Hoofdstuk 12
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
 

Het witte en rossige paard.

Openbaring 6:1-5.

 

Tekst:  “en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”. Openbaring 6:2b.

 

Behalve dat Jezus zijn leven voor velen gaf, maakt Hij hen tot een koninkrijk en priesters. Wanneer in de eindtijd het evangelie van geloof en bekering niet meer wordt verdragen of uit passiviteit door Gods verkiezing staakt, maakt Jezus door paarden het evangelie zichtbaar. Het witte paard is geen evangelieprediking, maar door dit teken vooraf aan te kondigen, maakt Jezus het evangelie van geloof en bekering als uitweg aan het oordeel zichtbaar. Voorwaarde van elk zichtbaar teken is dat dit herkenbaar moet zijn voor de hele mensheid.

Welnu, de stem als een donderslag brengt de boog in verband met onweer en regen. Dezelfde donder maakt de boog tot regenboog, die God Noach gaf als verbondsteken na de zondvloed. De eerste ruiter met de boog betekent, dat Jezus in de laatste fase door breking van het eerste zegel nu hier dan daar veel regen zal geven. Dit doet Hij niet om de mensheid opnieuw te vernietigen, maar om het evangelie van geloof en bekering door een zichtbaar teken levend en nieuw te maken. Door record hoeveelheden regen bepaalt Jezus de gelovigen in de laatste fase bij de tijd van Noach, toen hij de ark bouwde als een zichtbare preek tot geloof en bekering.

“En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!  
En ik zag, en zie, een wit paard, en die er op zat, had een boog”.

Daar Jezus als het geslachte Lam door zijn bloed de toegang tot God heeft geopend, en Hij de gelovigen door prediking tot navolgers maakt, is Hij gelijkwaardig aan de boekrol. Dat wil zeggen Hij kan zowel door de prediking van het evangelie, als door een zichtbare preek uit de boekrol gelovigen tot navolgers van Christus maken. Zodat, wanneer de evangelie prediking van geloof en bekering staakt, Jezus door de paarden het evangelie predikt. Met andere woorden zodra de prediking van het evangelie tot geloof en bekering staakt, verbreekt Jezus de zegels van de boekrol.

Zijn gelijkwaardigheid aan het witte paard betekent dat Hij door verandering van het klimaat, herinnert aan de bouw van de ark door Noach als uitweg door geloof en bekering. Want van die tijd heeft Jezus gezegd: Het zal zijn als in de dagen van Noach toen hij de ark maakte. En evenals het gereedmaken van de ark door Noach een zichtbare preek was tot redding, zo is ook het witte paard een preek, wanneer het evangelie van geloof en bekering wordt gestaakt.

Door klimaatsverandering maakt het witte paard de uitweg door geloof en bekering nieuw. Het luide roepen van het eerste dier is niet om de komst van plagen, maar een zichtbare preek van Jezus als de evangelie prediking van geloof en bekering niet meer wordt verdragen.

De ruiter van het eerste paard krijgt een kroon, zodat deze als voorbeeld dient van de andere paarden. De kroning van deze ruiter betekent, zoals Jezus door het witte paard het evangelie zichtbaar maakt, zo doet Hij ook door de andere drie paarden. Dat wil zeggen, evenals het witte paard roepen de andere paarden op in Jezus te geloven en Hem na te volgen. De gave van een kroon bevestigt dat Jezus door dit paard en zijn ruiter vóór zijn komst Israël en de Kerk zal overtuigen door navolging van Christus het geloof in Hem vast te maken:

“en Hem werd een kroon gegeven, en Hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.”

Wanneer Jezus de boekrol nodig heeft, is de oproep tot geloof en bekering gestaakt, hetzij gedwongen uit onverdraagzaamheid hetzij dat men dit door de verkiezing te actief vindt.

Daar er altijd mensen zullen zijn, die elk verband tussen het witte paard en de werken van Jezus ontkennen, brengen zichtbare tekenen scheiding tussen gelovigen en schijngelovigen. Daarom betekent de kroon in zijn hand tegelijk dat Jezus de vijandschap om het geloof (antithese) in de gezinnen en de kerken zal aanscherpen. De antithese brengt noodzakelijke scheiding tussen mensen met een zaligmakend geloof en een schijngeloof. De noodzaak van de scheiding bij christenen blijkt vooral bij de komst van het tweede paard. Want de Here houdt niet op zegels te verbreken na de verbreking van het eerste zegel:

“En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom!

