Hoofdstuk 16
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Jezus komt tijdens een kernoorlog

Openbaring 6:11 t/m17.

 

“Want de grote dag van hun toorn is gekomen  en wie kan bestaan”?. Openbaring 6:17b.

 

Bij de opening van het zesde zegel wordt de catastrofe getoond, die Jezus heeft voorzegd en door drie evangelisten zijn beschreven. En daar Jezus de tijd van het zesde zegel een korte tijd uitstelt, gebeurt deze catastrofe pas na de bazuinen van het zevende zegel.

De waarneming van Johannes over de zesde zegel komt overeen met de verschijnselen van de eerste atoombom, die op 6 augustus 1945 boven Hiroshima tot ontploffing werd gebracht. Door de kernsplitsing ontstond er een gigantische luchtbeweging die huizen en gebouwen als lucifersdoosjes wegblies. Na de lichtflits raasde een gigantische hittegolf over de stad van meer dan 10.000° Celsius. Terwijl de hemel toen door een paddenstoel- vormige wolk als een boekrol werd opgerold.
Na de atoomaanval op Hiroshima rapporteerden ooggetuigen, hoe een enorme wolk dagenlang de zon zwart maakte, en het vuur ‘s nachts de maan rood als bloed kleurde.

Bij de zesde zegel is geen sprake van één maar van een serie atoomraketten, die als vijgen van een vijgenboom door hun kracht elke berg en eiland van hun plaats zullen bewegen. Johannes zag dus geen heldere hemel, maar lichtflitsen die als sterren uit de hemel vielen:

“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote (aard) beving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren vielen uit de hemel op aarde, gelijk als vijgen van een vijgenboom geworpen wordt, die door een zware wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats bewogen”, RHK.

De machten van de hemel die zullen wankelen, zoals Jezus ze noemde, zijn de machthebbers, die het luchtruim beheersen met vliegtuigen, raketten en antiraketsystemen. Het wankelen van de machten van de hemel betekent daarom dat het de machthebbers uit de hand loopt.

Het is bekend dat de Verenigde Staten van Amerika een geheime schuilplaats in de rotsen van de bergen heeft voor de President, de Regering en de Senaat, voor het geval een aanval met atoomwapens dreigt.
De waarneming van Johannes dat de koningen als eersten zich verschuilen in de holen en rotsen, wijst daarom ongetwijfeld op een oorlog met atoomraketten. Vooral nu behalve koningen, rijken en groten, ook alle slaven en vrijen zich verschuilen in holen en rotsen. Genoemde verschijnselen en het schuilen van de hele mensheid in holen en rotsen met de koningen voorop, geeft aan dat de catastrofe van de zesde zegel een kernoorlog is die men ziet aankomen:

“En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en rotsen der bergen”.

Maar dan verandert dit gezicht plotseling van toon en inhoud! In plaats van atoomraketten verschijnt Jezus plotseling op de wolken in al zijn heerlijkheid en macht. Het is de plotselinge verschijning van Jezus die een enorme gemoedsverandering teweeg brengt bij de volken. Bij het zien van Jezus roepen al die mensen met de koningen voorop tot de rotsen en bergen. Allen roepen voortdurend tot de rotsen waarin ze schuilen tegen atoomraketten, om hen te verpletteren en te verbergen. Nota bene de rotsen die hen moeten beschutten tegen de aanvallen van kernwapens, roepen ze dan aan om hen te verpletteren en te verbergen.
Wie aan hun gemoedsverandering twijfelt, luistere naar hun eigen woorden. Uit hun woorden blijkt dat ze oog in oog staan met de almachtige Zoon van God, de Here. Het is de plotselinge verschijning van Jezus op de wolken met grote macht en heerlijkheid, die de ongekende gemoedsverandering teweegbrengt.

