Hoofdstuk 12
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
 

Het witte en rossige paard

Openbaring 6:1-5.

 

Tekst:  “en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”. Openbaring 6:2b.

 

Na zijn kruisdood, maakt Jezus iedereen die gelooft tot een koninkrijk en als priesters. Doch wanneer Jezus als het geslachte Lam uit elke stam en taal en volk en natie getuigen tot priesters heeft gemaakt, dwingt de "Democratisering" Hem de boekrol ter hand te nemen. Hoewel de kruisdood van Gods Zoon het grootste teken is dat God blijft omzien naar Zijn schepping, gelooft de mens in de eindtijd daar niet meer echt in.
En terwijl in aanwezigheid van Johannes driemaal voor Gods troon tot Jezus wordt gezegd: "Gij zijt gelijkwaardig aan de boekrol, want Gij zijt geslacht", wordt Jezus in de eindtijd in de kerken niet meer als het geslachte Lam gepreekt.

Onder invloed van de "Democratisering" hebben de kerken het Evangelie dan naar de mens gemaakt, door het kruis als teken van onze verlorenheid (ergernis van het kruis) te verzwijgen. Diezelfde "Democratisering" bepaald tegenwoordig ook de houding van de kerken jegens de klimaatverandering, alsof de mens het klimaat beheert.

Doch wanneer de Kerk het Evangelie aan de mens aanpast neemt Jezus de boekrol, terwijl Zijn getuigen uit elke stam en taal en volk en natie de plagen als roepstemmen aankondigen! Wanneer de preken van het Evangelie in de eindtijd eenzijdig over de kruisverdiensten gaan, laat Jezus dat niet over zijn kant gaan. Maar als het Evangelie naar de mens wordt gepreekt, gaat Jezus het Evangelie door vier paarden en ruiters uit de boekrol preken.
Door de ruiter met de boog onderwijst Jezus dat God Zijn schepping onderhoudt. Dat doet Hij door het klimaat te veranderen. Want een stem als zware donder die de ruiter met een boog te voorschijn roept, wijst op Gods verbond met Noach. De donder maakt de boog tot regenboog, die God Noach gaf als verbondsteken na de zondvloed. De boog toont iedereen dat de Almachtige God het weer en wind en klimaat bestuurt en verandert. De medewerking van de dieren bevestigen de onderhouding van de schepping door God. De ruiter met de boog op het witte paard toont dat God behalve klimaatverandering de vroege en late regen geeft, wanneer mensen als de orthodoxe Joden Hem daarom vragen:

“En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!  
En ik zag, en zie, een wit paard, en die er op zat, had een boog”.

Doch evenals Gods verbond met Noach de garantie is dat de Eeuwige de aarde met mens en dier blijft onderhouden, precies eender gebeurt de verandering van het klimaat door Zijn hand. Door klimaatverandering als eerste plaag  brengt Jezus Gods hand ook terug in de heilsweg. 
Doch de plagen uit de boekrol worden pas een roepstem van Jezus, wanneer de getuigen van Jezus uit elke stam en taal en volk en natie getuigenis geven van Gods hand in de plagen.

Echter, daar de ruiter van het witte paard een kroon krijgt, overheerst de plaag van het witte paard die van de andere paarden in zijn uitwerking. De gegeven kroon betekent dat de klimaatverandering een groter impact ten goede of ten kwade geeft dan de andere paarden. De gave van een kroon geeft aan dat Jezus door het witte paard en zijn ruiter het geloof in Hem bij Israël en de Kerk door klimaatverandering zal versterken of juist aanklagen:

“en Hem werd een kroon gegeven, en Hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”.

Wanneer Jezus de boekrol neemt, is preken met de dubbele betekenis van het kruis gestaakt. Dan heeft de Kerk door de "Democratisering" het Evangelie van het kruis aangepast.

Hoewel er altijd mensen zijn, die elk verband tussen het witte paard en de werken van Jezus ontkennen, worden de plagen uit de boekrol door getuigen van Jezus openbaar gemaakt. Daarom betekent de kroon in zijn hand tegelijk dat Jezus de vijandschap om het geloof (antithese) in de gezinnen en de kerken zal aanscherpen. De antithese brengt zichtbare scheiding tussen mensen met een zaligmakend geloof en een schijngeloof.
De noodzaak van de scheiding bij christenen blijkt vooral bij de komst van het tweede paard. Want de Here houdt niet op zegels te verbreken na de verbreking van het eerste zegel:

“En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom"!

