Hoofdstuk 17
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Gods engelen veranderen het klimaat

Openbaring 7:1-9.

 

ďBrengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofden verzegeld hebbenĒ. Openbaring 7:3.

 

Na deze dingen, dat wil zeggen na de onthulling dat het zesde zegel wordt uitgesteld, ziet Johannes de engelen van de winden gereed om de aarde, de zee en de bomen te beschadigen. Maar toen de engelen van de winden schade wilden toebrengen, kregen ze een krachtig bevel van de engel aan boord van de opgaande zon om te wachten. De engel aan boord van de opgaande zon betekent dat de zon samenwerkt met de engelen van de winden. Het is bekend dat alleen door samenwerking van de zon en het vasthouden van de vier winden er vernietigende orkanen kunnen ontstaan. Want alvorens de engelen van de winden een orkaan kunnen produceren, moet de zon het zeewater tot minimaal 28į Celsius opwarmen.  De gegeven opdracht aan de zon en de engelen van de winden schade toe te brengen aan de aarde en de zee en de bomen, geeft te kennen dat de zon en de winden zich in de laatste fase tegen de aarde en de zee zal keren en het klimaat veranderen.

Dat het nodig is vůůr de beschadiging door de zon en de vier winden getuigen te verzegelen, geeft aan dat men zonder getuigen verandering van het klimaat niet ziet als Gods werken. Derhalve moeten de engelen wachten met de verandering van het klimaat, totdat de slaven van de stammen van IsraŽl op hun voorhoofd zijn verzegeld met het zegel van de levende God. Gods slaven herinnert aan de uittocht uit Egypte, zodat de slaven de stammen van IsraŽl zijn. De verzegeling van de stammen van IsraŽl dient als teken voor de volken, dat schade aan de aarde en de zee en de bomen door klimaat verandering niet door de mens komt, maar door de zon en Gods engelen van de winden. De Joden die bijna 2000 jaar over de wereld zijn verstrooid, kunnen alleen een teken van Gods hand in de verandering van het klimaat zijn, als ze als volk in het beloofde land wonen.
De verzegeling begint met de stam van Juda en is pas afgerond als de stam van Benjamin samen met hun stad Jeruzalem is verzegeld. Verzegelen dient niet alleen als bewijs van eigendom, maar ook als teken van bescherming. Want verzegelen betekent juridisch beschermen tegen vervreemding of beschadiging.

En Gods bescherming kan iedereen zien, vanaf het ogenblik dat de eerste stammen van IsraŽl op hun voorhoofd worden verzegeld. Want reeds bij de verzegeling van de eerste stammen biedt God zijn bescherming, wanneer deze stammen in hun bestaan worden bedreigd. Want nu de te verzegelen stammen alle twaalf bij name worden genoemd, gebeurt de verzegeling in de tijd niet tegelijk, maar in de genoemde volgorde.
Toen in 1948 de VN een stemming onder de volken hield over erkenning van IsraŽl als Joodse staat en de meerderheid voor stemde, vielen mohammedaanse buurlanden hen meteen aan. Doch de hele wereld was getuige, hoe het kleine Joodse volkje in diverse oorlogen de machtige Arabische buurlanden wist te overwinnen. In die overwinningen van IsraŽl kon of moest iedereen Gods beschermende hand erkennen.

Echter ondanks de verzegeling en overwonnen oorlogen moesten de engelen van de winden wachten, totdat ook de stam Benjamin is verzegeld. Dat geldt in het bijzonder voor de stad Jeruzalem, die volgens Jozua 18:28 en Richteren 1:28 door het lot aan de stam Benjamin is toegewezen. Want ofschoon de Joden door de erkenning van de VN al vanaf 1948 over de staat IsraŽl regeren, geldt dat niet voor de stad Jeruzalem van de stam Benjamin. De verzegeling is afgerond als IsraŽl over Jeruzalem regeert. Derhalve geeft de verzegeling van de stam Benjamin de tijd aan, wanneer de engelen met hun schadewerk kunnen beginnen.
Dat begon in mei 1980 toen de stad Jeruzalem door middel van een wet door de Knesset (IsraŽlische parlement) geannexeerd werd tot de eeuwige ongedeelde hoofdstad van IsraŽl. De annexatie van Jeruzalem, die aan de stam van Benjamin is toegewezen, is het teken dat alle stammen zijn verzegeld. Het jaar 1980 is de tijd toen de zon en de engelen van de winden zijn begonnen, door verandering van het klimaat, schade aan de aarde en de zee toe te brengen.