De plotselinge verandering van de hele mensheid door de verschijning van Jezus geeft te kennen dat Gods Zoon tijdens een kernoorlog terug komt. Eerst bij zijn verschijning op de wolken komt de enorme betekenis aan het licht van de woorden, die alle drie evangelisten hebben opgetekend uit de mond des Heren: “Dan zal de Zoon des mensen verschijnen op de wolken met grote macht en heerlijkheid.” Het zien van de grote macht en heerlijkheid van Gods Zoon maakt al die mensen bereid eeuwige eenzaamheid onder de rotsen te verkiezen boven het zien van Jezus. De verschijning van Jezus blijkt zo immens groot te zijn, zodat de dreiging van kernraketten hierbij in het niet vallen. Sterker nog, wat geen kernraket vermag, bewerkt de verschijning van Jezus. Wat dan gebeurt aan verandering van het gemoed is met geen pen te beschrijven. Van hoog tot laag vraagt men de rotsen hen te verpletteren en te verbergen voor Jezus en zijn toorn:

“En zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op den troon, en voor den toorn van het Lam; Want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie zal bestaan”.

Daar echter iedereen met de koningen voorop “en wie kan bestaan” roept, is er meer gebeurd, ook al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. Want Jezus heeft in verband met deze catastrofe duidelijk gezegd: “Al wie dan de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Dat heeft ook de apostel Petrus op Pinksteren gezegd, met de woorden van de profeet Joël.
Daarom moet de vraag waar de gelovigen zijn gebleven, niet over het hoofd worden gezien! Aangezien allen dan van hoog tot laag in de ban zijn van de toorn van het Lam, horen we de ongelovigen met geen woord over de opname van de gelovigen.

Bij de zesde zegel gebeurt, wat Jezus zei over de scheiding van de schapen en de bokken. De zesde zegel is de toepassing van Gods wraak over de tempel aan de volken in het Midden-Oosten. En tijdens de wraak vindt ook de opname plaats. Dat wil zeggen de opname van de gelovigen gebeurt tijdens een kernoorlog, waar alle volken bij betrokken zijn. Daarom brengt dit gezicht aan het licht welke immense gevolgen de verschijning van Jezus zal hebben voor ongelovigen. Wanneer twee op bed liggen en één achterblijft, twee op het veld bezig zijn en één achtergelaten wordt en hetzelfde met twee vrouwen in de keuken gebeurt. De “opname” brengt op aarde scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. Al die plotselinge lege plaatsen in treinen, vliegtuigen, auto’s, op de werkvloer en thuis overtuigen de achterblijvers door de verschijning van Jezus bij de waarheid van de hel.

“Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden”. Mattheus 24:40v.

Doordat de achterblijvers geen acht hebben geslagen op Jezus en zijn werken, worden zij met radeloze angst overvallen wanneer de Opgestane op de wolken verschijnt als de Eeuwige. Hun reactie bij de verschijning van Jezus toont niet alleen de eeuwige betekenis van het heil in Christus, maar ook de kerken die het eerlijke verhaal over het paradijs verzwijgen. Kerken die verzwijgen hoe de Schepper de hemel en aarde met alles wat er op is uit het niets heeft geschapen, zoals ook de wet zegt in Exodus 20. Die verzwijgen hoe God de eerste mensen, Adam en Eva geboden heeft Hem lief te hebben, en te doen wat Hij heeft gezegd. Dan zouden ze eeuwig leven verkrijgen in de hemel.

Die verzwijgen hoe Adam en Eva hun Schepper en God de rug toekeerden en de verboden vrucht aten, waaraan God de eeuwige doodstraf had verbonden. Die verzwijgen hoe God hen daarna heeft opgezocht en een uitweg in de kruisdood van Gods Zoon heeft gegeven. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet gelooft in de naam van de eniggeboren Zoon van God” Johannes 3: 16, 17 en 18. Wanneer iemand de Bijbel een vreselijk boek noemt wegens geweldteksten, zoals deze catastrofe, gaat voorbij aan de ontzettende gevolgen van de zonde van Adam en Eva!

De ongekende reactie door de verschijning van Jezus bevestigt echter dat God niet laat varen de werken van zijn handen. Dat geldt zowel de opname in de hemel als de hellestraffen. Bij de wederkomst van Jezus is het geen vraag meer wat zwaarder moet wegen, verderf van ziel en lichaam of tijdelijk lijfsbehoud. Maar dan is het voor eeuwig te laat!
Door hun ongekende gemoedsverandering bij de verschijning van Jezus, wordt tevens openbaar dat het zijn goedheid en geduld is, waarom Hij de zesde zegel korte tijd uitstelt.
Eveneens is het Gods goedheid dat Hij de verschijning van Jezus voortijdig bekend maakt, zodat eeuwige wroeging en hellesmarten door tijdige bekering kan worden voorkomen. Want de Here heeft geen behagen in de verlorenheid van de mens, maar dat hij zich bekeert en leeft tot in eeuwigheid in de hemel door Gods goedheid en genade.

