Hoofdstuk 17
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

God verandert mensen en klimaat.

 Openbaring 7:1-9.

 

Tekst: ďBrengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofden verzegeld hebbenĒ. Openbaring 7:3.

 

Na deze dingen, wil zeggen na de onthulling van de 6e zegel die uitgesteld wordt, ziet Johannes 4 engelen van de winden klaar staan de aarde, de zee en de bomen te beschadigen. En uit de oproep van een engel op de zon om te wachten, blijkt dat ze al zijn begonnen.
Welnu, uit onderzoek is bekend dat de zon en de vier winden, verantwoordelijk zijn voor de record verbrekende orkanen van de laatste tijd, waaronder orkaan Mitch in 1998, Charles, Frances, Iwan en Jeanne in 2004, Katrina in 2005 en de superstorm Sandy in 2012.

Deze orkanen ontstonden voor de kust van West-Afrika bij een afnemende landwind, terwijl het zeewater 28į Celsius of hoger was. Ook zijn bij het ontstaan vier winden nodig (landwind, stijg- en daalwind en een hoogtewind). Elk van deze winden kan het ontstaan van een orkaan doen mislukken. Doch voordat de engelen van de winden een orkaan kunnen voortbrengen, moet de zon het zeewater opwarmen tot minimaal 28į Celsius. Alleen door samenwerking van de zon en 4 winden ontstaan er allesvernietigende orkanen.

Maar als de engelen van de winden schade willen toebrengen, krijgen ze een krachtig bevel van de engel aan boord van de opgaande zon om te wachten. Een bevel dat behalve door de engelen van de winden ook geldt voor de engel, die het bevel gaf. Want ze moeten wachten "totdat wij" (de engelen van de zon en de winden) Gods knechten hebben verzegeld!

Daarna hoorde Johannes het getal van de verzegelden via een lijst van twaalf stammen. In de gegeven lijst staan de twaalf stammen niet gerangschikt naar leeftijd of geboorte.
Maar de rangorde van de stammen op de lijst is geheel aangepast naar de inhoud van de laatste woorden van Jakob tot zijn zonen. De lijst met de verzegelden toont aan dat God de woorden van Jakob heeft waargemaakt. En het feit dat er ťťn stam ontbreekt, betekent dat God de woorden van Jakob letterlijk in praktijk bracht. De lijst onthult dat verzegelen door de engel die een zegel heeft van de levende God, hetzelfde is als het inzicht dat God de woorden van Jakob in praktijk bracht. Verzegelen aan het voorhoofd is derhalve met het verstand inzien dat de levende God de woorden van Jakob met de beloften al heeft waargemaakt.
Want daar het verzegelen aan het voorhoofd plaatsvindt, gaat het om verstandelijk inzicht.

ďNa deze gebeurtenis zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden van de aarde vasthouden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.
En ik zag een andere engel aan boord van de opgaande zon, hebbende een zegel van de levende God (verklaring Keegstra); en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofd verzegeld hebbenĒ.

Daar alle gesproken woorden van Jakob in de gegeven lijst van de twaalf stammen dan in praktijk zijn gebracht, bepalen ze elke lezer bij de werken van de levende God in de tijd. Verzegelen aan het voorhoofd is met het verstand doorzien welke beloften God voltooide.
Het inzicht geeft niet alleen oog voor Gods werken, maar ook voor de verantwoordelijkheid van Gods verbondsvolk. Met name de verdwijning van Dan van de lijst, leert dat het bij de verzegeling om mťťr gaat dan de komst van de beloofde Messias, Jezus Christus.
En omdat het aantal verzegelde mensen is opgebouwd uit 12 x 12 x 1000, is de aangepaste lijst een boodschap van God voor IsraŽl (12 stammen), en de Kerk (12 apostelen):

 ďEn ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen van IsraŽlĒ.

De lijst met de verzegelden, die geheel is aangepast aan de laatste woorden van Jakob, dient in dit gezicht over de gereedstaande engelen als teken en bewijs, dat God door de engelen even zeker het klimaat zal veranderen als hij de woorden van Jakob heeft waargemaakt.

Hoe radicaal God de woorden van Jakob heeft toegepast, leert de geschiedenis van Juda. Niet Ruben de oudste zoon van Jakob is het, die de zoon der verlossing heeft voortgebracht. De reden waarom Ruben is gepasseerd, wordt ook gezegd. Hij heeft Jacobs bed beklommen.
Door de uitkomst van aloude woorden onthult God hoe Hij als de levende de wereld leidt. Hierbij moet men bedenken dat God alle woorden van Jakob in de tijd heeft waargemaakt, terwijl de Satan Jacobs woorden kende. Ondanks de Satan gebeurde  Gods raadsbesluit. De uitkomst van Jacobs woorden over Ruben maakt ook duidelijk, dat Gods verbondsvolk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ofschoon Rubens naam op de verbondslijst blijft staan, is hij door zijn eigen zondige daden door God op de tweede plaats gezet.