Bij de opening van de tweede zegel komt een rossig paard, één met de kleur van vuur als teken van tweedracht en vijandschap. De ruiter op het rossige paard wordt macht gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. Hierdoor wordt alles moeilijker maar ook duidelijker:

“En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die er op zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen”,

De tegenstelling dwingt elke ware gelovige kleur te bekennen en Jezus daadwerkelijk na te volgen. Daarom zijn de zeven zegels van de boekrol geen oordeel, maar zichtbare preken tot christenen. Voordat Jezus terugkomt, dwingt Hij christenen hun geloof te toetsen door de tegenstelling van verdraagzaamheid en vijandschap. Het wegnemen van de vrede en tweedracht in elk gezin en kerkverband bedoelt onbekeerde mensen met een schijngeloof zonder navolging van Christus te redden voordat het te laat is. Dan gebeurt wat de Here heeft gezegd over de eindtijd:

“volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk… en gij zult overgeleverd worden door ouders en broeders en verwanten en vrienden”. Lucas 21: 10, 16.

Het tweede paard, dat de vrede wegneemt, zet elke prediking te kijk die dan in veel kerken verworden is tot vredelievende woorden zonder de weg ten leven en ten dode te benoemen. Het rossige paard dat tweedracht en vijandschap in de gezinnen en de kerken brengt, dwingt de "gearriveerde" en "passieve" gelovige tot handelen. Zodat hij als een bedelaar de uitweg in Christus zoekt in geloof, en dit door bekering en navolging van Christus vastmaakt!

Want het tweede paard dat volgt, staat in direct verband met het witte paard met de boog. Dat wil zeggen dit paard toont evenals de eerste de meerwaarde van Christus, die de "Via Dolorosa" tot de kruisdood ging tot redding van een ieder die gelooft en zich tot Hem bekeert. Want daar de eerste ruiter op het witte paard een kroon is gegeven, dwingen de andere drie paarden en ruiters iedere gelovige zijn leven te toetsen aan Jezus Christus en die gekruisigd.

Verder blijkt de overheersing van het eerste paard  over de andere paarden, doordat het eerste dier dat riep een leeuw is, de koning der dieren. Zodat Jezus als Overwinnaar van de harten vóór zijn komst, paarden en ruiters inzet om geroepenen tot bekering en geloof te brengen. De paarden betekent dat de oproep tot geloof en bekering blijvend uit de prediking verdwijnt. Dat gebeurt als de gezonde leer niet meer wordt verdragen of uit angst voor eigen werken staakt. Zodat kroning van het witte paard betekent dat er geen tweede reformatie komt:

 “en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven”.

De paarden pijnigen de mens om hem wakker en geschikt te maken voor de weg des heils. Want de tijd spoed snel ten einde! Na de boekrol komt Jezus om de gelovigen op te nemen.
Het tweede paard mag dus niet los gezien worden van het eerste. Samen bepalen zij de mens niet alleen bij de diepte van zijn schuld, maar ook bij de uitweg in Jezus Christus en dat Hij hen tot een koninkrijk en tot priesters maakt. Op aarde valt de beslissing voor de eeuwigheid. De onbekeerde die zijn schuld bij God niet herkent, zal gaan twisten over de ware heilsweg. Deze wordt gedwongen zijn schijngeloof door een vijandige reactie openbaar te maken.

Terwijl de mens, die in de nood van de plagen, tweedracht en geloofsstrijd, zichzelf herkent in zijn zondige neigingen zich zal verootmoedigen voor God. En vervolgens Jezus aanbidden in Zijn bloed om vergeving, en in de kracht van de Heilige Geest Hem tot het einde navolgen. Zo zal Gods Zoon scheiding brengen. Scheiding door de vijandschap van onbekeerden en hen, die evenals hun Here de vijandschap door zijn kruis verdragen zonder twist en woede,.

Immers, dit alles gebeurt naar de wil en bedoeling van Jezus Christus. Want Hij verbreekt de zegels. Hij brengt door tweedracht en vijandschap geloofsonderscheid in de Kerk en Israël. De ruiter op het rossige paard brengt in elk verband van de samenleving tweedracht en twist. Tweedracht waarbij het niet gaat om land of goed, maar om de ware godsdienst! En die tweedracht komt door de confrontatie met het tweede paard en zijn ruiter als evangelie. Daardoor zal de verdraagzame geestelijke kracht van de Heilige Geest openbaar worden. De kracht waardoor Noach eertijds in geloof de ark gereed maakte als zichtbare preek tot redding. Bij schijngelovigen daarentegen krijgen de natuurlijke krachten de boventoon. Bij ongeloof en schijngeloof ontaardt spreken over het zaligmakende geloof in een kwaadaardig twistgesprek.

