Hoofdstuk 22
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Eten van het "geopende" boekje

Openbaring 10:1-11.

 

ďGij moet wederom profeteren over vele natiŽn en volken en talen en koningenĒ. Openbaring 10:11.

 

Na het gezicht van de zesde bazuin daalt een machtige engel uit de hemel neer, bekleed met een wolk en een regenboog. zijn kleding wijst op de ondergang van de mensheid door de zondvloed, toen alleen Noach met zijn gezin werd gered. De regenboog op zijn hoofd is een teken van Gods belofte, de mensheid niet opnieuw door water te doden.
De voeten die de machtige engel als vurige zuilen op de zee en de aarde plaatst, geeft daarentegen te kennen dat de aarde op de jongste dag door vuur zal vergaan:

ďEn ik zag een anderen sterken engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuurĒ.

Daar Johannes de zesde bazuin reeds tweemaal heeft beschreven, ligt het voor de hand de stemmen van zeven donderslagen met de zevende engel te verbinden. Maar dat bleek onjuist. Toch kon een machtige engel uit de hemel met een "geopend boekje" Johannes niet tot andere gedachten brengen. Terwijl "geopend" in het perfectum staat, wat gelezen vanuit de Griekse taal betekent, dat er een nieuwe toestand is gekomen, zodat het boekje voltooid is. Geopend wil dan ook zeggen, dat er niets meer aan het boekje kan worden toegevoegd. En het zevende zegel vůůr het zesde is.

Maar dit had Johannes zo niet begrepen. Hij verwachte na de zesde bazuin nu de zevende. Er moest eerst een stem uit de hemel aan te pas komen, voordat Johannes weerhouden werd de woorden van de zeven donderslagen te boek te stellen. Want Johannes had in de hemel gezien, hoe aan elk van de zeven engelen een bazuin was gegeven.
Toen zeven donderslagen hun stemmen lieten horen, wilde hij dit als zevende bazuin opschrijven. Doch toen greep de hemel in, en moest Johannes het gehoorde verzegelen, Dat wil zeggen, dat niemand de inhoud van de donderslagen mocht te weten komen:

 ďen hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet opĒ.

Het verbod niets over de zevende bazuin te schrijven, betekent dat de zesde de laatste is.

De stemmen van de donderslagen evenals het neerdalen en de positie van de machtige engel hebben betrekking op de zesde bazuin. Het neerdalen van de engel uit de hemel en zijn staan op de zee en aarde betekent dat de zesde bazuin door volken op aarde zal worden uitgevoerd.
En om te verzekeren dat het doen en laten van de engel aanduidt dat de zesde bazuin de laatste is, zweert hij bij de naam van de Eeuwige, de Schepper van de hemel, de aarde en de zee. De machtige engel zweert wanneer de zevende engel de bazuin blaast, dan is de aardse tijd op.

Hij zweert echter niet dat er "geen uitstel" meer zal zijn, zoals de NBG Bijbel weergeeft, maar dat er geen "tijd" meer is. En dat is wat anders. Geen tijd meer betekent dat de zesde bazuin de laatste is in de tijd. Zodra de zevende engel de bazuin blaast is de aardse tijd op.

Verder zweert de machtige engel bij de naam van de Eeuwige dat behalve de tijd, dan ook de profetieŽn vervuld zijn, die God als goede boodschap aan de profeten heeft verkondigd.
Let wel, de engel zegt niet zoals de meeste vertalers menen, alsof alle profetieŽn bij het bazuinen van de zevende engel voltooid zijn. Letterlijk vertaald zegt de engel dat die profetieŽn vervuld zijn, welke als vreugdeboodschap aan Gods knechten verkondigd zijn.
Het voltooid zijn geldt dus niet voor profetieŽn over het oordeel. Het lot van de ongelovigen en hun toekomst laat de engel hier buiten beschouwing. Maar de genadetijd is dan voorbij!

Beide gezworen zaken, het einde van de tijd en profetieŽn, gebeuren tijdens de zesde bazuin. Door het zweren vanaf zijn positie in de naam van de Eeuwige, verbindt de machtige engel de zesde als laatste bazuin niet alleen met verwante profetieŽn maar ook met de mens. 
Vervulling van de laatste profetieŽn met een goede boodschap geldt vooral voor die van JoŽl, over het aanroepen van de naam des Heren als de zon verduisterd en de maan als bloed wordt:

ďEn de engel, dien ik zag op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: dat er geen tijd meer is, daarom in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij als vreugdeboodschap (RHK) zijn knechten, de profeten, heeft verkondigdĒ.

