Hoofdstuk 19
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Angst door klimaatverandering

Openbaring 8:1-13.

 

“Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de  bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen”! Openbaring 8:13.

 

Bij de laatste twee gezichten zijn getuigen verzegeld, die Israël en de Kerk door de bazuinen verzekeren van de waarheid van Gods Woord en de weg tot het heil. Dit is nodig omdat door twijfel aan Gods almacht, zonder getuigen niemand Gods hand in de bazuinen zal zien. Hoe groot de twijfel dan op aarde is over God en zijn woord, leert de stilte in de hemel. De stilte dient om de overgang naar klimaatverandering des te scherper te doen opmerken:

“En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven”.

Pas nadat een andere engel altaar vuur met veel wierook op de aarde heeft geworpen, wordt de stilte doorbroken. Het vuur met reukwerk, dat bestemd is voor de gebeden van de heiligen, brengt echter donder voort, lichtflitsen en beving van de aarde, wat duidt op natuurgeweld. Maar behalve natuurgeweld horen de engelen ook menselijke stemmen. Het altaar vuur brengt dus verschillende reacties teweeg. Daar het altaar vuur met reukwerk een bewijs is dat de bazuinen bedoeld zijn om te redden, geven van alle reacties de menselijke stemmen de engelen de nodige vrijmoedigheid om te bazuinen:

“ En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven voor de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar, en wierp het op de aarde; en er kwamen donderslagen en bliksemstralen en aardbeving en stemmen. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen”.

De aarzeling van de engelen bevestigt de noodzaak van verzegelde getuigen in de eindtijd. Doch omdat getuigen betekent dat de waarheid van Gods beloften wordt bewezen door de uitkomst van profetieën, moeten de bazuinen ook voorzegd zijn. Dat wil zeggen, de bazuinen kunnen pas door de uitkomst van Schriftwoorden worden aangewezen en toegepast.
Welnu, van de eerste vier bazuinen is alleen de vierde over de zon in de Schrift voorzegd. De apostel Petrus heeft op Pinksteren de woorden van de profeet Joël herhaald, dat de zon en de maan verduisterd zullen worden, kort voordat de dag des Heren komt.
Ook Jezus heeft in zijn rede over de laatste dingen gezegd dat de zon verduisterd zal worden. Alle drie evangelisten hebben Jezus woorden over de verduistering van de zon opgetekend, als één van de laatste tekenen vóór de dag des oordeels.

Doch de zon produceert behalve zichtbaar licht, ook onzichtbare energie. Juist de dreiging van onzichtbare energie heeft het onderzoek van de zon de laatste jaren veranderd van nieuwsgierigheid in bittere noodzaak. Het gevaar van de zon komt van zonnewinden, die volgens recent onderzoek ontstaan door de enorme krachten van magnetische velden in de Corona boven de fotosfeer van de zon, Coronale Massa Ejecties (CME). De zonnewinden variëren tot snelheden van 800 km/seconde en deze winden reiken soms tot 18 miljard km voorbij de aarde. Het zwaartepunt van een CME die gepaard gaat met zonnevlekken, is in de eerste helft van een zonnecyclus die 11,1 jaar duurt. Hoe gevaarlijk een CME is voor onze gedigitaliseerde wereld bleek achteraf na 1 september 1859. Op die dag sloegen in de noordelijk helft van de aarde tot aan Florida de telegrafen op tilt of in brand. Dat gebeurde enkele uren nadat onderzoekers enorme zonnevlekken en zonnevlammen hadden waargenomen. De onzichtbare straling van de zon (ultraviolette- en röntgenstraling) maakte korte tijd accu's overbodig.

Aan gevaarlijke zonnewinden gaan altijd grote zonnevlekken vooraf, die ontstaan in de tachocline van de convectiezone. Sedertdien houden de NASA en ESA de zon in de gaten. Maar tot grote verbazing van wetenschappers en in strijd met de zonneactiviteit van de laatste honderd jaar, is tijdens de 24e zonnecyclus de zonneactiviteit plotseling drastisch afgenomen. Tijdens deze zonnecyclus, die loopt van 2008 tot 2019, zijn geen zonnevlekken van enige betekenis waargenomen, noch magnetische activiteit, terwijl de zonnewind is gaan liggen. De enorme afname van de productie van de zon brengt de vierde bazuin in het vizier:

“En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks”.