De eerste wereldwijde klimaatconferentie pas nŠ 1980 bevestigt dat de engelen winden na het herstel van de regeermacht over Jeruzalem zijn begonnen. Het optreden van de zon en Gods engelen zijn volgens dit Gods Woord de oorzaak waarom er sedert 1980 sprake is van verandering van het klimaat door stijging van de temperatuur en een sterke toename van orkanen tot en met El Nino's.
Terwijl de hele wereld de oorzaak van de verandering van het klimaat zoekt bij de mens, geeft de levende God in dit gezicht met het jaartal te kennen, wanneer Gods engelen van de winden zijn begonnen de aarde en de zee te beschadigen door verandering van het klimaat! Kortom, niet de mens, maar de levende God verandert het klimaat als teken van zijn komst. En onderzoek leert dat de zon en de vier winden verantwoordelijk zijn voor de record verbrekende orkanen van de laatste tijd, waaronder de orkaan Mitch in 1998, Charles, Frances, Iwan en Jeanne in 2004, Katrina in 2005 en de superstorm Sandy in 2012. Deze orkanen ontstonden boven de Atlantische Oceaan voor de kust van West-Afrika bij windstil weer, toen het zeewater 28į Celsius of hoger was.

ďNa deze gebeurtenis zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.
En ik zag een andere engel opkomen van de opgaande zon, hebbende een zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen van IsraŽlĒ.

Echter de zonen van Dan en EfraÔm ontbreken in de stammenreeks! Dan is de enige stam in IsraŽl die zijn erfdeel, dat door de Here was toebedeeld, heeft verlaten. Ook maakte Dan zich in het noorden schuldig aan beeldendienst en afgoderij.
En EfraÔm heeft onder leiding van de Efraimitische koning Jerobeam de tien stammen verleid tot een scheuring van het Rijk en afgoderij door God te aanbidden door kalveren in Bethel en Dan. Hoewel koning Jerobeam wist dat de scheuring van het rijk gebeurde door de afgodendienst van Salomo, maakte hij een tempel met afgodsbeelden in Bethel en Dan.
Het ontbreken van genoemde stammen is een enorme waarschuwing van God om niet als dezen de mens te eren in plaats van de levende God bij de verandering van het klimaat!

De verzegeling van de stammen van IsraŽl in opdracht van de levende God, betekent dat IsraŽl als land verschoond zal blijven van de plagen, die tot verandering van het klimaat leidt. Die verschoning onderstreept dat het  met de verzegeling vůůr de verandering van het klimaat door de engelen van de winden en de zon echt om de stammen van IsraŽl gaat. God verzegelt IsraŽl om de wereld te overtuigen dat verandering van het klimaat niet door de mens komt, maar door de levende God, die de zon en engelen van de winden aanstuurt:

 ďUit den stam Juda twaalf duizend verzegelden. uit de stam Ruben twaalf duizend, uit de stam Gad twaalf duizend, uit den stam Aser twaalf duizend, uit de stam Naftali twaalf duizend, uit de stam Manasse twaalf duizend, uit de stam Simeon twaalf duizend, uit de stam Levi twaalf duizend, uit de stam Issaschar twaalf duizend uit de stam Zebulon twaalf duizend, uit de stam Jozef twaalf duizend, uit de stam Benjamin twaalf duizend verzegeldenĒ.

Dat God zijn slaven aan het voorhoofd verzegelt, betekent dat Hij door verandering van het klimaat de mensheid tot en met een jaartal waarschuwt voor zijn hand daarin. Door de verzegeling van IsraŽl verschoont de Here dit land van de laatste plagen, zodat Gods hand in de klimaatverandering aan het licht komt! Door de verschoning van IsraŽl hoort de Kerk en de wereld hetzelfde als bij de plagen in Egypte. Zoals IsraŽl eertijds in Egypte vanaf de vierde plaag verschoont werd, zo wordt IsraŽl tegenwoordig van de vierde schaal over de verandering van het klimaat door zonsverduistering in Openbaring 16:8 verschoond.

Terwijl het ontbreken van de stam EfraÔm die na de scheuring afgoden aanbaden, te kennen geeft dat God iedereen die zijn hand in de klimaatverandering ontkent, niet vrijuit zal gaan. Het ontbreken van Dan en EfraÔm betekent dat ongeloof in God als de veroorzaker van de klimaatverandering bij zijn komst eeuwige gevolgen zal hebben. Ook kan de Kerk niet zonder gevolgen met de wereld verzwijgen dat de klimaatverandering door de vierde plaag komt.

