Hoofdstuk 1
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Jezus geeft de Hemel of de Hel.

Openbaring 1:1-9

 

Tekst: “Hij, die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft losgemaakt door zijn bloed, heeft ons ook een koninkrijk gemaakt, priesters voor God en zijn Vader. (RHK);”

 

Velen houden dit boek gesloten, alsof het daarin alleen om weeën tegen de wereld gaat. Wie dit boek zonder vooroordeel leest, ontdekt dat God in dit boek juist de Kerk aanspreekt. Want de Heilige heeft het Jezus gegeven om zijn knechten te tonen wat de Kerk moet doen! Daar Hij de dingen die moeten gebeuren voor zijn knechten heeft bestemd, is het niet voor de wereld, maar juist voor de Kerk. Ja, dan hebben de dingen betrekking op Gods Koninkrijk.
En daar het "zonder uitstel" moet geschieden, begint wat moet gebeuren meteen. Want wat het NBG met "weldra" vertaald, is letterlijk vanuit het Grieks "meteen of zonder uitstel":

 “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die "zonder uitstel" moeten geschieden, en die Hij door het zenden van zijn engel heeft bekend gemaakt aan zijn dienstknecht Johannes.”(RHK)

Wegens een betrouwbare overdracht laat Jezus Gods Woord door engelen aan Johannes zien. Terwijl Johannes op zijn beurt de dingen die hij heeft gezien, bekend maakt. Doch Johannes zag slechts twee dingen, het Woord van God en het getuigenis van Jezus.
Echter het eerste wat Johannes gezien heeft en uiteenzet is "het Woord van God". Juist in het Woord van God staan de dingen die moeten gebeuren, en dan ook nog zonder uitstel:

 “en deze heeft van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus getuigd, alles wat hij gezien heeft.”(RHK)

Want het Woord van God dat moet gebeuren, geeft bij voorlezing zaligheid aan de voorlezer en hoorder. En zalig verklaren is hetzelfde als deel krijgen aan Gods Koninkrijk. Derhalve betekent de zaligverklaring van hen die de woorden van deze profetie voorleest, hoort en toepast, dat hetgeen wat moet gebeuren ook de weg tot het Heil is:

 “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en ter harte neemt, alles wat daarin geschreven staat, want de tijd is vlakbij.”

De profetieën beginnen meteen bij vers 4, en niet bij vers 9 zoals de Statenvertalers meenden.
Het Woord van God "genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal" is behalve Gods roepstem ook de toegang tot Gods Heil. Want hier spreekt de Drie-enige God.

Losmaken van de zonden door het bloed van Jezus is het eerste in de Heilsweg. Losmaken legt een direct verband tussen het kostbare bloed van Jezus en ieders persoonlijke zonden. Losmaken is meer dan afwassen, zoals de Statenvertalers het vertaalden. Bij afwassen verdwijnen de zonden uit het vizier, maar dat is niet zo bij losmaken. Om het woord "losmaken van onze zonden" te verstaan, moet men de namen onderzoeken onder welke Jezus zich in het Woord van God over de Heilsweg uitspreekt.

Want wanneer Jezus zich "de Getrouwe Getuige" noemt, heeft dit betrekking op zijn rechtszaak bij Pontius Pilatus, waarbij de aanwezigheid van een getuige noodzakelijk was. Echter, Jezus was bij zijn eigen rechtszaak zowel de verdachte als ook de Getuige. Doch Hij zweeg bij elke beschuldiging die tegen Hem werd ingebracht. Zijn zwijgen was zeer opmerkelijk, zodat zelfs Pilatus heeft getracht Hem tot zelfverdediging te bewegen. Maar Hij zweeg. Zelfs zweeg Hij toen het volk voor Barnabas de moordenaar koos. Zij lieten liever Barnabas vrijuit gaan, terwijl Jezus die nooit had gezondigd, moest worden gekruisigd. Doch met zijn zwijgen tegenover elke beschuldiging en iedere vernedering, getuigde Jezus dat al die beschuldigingen klopten en waar waren. Want wie zwijgt, stemt toe!

Maar let wel, Hij zweeg, omdat Hij volgens de profeet Jesaja 53:5 om onze overtredingen werd doorboord, en om uw en mijn ongerechtigheden verbrijzeld. Zo is Hij de Getrouwe Getuige. Zijn naam "de Getrouwe Getuige" betuigt dat zijn vernedering en lijden ten eerste dient, om ieder mens te overtuigen van de echtheid van zijn verlorenheid door zijn zonden.
Nu Jezus als eerste van wat moet gebeuren in de Heilsweg onze zonden losmaakt door zijn bloed, betekent dit dat Hij wil dat wij Zijn onbegrijpelijke liefdeswerk in gedachten houden.

