Hoofdstuk 21
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Als de sterren vallen

Openbaring 9:12-20.

 

“Want hun staarten zijn als slangen met koppen, en daarmede brengen zij schade toe”. Openbaring 9:19b.

 

Bij het openen van het vijfde zegel zagen we onder “het altaar” de geslachte zielen, die naar de tijd van Gods wraak vroegen. Hun werd toen geantwoord nog een korte tijd te wachten.

In dit gezicht geeft één stem uit de horens van hetzelfde altaar bevel vier engelen los te laten, die bij de grote rivier de Eufraat zijn gebonden. Daar een stem uit het altaar bevel geeft tot loslating van de engelen, heeft het één direct met het ander te maken. Want daar de Here, die het uur van de zesde bazuin bepaalt, het altaar bij de loslating van de engelen betrekt, brengen dezen Gods wraak over zijn tempel ten uitvoer. Hierdoor is de zesde bazuin Gods wraak over de tempel, die door de profeten Jesaja, Jeremia en Daniël is geprofeteerd, Jeremia 51:11.
Gods wraak in relatie met vier gebonden engelen betekent tevens, dat Gods altaar vier keer is geschonden. Zodat God bij elke schending van het altaar een engel bij de Eufraat heeft gebonden. De binding van engelen bij de rivier sluit aan bij de rol, waarin Jeremia de ondergang van Babel heeft beschreven, die hij met een steen in de Eufraat liet werpen.

Verder profeteren Jesaja en Jeremia dat God de Meden, dat is Iran, zal opwekken om Gods wraak over Babel, het oude rijk van Nebukadnezar, te voltrekken (Jesaja 11:15). Daarom is de eerste engel gebonden ten tijde van koning Nebukadnezar van Babel, nadat hij de tempel van Salomo te Jeruzalem heeft verwoest en verbrand.
De tweede engel is gebonden bij de Eufraat tijdens de regering van de Seleucidische koning Antiochus de IV, toen deze de tweede tempel ontheiligde. De Griek Antiochus offerde in 167 voor Christus in de tempel een varken, die gewijd was aan de Griekse afgod Zeus.
Het binden van de derde engel vond plaats, toen Titus, de latere keizer van het Romeinse rijk, de tweede tempel verbrandde in 70 na Christus.
En daar de tempeldienst een schaduw van het Lam Gods is, is het bouwen van een moskee op de plaats van de tempel met het opschrift “God heeft geen zoon”, de vierde schending. Daarom is de vierde engel gebonden, toen Arabische moslims in 691 na Christus een moskee bouwden op het tempeldomein, die de komst van Gods Zoon in het vlees ontkennen.
Kortom, bij Gods wraak tijdens de zesde bazuin zijn alle vier rijken uit Daniël 2 betrokken:

“En de zesde zegel blies de bazuin, en ik hoorde één stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had. laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn”.

De tempelcultus met het brandende altaar is een schaduw van het geslachte Lam wegens Gods toorn over de zonde. Tegelijk wijst het Lam Gods op Gods grote barmhartigheid voor hen, die met een waar geloof vertrouwt op het verzoenende bloed van Gods Zoon, Jezus Christus.
Wie dan ook de tempel schendt, die schendt het geslachte Lam als teken van Gods toorn over de zonde en tegelijk het Lam Gods als de Redder der wereld. Daarom dient de laatste oorlog tegen de volken die de tempel hebben geschonden, om Gods toorn over de zonde wereldwijd bekend te maken. Maar let wel, Gods wraak die een straf is voor het nageslacht van de tempelrovers, is tegelijk de allerlaatste oproep tot geloof in Jezus, de enige weg tot behoud.

Doch als de gebonden engelen worden losgelaten, zijn ze gereed een derde van de mensen te doden. Gereed zijn (perfectum) betekent dat deze engelen de laatste wereldoorlog dan reeds hebben voorbereid, zodat de volken de laatste oorlog kunnen zien aankomen.
Daar volgens Openbaring 15:12 het droogvallen van de Eufraat de aanleiding zal zijn tot de laatste oorlog, is de vraag welk land hiervoor verantwoordelijk zal zijn van groot belang. Letterlijk vertaald staat er dat de vier engelen aan het hoofd van de grote rivier zijn gebonden. Zowel de woorden “aan het hoofd van” als “de grote rivier” duiden beide op het land Turkije. Want daar elke rivier bij de bronnen het grootst is, zal de laatste oorlog in het Midden Oosten door toedoen van Turkije exploderen.

