Hoofdstuk 17
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Geen klimaatverandering in IsraŽl

Openbaring 7:1-9.

 

ďBrengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofden verzegeld hebbenĒ. Openbaring 7:3.

 

Na deze dingen, dat wil zeggen na de onthulling dat het zesde zegel wordt uitgesteld, ziet Johannes de vier engelen van de winden bezig de aarde, de zee en de bomen te beschadigen. Want uit de oproep van een engel op de zon om te wachten, blijkt dat ze al zijn begonnen. En uit onderzoek is gebleken dat de zon en de vier winden verantwoordelijk zijn voor de record verbrekende orkanen van de laatste tijd, waaronder orkaan Mitch in 1998, Charles, Frances, Iwan en Jeanne in 2004, Katrina in 2005 en de superstorm Sandy in 2012.

Deze orkanen ontstonden boven de Atlantische Oceaan voor de kust van West-Afrika bij windstil weer, toen het zeewater 28į Celsius of hoger was. Want voordat de engelen van de winden een orkaan kunnen produceren, moet de zon het zeewater opwarmen tot minimaal 28į Celsius. Verder kan tijdens het ontstaan van een orkaan een van de vier winden op elk moment het proces door een stevige wind doen mislukken. Alleen door samenwerking van de engel van de zon en het vasthouden van de vier winden ontstaan er vernietigende orkanen.

Maar toen de engelen van de winden schade wilden toebrengen, kregen ze een krachtig bevel van de engel van de opgaande zon om te wachten. Een bevel dat behalve door de engelen van de winden ook geldt voor de engel, die het bevel gaf. Want ze moeten wachten ďtotdat wijĒ (de engel van de zon en van de winden) Gods knechten hebben verzegeld met Gods zegel!
Verzegelen betekent in juridisch opzicht beschermen tegen vervreemding of beschadiging.  In verband met dreigende beschadiging door de engel van de zon en die van de winden is verzegelen hier vrijwaren van de gevolgen van de plagen door weer en wind.

Voor het zien van Gods hand is nodig te weten welk volk God in de eindtijd zal verzegelen. Doch behalve het aantal verzegelden hoorde Johannes de namen van twaalf zonen van Jakob. Echter de volgorde van twaalf zonen of stammen is niet gerangschikt naar geboorte, maar gewijzigd en aangepast aan de laatste profetische woorden van Jakob. Vooral de bekendmaking van een gewijzigde volgorde van de stammen, roept de vraag op of de genoemde verzegeling alleen betrekking heeft op de nazaten van IsraŽl. Verder dwingt de gewijzigde stammenreeks tot de vraag of God vasthoudt aan zijn verbond met IsraŽl:

ďNa deze gebeurtenis zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgaande zon, hebbende een zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofd verzegeld hebbenĒ.

Om beide vragen te kunnen beantwoorden, moet men de reeks eerst toetsen aan de woorden van Jakob. Bij toetsing blijkt meteen dat Ruben zijn eerste plaats heeft afgestaan aan Juda.
Inmiddels is naar de woorden van Jakob de Messias reeds uit Juda voortgekomen. Jezus is geboren uit een vrouw uit de stam Juda. En Hij heeft geleden, is gekruisigd en op de derde dag opgestaan. Ook heeft Hij uit alle volken, stammen, talen en naties al een Koninkrijk van priesters gemaakt.
Verder zijn naar de woorden van Jakob, Simeon en Levi verdeeld en verstrooid onder Jakob.
Doordat de stam Simeon een erfdeel te midden van Juda kreeg, zijn zij met de tijd ťťn met Juda geworden. Terwijl de Levieten onder de stammen van IsraŽl zijn verstrooid. Daarom zijn hun tweede en derde plaats reeds ingenomen door de stammen Gad en Aser. Nu de laatste woorden van Jakob in de gegeven lijst van de twaalf stammen in praktijk zijn gebracht, bepaalt de gewijzigde volgorde elke lezer bij de werken van de levende God. Tegelijkertijd geeft de aangepaste volgorde te kennen, dat God de zonden niet ongestraft laat. Gods werken bij de aanpassing onthullen de verantwoordelijkheid van het verbondsvolk.