Wat is gezegd over verschoning van verandering van het klimaat voor IsraŽl, is al bekend. Terwijl de wereld gelooft in klimaatverandering door de mens, is er volgens betrouwbare bronnen van deskundigen geen waarneembare klimaatverandering in IsraŽl!  Op d.d. 04-02-2020 overhandigde de politicoloog en milieudeskundige Dov Khenin een verslag aan de IsraŽlische president Reuven Rivlin, waarin deze het volgende rapporteert: Khenin zegt in zijn verslag dat er in IsraŽl ondanks klimaatverandering niet meer regen valt, hoewel de buien in IsraŽl wel intenser zijn geworden. "In de winter is de lucht meestal helder", zegt hij. "maar als de regen komt, is deze zeer extreem". Opvallend is dat er bij de presentatie van zijn rapport geen politici aanwezig waren, hoewel er in maart 2020 landelijke verkiezingen waren in IsraŽl. Geen aandacht van de politieke leiders bevestigt dat er geen waarneembare klimaatverandering in IsraŽl is. Zie het verslag van A. Muller uit Jeruzalem in het Reformatorisch Dagblad d.d. 8-02-2020.

Er is trouwens nog een wezenlijk verschil tussen het volk IsraŽl en de andere volken. Terwijl het christelijke Europa de oorzaak van klimaatverandering bij de mens zoekt, blijven de Joden in IsraŽl God bidden om regen. Want in IsraŽl voegen de Joden ieder jaar in de winter driemaal daags een gebed om vroege en late regen toe aan hun gebeden. En als de eerste regen in IsraŽl valt, is dat een hele gebeurtenis die wordt ervaren als een gebedsverhoring! Zie het tijdschrift "IsraŽl Today," februari 2020.

Dit gezicht onthult, zoals IsraŽl in de dagen van Mozes van de vierde plaag werd verschoond, verschoont de Almachtige IsraŽl nu van klimaatverandering. En zoals de plagen in Egypte voor IsraŽl en de volken tekenen waren van de God die leeft, precies eender is de verschoning van IsraŽl van de klimaatverandering een teken van Gods hand daarin!
Gods wereldkundig maken van de verschoning van IsraŽl van de vierde plaag, betekent ook dat de Here zijn werken niet laat varen die Hij met IsraŽl begon. God blijft getrouw!
Doch volgens DaniŽl 9 wordt Jeruzalem alleen nog de laatste halve jaarweek door de Joden bestuurd. Een laatste halve jaarweek betekent behalve het einde van Gods bescherming van IsraŽl, tegelijk een hemelse oproep en teken van de spoedige wederkomst van Jezus. Kortom, klimaatverandering is een alert van Jezus om de harten op te heffen en zijn werken te zien.

Hoe noodzakelijk dit gezicht is in verband met het geloof, toont het jongste klimaatverdrag d.d. 12-12-2015 te Parijs. Hoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs is, zoekt de rationeel denkende mens de oorzaak van de verandering van het klimaat bij de uitstoot van CO2.
Door de verschoning van IsraŽl is de klimaatverandering een teken van God aan alle mensen om de levende God te aanbidden, die komt om de volken te richten met gerechtigheid:

 ďBrengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofden verzegeld hebbenĒ.

NAAR BOVEN

 

 

 

Weer en wind veroorzaken behalve extreme regenbuien ook grote droogteperioden met enorme bosbranden.
Bron: www.imagebank.com
Enorme bosbranden

De zon
en Gods
engelen
brengen
klimaat
schade

 

 

Iwan met een verwoestende windsnelheid van 249 km/uur heeft duizenden huizen en bomen verwoest en > 100 mensenlevens gekost.
Bron: www.nooa.gov
Orkaan Iwan de verschrikkelijke

Verzegeling
klaar
in 1980,
sinds
Joden
Jeruzalem
regeren

 

 

De grootste verwoestingen bij orkanen komen door enorme regenval (in dit geval Ī> 500 liter per vierkante meter).
Bron: www.nooa.gov
Orkaan Jeanne Atlantische Oceaan

Niet  CO2
maar
Gods engelen
veranderen
klimaat
 

In het verleden en heden verschoont de Almachtige IsraŽl, om zijn hand in de laatste plagen wereldkundig te maken
Bron: www.imagebank.com
Wet en Evangelie

Ontbreken
Dan en
EfraÔm
is
baken

 


 

 

Ondanks de regenboog die Gods almachtige hand garandeert, zijn de laatste plagen van klimaatverandering nodig om de mens van de eindtijd te waarschuwen.
Bron: www.imagebank.com
Bij de verzegelden staat Christus centraal

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024