Hoofdstuk 1
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Jezus regeert de wereld en de Kerk.

Openbaring 1:1-12

 

Tekst: ďZalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en toepassen alles wat daarin geschreven staat, want de tijd is vlakbij".Openbaring 1:3.

 

Velen houden dit boek gesloten, omdat het over weeŽn gaat en daardoor niet troostvol lijkt. Maar dit boek ontsluiert en toont de hand van Jezus in het wereldgebeuren van onze wereld. Want dit boek is niet de openbaring "van" Jezus, zoals alle vertalingen aangeven, maar de openbaring "over" Jezus. Letterlijk vertaald staat er: "de onthulling van verborgen dingen" "over" Jezus Christus, die God Hem (door zijn Woord) heeft gegeven, en Jezus waarmaakt. Dat betekent de Eeuwige onthult in dit boek verborgen dingen over Jezus, die zonder dit boek veelal niet geweten worden! Dit boek toont de betekenis van de woorden van Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6). De "weg" wordt openbaar uit de vervulling van Gods Woord in dit boek door Gods Zoon. Want de dingen die weldra moeten gebeuren en voor zijn knechten zijn bestemd, zijn twee dingen: Het Woord van God en het getuigenis van Jezus. Het Woord van God omvat de zeven brieven en eindigt met de verzegelde boekrol, die beide van Jezus getuigen wanneer ze door Hem worden uitgevoerd. En daar het "zonder uitstel" moet geschieden, begint wat door Jezus moet gebeuren meteen na Pinksteren. Wat het NBG met "weldra" vertaald, is letterlijk vertaald vanuit het Grieks "meteen of zonder uitstel".

En God wil dat dit boek onderzocht en gelezen wordt, want Hij heeft het Jezus gegeven om het zijn knechten te tonen. Kortom, de onthulling van verborgen dingen of profetieŽn, die Jezus door uitvoering waarmaakt in onze wereld moeten door gelovigen gekend worden:

 ďOpenbaring ( onthulling van verborgen dingen) over Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die "zonder uitstel" moeten geschieden, en die Hij door het zenden van zijn engel heeft bekend gemaakt aan zijn dienstknecht Johannes, en deze heeft van het woord van God en de bekrachtiging (uitvoering) door Jezus Christus getuigd, alles wat hij gezien heeftĒ, RHK.

Echter vooraf bij de inleiding wordt iedereen zalig verklaard, die de woorden van dit boek hardop voorleest, hoort en toepast. En er is geen sterker aanbeveling denkbaar om dit boek te lezen, nu iedereen die dit boek leest hoort en toepast, zalig wordt verklaard.
Doch er zit een addertje onder het gras, want de zaligverklaring geldt alleen degene, die alles in dit boek verstaat en gelooft als "profetie" en het als zodanig leest, hoort en toepast. De zaligverklaring als voorwoord geeft te kennen dat het bij alles wat in dit boek wordt bekend gemaakt, door God gegeven profetieŽn zijn:

 ďZalig hij, die (begrijpend en gelovend) voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en toepassen alles wat daarin geschreven staat, want de tijd is vlakbijĒ.

Zowel de zaligheid als de profetieŽn zijn in handen van Gods Zoon; Hij maakt beide waar. De Here verklaart iedereen zalig die niet afdoet aan dit boek, maar Gods Woord daarin als profetie tracht te verstaan te geloven en te belijden. Doch "genade aan u en vrede" van Hem die is en die was, is geen profetie maar werkelijkheid. Maar de groet van Hem die komen zal is wel profetie; die maakt de Here waar bij zijn komst.

Echter, ook de zeven Geesten die als Gods ogen en werken tot alle einden van de aarde werkzaam zijn, schenken "genade en vrede" aan iedereen die dit boek als profetie leest. Het heilige getal zeven geeft aan dat de zeven Geesten door de onthullingen van dit boek van Pinksteren tot de wederkomst behulpzaam zijn tot volharding. Sterker nog, de zeven Geesten zullen gelovigen in alle tijden de Gods woorden uit dit boek als profetie indachtig maken!