Als de door de Schrift voorzegde zonsverduistering werkelijkheid is, geldt dat ook voor de andere drie bazuinen. Zodat de voorafgaande drie bazuinen heden kunnen worden toegepast. Want behalve de zon zullen de engelen zich keren tegen de aarde, de zee en de rivieren.
Welnu, sinds 1987 worden nu hier dan daar landen geteisterd door enorme branden. Na een tijd van grote droogte ontstaan door een droge en hete wind vele branden, die meestal door de bliksem worden aangestoken. Door krachtige winden verandert het vuur letterlijk in een knetterende hagelbui van vuur. Terwijl de harde wind het blussen van de branden onmogelijk maakt. Pas wanneer de wind gaat liggen, is de mens in staat de branden te blussen.

“En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en het groene gras verbrandde”.

Behalve bij het branden van de aarde zijn de engelen van de vier winden betrokken bij de tweede bazuin. Op het geluid van de tweede bazuin wordt iets als een enorme brandende berg op de zee geworpen. Daar “iets” een concrete zaak uitdrukt, zal dat “iets” de stralen van de zon zijn, wanneer deze bij windstilte de zee opwarmt tot 28° Celsius en hoger.
Uit onderzoek is gebleken dat orkanen altijd boven zee ontstaan, wanneer de temperatuur van het zeewater 28° Celsius of hoger is. De opwarming van het zeewater gebeurt door de zon bij windstil weer. Naast het opwarmen van de zee zijn de engelen van alle vier winden nodig bij het ontwikkelen van orkanen. Kortom, het zijn de engelen van de winden die schade toebrengen. Zodat de zon en de vier winden, de oorzaak zijn van de record verbrekende orkanen die o.a. Amerika troffen, zoals Mitch (1998), Charles, Frances, Iwan en Jeanne (2004)). Katrina (2005) en Sandy (2012):

“En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen”.

De orkanen, die de laatste jaren veelvuldig de aarde teisteren, zijn evenals het branden van de aarde niet het werk van de mens. Evenmin is het vergaan van een supertanker vol olie door een orkaan een natuurlijke zaak. Maar wanneer de zee door zwarte olie als bloed wordt, afkomstig van een olietanker, dan zijn de engelen van de laatste bazuinen uit het boek Openbaring bezig. Door de schade brengende winden toont God de waarheid van zijn woord en zijn beloften. Hierdoor zijn olietankers vergaan, en veranderde een olieplatform van BP de zee in bloed.

Verder blijkt uit onderzoek dat afname van de wind verwarming van de zee en tegengestelde zeestromen kan veroorzaken, zoals de Agulha, die enorme vissterfte tot gevolg heeft. Hoewel dit fenomeen de laatste tijd bekend is onder de naam “El Nino”, maakt het warme water sinds 1982 de zee van de Grote Oceaan voor de kust van Peru steeds vaker zwart. Dit zwart worden als bloed komt door zwaveldioxide, afkomstig van massale vissterfte. Olie en de warme zeestroom, de Agulha, zijn beide verantwoordelijk voor grote sterfte van schepselen in de zee, waardoor de bazuinen de waarheid van God en zijn woord bekrachtigen:

“en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in zee die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging”.

Ook het bitter worden van rivieren als alsem, is het werk van de vier engelen van de winden. Zij bewerken de klimaatverandering, waardoor er nu hier en dan daar enorme hoeveelheden regen valt, terwijl in andere regio's langdurige droogte heerst. De grote ster die als een fakkel op de rivieren en haar bronnen valt zijn evenals bij de zee de stralen van de zon.

“En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel, en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren”.

Door de zon en langdurige droogte verdrogen rivieren, waardoor de concentratie van zout toeneemt en het rivierwater bitter wordt als alsem. Dit proces van verzilting is al gebeurd bij de uitdroging van één der grootste binnenmeren, het Aralmeer in de voormalige Sovjet Unie. Het drooggevallen gedeelte van dit meer bevat grote concentraties gif en zout, die als stof door sterke winden worden meegevoerd. Hierdoor hebben vrijwel alle zwangere vrouwen in deze regio bloedarmoede en de kindersterfte is er de hoogste in de voormalige Sovjet Unie:

“En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en velen van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was”.

