Hoofdstuk 20
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Het eerste wee waarschuwt IsraŽl. 

Openbaring 8:13 Ė 9:12.

 

Tekst:   ďHet eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeŽn komen hiernaĒ. Openbaring 9:12.

 

Bij de eerste vier bazuinen keren de engelen van de winden zich door middel van weer en orkanen tegen de schepping. Door extreem weer en orkanen waarschuwt God de mensheid zijn heilige toorn over de zonde serieus te nemen en de uitweg in Jezus Christus te zoeken.

De vijfde bazuin activeert een gevallen engel (ster), die eerder uit de hemel op de aarde was gevallen(perfectum). Daar Jezus heeft gezegd, dat Hij de Satan als een bliksem uit de hemel zag vallen, is deze gevallen ster de Satan. Wanneer de Satan, die duizend jaar gebonden is, een korte tijd wordt losgelaten, krijgt hij tijd en ruimte IsraŽl en de Kerk te verleiden. Welnu, zodra Satan de sleutel van de put van de afgrond ontvangt, opent hij die meteen. Zodat de vijfde bazuin al tijdens de schadebrengende winden en orkanen zal plaatsvinden:

ďEn de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, die uit de hemel op de aarde was gevallen (RHK), en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put.Ē

Hoe de Satan bij de vijfde bazuin te werk gaat, wordt uitgebeeld met een leger sprinkhanen. Het benauwende van treksprinkhanen is, dat dezen altijd recht voor zich uittrekken en voor niets en niemand uitwijken. Deze sprinkhanen zijn vreselijk, omdat ze als schorpioenen met geharnaste staartstekels zijn uitgerust. Het gevaar bij schorpioenen zit in de geharnaste staart:

ďEn uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen van de aarde macht hebbenĒ.

Hoewel alle volken van de vijfde bazuin getuige zullen zijn, zal het slechts ťťn volk treffen. Het zal een volk treffen, dat het zegel van God niet op hun voorhoofden ďhaddenĒ.

Met het zegel op het voorhoofd zal de doop bedoeld zijn, want Jezus heeft bevolen alle volken te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Daar de doop op bevel van Jezus is ingevoerd, gaat het om een volk dat Jezus ťn de doop in de naam van de Drie-enige God officieel afwijst. En omdat het ongedoopt zijn in de verleden tijd staat (ďniet op hun voorhoofden haddenĒ), heeft dit volk Jezus in het verleden als Messias afgewezen. Want de Joodse leiders hebben Jezus door Pontius Pilatus laten kruisigen.
 

Hoewel de Joden het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben, zijn ze wel Gods verbondsvolk. Want in plaats van het doopteken zijn ze besneden!
En vandaag mogen Joden die gedoopt zijn volgens de wet op de terugkeer IsraŽl niet binnen. De wet op de terugkeer zegt, dat Messiasbelijdende Joden hun afkomst hebben verraden. Genoemde officiŽle afwijzing van Jezus in het verleden en heden kan alleen van het Joodse volk worden gezegd. Het ligt daarom voor de hand de vijfde bazuin op IsraŽl toe te passen. Temeer daar er geen volk is dat meer gehaat wordt door de Satan dan IsraŽl, Gods oogappel.

Nu IsraŽl het gewezen volk is, dat door de 5e bazuin schade zal ondervinden, dienen we na te gaan of de 39 Scudraketten op IsraŽl in de eerste Golfoorlog hierop moet worden toegepast. Hoewel IsraŽl geen deel had aan de eerste Golfoorlog, omdat Amerika dit niet wilde, werd IsraŽl op bevel van Saddam Hoessein verraderlijk aangevallen door geleide Scudraketten. Terwijl bijna alle volken door de VN betrokken waren bij de eerste Golfoorlog behalve IsraŽl, werd alleen voor IsraŽl door de geleide Scudraketten deze oorlog tot een wee.
Door de dreiging van gifgas, bracht de vijfde bazuin grote geestelijke nood bij de bevolking van IsraŽl.  Door de mogelijkheid van gifgas brachten de Scuds van Saddam Hoessein in IsraŽl een ongekende angst teweeg. Vooral door de herinnering aan de Holocaust door gifgas!

En toch vielen er vreemd genoeg geen doden door 39 Scuds in IsraŽl:

ďen hun werd gezegd, dat zij aan het gras van de aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden haddenĒ.

