Hoofdstuk 20
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Het eerste wee is voor IsraŽl

Openbaring 8:13 Ė 9:12.

 

ďHet eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeŽn komen hiernaĒ. Openbaring 9:12.

 

Bij de eerste vier bazuinen keren de engelen van de winden zich door middel van weer en orkanen tegen de schepping. Door extreem weer en orkanen waarschuwt God de mensheid zijn heilige toorn over de zonde serieus te nemen en de uitweg in Jezus Christus te zoeken.

De vijfde bazuin activeert een gevallen engel (ster), die eerder uit de hemel op de aarde was gevallen(perfectum). Daar Jezus heeft gezegd, dat Hij de Satan als een bliksem uit de hemel zag vallen, is deze gevallen ster de Satan. Wanneer de Satan, die duizend jaar gebonden is, een korte tijd wordt losgelaten, krijgt hij tijd en ruimte IsraŽl en de Kerk te verleiden. Welnu, zodra Satan de sleutel van de put van de afgrond ontvangt, opent hij die meteen. Zodat de vijfde bazuin al tijdens de schadebrengende winden en orkanen zal plaatsvinden:

ďEn de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, die uit de hemel op de aarde was gevallen (RHK), en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de putĒ.

Hoe de Satan bij de vijfde bazuin te werk gaat, wordt uitgebeeld met een leger sprinkhanen. Het angstige van treksprinkhanen is, dat dezen recht voor zich uittrekken en voor niets en niemand uitwijken. Echter deze sprinkhanen zijn vreselijk, omdat ze als schorpioenen met geharnaste staartstekels zijn uitgerust. Het gevaar bij schorpioenen zit in de geharnaste staart:

ďEn uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen van de aarde macht hebbenĒ.

Hoewel alle volken van de vijfde bazuin getuige zullen zijn, zal het slechts ťťn volk treffen. Het zal een volk treffen, dat het zegel van God niet op hun voorhoofden ďhaddenĒ. Met het zegel van God zal de doop bedoeld zijn, want Jezus heeft bevolen alle volken te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Daar de doop op bevel van Jezus is ingevoerd, gaat het om een volk dat Jezus ťn de doop in de naam van de Drie-enige God officieel afwijst. En omdat het ongedoopt zijn in de verleden tijd staat (niet op hun voorhoofden hadden), heeft dit volk Jezus ook in het verleden als Messias afgewezen.

Bovenstaande kan alleen op het Joodse volk worden toe gepast. Want niet alleen hebben de Joodse leiders Jezus door Pontius Pilatus laten kruisigen, maar ook zijn opstanding uit de doden als getuigen stellig ontkend en de vroege Kerk vervolgd.
En vandaag mogen Joden die gedoopt zijn volgens de wet op de terugkeer IsraŽl niet binnen. De wet op de terugkeer zegt, dat Messiasbelijdende Joden hun afkomst hebben verraden.
Genoemde officiŽle afwijzing van Jezus in het verleden en heden kan alleen van het Joodse volk worden gezegd. Het ligt daarom voor de hand de vijfde bazuin op IsraŽl toe te passen. Temeer daar er geen volk is dat meer gehaat wordt door de Satan dan IsraŽl, Gods oogappel.

Hoewel de Joden het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben, toch zijn ze Gods verbondsvolk. Want in plaats van het doopteken zijn ze besneden!

Nu IsraŽl het gewezen volk is, dat door de 5e bazuin schade zal ondervinden, dienen we na te gaan of de 39 Scudraketten op IsraŽl in de eerste Golfoorlog hierop moet worden toegepast.
Hoewel IsraŽl geen deel had aan de eerste Golfoorlog, omdat Amerika dit niet wilde, werd IsraŽl op bevel van Saddam Hoessein verraderlijk aangevallen door geleide Scudraketten. Terwijl bijna alle volken door de VN betrokken waren bij de eerste Golfoorlog behalve IsraŽl, werd alleen voor IsraŽl door de geleide Scudraketten deze oorlog tot de eerste wee.
Door de dreiging van gifgas, bracht de vijfde bazuin grote geestelijke nood bij de bevolking van IsraŽl.  Door de mogelijkheid van gifgas brachten de Scuds van Saddam Hoessein in IsraŽl een ongekende angst teweeg. Vooral door de herinnering aan de Holocaust door gifgas. Doch zoals voorzegd zijn er helemaal geen doden door 39 Scuds in IsraŽl gevallen:

ďen hun werd gezegd, dat zij aan het gras van de aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden haddenĒ.

