Hoofdstuk 11
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 18 Hoofdstuk 19 Hoofdstuk 20 Hoofdstuk 21 Hoofdstuk 22  

Waarom Jezus op zich laat wachten

 Openbaring 5:1-14.

 

Tekst:   “Ween niet; zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zegels te openen”. Openbaring 5:5b.

 

In dit gezicht wordt aangetoond dat Jezus de boekrol met de zeven zegels pas in de eindtijd neemt, en waarvoor Hij de zegels verbreekt. Want het woord dat vertaald is met “roepen” heeft in de grondtekst de betekenis van “prediken”:

 “En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep (predikte RHK): Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?”

Hierbij verdient het alle aandacht, waarom de apostel Johannes langdurig weende, toen er niemand gelijkwaardig was aan de boekrol. Het wenen maakt niet alleen duidelijk, dat er lange tijd niet één gelijkwaardig was aan de boekrol, maar ook dat de boekrol evangelie is:

“En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien.”

Maar Johannes kreeg bevel van een oudste op te houden met wenen. Hij moest ophouden omdat de Leeuw uit de stam Juda, oftewel Jezus heeft overwonnen en gekomen is de boekrol te nemen en haar zeven zegels te verbreken. Het langdurige geween van Johannes onthult, dat Jezus vanaf Pasen heeft overwonnen door prediking van geloof en bekering zonder boekrol:

“En één uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet: zie, den Leeuw uit den stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen”.

Het gezicht over Jezus als het geslachte Lam met 7 hoornen en 7 ogen geeft aan dat Hij niet alleen zijn leven gaf tot een losprijs voor velen, maar hen ook tot priesters maakt. En omdat de zeven geesten over de hele wereld zijn uitgezonden, is zijn overwinning dan al wereldwijd. Zijn plaats temidden van de oudsten en hun gezang bij het komen en aannemen van de boekrol betekent dat de inhoud van de boekrol alleen voor Israël en de kerken is bestemd:

 “En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was”.

Wanneer de overwinning van Jezus alleen bestond uit zijn lijden en sterven, zou de boekrol nooit nodig zijn geweest. Maar Jezus heeft in de eindtijd de boekrol nodig tot het maken van een koninkrijk en priesters, zoals het gezang leert. Het nieuwe gezang van de dieren en de oudsten bevestigen dat de overwinning van Jezus meer is dan zijn dood en opstanding. Hun gezang bestaat niet uit positieve woorden over Gods liefde. Er wordt niet alleen bezongen dat Gods zoon is geslacht en Hij met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie mensen kocht voor God. Maar ook heeft Hij deze duur gekochte mensen door de prediking van zijn getuigen tot geloof en bekering gebracht, die als koningen en priesters hun meester tot in de dood navolgen. Het nieuwe is het betrekken van de dood des Heren bij de uitnodiging tot geloof en bekering.

De overwinning van Jezus onthult, dat Hij tot de eindtijd wereldwijd een koninkrijk en priesters maakt zonder boekrol in elke stam, taal, volk en natie. Zijn overwinning betekent ook dat er dan in de hele wereld gelovige navolgers van Christus zijn die van Hem getuigen. Met andere woorden als Jezus de boekrol neemt en opent, zijn de woorden door Jezus gesproken in Mattheus 24: 14 werkelijkheid. Dan klinkt het evangelie in alle landen.  
De gelijkwaardigheid van de boekrol aan de dood des Heren en het maken van navolgers, maakt duidelijk dat Jezus de verzegelde boekrol voor de Kerk nodig heeft.  Zodat wanneer de Here de boekrol in gebruik neemt, de eindtijd is aangebroken:

“En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen zijn op de aarde.”

De noodzakelijkheid van het gebruik van de boekrol betekent dat Gods woord in de eindtijd niet meer gepredikt wordt met de uitnodiging van geloof en bekering. Het nieuwe lied geeft aan dat de Kerk in de eindtijd zwijgt over de dood des Heren, en niet oproept tot geloof en bekering. Of ze misbruikt de verdorvenheid van de mensheid door de onmacht tot geloof en bekering te benadrukken, zoals in de Gereformeerde Gemeenten. In beide gevallen komt Gods woord niet meer in de spanning van geloof en bekering aan het woord in de prediking. Zij benadrukt dan eenzijdig haar rijkdom of de onmacht, zoals de brief aan Laodicea aangeeft. In beide gevallen is de Kerk lauw gemaakt door gearriveerde preken.