Doordat Turkije in januari 1990 de Eufraat een maand lang heeft drooggelegd, zal de komende opdroging van de rivier mensenwerk zijn, terwijl het door Gods engelen wordt geleid. Want de Here bepaald het uur, de dag, de maand en het jaar van de zesde bazuin én de loslating van de vier gebonden engelen, en daarmee het begin en het einde van de oorlog:

“En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar gereed waren (RHK), werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden”.

Ook wordt het wapentuig onthuld, dat door beide partijen in de laatste oorlog wordt ingezet. Eén derde deel van de mensheid zal gedood worden, door vuur, rook en zwavel. Hoewel de zesde bazuin drie dodelijke wapens noemt, komen alle drie uit hetzelfde wapen, uit paarden. De drie manieren waarmee door een atoomsplitsing doden vallen: vuur, zon verduisterende rook met dodelijke windkracht en dodelijke straling, komen overeen met de drie genoemde dodelijke wapens. Want één kernwapen doodt zowel door vuur, rook (windkracht) als straling (fall-out). De beschreven paarden en ruiters tijdens de zesde bazuin duiden daarom op de drie dodelijke gevolgen van kernwapens.
Bij de eerste atoombom op Hiroshima zijn 50%, dat is de helft, gedood door een gigantische vuurhitte; 35% werden gedood door instortende gebouwen als gevolg van een reusachtige luchtdruk. Terwijl ten slotte 15% de dood vonden door de straling van radioactiviteit.

Ook vormen de paarden en ruiters tijdens de zesde bazuin een eenheid, als bij atoomraketten. Die eenheid blijkt daar hun harnassen als wapens gelijk zijn aan bereden paarden. Daar hier nadrukkelijk over “bereden paarden” wordt gesproken met koppen als leeuwenkoppen, gaat het niet om atoombommen, maar om raketten met atoomkoppen. Want het dodelijke gevaar zit in hun hoofden. En daar hun hoofd gelijk is aan een leeuwenkop, zijn hun koppen gelijk aan de atoomkoppen op raketten.

“En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die er op gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen”.

Kortom, de tienduizend tienduizendtallen duiden op de dodelijke kracht van kernraketten. En daar de tienduizend tienduizendtallen met de factor twee wordt vermenigvuldigd, zullen beide oorlogvoerende partijen kernraketten bij deze oorlog inzetten.
Wegens de komst van antiraketsystemen (Iron Dome) worden partijen gedwongen een serie raketten tegelijkertijd te lanceren, wat het groot aantal doden bij de zesde bazuin verklaart. Daarom moeten beide partijen dan ook over een veelvoud van kernraketten beschikken:

“En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tien duizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal”.

Verder maakt dit gezicht over de macht van paarden onderscheid tussen hun monden en hun staarten. Dat is te begrijpen, als men bedenkt dat de macht die paarden van nature bezitten, pas effectief wordt als ze worden aangestuurd. En daar paarden altijd achter hun hoofden worden aangestuurd, duiden de staarten van de paarden op de aansturing door mensen.  Maar de staarten zijn hier gelijk aan slangen met koppen, en dat duidt op aansturing met een duivelse reden. Want in Openbaring 12:3 is een slang de duivel, zodat de slangen met koppen een “duivelse reden” aanduidt. Daarom is niet het bezit van paarden of kernwapens onrecht, maar “de reden” van de aansturing van de paarden bepaalt of ze onrecht begaan of niet. Met andere woorden: niet het grote aantal doden is het probleem tijdens de zesde bazuin, maar de reden of opzet waarom bij de laatste oorlog kernwapens worden ingezet:

“Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen en daarmee brengen zij schade toe”.

Wat de reden tot het inzetten van kernwapens tijdens de zesde bazuin zal zijn, wordt onthuld. Want omdat ze zich ondanks de gevolgen van de oorlog niet bekeren, zijn hun werken voor de oorlog gelijk als erna. Want zoals volken voor de oorlog van de zesde bazuin buigen voor de duivel door hun democratie en groei-economie, zo doen ze ook nog na de oorlog. En hun buigen voor de duivel én de afgoden van goud, zilver, koper, ijzer en hout, is bij toepassing op onze wereld, gelijk aan het aanbidden van een democratie als afgod. En dezelfde afgod, de democratie met een groei-economie zal straks de voornaamste reden zijn, waarom volken een kernoorlog zullen riskeren en ontketenen. Kortom, de voornaamste reden waarom Westerse volken in de laatste oorlog kernwapens zullen inzetten, is puur en alleen om hun democratie en groei-economie veilig te stellen. Nota bene wat nu openlijk door de VS van Amerika met “Amerika eerst” wordt nagestreefd, zal in de toekomst de belangrijkste reden zijn tot de inzet van kernwapens! Doch de Satan zal alles in het werk zetten om te verhinderen dat gelovigen kunnen waarnemen, dat de volken zich voorbereiden tot de uitvoering van de zesde bazuin:

“En wie van de mensen over gebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan”.

Doch zodra atoomsplitsing de zon zwart maakt als een haren zak, als bij de atoombom in 1945 op Hiroshima, en de maan als bloed, wordt ook de profetie van Joël werkelijkheid. De profeet Joël heeft behalve genoemde tekenen gezegd, dat allen die dan de naam des Heren aanroepen, behouden zullen worden. Dat wil zeggen, de uitkomst van de profetie van Joël gebeurt niet half maar volledig, zodat de “opname van de gelovigen” dan werkelijkheid wordt. Want de achtergelaten volken zijn onbekeerde mensen, zodat “de opname” dan net is gebeurt.

Daar alle vier door Daniél 2 genoemde wereldrijken bij de laatste kernoorlog betrokken zijn, wordt ook hun voorspelde gelijktijdige ondergang tijdens de zesde bazuin werkelijkheid. Evenals de Here in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft met alles wat daarin is, evenzo bewerkt Hij tijdens de zesde bazuin de eeuwige scheiding tussen volken:
Of men behoren zal bij de grote schare die opgenomen zal worden, hangt geheel en al af van een waar geloof in God en zijn woord én de toepassing daarvan tijdens de zesde bazuin. Met andere woorden het gaat bij de komst van de zesde bazuin op het scherpst van de snee.
Of men vlucht bij de komst van atoomraketten vol doodsangst in de rotsen en kelders, waarbij onbekeerde mensen bij het zien van Jezus de bergen aanroepen hen te verbergen voor Gods toorn en de toorn van het Lam.
Of men verheft bij de dreiging tijdens de laatste kernoorlog het hoofd en het hart op naar de hemel, en roept met een waar geloof de naam van de Here aan om opname in zijn Koninkrijk.

“en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen”.

Dit gezicht komt snel dichterbij, nu vele volken rondom de Eufraat al jarenlang met elkaar in oorlog zijn. Vooral nu de VS er alles aangelegen is, zijn groei-economie veilig te stellen (Amerika eerst). Doch door de afhankelijkheid van olie en gas zijn zowel de Westerse als Oosterse volken voor hun economische groei vooral op het Midden Oosten aangewezen.
Ook is het veelzeggend dat Iran zijn raketten tegenwoordig namen van sterren geeft. Vooral omdat God de Meden, dat is Iran, zal opwekken om zijn wraak aan Babel te voltrekken. In verband met de zesde bazuin is daarom de vraag actueel of Iran, nu al de grootste militaire macht in het Midden Oosten, nog veel tijd nodig heeft om kernraketten te produceren.

 “Want hun staarten zijn als slangen, met koppen en daarmee brengen zij schade toe”.

NAAR BOVEN

 

 

Met het schenden van het altaar wordt Gods toorn en Christus geschonden, waar het een afschaduwing van is
Bron: het geheim van de offers
Het brandende altaar

Het
Altaar
en de
Eufraat


 

 

Hoewel bij deze catastrofe van vuur een derde van de mensen de dood vinden is deze niet de laatste.
Bron: www.imagebank.com
Splitsing nucleaire raket >>hitte en branden.

Bereden
paarden
zijn
kernraketten

 

De sterren die van de hemel zullen vallen, zijn in werkelijkheid atoomraketten.
Bron: www.imagebank.com
Nucleaire raket >>luchtdruk en dood

Groei economie
als
afgod.

 

Door het herkennen van de zesde bazuin zullen ware gelovigen de naam des Heren aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Nucleaire raket >>dodelijke Fall-out

Hoofd
en hart
naar
boven
maakt
het verschil.
 

 

Bij de zesde zegel zegeviert Jezus Christus door de opname van de gelovigen.
Bron: www.bibleexplained.com
Dit is Gods wraak over schending Christus

 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024