Verder wordt elke geroepene genade en vrede toegezegd van Jezus Christus als getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en overste van de koningen der aarde. Zijn zaligverklaring als "getrouwe getuige" heeft betrekking op zijn rechtszaak bij Pilatus. Hoewel bij een rechtszaak altijd een getuige moet zijn, ontbrak deze bij zijn rechtszaak. Want Jezus was bij zijn eigen rechtszaak zowel verdachte als de vereiste getuige.
Doch Hij zweeg bij elke beschuldiging die tegen Hem werd ingebracht. Zijn zwijgen was zeer pijnlijk, zodat zelfs Pilatus heeft getracht Hem tot zelfverdediging te bewegen. Maar Hij bleef zwijgen. Met zijn zwijgen tegenover elke aanklacht, getuigde Jezus dat die beschuldigingen waar waren. Want wie zwijgt, stemt toe!
Maar Hij zweeg als de getrouwe getuige, omdat zijn zwijgen getuigde van de verlorenheid en schuld van alle mensen. Want Hij werd om onze overtredingen doorboord, en om onze ongerechtigheden verbrijzeld (Jesaja 53:5). Met andere woorden, door zijn zwijgen verklaart Jezus iedereen schuldig aan zijn kruisiging, waardoor allen bloot staan aan Gods toorn.
Als "getrouwe getuige" wijst Jezus op profetische wijze iedereen aan als verloren door schuld.

De groet genade en vrede aan u van de getrouwe getuige hebben derhalve profetische waarde en eeuwige betekenis voor iedereen, die zijn schuld belijdt en Jezus om genade smeekt. Hij zal, omdat Hij vrijwillig de kruisdood stierf, elke boetvaardige verzoenen met God.
Doch daar Hij de getrouwe getuige is, moet iedereen eerst zijn schuld belijden, voordat er sprake kan zijn van vrijspraak van zonde en schuld door het bloed van Jezus.  Hij bekrachtigt de redding van elke boetvaardige, omdat Hij de eerstgeborene van de doden is. De opstanding van Jezus geeft zekerheid aan elke gelovige van de opstanding. Hier en nu door de vernieuwing van het leven, en als profetie de toekomstige opstanding uit de doden. Want Jezus is als eerste mens uit de doden (vervloekten) opgestaan als de Redder der wereld. Opgestaan om als getrouwe getuige verloren mensen hun schuld en verlorenheid te tonen en te verzoenen met God, en hen onder leiding van de Heilige Geest tot een nieuw leven wekken.

Want behalve losmaken van hun zonden in zijn bloed, maakt Hij de begenadigde mens tot een koninkrijk en tot priester. Tot priester doordat geredden Jezus liefhebben en Hem in geloof uit dankbaarheid navolgen onder leiding van de Heilige Geest. Als profetie zijn de namen van de Drie-enige God beslissend voor de toegang tot het eeuwige leven! Want Jezus toont als getrouwe getuige "de waarheid", en als eerstgeborene "het leven". Doch het maken van de gemeenten tot een koninkrijk van priesters voor God en zijn Vader, betekent dat God verkiest, en dit koninkrijk niet beperkt is tot de zeven gemeenten. Want een Rijk van slechts zeven gemeenten kan geen koninkrijk heten. Derhalve zijn deze woorden profetie, zodat de zeven gemeenten de Kerk van alle tijden en plaatsen vertegenwoordigen.

Als de overste van de koningen geeft Jezus met behulp van koningen de zeven steden  profetische betekenis, die samenvallen met de zeven gemeenten. Want daar de heerlijkheid en macht tot in eeuwigheid aan Jezus is, vervult Hij alle profetieŽn uit dit boek :

 ďJohannes "over" de zeven gemeenten die in Azia zijn: genade aan u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste over de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft losgemaakt door zijn bloed, heeft ons ook een koninkrijk gemaakt, priesters voor God en zijn Vader. aan  Hem de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! AmenĒ (RHK).

En als klap op de vuurpijl eindigt de inleiding van dit boek met de profetische wederkomst van Jezus op de wolken. De komst van Jezus is nog altijd profetie, die op vervulling wacht. Doch als Jezus komt, gaan de graven open en zullen de doden opstaan. Dan wordt de ene opgenomen door Jezus op de wolken, terwijl de ander wordt achtergelaten. Want in die nacht liggen twee op bed en de ene wordt opgenomen, terwijl de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zijn aan het malen voor de maaltijd, de ene wordt opgenomen en de ander niet. Hetzelfde gebeurt dan met twee mannen, die op het land bezig zijn.