Doch wanneer de Kerk in plaats van het geslachte Lam en de bekering de liefde van God predikt, neemt Jezus de boekrol ter hand. Door de boekrol maakt Hij het evangelie nieuw. Wanneer de hele Kerk lauw is door de spanningloze prediking, verbreekt Jezus de zeven zegels van de boekrol. Wanneer men rijk is door het geloof en niets meer nodig heeft. Pas wanneer de Kerk in lauwheid verzinkt, brengt de Here de verzegelde boekrol in stelling.

Het zingen van de vier dieren en vier en twintig oudsten van het nieuwe lied, met instemming van de heiligen, duiden op het reddende karakter van de plagen uit de boekrol. Zijn ter hand nemen van de boekrol geeft aan hoe belangrijk het is vast te houden aan de dood des Heren tot geloof en bekering. Alleen het geslachte Lam brengt tot inkeer en navolging. De gelijkwaardigheid van de boekrol aan het geslachte Lam én zijn maken tot priesters, is een zeker bewijs dat de uitnodiging tot geloof en bekering dan ontbreekt in de prediking:

 “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vier en twintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk: dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang,”

Maar in de tijd van Laodicea, wanneer de Kerk gaat pronken met haar rijkdom en het genadeverbond, neemt Jezus de boekrol ter hand, om geroepenen te bewegen navolgers van Christus te zijn. De boekrol is nodig wanneer christenen zonder bedelaars houding en zonder navolging, zich rijk wanen in Christus of zich daartoe onmachtig verklaren. Zodra de dood des Heren in de Kerk wordt dood gezwegen of misbruikt evenals de navolging, neemt Jezus de boekrol en maakt het evangelie van geloof en bekering zichtbaar.

De noodzaak van de boekrol ten tijde van Laodicea roept de vraag op, of wij al net zo graag willen als de heiligen, dat Jezus de boekrol opent met de laatste plagen. Daar elke christen duur gekocht is en betaald, moet deze willen wat Jezus wil. Immers voor elke christen geldt, hij is niet van zich zelf. Hij is van een ander. Van één, die ontzaggelijk veel voor hem betaald heeft. Van Jezus, die met de onbetaalbaar dure prijs van zijn lijden en sterven, door Godverlatenheid en dood hem uit de macht van de hel en zonde heeft vrijgekocht. Want Jezus heeft als het geslachte Lam de weg tot God voor zondaren toegankelijk gemaakt!

In de eindtijd menen kerkmensen dat zij rijk zijn in Christus, terwijl ze niet weten dat zij geestelijk arm zijn, blind en naakt (Laodicea). Zij menen behouden te zijn, zonder arm te worden door geestelijke verbrijzeling door de wet, en zonder navolging van Christus. Verder zoeken velen dan zoals heden de antichrist buiten hun kerken, in plaats van er binnen.

De boekrol in handen van Jezus, het geslachte Lam spreekt heel duidelijke taal. Hieruit blijkt dat de plagen uit de boekrol niet voor de wereld zijn, maar voor de Kerk. De Here gebruikt de boekrol met de laatste plagen om in de eindtijd geroepenen tot navolging te bewegen. Tot een navolging waarbij Gods Zoon als het geslachte Lam het uitgangspunt is. Want een knecht staat niet boven zijn meester, maar gelijk te zijn als de meester is genoeg. En dat er zonder bekering geen heil is, bevestigen behalve de dieren en oudsten ook duizenden duizendtallen engelen op luide toon, toen Jezus de boekrol nam:

“En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden duizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is gelijkwaardig te nemen (RHK) de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”

Nu de boekrol gelijkwaardig is aan Christus, predikt deze het volle evangelie door uitnodiging tot geloof en bekering. Dat zeggen de dieren, de oudsten, alle engelen en de heiligen. Wanneer de Kerk de bedelaarshouding kwijt is, en de dood des Heren verzwijgt of misbruikt, is de Kerk niet meer zonder boekrol te redden. Er ontbreekt dan zoiets wezenlijks in de prediking, zodat de Here door de Geest het heil niet kan toe-eigenen zonder de boekrol. Nu Jezus in de eindtijd de boekrol neemt, moet beslist kennis worden genomen van de plagen uit de boekrol. Vooral daar deze de eenzijdige prediking doorbreken moet. Kortom, het geslachte Lam mag niet verzwegen worden, noch de navolging van Jezus.