Behalve bij de vijfde bazuin sluit de Golfoorlog aan bij EzechiŽl 38 en 39 over Gogh en Magog. EzechiŽl voorzag in de eindtijd een nieuwe strijd van Gogh tegen IsraŽl, als deze onbeschermd zal zijn (EzechiŽl 38 : 11) 
De vraag hierbij is of Gogh en Magog nazaten van hetzelfde volk zijn als het vroegere Babel.
Welnu, de profeet EzechiŽl noemt twee zaken, waaraan Gogh en zijn volk te herkennen zijn: Want de Here zal Gogh terugbrengen op de bergen van IsraŽl. Wat de vertalingen van EzechiŽl 38:4 en 39:2 met "omwenden of opheffen" weergeven, is letterlijk vertaald uit de grondtekst "terugbrengen". En terugbrengen betekent dat Gogh eerder in IsraŽl is geweest.
Terwijl de landen Mesech en Tubal in het noorden van Babel liggen, zijn ze BabyloniŽrs.

Ook zegt EzechiŽl, dat de profeten bij hun oproep tot bekering IsraŽl jarenlang hebben gewaarschuwd, dat hun onheil door het volk van Gogh (EzechiŽl 38:17) zal komen. Ook de profeet Jesaja en Jeremia hebben beide gewaarschuwd dat de grootvorst van Babel als Gods hamer IsraŽl in ballingschap zou voeren. Wat ook is gebeurd.
Verder hebben beide profeten evenals EzechiŽl gezegd, dat Babel gewroken zal worden voor het vernietigen van Gods tempel. En dat Gogh in de eindtijd strijd tegen IsraŽl zal voeren, zegt ook de Openbaring in hoofdstuk 20. Zodat Babel IsraŽl nog eens zal aanvallen.

Doch de geschiedenis leert dat het leger van Babel na de val van Belsazar, tot aan de eerste Golfoorlog IsraŽl nooit heeft aangevallen.
Want dat Gogh in de eindtijd zal opstaan en strijd tegen IsraŽl voeren, zegt ook de Openbaring van Johannes in hoofdstuk 20.

Verder zal volgens EzechiŽl de Here zich bij een tweede aanval van Gogh voor hem heiligen. Want de Here zal Gogh de boog uit zijn rechterhand slaan en de pijlen uit zijn linkerhand (EzechiŽl 39 : 3), zodat er geen doden in IsraŽl zullen vallen. Dat wil zeggen, bij de nieuwe aanval van Babel zal de Here zichtbaar ingrijpen door IsraŽl te beschermen.
Wat de Here volgens de profeet EzechiŽl doen zal bij een tweede aanval van Babel, wordt ook bij de vijfde bazuin gezegd. Want de Satan wordt te kennen gegeven dat niemand in IsraŽl bij de komst van de vijfde bazuin gedood zal worden. Hoewel de Satan IsraŽl kwaad wilde doen, wendt de Here de vijfde bazuin ten goede voor zijn volk.

Nu er in e eerste Golfoorlog niemand is gedood, geen gras en bomen zijn beschadigd, en alleen huizen verwoest, komen de 39 Scuds op IsraŽl in de eerste Golfoorlog overeen met de vijfde bazuin. De aanvallen met de Scuds in de eerste Golfoorlog op IsraŽl lijkt derhalve op de door EzechiŽl beschreven aanval van Gogh. Gogh is dan niemand anders dan Saddam Hoessein, een nazaat van Nebukadnezar die in de eindtijd zal opstaan, en Magog is Babel:

ďEn hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden langĒ.

Ofschoon de Scudraketten geen schade toebrachten aan het gras en de bomen, was hun uitwerking door de mogelijkheid van gas als de eerste wee. De geestelijke nood werd nog vergroot, omdat Amerika niet toestond dat IsraŽl zijn modern en sterk leger inzette. IsraŽl mocht niet meedoen, omdat dan de coalitie met de Arabische volken zou uiteenvallen.
Nu IsraŽl zijn leger niet kon inzetten, waren ze voor de Scuds een open deur zonder grendels.

