Hoofdstuk 19
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Angst door klimaatverandering

Openbaring 8:1-13.

 

“Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de  bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen”! Openbaring 8:13.

 

In de laatste twee gezichten zijn getuigen verzegeld, die Israël en de Kerk door de bazuinen verzekeren van de waarheid van Gods Woord en de weg tot het heil. Dit is nodig omdat door twijfel aan Gods almacht, zonder getuigen niemand Gods hand in de bazuinen zal zien.
Hoe groot de twijfel dan op aarde is over God en zijn woord, leert de stilte in de hemel. De stilte dient om de overgang naar klimaatverandering des te scherper te doen opmerken:

"En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven". 

Pas nadat een andere engel altaarvuur met veel wierook op de aarde heeft geworpen, wordt de stilte doorbroken. Het vuur met reukwerk, dat bestemd is voor de gebeden van de heiligen, brengt echter donder voort, lichtflitsen en beving van de aarde, wat duidt op natuurgeweld.

Maar behalve natuurgeweld horen de engelen ook menselijke stemmen. Het altaarvuur brengt dus andere reacties teweeg. Daar het altaarvuur met reukwerk een bewijs is dat de bazuinen bedoeld zijn om te redden, geven van alle reacties de menselijke stemmen de engelen de nodige vrijmoedigheid om te bazuinen:

 “ En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven voor de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar, en wierp het op de aarde; en er kwamen donderslagen en bliksemstralen en aardbeving en stemmen. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen”.

De aarzeling van de engelen bevestigt de noodzaak van verzegelde getuigen in de eindtijd. Doch omdat verzegelen betekent dat de waarheid van Gods beloften wordt bewezen door de uitkomst van profetieën, moeten de bazuinen ook profetieën bezegelen. Dat wil zeggen, de bazuinen kunnen pas door de uitkomst van Schriftwoorden worden bezegeld en toegepast.

Welnu, van de eerste vier bazuinen is alleen de vierde over de zon in de Schrift voorzegd. De apostel Petrus heeft op Pinksteren de woorden van de  profeet Joël herhaald, dat de zon en de maan verduisterd zullen worden, kort voordat de dag des Heren komt.
Ook Jezus heeft in zijn rede over de laatste dingen gezegd dat de zon verduisterd zal worden. Alle drie evangelisten hebben Jezus woorden over de verduistering van de zon opgetekend, als één van de laatste tekenen vóór de dag des oordeels.

Doch de zon produceert behalve zichtbaar licht, ook onzichtbare energie. Juist de dreiging van onzichtbare energie heeft het onderzoek van de zon de laatste jaren veranderd van nieuwsgierigheid in bittere noodzaak. Het gevaar van de zon komt van zonnewinden, die volgens recent onderzoek ontstaan door de enorme krachten van magnetische velden in de Corona boven de fotosfeer van de zon, Coronale Massa Ejecties (CME). De zonnewinden variëren tot snelheden van 800 km/seconde en reiken tot 18 miljard km voorbij de aarde.
Het zwaartepunt van een CME die gepaard gaat met zonnevlekken, is in de eerste helft van een zonnecyclus die 11,1 jaar duurt. Hoe gevaarlijk een CME is voor onze gedigitaliseerde wereld bleek achteraf na 1 september 1859. Op die dag sloegen in de noordelijk helft van de aarde tot aan Florida de telegrafen op tilt of in brand. Dat gebeurde enkele uren nadat onderzoekers enorme zonnevlekken en zonnevlammen hadden waargenomen. De onzichtbare straling van de zon (ultra-violette straling en röntgenstraling) maakte korte tijd accu's overbodig.

Aan gevaarlijke zonnewinden gaan altijd grote zonnevlekken vooraf, die ontstaan in de tachocline van de convectiezone. Sedertdien houden de NASA en ESA de zon in de gaten. Maar tot grote verbazing van wetenschappers en in strijd met de zonneactiviteit van de laatste honderd jaar, is tijdens de 24e zonnecyclus de zonneactiviteit plotseling drastisch afgenomen. Tijdens deze zonnecyclus, die loopt van 2008 tot 2019, zijn geen zonnevlekken van enige betekenis waargenomen, noch magnetische activiteit, terwijl de zonnewind is gaan liggen.
De enorme afname van de productie van de zon brengt de vierde bazuin in het vizier:

“En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks”.

Als de door de Schrift voorzegde zonsverduistering werkelijkheid is, geldt dat ook voor de andere drie bazuinen. Zodat de voorafgaande drie bazuinen heden kunnen worden toegepast. Want behalve de zon zullen de engelen zich keren tegen de aarde, de zee en de rivieren.
Welnu, sinds 1987 worden nu hier dan daar landen geteisterd door enorme branden. Na een tijd van grote droogte ontstaan door een droge en hete wind vele branden, die meestal door de bliksem worden aangestoken. Door krachtige winden verandert het vuur letterlijk in een knetterende hagelbui van vuur. Terwijl de harde wind het blussen van de branden onmogelijk maakt. Pas wanneer de wind gaat liggen, is de mens in staat de branden te blussen.