Sommige uitleggers menen naar de woorden van Jezus over de eindtijd, dat het einde pas komt als het evangelie is vertaald in de taal van elke stam, taal, volk en natie. De Here wacht met de laatste plagen uit de boekrol niet op het evangelie in elke taal. Maar de plagen komen zodra de prediking van geloof en bekering verandert in bevestiging van de rijkdom in Christus. Hij komt en neemt de boekrol als Israël en de kerken menen rijk te zijn, en niet weten dat ze in werkelijkheid voor God bedelarm zijn, blind en naakt.

Indien de gezonde leer niet meer verdragen wordt, verbreekt de Here zegels van de boekrol. De boekrol moet in de eindtijd christenen de bedelaarshouding leren door geloof en navolging van Christus. Dat wordt bevestigd door het nieuwe gezang van de 24 oudsten en alle heiligen. Om dezelfde reden heeft het nemen en openen van de boekrol door Jezus als de Leeuw van Juda de instemming van alle schepselen:

“En alle schepsel in den hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden”.

Daar er al duidelijke sporen van de boekrol zichtbaar zijn, en Hij tegenwoordig in elke stam, taal, volk en natie priesters heeft, maakt de boekrol voor onze generatie zeer confronterend. Het zijn immers de mensen van de Kerk en Israël die gemaakt moeten worden tot een koninkrijk van priesters. Priesters die onverschrokken als koningen onder medechristenen getuigen, waarom de zegels van de boekrol moeten worden verbroken. Priesters, die zullen getuigen, dat de boekrol met de laatste plagen de zonde en schuld aan het licht brengt, en iedereen oproept tot bekering en navolging van Gods Zoon, de Redder van zondaren.

Sluit uw ogen niet voor de boekrol, maar luistert evenals Johannes naar het nieuwe gezang. De boekrol in handen van de Here is de garantie, dat het zonder bekering en navolging goed fout zit met de prediking en hun hoorders.

Aanbidt met alle heiligen Hem die op de troon gezeten is, door kennis te nemen van de boekrol. Verbindt de inhoud van de boekrol met Jezus als de Leeuw van Juda en die gekruisigd. En leert van de plagen uit de boekrol wat er mankeert aan de prediking in uw Kerk en uw leven. Want de boekrol is al in handen van de Leeuw van Juda. De Overwinnaar heeft zich al wereldwijd priesters gemaakt in elke stam, taal, volk en natie, inclusief Israël. Wacht niet tot geheel Israël tot bekering komt, zoals sommigen menen, maar bekering geldt u:

“En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden”.

NAAR BOVEN

 

  Na zijn overwinning van de dood, overwint Jezus als de Leeuw van Juda het hart van elke uitverkorene door toeeigening van het heil.
Bron: www.imagebank.com
Leeuw van Juda

 
Boekrol
herstelt
prediking
 
Plagen tonen de mens in zijn lage staat en Jezus als reddende Auteur en zijn genadegaven.
Bron: Ellips
De vier paarden
Jezus
overwint
de dood
en de
harten

 
Dat de boekrol van binnen en buiten beschreven is, geeft te kennen dat de plagen nauwkeurig beschreven zijn  in handen van de Leeuw van Juda.
Bron: Fotogids NT J.N. Voorhoeve
boekrol
Boekrol
is
 laatste
nodiging
 
Wie de Zoon nu niet aanbidt en navolgt, wordt straks als het dorre hout van de wijnstok verbrand.
Bron: Fotogids NT J.N. Voorhoeve
Wijnstok
Boekrol
is
eindtijd
 

 

De beschreven plagen zijn vooral bestemd voor de Kerk en Israël en tot hun behoud.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 11-09-2019