Hun angst voor eventueel gifgas was zo groot, zodat ze, ondanks de dodelijke werking van de Scudraketten, geen gebruik van de schuilkelders durfden te maken. De herinnering aan de holocaust door gifgas in de tweede wereldoorlog, maakte dat ze gewoon de dood riskeerden.
Telkens wanneer een Scudraket al met vernietigende kracht was ontploft, zaten de mensen in IsraŽl nog uren met het gasmasker op, in hun met plastic afgesloten huizen te wachten op gas. Door de dreiging met gifgas werkten de 39 Scuds, die op hun huizen terecht kwamen, als geharnaste stekels van schorpioenen. Maar, hoewel zij overmand door angst de dood riskeerden, werden zij niet gedood. Sterker nog, hoewel 11.000 huizen totaal zijn verwoest, heeft niemand in IsraŽl de dood gevonden door de 39 Scudraketten.

Dat er ondanks vele verwoeste huizen geen doden vielen, komt overeen met de vijfde bazuin: Zodat de sprinkhanen, die geen schade toebrachten aan gras en bomen, maar heel IsraŽl wist te benauwen, als eerste wee van toepassing zijn op de 39 Scudraketten in de eerste Golfoorlog:

 ďen hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen wegĒ.

Ook de gedetailleerde beschrijving van de sprinkhanen komt overeen met een aansnellende Scudraket. Scudraketten hebben het aanzien als van geharnaste paarden die uitgerust zijn tot de oorlog, met borstschilden als ijzeren harnassen. En daar zij geprogrammeerd op hun doel afkwamen, hebben de Joden de geleide raketten ervaren, alsof zij gezichten van mensen hadden.Verder was het gedruis van een aankomende en ontploffende raket, als het gedruis van paarden en strijdwagens. Terwijl de slingerende lichtglans, die achter de raketten aansleepte, het aanzien van vrouwenhaar had:

ďEn de gedaante van de sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde dravenĒ.

Doch als de vijfde bazuin op de eerste Golfoorlog moet worden toegepast, dient ook de tijdsduur te kloppen, daar de vijfde bazuin als wee letterlijk vijf maanden zou duren             
Welaan, de Golfoorlog en dus de angst voor Scuds, was op 28 februari 1991 voorbij. Terwijl de angst voor een mogelijke gasaanval precies vijf maanden eerder was begonnen. Op 26 en 27 september 1990 dreigde Saddam Hoessein IsraŽl aan te vallen.
Ruim ťťn week later, vanaf zondag zeven oktober werden in IsraŽl gasmaskers uitgedeeld.

Toen werd de IsraŽlische bevolking voor het eerst in eigen land bedreigd met vernietiging door gifgas. De Scudraketten hebben vijf maanden lang de angstaanjagende werking gehad als die van sprinkhanen, die de macht gegeven was van geharnaste schorpioenen.
Doch Jezus maakte dat niemand in IsraŽl werd gedood. En ofschoon volgens een ooggetuige in Savyon  ( wijlen rabbijn Brodman) mensen letterlijk uit hun totaal verwoeste huizen kropen, leefden ze!

Dat er ondanks vele verwoeste huizen geen doden vielen, komt overeen met de vijfde bazuin. Daarom is de vijfde bazuin het eerste wee, die geen schade toebracht aan gras en bomen, maar IsraŽl in de eerste Golfoorlog wist te benauwen door 39 Scudraketten. In hun nood heeft IsraŽl toen ervaren, hoe hun vreemde god, hun sterke militaire legermacht de bevolking niet kon beschermen tegen de angsten van de hel, maar alleen de Here Jezus. En hoewel de grootste wereldmacht deze oorlog leidde en alle volken er door de VN direct bij betrokken waren, heeft ook het leger van de VS geen ťťn Scud kunnen tegenhouden.
Derhalve is het eerste wee een gigantische waarschuwing voor IsraŽl om niet langer op een vreemde god te vertrouwen, die hun vaderen volgens DaniŽl 11: 38 niet gekend hebben. Want IsraŽl vertrouwt na terugkeer in het land der vaderen op militaire macht (vesting) als god!

Vijf maanden lang waren alle volken via de televisie getuige van de angsten van IsraŽl, maar ook dat niemand in IsraŽl door de vijfde bazuin werd gedood.

 ďWee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullenĒ!

Nu de vijfde bazuin op IsraŽl moet worden toegepast, is met de Golfoorlog niet alleen  Gods wraak over zijn tempel begonnen, maar ook Gods toorn tegen IsraŽl openbaar geworden!
Jesaja heeft in hoofdstuk 13 en Jeremia in hoofdstuk 50 en 51 behalve de verovering van Jeruzalem door Babel, ook aangekondigd dat God de vernietiging van zijn tempel zal wreken door Babel te verwoesten. Hierom vroegen ook de zielen onder het altaar.