Met de woorden  "Ik ben de alpha" deed de Here als Schepper alle dingen ontstaan en bestaan. Hij leidt als Almachtige het wereldgebeuren, en gebruikt de wereld om zijn Rijk te bouwen.
Maar als Rechter (omega) komt Jezus om te oordelen wie de hemel of de hel verkrijgen! Bij zijn komst op de wolken is het te laat. Bij zijn tweede komst zal er geween en zelfbeklag zijn van allen, die niet als vreemdeling en navolger voor Jezus hebben geleefd, maar bij brood (de aarde) alleen. Dan brengt Jezus als Rechter eeuwige scheiding tussen gelovigen die Jezus als vreemdeling aanbidden en navolgen, en hen die de aarde en haar begeren najagen. Want omdat alle geslachten van de aarde bij zijn komst op de wolken zich van droefheid op de borst slaan, betekent dat dezen worden achtergelaten bij de opname van alle gelovigen!

Doch behalve het getuigenis van Jezus gaat het bij alle profetieŽn uit dit boek over de zeven gemeenten en de verzegelde boekrol, die Jezus door uitvoering waarmaakt. In tegenstelling tot wat praktisch alle vertalingen beweren, zijn volgens het voorwoord zowel de zeven brieven als de verzegelde boekrol profetieŽn van God!  En daar Jezus als overste van de koningen het wereldgebeuren ten dienste van de Kerk leidt, zijn de zeven steden in relatie met de zeven brieven aan de engel van de gemeenten profetie:

ďZie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de AlmachtigeĒ.

En als Johannes zegt dat hij om het woord van God en het getuigenis van Jezus op Patmos was, toont hij behalve de eenheid ook zijn geloof in de profetieŽn van dit boek! Want Johannes verbindt zich door middel van zijn verdrukking als deelgenoot met alle heiligen in de hemel, die uit de grote verdrukking komen. En hij gebruikt voor zijn verdrukking hetzelfde woord als de ontelbare schare, die allen uit de grote verdrukking komen. Zie hoofdstuk 18. 
Hij komt net als iedereen van de grote schare uit de grote verdrukking, omdat hij evenals hen is losgemaakt van zijn zonden en schuld door de getrouwe getuige Jezus Christus. Met de verdrukking vraagt Johannes aandacht voor het vreselijke kruisoffer, waarmee de getrouwe getuige ook hem als schuldige heeft losgemaakt van zijn zonden:

ďIk Johannes uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de  volharding in Jezus, was op het eiland Patmos, om het Woord Gods en het getuigenis van JezusĒ.

Johannes kreeg de opdracht de zeven gemeenten aan te schrijven op afstand in tijd en ruimte. Want Johannes was tijdens de opdracht op het eiland Patmos, ver van de gemeenten in AziŽ. De afstand roept de vraag op welke profetieŽn de zeven steden in de brieven bekleden.
Want de inleiding geeft aan dat zowel de zeven steden als de zeven gemeenten als profetie de toestand van de Kerk van Pinksteren tot de wederkomst in zeven perioden beschrijven. Zodat de toestand van de kerken in de eindtijd gelijk is aan die van de gemeente te Laodicea!

Men kan heden aan de zeven brieven aflezen, of de Kerk wereldwijd al aan Laodicea gelijk is. Want Jezus verbreekt de zegels van de boekrol als het Woord van God in de hele wereld is verbreid, en de toestand van de kerken gelijk is aan de gemeente te Laodicea. Dan maakt de getrouwe getuige door de plagen van de boekrol Gods toorn en gramschap bekend. Opdat allen gewaarschuwd zijn, die geloven in het koningschap van Jezus over onze wereld:

ďZalig hij, die (begrijpend en gelovend) voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en toepassen alles wat daarin geschreven staat, want de tijd is vlakbijĒ.
 

 

 

Johannes, broeder en deelgenoot in de geestelijke verdrukking is de Jood en de apostel des Heren.
Bron ©Omniboek/De Fontein
De apostel Johannes

ProfetieŽn
die
zalig
maken.

Jezus verscheen op de derde dag na zijn dood letterlijk lichamelijk aan Maria bij het lege graf.
©Copyright: J.H.Isings
Opstanding van Jezus Christus

Getrouwe
getuige
maakt
bocht
in de weg.
 

 

Wat Johannes voor de troon zag, zijn de gelovigen.
Bron: Gallery.euroweb.nl
Het laatste oordeel

Zeven
brieven
toch
profetie
 

Door de diepte van de kruisdood van Christus, verzocht de apostel Petrus om een omgekeerde kruisiging.
Bron ©Omniboek/De Fontein
kruisiging van Petrus

Verzegelde
boekrol
als
teken
Gods toorn

 

De beschreven plagen zijn vooral bestemd voor de Kerk en IsraŽl en tot hun behoud.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 24-09-2021