Hoofdstuk 19
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Zonsverduistering brengt klimaatverandering

Openbaring 8:1-13.

 

“Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de  bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen”! Openbaring 8:13.

 

In het voorlaatste gezicht vermaant een engel aan boord van de opgaande zon de engelen van de vier winden geen schade toe te brengen, totdat de getuigen zijn verzegeld. Inmiddels heeft de verzegeling plaatsgevonden en krijgen de engelen die voor God staan pas na een half uur stilte elk één van de zeven bazuinen. Bazuinen waarmee de zon en de winden opdrachten krijgen schade toe te brengen aan de aarde en de zee.
Maar bazuinen dienen als waarschuwing voor een komend gevaar. En dat is zeker het geval, nu de engelen die voor God staan elk één van de zeven bazuinen krijgen. Dan is het gevaar dat Jezus als rechter komende is om te oordelen de levenden en de doden!

"En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven". 

Doch nu alle heiligen bij de laatste bazuinen worden betrokken, zijn ze vooral voor Israël en de Kerk bestemd. Want na het uitdelen van de bazuinen aan de engelen die voor God staan, brengt een engel een wierookvat vol reukwerk met de gebeden van alle heiligen voor Gods troon.  Derhalve is het werpen van het wierook met altaarvuur op aarde een teken voor Israël en de Kerk. Donder is teken van Gods toorn en de gehoorde stemmen zijn het tegendeel van gebeden. Terwijl de bliksem en beving van de aarde duiden op raketinslagen en oorlogen. De reacties die het altaarvuur op aarde aan het licht brengt, geven te kennen dat Israël en de Kerk  dan niet meer op de hemel zijn gericht, maar op het hier en nu:

 “ En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven voor de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar, en wierp het op de aarde; en er kwamen donderslagen en bliksemstralen en aardbeving en stemmen. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen”.

Na de verzegeling brengt de eerste bazuin door de zon en de winden schade aan de aarde, de bomen en het gras. Zodat de eerste bazuin verandering van het klimaat teweeg brengt. Want samen met de zon keren de engelen van de winden zich tegen de aarde, de bomen en het gras.
Welnu, sinds 1987 worden nu hier dan daar landen geteisterd door enorme branden. Na een tijd van grote droogte ontstaan door een droge en hete wind vele branden, die vaak door de bliksem worden aangestoken. Door krachtige winden verandert het vuur letterlijk in een knetterende hagelbui van vuur. Terwijl de harde wind het blussen van de branden onmogelijk maakt. Pas wanneer de wind gaat liggen, is de mens in staat deze branden te blussen.

“En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en het groene gras verbrandde”.

Evenals bij het branden van de aarde zijn de zon en de engelen van de vier winden betrokken bij de tweede bazuin. Op het geluid van de tweede bazuin wordt iets als een enorme brandende berg op de zee geworpen. Daar “iets” een concrete zaak uitdrukt, zal dat “iets” de stralen van de zon zijn, wanneer deze bij windstilte de zee opwarmt tot 28° Celsius en hoger.

Uit onderzoek is gebleken dat orkanen altijd boven zee ontstaan, wanneer de temperatuur van het zeewater 28° Celsius of hoger is. De opwarming van het zeewater gebeurt door de zon bij windstil weer. Naast het opwarmen van de zee zijn de engelen van alle vier winden nodig bij het ontwikkelen van orkanen. Kortom, het zijn de engelen van de zon en de winden die schade toebrengen. Zodat de zon en de vier winden, de oorzaak zijn van de record verbrekende orkanen die o.a. Amerika troffen, zoals Mitch (1998), Charles, Frances, Iwan en Jeanne (2004)). Katrina (2005) en Sandy (2012):

 “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen”.

De orkanen, die de laatste jaren veelvuldig de aarde teisteren, zijn evenals het branden van de aarde niet het werk van de mens. Evenmin is het vergaan van een supertanker vol olie door een orkaan een natuurlijke zaak. Maar wanneer de zee door zwarte olie als bloed wordt, afkomstig van een olietanker, dan blazen de engelen die voor God staan hun bazuinen. Door de schade brengende zon en winden waarschuwt God voor zijn spoedige komst. Hierdoor zijn olietankers vergaan, en veranderde een olieplatform van BP de zee in bloed.