De gegeven kroon aan de eerste ruiter is de zekerheid dat Jezus ook het rossige paard laat opkomen. Wanneer vele christenen uit alle volken menen rijk te zijn in Christus, zal de Here de lauwheid door tegenstellingen breken, en scheiding maken tussen gelovigen en schijngelovigen. Dat doet Hij door naast de evangelie verkondiging, de vrede weg te nemen tussen broeders in de Kerk en in de gezinnen bij alle volken tot en met Israël.

De tweedracht en vijandschap, die de ruiter op het rossige paard zal bewerken, zal geen mens onberoerd laten. Dan moet er op geestelijke wijze gestreden en door navolging gehandeld worden, ook al betekent dit twist en vijandschap. Er is echter geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus Christus, die dood geweest is en nu leeft, waardoor men behouden kan worden. Dat geldt voor Israël en de Kerk.

Men ziet hoe vandaag wereldwijd de verdraagzaamheid bezig is te verdwijnen tussen christenen onderling door geschillen over de ware “godsdienst”. Iedereen kan waarnemen dat er in de gezinnen, kerken en Israël meer dan voorheen vijandschap ontstaat over het geloof.  De groeiende tegenstelling om ons heen moet ons echter niet ontmoedigen, maar bepalen bij de eindtijd en de reddende werken door Jezus, bij de toe-eigening van het heil. Het tweede paard waardoor Gods Zoon de mens op de grens van verdraagzaamheid en vijandschap laat balanceren, dwingt elke lezer tot de vraag of hij als navolger van Christus leeft, en welke keus hij maakt bij geloofsgeschillen.

De klimaatverandering maakt duidelijk dat de ruiter op het witte paard tegenwoordig al aan het werk is. Jezus, heeft al in elke stam, taal, volk en natie priesters aan het werk, die getuigen dat er alleen behoud is door geloof en bekering. Zodat het door Jezus gegeven teken uit Mattheus 24:14 over het evangelie in de hele wereld al werkelijkheid is. Eveneens neemt na lange tijd van verdraagzaamheid en valse rust de tegenstellingen over geloofszaken in de gezinnen en kerken wereldwijd in hevigheid toe.
Vooral het huwelijk en de seksualiteit, waarbij de omgang met God én de navolging van Christus op de proef wordt gesteld, leidt in de hele wereld tot tegenstellingen onder gelovigen.

Ook de strijd in Israël gaat ten diepste niet om land of goed, maar om de ware godsdienst!

Ga daarom bij uzelf na hoe u reageert op de toenemende geloofsverschillen in de gezinnen, in de kerken en Israël. Of reageert u niet, omdat u zich door een valse gerustheid laat leiden. Want het komt er voor gelovigen op aan, of dezen zich door geloof en bekering laten overtuigen van hun eigen zonden en schuld. Wie echter in de verandering van het klimaat niet een zichtbare preek van Jezus op het witte paard ontdekt, zal ten slotte door het tweede rossige paard door twist en vijandschap ten onder gaan. Want Jezus overwint!
Want Jezus zei over deze tijd: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Houdt moed en neemt u in acht aan welke kant u komt te staan, wanneer de ruiter met het rossige paard in uw leven komt door vrienden, familie of geloofsgenoten. Want het komt, maar de Zoon zal overwinnen en met Hem iedereen, die Hem in geloof navolgt tot de dood.

“en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen”.
 

 

  De zichtbare preken uit de boekrol zijn tot behoud van de Kerk en Israël.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen
Jezus
maakt met
boekrol het
evangelie
zichtbaar

 

Doordat het witte paard en de boog herinnert aan de bouw van de ark, is het een zichtbaar evangelie.
Bron:Overige bronnen.
Het witte paard
Regen en boog
herinnert
bouw
Noach's
ark

 

 

Het rossige paard brengt onderscheid tussen ware gelovigen en de onbekeerde christenen aan het licht
Bron: www.bibleexplained.com
Het rossige paard
Rossige
paard
scheidt
gelovigen

 

De tien geboden leert de mens God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.om Jezus als losprijs gekruisigd moest worden.
© R.H. Keegstra
De Wet
Broeder
oorlog
tussen
christenen

 

Het monument Geloofstwisten bepaald het christelijk Europa bij zijn verleden en heden.
© R.H. Keegstra
Yad Vashem;
vastgenagelde mensen.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 07-11-2019