De uitkomst van de vierde bazuin in Gods Woord vindt reeds plaats bij de genoemde zonsverduistering. Maar volgens de NASA en ESA zal de verduistering van de zon strengere winters in Noord Europa geven, terwijl de temperatuur op Groenland en omgeving zal stijgen! Stijging van de temperatuur op Groenland komt door ultraviolette straling in de stratosfeer.
Juist en vooral de opwarming van Groenland is tegenwoordig vaak in het nieuws. Echter niet als teken van de verduistering van de zon, maar als bewijs van klimaat verandering via CO2 uitstoot door de mens!
Bovenstaande brengt aan het licht dat de stijging van de temperatuur op Groenland ten onrechte wordt gebruikt als bewijs alsof de mens het klimaat verandert, en de zeespiegel tot 2 meter zal doen stijgen!

De huidige klimaathype dat de mens de klimaatverandering bewerkt door CO2 uitstoot, is als verklaring voor het klimaat gebaseerd op de broeikashypothese van Arrhenus (1859-1927)!  En de angst die men hierbij bewust voedt, is dezelfde die Jezus verbindt met de verduistering van de zon. Want de Here heeft al voorspeld dat er bij zonsverduistering groeiende angst onder de volken zal komen, wegens het bulderen van de zee. Zie Lucas 21:26

Het valse gebruik van Groenland als bewijs van verandering van het klimaat, alsof de temperatuur stijgt door de mens via CO2, bevestigt de noodzaak dat een heel volk (Israël) als verzegelde getuigen het tegendeel bewijst. Want angst voor de toekomst mag niet gelden voor gelovigen. Iedere gelovige die deelt in de angst voor de gevolgen van klimaatverandering moet weten, dat Jezus de zonsverduistering juist heeft voorzegd, om zodoende de waarheid van God en zijn beloften te bezegelen. De verzegeling bevestigt dat de volken door verleiding op het verkeerde been worden gezet! Want Petrus zei op Pinksteren: Al wie dan de naam des Heren aanroept, zal worden gered. Met andere woorden wie blijft geloven in de almachtige Zoon en de waarheid van Gods Woord, heeft geen angst voor de toekomst. Want deze ziet Gods hand in klimaatverandering.

De verschillende reacties (stemmen) door het altaar vuur, duidt op ongeloof in klimaatverandering door God. Ondanks de verschoning van Israël!
Daarom heeft het driemaal “Wee” betrekking op mensen die bezwijmen van angst voor de komende dingen. Mensen die geloven dat de klimaatverandering mensenwerk is:

 “En ik zag en hoorde een arend vliegen, in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen”.

NAAR BOVEN

 

 

De laatste jaren brand de aarde dan hier dan daar; de schade door natuur, weer en wind bedroeg in 2003 ongeveer 56 miljard dollar.
Bron: www.imagebank.com
Een enorme bosbrand

Verduistering
Zon is
onzichtbaar
maar wel
voelbaar

Het Lam Gods en Hogepriester is de ene Naam waardoor behoud mogelijk is.
Bron: bibleexplained.com
Jezus is het licht der wereld

Bazuinen
door
profetieën
bezegeld

Door natuur, weer en wind zijn in 2003 77.000 mensen gedood; drie keer zoveel als het jaar ervoor.
Bron: overige bronnen
De 10℮ en zwaarste orkaan Tokage bij Japan

Niet de mens,
maar
God
is
 almachtig.

Ongeveer 255 miljoen mensen zijn in 2003 getroffen door droogte, hitte en aardbeving.
Helft Aralmeer is drooggevallen

In februari 2000 stierven alle vissen in de rivier de Tizla en de Donau.
Bron: Ref. Dagblad
Cyanide giframp in Tizla en Donau

 

Groenland
warmer
door
verduistering
Zon

 

De gevaarlijkste stralen in de zonnestorm, die ontstaan door enorm krachtige magnetische velden, zijn onzichtbaar evenals wanneer de storm gaat liggen.
Bron: www.imagebank.com
Een derde deel van de Zon wordt verduisterd,
een derde deel van de maan en
 een derde van de sterren

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 15-05-2023