Ondanks een gewijzigde plaats bleven de genoemde zonen op de lijst staan. Dat geldt niet voor alle door Jakob gezegende zonen. De zonen Dan en EfraÔm zijn uit de stammenreeks verdwenen! Hun plaatsen in de stammenreeks zijn ingenomen door Manasse en Jozef.
Hoewel EfraÔm boven Manasse tot een volheid van volken zou worden, wat ook is gebeurd, ontbreekt zijn naam met die van Dan in de reeks van de twaalf stammen.
Dan is de enige stam in IsraŽl die zijn erfdeel, dat door de Here was toebedeeld, heeft verlaten. Dezen hebben in tegenstelling tot de EfraÔmieten niet de moed gehad de strijd op te nemen tegen de inwoners van Kanašn, de Amorieten. Hoewel de Amorieten hun zelfs niet toelieten de vruchtbare vlakten te bewonen, hebben de Danieten niet in geloof in de levende God voor hun erfdeel gestreden. Ook niet toen de Here in hun midden de nazireeŽr ďSimsonĒ verwekte.
Maar hoewel EfraÔm daarentegen als ťťn van de belangrijkste stammen altijd vooraan stond in de strijd tegen de vijand, ontbreekt ook zijn stam in de reeks van de zonen van IsraŽl.
Echter, Dan maakte zich reeds vroeg schuldig aan beeldendienst en afgoderij in het noorden. En EfraÔm heeft onder leiding van de Efraimitische koning Jerobeam andere stammen verleid tot afgoderij, door God te aanbidden door de beelden van twee kalveren in Bethel en Dan. Dat leek allemaal te kunnen, maar nu ontbreken Dan en EfraÔm als stammen van IsraŽl. Het ontbreken van beide stammen is daarom een ernstige waarschuwing van de levende God. Die waarschuwing geldt behalve IsraŽl ook de christenen die op de stam IsraŽl zijn en worden geŽnt:

ďEn ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen van IsraŽlĒ.

De gewijzigde volgorde van de stammenreeks en het ontbreken van Dan en EfraÔm geeft niet alleen Gods verbondstrouw aan, maar ook de grote verantwoordelijkheid van Gods volk! Hoewel koning Jerobeam wist dat de scheuring van het rijk gebeurde door de afgodendienst van Salomo, maakte hij toch een alternatieve tempel met afgodsbeelden in Bethel en Dan.

De aangepaste volgorde en de ontbrekende stammen die IsraŽls geschiedenis beschrijven, staan hier in het teken van de komst van de laatste plagen door de engelen van weer en wind. De gewijzigde volgorde van de stammen en het ontbreken van twee complete stammen geeft aan, dat IsraŽl ondanks de verzegeling zijn verantwoordelijkheid blijft behouden.
En daar van elke stam 12x10x10x10 worden verzegeld, geldt de verzegeling voor heel het volk IsraŽl. Daar kan op geen enkele wijze de Kerk als ingeŽnt bij worden ingeschaald. De verzegeling van het volk IsraŽl met de aangepaste stammenlijst, betekent dat Gods volk zich kan en zal aanpassen aan de klimaatverandering. Het gaat bij de verzegeling of verschoning van de laatste plagen daarom echt om Gods volk in IsraŽl. De verzegeling betekent ook dat de Joden dan de macht in IsraŽl bezitten. God verschoont IsraŽl van de klimaat verandering om de Kerk en de wereld te tonen, dat klimaatverandering het werk is van God, en niet van de mens:

ďUit den stam Juda twaalf duizend verzegelden. uit de stam Ruben twaalf duizend, uit de stam Gad twaalf duizend, uit den stam Aser twaalf duizend, uit de stam Naftali twaalf duizend, uit de stam Manasse twaalf duizend, uit de stam Simeon twaalf duizend, uit de stam Levi twaalf duizend, uit de stam Issaschar twaalf duizend uit de stam Zebulon twaalf duizend, uit de stam Jozef twaalf duizend, uit de stam Benjamin twaalf duizend verzegeldenĒ.

Dat God zijn knechten aan het voorhoofd verzegelt, betekent dat de God die leeft zijn hand in de klimaatverandering door de verschoning van IsraŽl wereldkundig zal maken. Door de verzegeling van IsraŽl verschoont de Here dit land van de plagen door weer en wind, zodat Gods hand in de klimaatverandering aan het licht komt! Door de verschoning van IsraŽl hoort de Kerk en de wereld hetzelfde als bij de plagen in Egypte. In Egypte werd IsraŽl eertijds verschoond van de laatste plagen, om Gods hand in de plagen wereldkundig te maken.

Het gezuiverde IsraŽl als Gods verbondsvolk is hier mťťr dan een teken van de God die leeft. Het ontbreken van de stam Dan en EfraÔm tonen de eeuwige gevolgen van elke afgoderij. Derhalve is het ontbreken van de stam Dan en EfraÔm uit de twaalf stammen een teken, dat het geloof in de mens als veroorzaker van de klimaatverandering lasteren is van Gods naam. Nu God IsraŽl verschoont, is de mens als oorzaak van de klimaatverandering uitgesloten. Het ontbreken van Dan en EfraÔm betekent dat geloven in de mens als veroorzaker van de klimaatverandering voor God hetzelfde is als het dienen van een afgod. Dus kan de Kerk niet zonder gevolgen verzwijgen dat de klimaatverandering ťťn van de laatste plagen van God is.