Het vijfde zegel onthulde al dat Gods wraak een korte tijd wordt “uitgesteld”, totdat nieuwe getuigen worden gedood, die waarschuwen voor Gods wraak. Zie hoofdstuk 15. Daar er nog nieuwe getuigen gedood zullen worden, waarschuwen dezen eerlijk en open.

Hoe dichtbij het uitschakelen of doden van nieuwe getuigen is, bleek bij een onderzoek naar de tekstkeuze door een hoogleraar van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland: Van duizend preken en meditaties, had slechts één preek des Heren wraak als tekst. Dit is het gevolg van de vrees voor mensen, die elk eerlijk spreken vanuit de Bijbel uit de boze vinden. Hoewel alle profeten, Elia, Johannes de Doper en de Here Jezus zonder omhaal van woorden de dingen eerlijk hebben gezegd, gebeurt dit tegenwoordig niet meer in de meeste kerken!

Verder bevat dit gezicht met radeloze achterblijvers door de verschijning van Jezus een ernstige waarschuwing voor het zogenaamde chiliasme. De radeloze reactie van de wereld bij de verschijning van Jezus, haalt het geloof van hen die een duizendjarig Rijk en een massale bekering van Joden verwachten, resoluut onderuit als een leugen. Met de verschijning van Jezus en de opname gaan de plannen van hen, die geloven in een duizendjarig Rijk en massale bekering van de Joden in rook op.

Wegens het uitstel is de zesde bazuin in Openbaring 9 dezelfde als het getoonde zesde zegel. Het aanroepen van de rotsen en bergen door de achterblijvers bij het zien van de macht en heerlijkheid van Jezus toont de vreselijke werkelijkheid van de hel en eeuwige hellestraffen.
Het zesde zegel stelt de vraag concreet, hoe u en ik zullen reageren op de komst van een wereldwijde kernoorlog. Zullen wij, u en ik onze harten opheffen naar de hemel en de naam des Heren aanroepen, wanneer alle mensen hun schuilplaatsen opzoeken tegen de komst van kernraketten? Zullen wij dan de dreiging van atoomraketten negeren, en onze hoofden opheffen naar de hemel en de Here verwachten als de vijf wijze maagden?

Want omdat de Kerk in profetisch opzicht vals is, zult u alleen staan in uw verwachting. Dit zegt ook Jezus, wanneer Hij zegt dat het zal zijn als in de dagen van Noach (Mattheus 24: 39). Dat wil zeggen, terwijl Noach met de zijnen in de Ark ging, gingen de achterblijvers over tot de orde van de dag. Zo zal het ook zijn op die dag.
Laat de dag van het zesde zegel u niet overvallen, zoals de hier beschreven onbekeerden. Want er is nu nog ontkomen mogelijk. De opname wacht tot de tijd vol is én gelovigen tijdens de zesde bazuin de naam des Heren aanroepen:

“Al wie de naam des Heren aanroepen, die zal behouden worden”.

.
 

 

 

Reeds de profeet Joël moest de catastrofe van het zesde zegel aankondigen, maar met de uitweg door Jezus Christus.
Bron: Omniboek
De profeet Joël

Waar
zijn de
christenen.

Door de opname is er inzicht en radeloosheid voor de achterblijvers.
Bron: Omniboek
De verdoemden

Behalve
de hemel
is er
een hel.
 

Zoekt de Here in de goede dagen, voordat de kwade dagen komen.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
De brede en smalle weg

Zwijgen
over
Gods
wraak

Als in Noachs dagen wil zeggen, dan is de genadetijd voorbij voor alle onbekeerden.
Bron: Bijbel ©Copyright: C. Jetzes
Tekenen als in noachs dagen

Geen
duizend-
jarig rijk

Christus is het licht der wereld tot de opname van de gelovigen.
Bron: www.imagebank.com
Tot de Opname is Christus de uitweg.

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024