“En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en het groene gras verbrandde”.

Behalve bij het branden van de aarde zijn de engelen van de vier winden betrokken bij de tweede bazuin. Op het geluid van de tweede bazuin wordt iets als een enorme brandende berg op de zee geworpen. Daar “iets” een concrete zaak uitdrukt, zal dat “iets” de stralen van de zon zijn, wanneer deze bij windstilte de zee opwarmt tot 28° Celsius en hoger.

Uit onderzoek is gebleken dat orkanen altijd boven zee ontstaan, wanneer de temperatuur van het zeewater 28° Celsius of hoger is. De opwarming van het zeewater gebeurt door de zon bij windstil weer. Naast het opwarmen van de zee zijn de engelen van alle vier winden nodig bij het ontwikkelen van orkanen. Kortom, het zijn de engelen van de winden die schade toebrengen. Zodat de zon en de vier winden, de oorzaak zijn van de record verbrekende orkanen die o.a. Amerika troffen, zoals Mitch (1998), Charles, Frances, Iwan en Jeanne (2004)). Katrina (2005) en Sandy (2012):

 “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen”.

De orkanen, die de laatste jaren veelvuldig de aarde teisteren, zijn evenals het branden van de aarde niet het werk van de mens. Evenmin is het vergaan van een supertanker vol olie door een orkaan een natuurlijke zaak. Maar wanneer de zee door zwarte olie als bloed wordt, afkomstig van een olietanker, dan zijn de engelen van de bazuinen uit Openbaring bezig.
Door de schade brengende winden toont God de waarheid van zijn woord en zijn beloften.
Hierdoor zijn olietankers vergaan, en veranderde een olieplatform van BP de zee in bloed.

Verder blijkt uit onderzoek dat afname van de wind verwarming van de zee en tegengestelde zeestromen kan veroorzaken, zoals de Agulha, die enorme vissterfte tot gevolg heeft. Hoewel dit fenomeen de laatste tijd bekend is onder de naam “El Nino”, maakt het warme water sinds 1982 de zee van de Grote Oceaan voor de kust van Peru steeds vaker zwart. Dit zwart worden als bloed komt door zwaveldioxide, afkomstig van massale vissterfte.
Olie en de warme zeestroom, de Agulha, zijn beide verantwoordelijk voor grote sterfte van schepselen in de zee, waardoor de bazuinen de waarheid van God en zijn woord bekrachtigen:

“en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in zee die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging”.

Ook het bitter worden van rivieren als alsem, is het werk van de vier engelen van de winden. Zij bewerken de klimaatverandering, waardoor er nu hier en dan daar enorme hoeveelheden regen valt, terwijl in andere regio's langdurige droogte heerst. De grote ster die als een fakkel op de rivieren en haar bronnen valt zijn evenals bij de zee de stralen van de zon.

“En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel, en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren”.

Door de zon en langdurige droogte verdrogen rivieren, waardoor de concentratie van zout toeneemt en het rivierwater bitter wordt als alsem. Dit proces van verzilting is al gebeurd bij de uitdroging van één van de grootste binnenmeren,

Het vervolg vindt u in mijn nieuw uitgegeven boek:

Dit nieuwe boek met ISBN 97894 6402 7846
 is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en bij de boekhandel te bestellen  voor  € 20. inclusief verzendkosten.

 “En ik zag en hoorde een arend vliegen, in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen”.

NAAR BOVEN

 

 

De laatste jaren brand de aarde dan hier dan daar; de schade door natuur, weer en wind bedroeg in 2003 ongeveer 56 miljard dollar.
Bron: www.imagebank.com
Een enorme bosbrand

Verduistering
Zon
onzichtbaar.

Het Lam Gods en Hogepriester is de ene Naam waardoor behoud mogelijk is.
Bron: bibleexplained.com
Jezus is het licht der wereld

Bazuinen
door
profetieën
bezegeld

Door natuur, weer en wind zijn in 2003 77.000 mensen gedood; drie keer zoveel als het jaar ervoor.
Bron: overige bronnen
De 10℮ en zwaarste orkaan Tokage bij Japan

Niet de mens,
maar
God almachtig.

Ongeveer 255 miljoen mensen zijn in 2003 getroffen door droogte, hitte en aardbeving.
Helft Aralmeer is drooggevallen

In februari 2000 stierven alle vissen in de rivier de Tizla en de Donau.
Bron: Ref. Dagblad
Cyanide giframp in Tizla en Donau

 

Groenland
warmer
door
verduistering
Zon

 

De gevaarlijkste stralen in de zonnestorm, die ontstaan door enorm krachtige magnetische velden, zijn onzichtbaar evenals wanneer de storm gaat liggen.
Bron: www.imagebank.com
Een derde deel van de Zon wordt verduisterd,
een derde deel van de maan en
 een derde van de sterren

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 02-06-2021