Wat dit gezicht zegt over verschoning (verzegeling) van het land IsraŽl, is al waarneembaar. Terwijl de wereld gelooft in klimaatverandering door de mens, is er volgens betrouwbare bronnen van deskundigen geen problematische klimaatverandering in IsraŽl!  Op d.d. 04-02-2020 overhandigde de politicoloog en milieudeskundige Dov Khenin een verslag aan de IsraŽlische president Reuven Rivlin, waarin deze het volgende rapporteert: Khenin zegt in zijn verslag dat er in IsraŽl ondanks klimaatverandering niet meer regen valt, hoewel de buien in IsraŽl wel intenser zijn geworden. ďIn de winter is de lucht meestal helderĒ, zegt hij. ďmaar als de regen komt, is deze zeer extreemĒ.
Opvallend is dat er bij de presentatie van zijn rapport geen politici aanwezig waren, hoewel er in maart 2020 landelijke verkiezingen waren in IsraŽl. Geen aandacht van de politieke leiders bevestigt dat er geen problematische klimaatverandering in IsraŽl is. Zie het verslag van A. Muller uit Jeruzalem in het Reformatorisch Dagblad d.d. 8-02-2020.

Er is trouwens nog een wezenlijk verschil tussen het volk IsraŽl en de andere volken. Terwijl het christelijke Europa de oorzaak van klimaatverandering bij de mens zoekt, blijven de orthodoxe Joden in IsraŽl God bidden om regen. Want in IsraŽl voegen de Joden ieder jaar in de winter driemaal daags een gebed om regen toe aan hun gangbare gebeden. En als de eerste regen in IsraŽl valt, is dat een hele gebeurtenis en wordt dat ook echt ervaren als een gebedsverhoring! Zie het tijdschrift ďIsraŽl Today,Ē februari 2020. Dit gezicht onthult, zoals IsraŽl in de dagen van Mozes werd verschoond van de laatste plagen, verschoont de Almachtige in onze tijd IsraŽl van de plagen door weer en wind. En zoals de plagen in Egypte voor IsraŽl en de volken tekenen waren van de God die leeft, precies eender is de verschoning van IsraŽl van de klimaatverandering een teken van Gods Almachtige hand!

Gods wereldkundig maken van de verschoning van IsraŽl van de laatste plagen, betekent bovenal dat de Here zijn verbond met IsraŽl niet heeft verbroken. God blijft getrouw! Ook mogen gelovigen niet twijfelen aan Gods werken, nu engelen het klimaat veranderen. Tegenover de rationele mens stelt de levende God de verschoning van het land IsraŽl. Hoe belangrijk dit gezicht is in verband met het geloof, toont het jongste klimaatverdrag d.d. 12-12-2015 te Parijs. Hoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs is, zoekt de rationeel denkende mens de oorzaak van de verandering van het klimaat bij de uitstoot van CO2. De uitstoot van CO2 wordt zonder ťťn bewijs geloofd, terwijl de Bijbel door de uitkomst van de aloude woorden van Jakob zichzelf bewijst als betrouwbaar, waarachtig en rechtvaardig. Dat geldt in het bijzonder door de komst van de beloofde Messias uit de stam van Juda.

Door de verschoning van IsraŽl is de klimaatverandering een teken van God aan alle mensen om de levende God te verwachten, die komt om de volken te richten met gerechtigheid:

ďBrengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofden verzegeld hebbenĒ.

NAAR BOVEN

 

 

 

Weer en wind veroorzaken behalve extreme regenbuien ook grote droogteperioden met enorme bosbranden.
Bron: www.imagebank.com
Enorme bosbranden

De laatste
plagen
veranderen
het klimaat

 

Iwan met een verwoestende windsnelheid van 249 km/uur heeft duizenden huizen en bomen verwoest en > 100 mensenlevens gekost.
Bron: www.nooa.gov
Orkaan Iwan de verschrikkelijke

Verzegelen
betekent
verschoning
 

 

De grootste verwoestingen bij orkanen komen door enorme regenval (in dit geval Ī> 500 liter per vierkante meter).
Bron: www.nooa.gov
Orkaan Jeanne Atlantische Oceaan

IsraŽls
verschoning
maakt
Gods hand
zichtbaar

In het verleden en heden verschoont de Almachtige IsraŽl, om zijn hand in de laatste plagen wereldkundig te maken
Bron: www.imagebank.com
Wet en Evangelie

Ontbreken
Dan en
EfraÔm
toont
geloof is
navolging

 

Ondanks de regenboog die Gods almachtige hand garandeert, zijn de laatste plagen van klimaatverandering nodig om de mens van de eindtijd te waarschuwen.
Bron: www.imagebank.com
Bij de verzegelden staat Christus centraal

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 28-09-2023