Behalve bij de vijfde bazuin sluit de Golfoorlog aan bij EzechiŽl 38 en 39 over Gogh en Magog. EzechiŽl voorzag in de eindtijd een nieuwe strijd van Gogh tegen IsraŽl, als deze onbeschermd zal zijn. In die strijd zal volgens EzechiŽl de Here zich heiligen door IsraŽl te beschermen en de tegenstander te vernietigen.
God heiligt zich door middel van de uitkomst van profetieŽn, waarbij Hij direct ingrijpt.
Daar God zich zal heiligen voor IsraŽl en de volken door de strijd en ondergang van Gogh en zijn volk, moet men wel weten wie met Gogh en Magog worden bedoeld. Welnu, de profeet EzechiŽl noemt twee zaken, waaraan Gogh en zijn volk te herkennen zijn:
Ten eerste zal de Here Gogh terugbrengen op de bergen van IsraŽl. Wat de vertalingen van EzechiŽl 38:4 en 39:2 met "omwenden of opheffen" weergeven, is letterlijk vertaald uit de grondtekst "terugbrengen". En terugbrengen betekent dat Gogh eerder in IsraŽl is geweest. Terwijl de landen Mesech en Tubal in het noorden van Babel hebben gelegen.
Verder zegt EzechiŽl, dat de profeten bij hun oproep tot bekering IsraŽl jarenlang hebben gewaarschuwd, dat hun onheil door het volk van Gogh (EzechiŽl 38:17) zal komen. Welnu de profeet Jesaja en Jeremia hebben beide gewaarschuwd dat de grootvorst van Babel als Gods hamer IsraŽl in ballingschap zou voeren. Wat ook is gebeurd.

Maar beide profeten hebben evenals EzechiŽl later gezegd, dat Babel gewroken zal worden voor het vernietigen van Gods tempel. Zodat Babel nog eens een machtig volk zal worden en IsraŽl opnieuw zal aanvallen. Terwijl de geschiedenis van het volk van Babel leert dat dit volk na de val van het rijk onder Belsazar, tot aan Saddam Hoessein nooit meer een betekenisvolle rol heeft gespeeld.

Gogh is daarom niemand minder dan Saddam Hoessein, de opvolger van Nebukadnezar die in de eindtijd zal opstaan; en Magog is Babel. Want dat Gogh in de eindtijd zal opstaan en strijd tegen IsraŽl voeren, zegt ook de Openbaring van Johannes in hoofdstuk 20.

Maar als Gogh terugkomt zal God IsraŽl zelf leiden, zodat de vijfde bazuin beperkt is in zijn uitwerking. Doch als de Here ingrijpt om zijn volk te beschermen, gaat Babel te gronde.
En ook de profeet EzechiŽl zegt dat er bij de strijd van Saddam Hoessein geen doden in IsraŽl zullen vallen. Want daar volgens hem de Here Gogh de boog uit zijn rechterhand zal slaan en de pijlen uit zijn linkerhand (EzechiŽl 39:3), vallen er geen doden. Ziet daarom, hoe er bij de vijfde bazuin niemand in IsraŽl is gedood, ondanks 39 succesvolle Scuds.

Daar er niemand is gedood, geen gras en bomen zijn beschadigd, en alleen huizen verwoest, komt de dreiging van de Scuds in de eerste Golfoorlog overeen met de vijfde bazuin:

ďEn hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang.Ē

Ofschoon de Scudraketten geen schade toebrachten aan het gras en de bomen, was hun uitwerking door de mogelijkheid van gas als de eerste wee. De geestelijke nood werd nog vergroot, omdat Amerika niet toestond dat IsraŽl zijn modern en sterk leger inzette. IsraŽl mocht niet meedoen, omdat dan de coalitie met de Arabische volken zou uiteenvallen. Nu IsraŽl zijn leger niet kon inzetten, waren ze voor de Scuds een open deur zonder grendels.

Hun angst voor eventueel gifgas was zo groot, zodat ze, ondanks de dodelijke werking van de Scudraketten, geen gebruik van de schuilkelders durfden te maken. De herinnering aan de holocaust door gifgas in de tweede wereldoorlog, maakte dat ze gewoon de dood riskeerden. Telkens wanneer een Scudraket al met vernietigende kracht was ontploft, zaten de mensen in IsraŽl nog uren met het gasmasker op, in hun met plastic afgesloten huizen te wachten op gas. Door de dreiging met gifgas werkten de 39 Scuds, die op hun huizen terecht kwamen, als geharnaste stekels van schorpioenen. Maar, hoewel zij overmand door angst de dood riskeerden, werden zij niet gedood. Sterker nog, hoewel 11.000 huizen totaal zijn verwoest, heeft niemand in IsraŽl de dood gevonden door de 39 Scudraketten.