Verder blijkt uit onderzoek dat afname van de wind verwarming van de zee en tegengestelde zeestromen veroorzaken, zoals de Agulha, die enorme vissterfte tot gevolg heeft. Hoewel dit fenomeen de laatste tijd bekend is onder de naam “El Nino”, maakt het warme water sinds 1982 de zee van de Grote Oceaan voor de kust van Peru steeds vaker zwart. Dit zwart worden als bloed komt door zwaveldioxide, afkomstig van massale vissterfte. Olie en de warme zeestroom, de Agulha, zijn beide verantwoordelijk voor grote sterfte van schepselen in de zee, die het gevolg is van opwarming van het zeewater door de zon:

“en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in zee die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging”.

Ook het bitter worden van rivieren als alsem, is het werk van de zon en de winden. Zij bewerken de klimaatverandering, waardoor er nu hier en dan daar enorme hoeveelheden regen valt, terwijl in andere regio's langdurige droogte heerst. De grote ster die als een fakkel op de rivieren en haar bronnen valt zijn evenals bij de zee de stralen van de zon.

“En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel, en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren”.

Door de zon en langdurige droogte verdrogen rivieren, waardoor de concentratie van zout toeneemt en het rivierwater bitter wordt als alsem. Dit proces van verzilting is al gebeurd bij de uitdroging van één der grootste binnenmeren, het Aralmeer in de voormalige Sovjet Unie. Het drooggevallen gedeelte van dit meer bevat grote concentraties gif en zout, die als stof door sterke winden worden meegevoerd. Hierdoor hebben vrijwel alle zwangere vrouwen in deze regio bloedarmoede en de kindersterfte is er de hoogste in de voormalige Sovjet Unie:

 “En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en velen van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was”.

Bij de vierde bazuin verduistert de zon en de maan de dag en de nacht in beperkte mate.
Reeds is bekend dat de zon behalve zichtbaar licht, ook onzichtbare energie produceert. Het gevaar van de zon komt van zonnewinden, die volgens recent onderzoek ontstaan door de enorme krachten van magnetische velden in de Corona boven de fotosfeer van de zon, Coronale Massa Ejecties genoemd (CME). Zonnewinden kunnen snelheden van 800 km/seconde bereiken en gaan dan tot 18 miljard km voorbij de aarde. Het zwaartepunt van een CME die gepaard gaat met zonnevlekken, is in de eerste helft van een zonnecyclus, die 11,1 jaar duurt. Hoe gevaarlijk een CME van de zon voor onze gedigitaliseerde wereld is, bleek achteraf op 1 september 1859. Op die dag sloegen tot aan Florida de telegrafen op tilt of in brand. Dat gebeurde nadat enorme zonnevlekken en zonnevlammen werden waargenomen. De onzichtbare straling van de zon (ultra-violette- en röntgenstraling) maakte toen accu's overbodig. Vanaf die tijd houden de NASA en ESA de zon in de gaten.

Maar verduisteren van de zon en de maan moet in figuurlijke zin worden gelezen en toegepast. Want de apostel Johannes beschrijft 14 van de 17 maal verduistering in figuurlijke zin als teken van onheil en dood. Kortom, verduistering van de zon brengt onheil en dood.
Het onheil dat de zon door de vierde bazuin aan de aarde en de zee toebrengen, is de door Jezus voorzegde "verduistering" van de zon en de maan, die in figuurlijke zin als onheil moet worden verstaan en toegepast! Hoewel tot een derde deel beperkt, brengt de vierde bazuin door verduistering van de zon onheil en dood aan de aarde.

Met andere woorden niet de mens is verantwoordelijk voor de verandering van het klimaat, maar Jezus bewerkt het door de zon in figuurlijke zin te verduisteren tot onheil van de aarde. De woorden van Joël die de apostel Petrus op Pinksteren aanhaalde, dat de zon en de maan verduisterd worden, kondigt in figuurlijke zin de komst van onheil en dood aan als voorbode van de komst van Jezus als rechter. Op dezelfde wijze citeert Markus 13:24 Jesaja 13:10.
Verder heeft Jezus in zijn rede over de laatste dingen gezegd dat de zon verduisterd zal worden. Alle drie evangelisten citeren de woorden van Jezus over de verduistering van de zon, als één van de belangrijkste tekenen van de spoedige komst van de dag des oordeels.

