Hoofdstuk 14
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
 

De hel achtervolgt "de dood".

 Openbaring 6: 1, 2, 7, 8

 

Tekst:   “En het dodenrijk ( de hel RHK) achtervolgde hem”. Openbaring 6:8.

 

Zodra Gods Zoon het vierde zegel van de boekrol opent, komt het vierde dier in actie:

“En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom!”

Op de roepstem van het vierde dier komt een vaal geelgroen paard te voorschijn. Dit paard met zijn geelgroene lijkkleur verwijst naar de dood. Niet alleen heeft het vierde paard de kleur van de dood, maar zijn ruiter heeft als naam: “de dood”, ofwel gewelddadige dood. Daar apart wordt vermeld dat de ruiter heerst over het lijkkleurige paard, voert het gewelddadige doden in dit gezicht de boventoon.

Dat de ruiter en het paard er werkelijk op uit zijn om te doden, bevestigt het einde van zijn aardse levensloop. Want na zijn dood wordt de ruiter achtervolgd door de hel. Het achtervolgen door de hel werpt een totaal ander licht op de ruiter en zijn paard. Daarmee komt een zaak in de openbaarheid, die aan de zintuigen van de mens is onttrokken.

De moderne mens ervaart de dood als een biologisch of natuurlijk gebeuren. Doordat Jezus in dit gezicht onthult dat de ruiter "de dood" na zijn dood wordt achtervolgd door de hel, komt aan het licht dat er leven is na de dood. Vooral de onthulling dat de uitvoerders van "de ruiter op het vierde paard" de eeuwige hellesmarten staan te wachten, bevestigt dit.

Niemand in de Bijbel heeft vaker over de hel en zijn bedoeling gesproken dan Jezus. Bij zijn omwandeling op aarde heeft Jezus het dodenrijk op één lijn gezet met de hel, en gezegd dat daar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. De betekenis daarvan toonde Jezus na de dood van de rijke man en de arme Lazarus. Ofschoon allebei tot Gods uitverkoren volk behoorden, sloeg de onbekeerde rijke na zijn dood de ogen op in de hel:

“En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk (de hel RHK) achtervolgde hem”.

Daar Jezus het vierde zegel verbreekt, geeft Hij het paard "de dood" de macht om te doden. Daarbij is het dodelijke werktuig een zwaard, de honger, de dood en wilde dieren. Doch hoewel bij het doden met het zwaard en de honger "de dood" als dader niet zelf wordt gedood, geldt dat niet van het doden met de dood. Want bij het doden door de dood met de dood, vindt ook de ruiter de dood. Hierbij kan men denken aan doden door zelfmoordacties.
Deze vorm van doden kennen Joden en christenen niet, omdat Gods wet dit verbiedt. In tegenstelling tot Joden en christenen is de jihad ofwel het doden van "bewapende" ongelovigen, zelfs één van de vijf plichten van moslimgemeenschappen. Precies eender als de ruiter "de dood" zijn moslims er op uit ongelovigen te doden. Op grond van de jihad menen tegenwoordig moslims dat ze door het doden van ongelovigen met een zelfmoordaanslag, meteen toegang tot de hemel zullen krijgen.

Ook doet Jezus de vierde ruiter niet opkomen in een kleine uithoek van de wereld. Maar op één vierde deel van de aarde zal de ruiter "de dood" gaan doden, ook met zelfmoordaanslagen. En hoewel in de geschiedenis het doden door een zelfmoordactie amper voorkomt, zodra Jezus de vierde zegel verbreekt, gebeurt het temidden van een vierde deel van de wereld bevolking. En omdat deze ruiter met zijn paard alleen mensen doodt, heeft het vierde deel betrekking op de bewoonde wereld. Zodat het gebied waar de ruiter van het vierde paard zal toeslaan, één vierde deel van de bewoonde wereld omvat. Welnu, in overeenstemming met dit gezicht is een vierde deel van de wereldbevolking moslim. Daarvan wonen anderhalf miljard in de vorm van een halve maan van Marokko tot Indonesië!
Derhalve moet dit gezicht van het vierde paard en zijn ruiter worden toegepast op moslims.

Doden in zo'n groot gebied betekent dat het wereldwijd bekend zal worden. Vooral nu één van de middelen waarmee "de dood" zal doden zijn dood wordt, ofwel met zelfmoordaanslagen. Zelfmoordaanslagen begonnen in de negentiger jaren door Palestijnse moslims in Israël.

Verder is het doden door de ruiter "de dood" met het zwaard sinds 2011 van toepassing op de oorlogen in het Midden-Oosten tussen soennitische en sjiïtische moslims. Alleen al in Syrië hebben honderdduizenden burgers sinds het begin van de burgeroorlog de dood gevonden.