Dat er ondanks vele verwoeste huizen geen doden vielen, komt overeen met de vijfde bazuin: Zodat de sprinkhanen, die geen schade toebrachten aan gras en bomen, maar heel IsraŽl wist te benauwen, als eerste wee van toepassing zijn op de 39 Scudraketten in de eerste Golfoorlog:

 ďen hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.Ē

Ook de gedetailleerde beschrijving van de sprinkhanen komt overeen met een aansnellende Scudraket. Scudraketten hebben het aanzien als van geharnaste paarden die uitgerust zijn tot de oorlog, met borstschilden als ijzeren harnassen. En daar zij geprogrammeerd op hun doel afkwamen, hebben de Joden de geleide raketten ervaren, alsof zij gezichten van mensen hadden.Verder was het gedruis van een aankomende en ontploffende raket, als het gedruis van paarden en strijdwagens. Terwijl de slingerende lichtglans, die achter de raketten aansleepte, het aanzien van vrouwenhaar had:

ďEn de gedaante van de sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde dravenĒ.

De gegeven details van de vijfde bazuin of eerste wee zijn allen letterlijk toepasbaar op de aanvallen en gevolgen door de geleide Scudraketten op IsraŽl in de eerste Golfoorlog. Doch als de vijfde bazuin op de eerste Golfoorlog moet worden toegepast, dient ook de tijdsduur te kloppen. De tijdsduur is belangrijk, omdat de vijfde bazuin als wee letterlijk vijf maanden zou duren.
Welaan, de Golfoorlog en dus de angst voor Scuds, was op 28 februari 1991 voorbij. Terwijl de angst voor een mogelijke gasaanval precies vijf maanden eerder was begonnen. Op 26 en 27 september 1990 dreigde Saddam Hoessein IsraŽl aan te vallen.
Ruim ťťn week later, vanaf zondag zeven oktober werden in IsraŽl gasmaskers uitgedeeld. Toen werd de IsraŽlische bevolking voor het eerst in eigen land bedreigd met vernietiging door gifgas. De Scudraketten hebben vijf maanden lang de angstaanjagende werking gehad als die van sprinkhanen, die de macht gegeven was van geharnaste schorpioenen.

Juist het feit dat niemand van de bedreigde mensen in IsraŽl zijn gedood, maakt Gods hand openbaar. Want ofschoon mensen letterlijk uit hun verwoeste huizen kropen, leefden ze!

In hun geestelijke nood heeft IsraŽl toen moeten ervaren, hoe hun moderne sterke militaire macht de bevolking niet kon beschermen, maar alleen God de Almachtige. Want hoewel de grootste wereldmacht deze oorlog leidde en alle volken er door de VN direct of indirect bij betrokken waren, heeft het leger van de VS geen ťťn Scud tegen IsraŽl kunnen tegenhouden.

Vijf maanden lang waren alle volken via de televisie getuige van de angsten van IsraŽl.

Als de dreiging met de Scudraketten de eerste wee is, leven we in de tijd dat de Satan is losgelaten. Het driemaal achter elkaar wee wee wee zeggen, betekent, dat de weeŽn achter elkaar komen, en dat deze behalve IsraŽl ook de Kerk op het oog heeft:

ďWee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!Ē

Als de vijfde bazuin op IsraŽl moet worden toegepast, is met de eerste Golfoorlog tegen Saddam Hoessein, die Ninevť in oude luister herstelde, ook Gods wraak over zijn tempel begonnen! Jesaja heeft in hoofdstuk 13 en Jeremia in hoofdstuk 50 en 51 behalve de verovering van Jeruzalem door Babel, ook aangekondigd dat God de vernietiging van zijn tempel dan zal wreken door Babel te verwoesten. Hierom vroegen ook de zielen onder het altaar.

Gods wraak geeft te kennen dat juist en alleen de komst van Gods Zoon in het vlees, ieder mens moet overtuigen van de echtheid van Gods toorn over de zonde en de hel.
Tegelijkertijd is de komst van Jezus in het vlees een ongelofelijk groot teken voor de hoop op Zijn liefde door zijn verzoenende bloed voor elk een die Hem aanbidt als het Lam Gods.
Het ongelofelijke feit dat Gods Zoon, in zijn vernedering het lichaam van een mens heeft aangenomen, toont zowel onze schuld als de hoop op Zijn liefde voor elke ware aanbidder.