Bij de opening van de tweede zegel komt een rossig paard, één met de kleur van vuur als teken van strijd en vijandschap. De ruiter op het rossige paard wordt macht gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. Hierdoor wordt alles moeilijker maar ook duidelijker:

“En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die er op zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen”,

De tegenstelling dwingt elke ware gelovige kleur te bekennen en Jezus te volgen of Hem te verraden. Dus zijn de zeven zegels van de boekrol geen oordeel, maar preken door de plagen. Voordat Jezus terugkomt, dwingt Hij christenen hun geloof te toetsen door de tegenstelling van geloof en bekering of ongeloof. Het wegnemen van de vrede en tweedracht in elk gezin en kerkverband bedoelt onbekeerde mensen met een schijngeloof zonder navolging van Christus te doen omkeren, voordat Hij komt en het te laat is. Dan gebeurt wat de Here heeft gezegd over de eindtijd: dat de liefde door wetteloosheid zal verkillen. “volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk en gij zult overgeleverd worden door ouders en broeders en verwanten en vrienden”. Lucas 21: 10, 16.

Het tweede paard, neemt behalve de vrede ook de prediking weg, die dan verworden is tot vredelievende woorden zonder de weg ten leven en ten dode te onderwijzen. Het rossige paard dat tweedracht en vijandschap in de gezinnen en de kerken brengt, dwingt de "gearriveerde" en "passieve" gelovige tot handelen. Zodat hij als een bedelaar de uitweg in Christus zoekt in geloof, en dit door bekering en navolging van Christus vastmaakt! Want het tweede paard dat volgt, staat in direct verband met het witte paard met de boog. Dat wil zeggen dit paard toont evenals de eerste de meerwaarde van Christus, die de "Via Dolorosa" tot de kruisdood ging tot redding van een ieder die gelooft en zich tot Hem bekeert.

En daar de eerste ruiter op het witte paard een kroon is gegeven, dwingen ook de drie paarden en ruiters iedere gelovige zijn leven te toetsen aan Jezus Christus en die gekruisigd.

Verder blijkt het leiderschap van het eerste paard over de andere paarden, doordat het eerste dier dat riep een leeuw is, de koning der dieren. Zodat Jezus als Overwinnaar van de harten vóór zijn komst, paarden en ruiters inzet om geroepenen tot bekering en geloof te brengen. De komst van de paarden betekent dat de ergernis van het kruis uit de prediking is verdwenen. Dat gebeurt als de gezonde leer niet meer wordt verdragen of uit angst voor eigen werken wordt gestaakt. De kroning van het witte paard betekent dat er geen tweede reformatie komt:

 “en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven”.

De paarden pijnigen de mens om hem wakker en geschikt te maken voor de weg des heils. Want de tijd spoedt snel ten einde! Na de boekrol komt Jezus om de gelovigen op te nemen. Het tweede paard mag dus niet los gezien worden van het eerste. Samen bepalen zij de mens niet alleen bij de diepte van zijn schuld, maar ook bij de uitweg in Jezus Christus en dat Hij hen tot een koninkrijk en tot priesters maakt. Op aarde valt de beslissing voor de eeuwigheid.

De onbekeerde die zijn schuld bij God niet herkent, zal gaan twisten over de ware heilsweg. Jezus dwingt deze zijn schijngeloof door ergernis aan het kruis openbaar te maken.
Terwijl de mens, die in de plagen als het kruis van Jezus zichzelf herkent in zijn verlorenheid, zich zal verootmoedigen voor God. En vervolgens Jezus aanbidden in Zijn bloed om vergeving, en in de kracht van de Heilige Geest Hem tot het einde navolgen. Zo zal Gods Zoon scheiding brengen. Scheiding door de ergernis van het kruis tussen onbekeerden en hen, die de ergernis van het kruis van Jezus omhelzen door aanbidding.
Immers, dit alles gebeurt naar de wil en bedoeling van Jezus Christus. Want Hij verbreekt de zegels. Zijn plagen brengen als preken tweedracht en vijandschap in de Kerk en Israël.

De ruiter op het rossige paard brengt in elk verband van de samenleving tweedracht en twist. Tweedracht waarbij het niet gaat om land of goed, maar om de ware godsdienst! En die tweedracht komt door de confrontatie met het tweede paard en zijn ruiter als het Evangelie. Daardoor zal de ootmoedige geestelijke kracht van de Heilige Geest openbaar worden. De kracht waardoor Noach eertijds in geloof de ark gereed maakte als zichtbare preek tot redding.
Schijngelovigen daarentegen zien de mensen als oorzaak van de klimaatverandering. Hierdoor ontaardt alle spreken over Jezus door de ergernis van het kruis in een twistgesprek.

