van het kruis kent.

Door beide paarden neemt na lange tijd van vrede en valse rust de tegenstellingen over geloofszaken in de gezinnen en kerken in hevigheid toe.
Vooral het huwelijk en de seksualiteit, waarbij de omgang met God én de navolging van Christus het meest op de proef wordt gesteld, leidt in de tot tegenspraak onder gelovigen.

Ook de strijd in Israël gaat ten diepste niet om land of goed, maar om de ware godsdienst! Ga daarom bij uzelf na hoe u reageert op de toenemende haat in de gezinnen, in de kerken en Israël. Of reageert u niet, omdat u zich door een valse gerustheid laat leiden?
Want het komt er voor gelovigen op aan, of zij zich door het kruis van het Lam laten overtuigen van hun eigen zonden en schuld. Wie echter in de boog van de ruiter op het witte paard niet Gods toorn wil zien, zal ten slotte door het tweede rode paard door haat en vijandschap ten onder gaan. Want het Lam overwint, omdat Hem de kroon is gegeven! Want Jezus zei over deze tijd: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.” Want de haat komt, maar de Zoon zal overwinnen en met Hem iedereen, die volhardt::

“en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”
 

 

  De zichtbare preken uit de boekrol zijn tot behoud van de Kerk en Israël.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen
De boog
is teken
strijd
Gods
koninkrijk
tegen
die van
volken

 

Doordat het witte paard en de boog herinnert aan de bouw van de ark, is het een zichtbaar evangelie.
Bron:Overige bronnen.
Het witte paard
Het
geslachte
Lam
ontmaskert
ieder
mens.
 

 

Het rossige paard brengt onderscheid tussen ware gelovigen en de onbekeerde christenen aan het licht
Bron: www.bibleexplained.com
Het rossige paard
Rode
paard
brengt
tweedracht
 

 

De tien geboden leert de mens God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.om Jezus als losprijs gekruisigd moest worden.
© R.H. Keegstra
De Wet
Boog
teken
overwinning
Jezus

 

 

Het monument Geloofstwisten bepaald het christelijk Europa bij zijn verleden en heden.
© R.H. Keegstra
Yad Vashem;
vastgenagelde mensen.

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024