Verder leert de uitkomst van de aloude woorden van Jakob over Juda en de scepter, dat de zonen van David het koningsschap metterdaad hebben gekregen totdat Silo (Jezus) kwam. Het is zelfs al ruim 2000 jaar geleden dat de beloofde Gods Zoon op aarde kwam!
En ook zijn reeds heidenen uit alle volken gekomen, die Jezus als gelovigen gehoorzamen. De uitkomst van de voorzegde gehoorzaamheid van de volken aan Jezus betekent, dat God reeds uit alle volken stammen talen en natiŽn christenen op de stam IsraŽl heeft ingeŽnt.

Nu naar de woorden van Jakob de Beloofde gekomen is, en uit alle volken gelovigen Hem gehoorzaam zijn, kan iedereen zien hoe God woord houdt. Datzelfde geldt ook voor de laatste bazuinen over verandering van het klimaat. De wereldwijde Kerk na Pinksteren is een ontzagwekkend teken en bewijs van de werken van de levende God, en tegelijk van de verantwoordelijkheid van de gelovigen als getuigen. Dit moeten gelovigen inzien voordat de engelen van de zon en de winden schade toebrengen.
Zoals God de woorden van Jakob waarmaakte, zo zal Hij het klimaat gaan veranderen. God gebruikt de uitkomst van de oude woorden van Jakob om door Gods werken aan te geven, dat Hij ook de woorden over de laatste bazuinen zal waarmaken, voordat Hij komt:

 ďUit den stam Juda twaalf duizend verzegelden."

En om de nauwgezetheid van de werken van de levende God in gedachten te brengen, toont God dat Hij behalve Ruben ook Simeon en Levi van hun eerste plaatsen heeft verdreven. Hieruit blijkt dat behalve Jakob ook de Here afstand nam van het geweld, waarmee Simeon en Levi na de ontering van Dina de mannen van Sichem hebben vermoord. Want de lijst laat zien hoe de eerste plaatsen van de zonen van Lea door die van haar slavin Zilpa zijn ingenomen. De verdrijving van Simeon en Levi betekent in verband met de schade die de engelen van de zon en de winden in opdracht van God zullen toebrengen, niet gezien mag worden als wraak. Hoewel Simeon en Levi hun eerste plaatsen kwijtraakten, bleven hun namen op de lijst staan.

De aanpassing van de rangorde op de lijst naar de woorden van Jakob is een waarschuwing, voor IsraŽl en de Kerk dat God elke gelovige zal aanspreken op zijn gekregen talenten. Hieruit volgt dat wanneer God  het klimaat zal veranderen Hij daarmee herinnert aan Jezus en zijn bevel tot navolging. Wie meent dat geloofsvruchten niet nodig zijn, lette op de verdwijning van de stam Dan van de lijst:

"uit de stam Ruben twaalf duizend, uit de stam Gad twaalf duizend, uit den stam Aser twaalf duizend, uit de stam Naftali twaalf duizend, uit de stam Manasse twaalf duizend, uit de stam Simeon twaalf duizend, uit de stam Levi twaalf duizendĒ,

God verzegelt zijn knechten aan hun voorhoofd, door hen zijn werk in de toepassing van de woorden van Jakob te tonen, opdat ze getuigen van de levende God in onze wereld.

Doch Juda op de eerste plaats leert dat bij al de werken van God de uitweg in het bloed van Christus voorop moet staan. Door de herinnering aan de verwerkelijking van de profetieŽn van Jakob, geeft de Here te kennen dat Hij de Kerk bouwt en bewaart door het bloed van het Lam. De Christus is geboren in een stal in Bethlehem uit de stam van Juda om de schuld van de zonden van de mensheid te dragen en om verzoening te brengen.

De verzegeling onthult, dat God niet alleen de uitkomst van de profetieŽn van Jakob over zijn zonen heeft waargemaakt, maar ook de engelen van de winden leidt die schade zullen toebrengen aan de aarde, de zee en de bomen. De verzegeling betekent, dat de Here door weer en wind de mensheid wakker wil schudden!