Deze gedachte wordt bekrachtigd door zijn tweede naam, de Eerstgeborene van de doden. Jezus noemt zich niet de Opgestane, maar de Eerstgeborene van de doden. Ook de tweede naam herinnert de mens allereerst aan zijn toestand van schuld, zodat hij de Hel verdient.

Maar Jezus is opgestaan als Eerstgeborene om de gevallen Schepping te herscheppen door de geroepen mens te vernieuwen door de Heilige Geest. Want behalve losmaken van hun zonden in zijn bloed, maakt Hij de begenadigde mens tot een koninkrijk en tot priester. Tot priester om goede werken te doen als vrucht van de vernieuwing door de Heilige Geest. En om door goede werken God dank te bewijzen voor zijn redding door het bloed van Jezus. Wegens de losmaking van hun zonden door het bloed van Jezus en de vernieuwing, doen gelovigen goede werken als vrucht van de vernieuwing! De losmaking van de zonde en de vernieuwing maakt dat zij Jezus danken en grootmaken!

“Johannes aan de zeven gemeenten in Azië: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste over de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft losgemaakt door zijn bloed, heeft ons ook een koninkrijk gemaakt, priesters voor God en zijn Vader. (RHK) – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen.”

Maar dan spreekt het Woord van God van de Heilsweg plotseling over de wederkomst, om duidelijk te maken dat het antwoord op Gods roepstem aan de geroepene wordt overgelaten. Even plotseling als de komst van Jezus hier uit de lucht komt vallen, even plotseling zal Hij verschijnen op de wolken. Tenminste zo zal het gaan voor hen die niet letten op het getuigenis van Jezus, dat door de plagen van de zegels van de boekrol wereldwijd bekend zal worden! Want het Woord van God noemt Jezus ook "de Overste van de koningen der aarde". Hij leidt als de Almachtige het wereldgebeuren, en gebruikt de wereld om zijn Koninkrijk te bouwen.

Met de woorden  "Ik ben de alpha" bekrachtigt Jezus dat Hij na Pasen allereerst door zijn knechten de Heilsweg wereldwijd bekend maakt! Daarna brengt Hij de boekrol in stelling. Pas als Jezus het evangelie wereldwijd heeft verbreid, zet Hij de boekrol in als Zijn getuige.
Ook de zegels van de boekrol getuigen van Jezus als Getrouwe Getuige en Eerstgeborene van de doden. Want de vreselijke plagen van de boekrol tonen de echtheid van de Hel voor allen die Jezus als de Getrouwe Getuige en Eerstgeborene van de doden onteert en veracht.
Jezus die eerst eeuwenlang het evangelie tot in alle uithoeken van de wereld bekend maakt, verbreekt als laatste redmiddel de zegels van de verzegelde boekrol (Zijn getuigenis). Voordat Jezus komt om de volken te oordelen op de dag van Zijn komst, bepaalt Hij de Kerk en de wereld bij de voortekenen van de Hel door de plagen van de verzegelde boekrol.

Daarna komt Jezus als Rechter (omega) om te oordelen wie de Hemel of de Hel verdient! Bij zijn komst op de wolken is het te laat. Bij zijn tweede komst zal er veel geween en zelfbeklag zijn van allen, die niet als vereerder en navolger voor Jezus hebben geleefd, maar bij brood (de aarde) alleen. Dan brengt Jezus als Rechter eeuwige scheiding tussen gelovigen die Jezus aanbidden en grootmaken, en hen die de aarde en haar begeren najagen:

 “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.”

Doch om elk misverstand te voorkomen over de Heilsweg en wat moet gebeuren, verbindt Johannes zichzelf met het Woord van God, en verwoordt hoe hij de Heilsweg ervaart! Johannes verwoordt de Heilsweg door zich een broeder en deelgenoot in de verdrukking te noemen van alle heiligen, die het bloedoffer van Jezus op dezelfde wijze als hem ervaren. Johannes gebruikt voor de verdrukking hetzelfde Griekse woord als de ontelbare schare, die allen uit de grote verdrukking komen. Hoofdstuk 18.  