De gegeven kroon aan de eerste ruiter is de zekerheid dat Jezus ook het rossige paard laat opkomen. Wanneer christenen uit alle volken menen rijk te zijn in Christus, zal de Here door de plagen de ergernis van het kruis leren, en de gelovigen onderscheiden van schijngelovigen. Jezus brengt het Evangelie door getuigen uit elke stam en taal en volk en natie, die de klimaatverandering verklaren als de komst van de verzegelde boekrol met Jezus als Auteur.

De strijd en vijandschap, die de ruiter op het rossige paard zal bewerken, raakt iedereen. Preken als het "geslachte Lam" is de hoorder eerst door het kruis zijn verlorenheid en schuld indachtig maken, alvorens de uitweg door hetzelfde kruis van Jezus Christus ter sprake komt: Er is echter geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus Christus, die dood geweest is en nu leeft, waardoor men behouden kan worden. Dat geldt voor Israël en de Kerk.

Men ziet hoe vandaag wereldwijd de vrede bezig is te verdwijnen tussen christenen onderling door geschillen over de ware “godsdienst”. Iedereen kan waarnemen dat er in de gezinnen, kerken en Israël meer dan voorheen strijd ontstaat over het geloof. De groeiende tegenstelling om ons heen moet ons echter niet ontmoedigen, maar bepalen bij de eindstrijd en de reddende werken door Jezus, bij de toe-eigening van het heil.

Het tweede paard waardoor Gods Zoon de mens op de grens van vrede en vijandschap laat balanceren, dwingt elke lezer tot de vraag of hij de dubbele betekenis van het kruis kent.
De klimaatverandering maakt duidelijk dat de ruiter op het witte paard tegenwoordig al aan het werk is. Jezus, heeft al in elke stam, taal, volk en natie priesters aan het werk, die getuigen van de werken en preken van Jezus bij de klimaatverandering. Want het gegeven teken uit Mattheus 24:14 over wereldwijde getuigen is heden al werkelijkheid in onze wereld.
Eveneens neemt na lange tijd van vrede en valse rust de tegenstellingen over geloofszaken in de gezinnen en kerken wereldwijd in hevigheid toe.

Vooral het huwelijk en de seksualiteit, waarbij de omgang met God én de navolging van Christus op de proef wordt gesteld, leidt in de hele wereld tot tegenstellingen onder gelovigen.
Ook de strijd in Israël gaat ten diepste niet om land of goed, maar om de ware godsdienst!

Ga daarom bij uzelf na hoe u reageert op de toenemende geloofsverschillen in de gezinnen, in de kerken en Israël. Of reageert u niet, omdat u zich door een valse gerustheid laat leiden? Want het komt er voor gelovigen op aan, of dezen zich door het kruis van Gods Zoon laten overtuigen van hun eigen zonden en schuld. Wie echter in de verandering van het klimaat niet een zichtbare preek van Jezus op het witte paard ontdekt, zal ten slotte door het tweede rossige paard door twist en vijandschap ten onder gaan. Want Jezus overwint! Want Jezus zei over deze tijd: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

Houdt moed en neemt u in acht aan welke kant u komt te staan, wanneer de ruiter met het rossige paard in uw leven komt door vrienden en familie. Want het komt, maar de Zoon zal overwinnen en met Hem iedereen, die Hem in een waar geloof aanbidt en navolgt:

“en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”.
 

 

  De zichtbare preken uit de boekrol zijn tot behoud van de Kerk en Israël.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen
Jezus
maakt met
boekrol het
evangelie
zichtbaar

 

Doordat het witte paard en de boog herinnert aan de bouw van de ark, is het een zichtbaar evangelie.
Bron:Overige bronnen.
Het witte paard
Regen en boog
herinnert
bouw
Noach's
ark

 

 

Het rossige paard brengt onderscheid tussen ware gelovigen en de onbekeerde christenen aan het licht
Bron: www.bibleexplained.com
Het rossige paard
Rossige
paard
scheidt
gelovigen

 

De tien geboden leert de mens God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.om Jezus als losprijs gekruisigd moest worden.
© R.H. Keegstra
De Wet
Broeder
oorlog
tussen
christenen

 

Het monument Geloofstwisten bepaald het christelijk Europa bij zijn verleden en heden.
© R.H. Keegstra
Yad Vashem;
vastgenagelde mensen.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-07-2020