Ook het doden door honger gebeurt door moslims, zoals in 1992 tijdens de burgeroorlog in Somalië. Toen verhinderden moslimstrijders de VN hongerende burgers van voedsel te voorzien, waardoor  duizenden burgers de hongerdood vonden.
Tegenwoordig gebeurt het doden door honger dagelijks in de vluchtelingenkampen in het noordoosten van Nigeria. Van de mensen die door Boko Haram (deel van het kalifaat IS) in kampen zijn beland, sterven elke maand meer dan 200 mensen de hongerdood.

Maar het doden door "de dood” met de dood, zoals reeds is gezegd, is van toepassing op zelfmoordaanslagen door radicale soennitische moslims.
Dit alles betekent dat de komst van het vierde paard en zijn ruiter de oorzaak is, dat de wereld bijna elke week wordt opgeschrikt door zelfmoordaanslagen van (soennitische) moslims.

Van het doden door wilde dieren is tot op heden nog niets bekend:

“En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de dood (RHK) en door de wilde dieren van de aarde”.

Daar ook het doden door de vierde ruiter in verband staat met de eerste ruiter op het witte paard, is de vraag gewettigd hoe het doden ten goede kan zijn van Israël en de Kerk.

Sommigen menen dat het gewelddadige doden de wraak des Heren is over zijn tempel. Maar die gedachte is in strijd met de vraag van de heiligen onder het altaar bij het vijfde zegel. Hun vragen, hoe lang het nog duurt voordat God hun bloed op aarde wreekt, betekent dat Gods wraak dan nog moet komen. Zij moeten immers nog een kleine tijd wachten.

Dat neemt niet weg dat Gods Zoon het paard en zijn ruiter "de dood" macht en ruimte geeft, waarbij alle uitvoerders van dit gezicht hun ogen zullen opslaan in de hel. Want ook de vierde ruiter is evenals de andere paarden in dienst van Jezus op het witte paard. In dienst van Hem die komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
En omdat Gods Zoon het vierde zegel activeert, bevat het doden en gedood worden een ernstige boodschap voor Israël en de Kerk. Want doordat de daders de hel met zijn eeuwige smarten in het vizier brengen, is dood niet dood! Om de ernst van deze openbaring te vatten, dient men te weten dat Jezus de boekrol pas neemt, wanneer christenen het evangelie van geloof en bekering niet meer verdragen. En wanneer Jezus de boekrol eenmaal ter hand heeft genomen, is het einde nabij. Daarom gaat het tijdens de paarden in de strijd om het behoud van mensenzielen, op het scherpst van de snee.

Vooral het vierde paard en zijn ruiter “de dood”, brengt de hel als een vreselijke toekomst onder de aandacht van de volken. Want God had de mens goed zonder dood geschapen. Maar door één mens kwam de zonde in de wereld, en door de zonde de dood, zegt Romeinen 5:12. Kortom, de dood en de hellestraffen is het historische gevolg van de zondeval.
Het doden en gedood worden door de vierde ruiter, toont de volken de werkelijkheid van de zondeval, het oordeel en de eeuwige hellestraffen. Dit doden gebeurt in de eindtijd, als de kerken lauw zijn, en onbekeerde christenen een plaats in de hemel hebben gereserveerd.

Merkt daarom op, hoeveel christenen tegenwoordig anti- christelijk leven, terwijl moslims hun leven aan Allah offeren om deel te krijgen aan de hemel, en de hel hen achtervolgt. Want omdat er volgens de bijbel geen andere naam is waardoor men behouden kan worden dan de naam van Jezus Christus, doden en sterven moslims op grond van een valse hoop.

Om de ernst van de vier paarden te vatten, dient men te bedenken dat wanneer Jezus de zegels van de boekrol verbreekt, het evangelie van geloof en bekering dan blijvend is veranderd. En daar het belangrijkste motief bij het doden door zelfmoordaanslagen de hoop op het verkrijgen van eeuwig leven is, moeten deze doden de ogen van lauwe christenen openen.
Zoals de wegzending van Hagar een diepe boodschap voor Abraham was, evenzo gebruikt Jezus de nazaten van Hagar om de geestelijke nazaten van Abraham van de hel te vrijwaren.

De dood is geen biologisch fenomeen, maar theologisch toont het de zondeval van de mens. Doordat vele christenen de zondeval niet meer ernstig nemen, en zonder bedelaarshouding menen deel te hebben aan Jezus en zijn heil, gaan ze met een ingebeelde hemel verloren.