Terwijl de verdwijning van de stam Dan uit de twaalf stammen onthult dat elk spreken over Gods werken in de verandering van het klimaat geen vrijblijvende zaak is. De verdwijning van de stam Dan door Gods toepassing bevat een zeer ernstige waarschuwing. Dan is de enige stam in IsraŽl die zijn erfdeel, dat door de Here was toebedeeld, heeft verlaten. Dezen hebben in tegenstelling tot de EfraÔmieten, niet de moed gehad de strijd op te nemen tegen de inwoners van Kanašn, de Amorieten. Hoewel de Amorieten hun zelfs niet toelieten de vruchtbare vlakten te bewonen, hebben de Danieten niet in geloof in de levende God voor hun erfdeel gestreden. Ook niet toen de Here in hun midden de nazireeŽr ďSimsonĒ verwekte. Ofschoon zij Gods hand wel moesten zien in het strijden en richten van IsraŽl door Simson. In plaats van te strijden hebben zij Gods gegeven erfdeel verlaten en zelf hun land in het noorden van IsraŽl uitgezocht. Land waarvan zij het volk verraderlijk hebben uitgemoord!
Zo deden zij als een slang op de weg, zoals Jakob in zijn woord over hen had voorzegd.

Uit de verdwijning van de stam Dan geeft God verzegelden te kennen dat verlaten van Gods erfdeel en afzien van de goede strijd, voor God gelijk is als verlating van het verbond.
Daarom is verzegeling dat de Kerk niet mag zwijgen over de werken van de levende God. Evenmin mag de Kerk zwijgen over de verantwoordelijkheid die elk verbondskind heeft. Uit de verdwijning van de stam Dan blijkt hoe waarachtig de Here nagevolgd wil worden.

Terwijl de uitkomst van Gods woorden ten aanzien van de komst van Jezus en zijn rijk elke lezer moet overtuigen van de komst van de voorzegde bazuinen over klimaat verandering. De verbinding van de engelen van de zon en de winden met de stammenlijst toont Gods reddende bedoeling bij schade door weer en wind door de laatste bazuinen!
De verdwijning van Dan van de lijst is in dit verband een bewijs dat het zwijgen over weer en wind als het terrein van de levende God niet zonder gevolgen zal zijn. Want het zwijgen over Gods hand in de klimaatverandering, maakt dat zijn stem in de bazuinen niet wordt gehoord.

De mens moet als ďrentmeesterĒ Gods schepping onderhouden en bewaren. Daarmee mag niet gesjoemeld worden. Doch het klimaat is en blijft het machtsgebied van de levende God.
Daarom mogen gelovigen niet zwijgen over Gods werken, als engelen het klimaat veranderen. Tegenover de rationele mens stelt de levende God de uitkomst van de woorden van Jakob.
Hoe belangrijk dit gezicht is in verband met het geloof, toont het jongste klimaat verdrag d.d. 12-12-2015 te Parijs. Hoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs is, zoekt de rationeel denkende mens de oorzaak van de verandering van het klimaat bij de uitstoot van CO≤.

Ondanks dat Jezus Christus is gekomen en gelovigen uit alle volken Hem gehoorzamen, zodat Jacobs woorden exact zijn uitgekomen, hoort men niet van de kansels dat de verandering van het klimaat ťťn van de laatste bazuinen van de levende God is, als teken van zijn komst.
De uitstoot van CO≤ wordt zonder ťťn bewijs geloofd, terwijl de Bijbel door de uitkomst van de aloude woorden van Jakob zichzelf bewijst als betrouwbaar, waarachtig en bewezen.

Door bovenstaande is schade door het klimaat een oproep van de hemel aan alle mensen om God te geloven op zijn woord, en dat Hij komt om de volken te richten met gerechtigheid:

ďBrengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onzen God aan hun voorhoofden verzegeld hebbenĒ.

NAAR BOVEN

 

 

 

Weer en wind veroorzaken behalve extreme regenbuien ook grote droogteperioden met enorme bosbranden.
Bron: www.imagebank.com
Enorme bosbranden

De zon
en vier
winden
maken
Orkanen

 

Iwan met een verwoestende windsnelheid van 249 km/uur heeft duizenden huizen en bomen verwoest en > 100 mensenlevens gekost.
Bron: www.nooa.gov
Orkaan Iwan de verschrikkelijke

Jakob
preekt
Wet
en
Evangelie

 

De grootste verwoestingen bij orkanen komen door enorme regenval (in dit geval Ī> 500 liter per vierkante meter).
Bron: www.nooa.gov
Orkaan Jeanne Atlantische Oceaan

Verzegeling
maakt
getuigen
 

De heilsweg is en blijft de smalle weg; dat is Wet en Evangelie
Bron: www.imagebank.com
Wet en Evangelie

Ontbreken
Dan
toont
ernst
navolging

 

Doordat de regenboog Gods belofte markeert, blijft de nood van klimaatverandering nodig om de mens van de eindtijd te trekken.
Bron: www.imagebank.com
Bij de verzegelden staat Christus centraal

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 22-05-2019