En reken maar als de Here door de engelen die voor zijn troon staan, de zon tegen de aarde doet keren, dat dit door de wereld en ook de Kerk zal worden gezien en waargenomen! Derhalve moet het niet verbazen dat er d.d. 13-12-2023 in Durban de 28e conferentie was over verandering van het klimaat door opwarming van de aarde en de zeeën door de zon als gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. Daarentegen moet het verbazen dat de Kerk naar ongelovige wetenschappers luistert, in plaats van naar de woorden van Jezus over het verduisteren van de zon, daar dit in figuurlijke zin als onheil moet worden opgevat:

“En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd (onheil teweeg brengt) werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks”.

Vier bazuinen waaronder verduisteren van de zon brengt verandering van het klimaat. Maar na dezen komen er drie bazuinen die Israël en de Kerk als waarschuwing persoonlijk raken. Het driemaal wee wordt daarbij gesproken van hen, die de aarde als bezitters bewonen. Zodat de volgende bazuinen hen treffen die hun heil zoeken in het aardse en zijn begeerten.
Het driemaal wee treft hem die zijn heil en vastigheid zoekt in aardse bezittingen en niet bij Jezus Christus en Gods Woord. Dezen zullen de laatste bazuinen dan ook als weeën ervaren. Dat wil zeggen, de laatste bazuinen keren zich tegen hen van Israël en de Kerk die vertrouwen op aards goed dat men vindt in de eigen woonplaats, de woning en financiële zekerheden.

Het driemaal wee zal dus niet hen raken, die Jezus Christus als hun Here en Verlosser voor hun zonden en schuld bij God en mensen zoeken in de plaats van de wereld en haar begeren.  Daarom zal angst voor de komende weeën niet gelden voor gelovigen, wanneer machten van de hemel oftewel volken satellieten en kernwapens tegen elkaar gaan inzetten. Want Petrus zei op Pinksteren: Al wie dan de naam des Heren aanroept, zal worden gered. Want wie gelooft in de almachtige Zoon en zijn bazuinen serieus neemt, heeft geen angst voor de toekomst. Want ze zien in het veranderen van het klimaat Gods hand als waarschuwing. Voor dezen is driemaal "wee" een oproep de harten dan op te heffen naar de hemel en de werken van Jezus te zien. En vast en zeker te geloven dat de bazuinen geen mensenwerk is:

 “En ik zag en hoorde een arend vliegen, in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen”.

NAAR BOVEN

 

 

De laatste jaren brand de aarde dan hier dan daar; de schade door natuur, weer en wind bedroeg in 2003 ongeveer 56 miljard dollar.
Bron: www.imagebank.com
Een enorme bosbrand

Bazuinen
door
engelen
die voor
God
staan

 

Iwan met een verwoestende windsnelheid van 249 km/uur heeft duizenden huizen en bomen verwoest en > 100 mensenlevens gekost.
Bron: www.nooa.gov
Orkaan Iwan de verschrikkelijke

Verduistering
Zon
brengt
figuurlijk
onheil

Door natuur, weer en wind zijn in 2003 77.000 mensen gedood; drie keer zoveel als het jaar ervoor.
Bron: overige bronnen
De 10℮ en zwaarste orkaan Tokage bij Japan

Afnemende
passaat
wind
brengt
El Nino
 

Ongeveer 255 miljoen mensen zijn in 2003 getroffen door droogte, hitte en aardbeving.
Helft Aralmeer is drooggevallen

In februari 2000 stierven alle vissen in de rivier de Tizla en de Donau.
Bron: Ref. Dagblad
Cyanide giframp in Tizla en Donau

 

Drie
weeën
vóór
aanbidders
aarde
 

 

De gevaarlijkste stralen in de zonnestorm, die ontstaan door enorm krachtige magnetische velden, zijn onzichtbaar evenals wanneer de storm gaat liggen.
Bron: www.imagebank.com
Een derde deel van de Zon wordt verduisterd,
een derde deel van de maan en
 een derde van de sterren

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024