Gods wraak over zijn tempel en het tonen van zijn tempel aan EzechiŽl bekrachtigt dat de komst van Jezus in het vlees dient om de mens te overtuigen van zijn schuld, terwijl het tegelijk ongelofelijke hoop geeft op zijn liefde voor iedereen die Jezus aanbidt en navolgt. Hiermee wordt duidelijk dat de offerdienst, met als voornaamste doel om de zonde te straffen, tot het einde gepredikt moet worden.

Daar het eerste wee geen slachtoffers maakte in IsraŽl, en tegelijk het begin was van Gods wraak over zijn tempel, is dit wee een uniek teken van het begin van de vijfde bazuin. Uniek omdat dit wee alleen op IsraŽl werd toegepast, met de hele wereld als getuige. Uniek omdat de eerste Golfoorlog met 39 Scuds op IsraŽl, het begin van de vernietiging van Gogh en zijn volk door Iran inluidt, zoals de profeten Jesaja en Jeremia hebben voorzegd. God heiligt zich door ongelovige nazaten van Babel te vernietigen als wraak voor zijn tempel. En iedereen is heden getuige hoe de Here naar de profetie van EzechiŽl, het volk van Gogh in Irak en SyriŽ vernietigt door vuur en het zwaard van de ťťn tegen de ander.

De geestelijke kwelling van het eerste wee is een unieke oproep aan IsraŽl en de Kerk, om haast te maken zich te verzoenen met God door het bloed van het Lam Gods, Jezus Christus. Uniek omdat bij het derde wee de genadetijd voorbij zal zijn, en ongelovigen eeuwig hellesmarten verkrijgen. Uniek omdat de Here tot het einde met IsraŽl en de Kerk is! Aangezien Verdoemer in het Hebreeuws als ďAbaddonĒ en in het toenmalige Grieks als ďApollyonĒ wordt vertaald, is dit wee behalve voor IsraŽl ook voor de Kerk een ernstige waarschuwing.

Daar echter de enorme geestelijke waarschuwing voor IsraŽl door de vijfde bazuin is voorzegd als het eerste wee, wacht de zesde bazuin niet lang meer. Daar er geen doden mochten vallen, is deze bazuin een ernstige en reddende waarschuwing van Jezus voor IsraŽl en de Kerk. Want doordat er geen doden mochten vallen, herinnert Jezus hier aan Zijn uitweg:

 ďZij hadden over zich als koning den engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam ApollyonĒ.

De komst van de eerste wee bevestigt dat de Satan heden alle ruimte heeft om te verleiden.

De woorden, ďnog twee ďkomenĒ (praesens) hiernaĒ, geven te kennen dat de tweede wee evenals de eerste een zeer ernstige geestelijke waarschuwing zal zijn voor Gods volk. De vijfde bazuin is tegelijk een hemels teken dat bij de zesde bazuin de wederkomst van Christus aanstaande is, en met Hem het oordeel van de levenden en de doden:

ďHet eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeŽn komen hierna.Ē

NAAR BOVEN

 

 

De Satan tracht altijd de mens weg van het Licht in de duisternis te leiden.
Bron: www.imagebank.com
Vijandschap verduistert het Licht

Geen
Jezus
geen
doopzegel

 

 

Door kennis en de juiste toepassing van de profetie verandert angst voor de toekomst in heilige vrees voor de drie-enige God.
Bron: www.missilethreat.com
Lancering Scudraketten was bron angst

Bazuin
door de
profeten
bezegeld.

 

In 1980 is door de Knesset Jeruzalem door de aanname van een wet tot ongedeelde stad van IsraŽl verklaard, en daarmee  het koningschap over deze stad hersteld.
Bron: Encarta encyclopedie
Jeruzalem


 

Het aardse Jeruzalem van de staat IsraŽl mag echter niet vereenzelvigd worden met het hemelse Jeruzalem; evenmin de staat IsraŽl met het geestelijke IsraŽl.
Bron "Atlas van Jeruzalem" ©J.J.Groen en Zoon.
De Knesset te Jeruzalem

Satan
mocht
alleen
dreigen

 

De mogelijkheid van gifgas en het machteloze leger veranderde de 39 Scuds op IsraŽl in duivelse monsters.
Bron: www.missilethreat.com
Gelanceerde Scudraket met/zonder?

Gaat in
door de enge
poort.

 

Geen doden door de 39 Scuds wijst op de macht en het woord van Jezus, het Lam Gods en de Leeuw van Juda: "Mij komt de wraak toe".
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Mij komt de wrake toe; Ik zal het vergelden.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-07-2020