Echter alles wat de machtige engel illustreert en zweert in de naam van de Eeuwige, is nieuw voor Johannes.We horen tot nu toe nergens van Johannes dat de zesde de laatste bazuin is,
Zo lang Johannes de zesde niet als laatste bazuin zag, en evenmin de positie van de engel begreep, begreep hij ook niet wat de engel zweerde over het einde van de tijd en profetieŽn. Wegens dit niet begrijpen kreeg hij opdracht van dezelfde stem uit de hemel "het geopende boekje" van de engel over te nemen.

De opdracht het boekje van de engel op te halen met de toevoeging, die op de zee en de aarde staat, is meer dan een herkenningsteken. Het legt direct verband tussen de neergedaalde engel en de mensheid. Het staan van de machtige engel op de zee en aarde betekent dat de laatste bazuin door de hemel wordt geleid, maar door volken wordt uitgevoerd. Met name de neerdaling en ingenomen positie van de engel leert dat de mens de laatste bazuin bewerkt:

 ďEn de stem, die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken, en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van den engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou gevenĒ.

Doch daar het de engel niet lukt Johannes door zweren te verzekeren dat de zesde bazuin de laatste is, en dat deze door de mens uitgevoerd zal worden, moet hij het boekje opeten. Hierbij waarschuwt de engel hem vooraf, dat het zijn buik bitter zal maken, terwijl het zoet in zijn mond is. De zoete smaak van het boekje betekent in dit verband dat Johannes meende dat God alle bazuinen uit de boekrol direct bewerkte zonder de mens. Hoeveel christenen denken niet precies eender over de bazuinen als Johannes toen. Maar als God de zesde als laatste in de tijd door de mens laat gebeuren, is het zevende zegel met zijn bazuinen eraan vooraf gegaan.

Doch Johannes moest het boekje eten, alvorens hij de zesde bazuin met de profetie van JoŽl kon verbinden, en met de mens die de zesde catastrofe in praktijk zal brengen.
Zijn bittere buik onthult dat zijn inzicht na het eten van het geopende boekje is veranderd. Zijn bittere buik ontmaskert hoe Johannes door het boekje in zijn buik overtuigd werd, dat de zesde bazuin de laatste is met de mens als bewerker van de zesde en laatste catastrofe!

Pas toen het boekje in zijn maag gekomen was, begreep Johannes wat de machtige engel gezworen had; en wel het verband tussen de laatste bazuin, verwante profetieŽn en de mens.
Toen zag hij ook dat de bazuinen geen vrijblijvende tekenen zijn, doch wel degelijk gekend en doorgrond moeten worden, wil men tijdens de laatste bazuin de naam des Heren aanroepen.
Want JoŽl heeft in verband met de laatste bazuin gezegd, dat iedereen van de levenden die behouden wil worden dan de naam des Heren moet aanroepen.   

De opdracht het boekje op te eten bevestigt dat Johannes op dat moment de zesde niet als de laatste bazuin zag, noch dat deze met de profetie van JoŽl is verbonden en de mens als dader.

Het is voor gelovigen van het hoogste belang, dat Johannes het geopende boekje moest eten! Door het eten van het boekje brengt de Allerhoogste de laatste bazuin letterlijk in de mens Johannes, om hierdoor de mensheid te overtuigen dat zij de laatste bazuin zullen uitwerken.
Ofschoon de Here normaliter werkt door zijn Geest, liet Hij Johannes het geopende boekje opeten, om elke hoorder te

Het vervolg vindt u in mijn nieuw uitgegeven boek:

Dit nieuwe boek met ISBN 97894 6402 7846
 is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en bij de boekhandel te bestellen  voor  Ä 20. inclusief verzendkosten.

ďGij moet wederom profeteren over vele natiŽn en volken en talen en koningenĒ.

 

NAAR BOVEN
 

   

De gigantische catastrofe van de zondvloed is tegelijk een afschaduwing van het laatste oordeel.
Bron: www.imagebank.com
Behalve verbondsteken is de regenboog
teken van de zondvloed.

Zesde
bazuin
is de
laatste.

Het boekje in de mens Johannes dient om te tonen dat de laatste bazuin door de mens komt.
Bron: De Reformatie: Uniepers Abcoude
De bitterheid van het "geopende" boekje.

Einde
tijd en
reddende
profetieŽn

Door het herkennen van de zesde bazuin zullen ware gelovigen de naam des Heren aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Nucleaire raket >>dodelijke Fall-out

Boekje
in de
mens
Johannes
als
bewijs

 


De zesde  bazuin, die de mens zal bewerkstelligenen een derde van de mensheid zal doden, is de laatste bazuin
Bron: www.imagebank.com
Splitsing nucleaire raket >>hitte en branden.

Laatste
bazuin
bewerkt
de mens

De zesde bazuin brengt niet alleen het einde van de tijd en profetieŽn, maar ook de opname van de gelovigen.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
De zesde bazuin is de laatste..

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 02-06-2021