De tempeldienst als schaduw van de komst van Jezus in het vlees, moet behalve de Kerk ook het  verbondsvolk IsraŽl overtuigen van Gods toorn over hun zonde en schuld. Tegelijkertijd is de komst van Jezus in het vlees een ongelofelijk groot teken voor de hoop op vergeving door zijn verzoenende bloed voor iedereen die Hem aanbidt als het Lam Gods. Want Gods Zoon heeft als mens onze vloek aan het kruis gedragen. Zijn kruis toont zowel onze schuld als de uitweg naar het leven aan elke ware aanbidder. De angsten in de eerste Golfoorlog als teken van Gods toorn geeft te kennen dat de kruisdood van Jezus Christus IsraŽl en de Kerk allereerst moet overtuigen van hun schuld; tegelijk is Jezus de enige weg tot het eeuwige leven door zijn verzoenend sterven.
Daar het eerste wee geen slachtoffers maakte in IsraŽl, terwijl dat het begin was van Gods wraak over zijn tempel, is dit als wee een uniek teken van Gods omzien naar zijn volk. Uniek omdat dit wee alleen op IsraŽl werd toegepast, terwijl de hele wereld daarvan getuige was.

De vijfde bazuin geeft te kennen hoe de Satan IsraŽl door de Scudraketten wilde doden. Doch de Here Jezus wende het ten goede, door het angstige IsraŽl op te wekken Hem te aanbidden!
Jezus heiligt zich enerzijds door de bewaring van IsraŽl, en anderzijds overtuigt Hij hen dat er zonder zijn bloed geen toegang tot God is. De bewaring van IsraŽl bij het eerste wee is een unieke oproep om haast te maken zich te verzoenen met God door het bloed van het Lam Gods, Jezus Christus. Uniek omdat in IsraŽl niemand is gedood, terwijl 11.000 huizen totaal werden verwoest. Uniek omdat de Here door de vijfde bazuin IsraŽl afzonderlijk oproept Jezus te aanbidden!

Aangezien Verdoemer in het Hebreeuws als ďAbaddonĒ en in het toenmalige Grieks als ďApollyonĒ wordt vertaald, is dit wee behalve IsraŽl ook voor de Kerk een waarschuwing.
Nu de dreiging met de Scudraketten het eerste wee is, leven we in de tijd dat de Satan is losgelaten. Het driemaal wee wee wee zeggen, betekent, dat de weeŽn achter elkaar komen, en dat deze behalve IsraŽl ook de Kerk ernstig oproept zich voor te bereiden Jezus te ontmoeten:

ďZij hadden over zich als koning den engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam ApollyonĒ.

De vijfde bazuin is tegelijk een hemels teken dat bij de zesde bazuin de wederkomst van Christus plaatsvindt, en met Hem het oordeel als het derde wee. Ook al zal Satan trachten de verzameling tot de laatste oorlog te verhinderen:

ďHet eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeŽn komen hiernaĒ.

NAAR BOVEN

 

 

De Satan tracht altijd de mens weg van het Licht in de duisternis te leiden.
Bron: www.imagebank.com
Vijandschap verduistert het Licht

Geen
Jezus
geen
doopzegel

 

 

Door kennis en de juiste toepassing van de profetie verandert angst voor de toekomst in heilige vrees voor de drie-enige God.
Bron: www.missilethreat.com
Lancering Scudraketten was bron angst

Bazuin
door de
profeten
bezegeld.

 

In 1980 is door de Knesset Jeruzalem door de aanname van een wet tot ongedeelde stad van IsraŽl verklaard, en daarmee  het koningschap over deze stad hersteld.
Bron: Encarta encyclopedie
Jeruzalem


 

Het aardse Jeruzalem van de staat IsraŽl mag echter niet vereenzelvigd worden met het hemelse Jeruzalem; evenmin de staat IsraŽl met het geestelijke IsraŽl.
Bron "Atlas van Jeruzalem" ©J.J.Groen en Zoon.
De Knesset te Jeruzalem

Satan
mocht
alleen
dreigen

 

De mogelijkheid van gifgas en het machteloze leger veranderde de 39 Scuds op IsraŽl in duivelse monsters.
Bron: www.missilethreat.com
Gelanceerde Scudraket met/zonder?

Gaat in
door de enge
poort.

 

Geen doden door de 39 Scuds wijst op de macht en het woord van Jezus, het Lam Gods en de Leeuw van Juda: "Mij komt de wraak toe".
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Mij komt de wrake toe; Ik zal het vergelden.

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 24-09-2021