Doch Johannes noemt zich broeder en deelgenoot in de verdrukking, met betrekking tot de losmaking van de zonden door het bloed van Jezus. Met de verdrukking vraagt Johannes aandacht voor het vreselijke bloedoffer, waarmee Jezus hem heeft losgemaakt van zijn zonden. Dat wil zeggen: Johannes wil met de verdrukking Jezus eren en grootmaken voor het geven van zijn leven. Het gaat bij verdrukking Johannes niet om aardse noden, maar om de druk van zijn zonden waardoor Jezus is gekruisigd! Met broeder in de verdrukking geeft Johannes aan dat de toestand waarin Jezus ons heeft gevonden, terwijl Hij al vreselijk door ons heeft geleden, grootgemaakt moet worden! Daarin handelt Johannes overeenkomstig Jesaja 57: 15 : "Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont, en wiens naam de Heilige is: In de hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelden te doen opleven".

Zonder omgang met Jezus ervaart men geen verdrukking, maar is er ook geen grootmaken. Verdrukking door de zonde, dankzij de losmaking van de zonden door het bloed van Jezus en de vernieuwing, maakt dat men door goede werken de Drie-enige God dank gaat bewijzen.
In plaats van "rijk" zijn door het verbond als de gemeente van Laodicea, spreekt Johannes over "verdrukking" om het bloedoffer van Gods Zoon groot te maken!

“Ik Johannes uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de  volharding in Jezus, was op het eiland Patmos, om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus”

Johannes kreeg zijn opdracht de zeven gemeenten aan te schrijven op afstand in tijd en ruimte. Want Johannes was tijdens de opdracht op het eiland Patmos, ver van de gemeenten in Azië. De afstand roept de vraag op, welke plaats de zeven gemeenten in tijd en ruimte innemen.
Want verderop lezen we dat Jezus als zijn getuigenis de zegels van de boekrol pas verbreekt, zodra het Woord van God over de Heilsweg in de hele wereld is verbreid (Hoofdstuk 11).
Dat leert ook een engel als collega van Johannes, wanneer hij "het getuigenis van Jezus" uitvoert, en Babylon heeft verwoest door één van de zegels van de boekrol (Hoofdstuk 36). Terwijl een andere engel als collega van Johannes optreedt, als hij "het Woord van God" over de Heilsweg in de eindtijd op de Kerk toepast, omdat die dan als Laodicea is (Hoofdstuk 40). Beide engelen geven aan dat het Woord van God en het getuigenis van Jezus tot het einde van kracht blijft. Beiden geven aan dat de opdracht aan Johannes met opzet op afstand in tijd en ruimte is gegeven, en de zeven gemeenten de loop van de geschiedenis van de Kerk aangeven!

In het volgende gezicht wordt nog duidelijker gemaakt dat de brieven aan de zeven gemeenten, in zeven perioden de toestand van de kerken tot de wederkomst beschrijven. En de toestand van de kerken in de eindtijd dezelfde is als die van de gemeente te Laodicea! Met andere woorden, Jezus verbreekt de zegels van de boekrol als het Woord van God in de hele wereld is verbreid, en de toestand van de kerken gelijk is aan de gemeente te Laodicea. Zodat men aan de komst van de zegels kan aflezen, wanneer de Kerk aan Laodicea gelijk is.

De Heilige maakt door de verzegelde boekrol bekend welke plagen in de eindtijd komen, opdat zij die het koningschap van Jezus in de wereld serieus nemen, gewaarschuwd worden:

"Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft losgemaakt door zijn bloed, heeft ons ook gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor God en zijn Vader. (RHK)"

 
 

 

 

Johannes, broeder en deelgenoot in de geestelijke verdrukking is de Jood en de apostel des Heren.
Bron ©Omniboek/De Fontein
De apostel Johannes

Wie zwijgt
stemt toe.

Jezus verscheen op de derde dag na zijn dood letterlijk lichamelijk aan Maria bij het lege graf.
©Copyright: J.H.Isings
Opstanding van Jezus Christus

Koninkrijk
van
verdrukten
én
priesters

 

Wat Johannes voor de troon zag, zijn de gelovigen.
Bron: Gallery.euroweb.nl
Het laatste oordeel

Verdrukking
door
de dood
van
Jezus.

Door de diepte van de kruisdood van Christus, verzocht de apostel Petrus om een omgekeerde kruisiging.
Bron ©Omniboek/De Fontein
kruisiging van Petrus

Verzegelde
boekrol
als
teken
eindtijd.

 

 

De beschreven plagen zijn vooral bestemd voor de Kerk en Israël en tot hun behoud.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-07-2020