Daarom moeten de zelfmoordaanslagen, die op grond van valse hoop bijna elke dag door moslims worden gedaan, christenen tot bekering brengen. Want Jezus regeert hemel en aarde. Het vierde paard wordt evenals de twee vorige geleid door Jezus op het witte paard met de boog. Jezus heeft niet alleen zijn leven gegeven tot losprijs voor elke zondaar, die Hem om genade smeekt, maar Hij zit ook aan de rechterhand van God. Hij regeert de hemel en de aarde en gebruikt de volken om zijn Kerk te bouwen en tot het einde te doen volharden Maar om de uitweg te vinden, moet een mens zijn verlorenheid en verdoemdheid kennen en die met een hartelijk berouw belijden.

Zodra christenen hun zonden en schuld niet meer zien in de dood van Jezus, zendt Hij de ruiter de dood die er helemaal op uit is te doden, onder anderen door zelfmoordacties. De vierde ruiter “de dood” brengt  de zonden en verlorenheid van de mens voor het voetlicht, en de hellesmarten voor iedereen die geen levende band met Christus heeft.
Jezus verbreekt de zegels van de boekrol pas, zodra de Kerk zal leven als in Noach’s dagen:

“Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten”.

De tijd waarbij ook christenen met het huwelijk omgaan als in Noach’s dagen. Wanneer men trouwt met wie men wil, en wie men wenst. En wanneer tot in de kerken Gods woord ondergeschikt wordt gemaakt aan de leef- en denkwijze van de antichrist. Daardoor gaan christenen anti-christelijk leven, en in hun werken gelijk zijn aan de antichrist. Dit is tegenwoordig al het geval in de meeste kerken in het Westerse werelddeel. Daarom is het de hoogste tijd na te gaan of Jezus moslims gebruikt ten gunste van Joden en christenen. Vooral bij zelfmoordacties, waarbij zij die doden, achtervolgd worden door de hel. Want nu de ruiter achtervolgd wordt door de hel, dient hun dodelijke zelfopoffering om Israël en de Kerk ernstig te waarschuwen voor hun lauwheid en anti- christelijke leefwijze. Want niet alleen brengt de ruiter op het vierde paard de vijandschap en valse hoop van radicale moslims aan het licht, maar ook de anti-christelijke leefwijze van veel christenen.

Dus wil de Here door het doden met het zwaard, de honger en de dood, de mens bepalen bij de zondeval en de hel, en tegelijk met de uitweg door Jezus en die gekruisigd.
De duivel en de gevallen engelen, die de hel staan te wachten, hebben geen uitweg, maar de mens wel. Iedereen die zich bekeert tot Jezus en Hem in een oprecht geloof om genade smeekt, zal leven in zijn verzoenende bloed, ook al is hij gestorven.

Hoezeer de Here het verlorene tracht te redden, leert het vierde dier, de adelaar, die de vierde ruiter met de naam "de dood" oproept.  De adelaar met zijn sterk gezichtsvermogen geeft te kennen, dat de Here op de hoogte is van de kerken, als Hij het vierde zegel opent met de dood als ruiter. Hoewel het doden door zelfmoordaanslagen niet Gods werk is, weet Hij hoe in de eindtijd in de meeste kerken eenzijdig over Gods liefde in Jezus gesproken wordt. Terwijl er wordt gezwegen over de zondeval, het oordeel door Jezus, de hel en de noodzaak van bekering.

Daar de Here het doden ten goede wendt, is dit een gigantische waarschuwing van Jezus. Ga daarom bij uzelf na of u dit gezicht kunt meemaken, en door de enge poort bent gegaan. Nu Jezus al het 4e zegel heeft verbroken, is haast geboden de uitweg in Jezus te zoeken:

“En het dodenrijk ( de hel RHK ) volgde achter hem”.

 
 
  Doden door de dood met de dood om de hemel te verkrijgen.
Bron: De Reformatie: Uniepers Abcoude

Vier vormen van doden.
 
Zelfmoord-
actie
als
teken
 

 

Is doden door het barbaarsche zwaard, doden zonder gebruik van biologische en chemische wapens.
Bron:Overige bronnen.
barbaarse zwaard

 

De hel
als
teken
van
hoop.
 
Kan doden door zelfmoordacties ooit meer zijn dan het meest kwaadaardige kwaad?
Bron: De Reformatie: Uniepers Abcoude
Zelfmoordactie tegen het leven
om te overleven.

 
Dood
is niet
dood
 

 

Christus verwierf  door zijn kruisdood en opstanding "het Leven" voor elke zondaar, die in Hem gelooft.
Bron:Overige bronnen.
Het Leven in Christus

 

De dood
in dienst
van het
witte
paard
 

 

De Adelaar is de garantie dat Jezus ook dit vale paard in zijn dienst heeft om te redden.
Bron: www.imagebank.com
Vliegende arend ziet alles.

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-07-2020