Hoofdstuk 11
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 18 Hoofdstuk 19 Hoofdstuk 20 Hoofdstuk 21 Hoofdstuk 22  

Hoelang Jezus op zich laat wachten

 Openbaring 5:1-14.

 

Tekst:   “Ween niet; zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zegels te openen”. Openbaring 5:5b.

 

De luide stem van de engel die meestal vertaald wordt met “roepen”, is bij een letterlijke vertaling vanuit de grondtekst “preken”. Preken maakt de plagen van de boekrol reddend.
Verder maakt dit gezicht duidelijk dat Jezus de plagen van de boekrol pas in de eindtijd inzet, als het evangelie van het koninkrijk van God reeds wereldwijd verkondigd is:

“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep (predikte RHK): Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?”

Daar eerst niemand gelijkwaardig was aan de boekrol, is het langdurig wenen van Johannes een belangrijke teken. Het lange wenen toont helder en klaar, dat gedurende het wenen niemand gelijkwaardig was aan de boekrol, noch in de hemel noch op aarde of onder de aarde:

 “En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien.”

Wanneer een oudste Johannes vraagt te stoppen met wenen, is er iets zeer ernstigs gebeurd.
Eerst identificeert de oudste de Auteur van de boekrol door deze te verbinden met woorden van aartsvader Jakob en Jesaja. Door woorden van twee  profeten "de Leeuw van Juda" en "de wortel van David" identificeert hij Jezus Christus als degene die de boekrol neemt en inzet.
Behalve het identificeren van zijn naam onthult de oudste dat Jezus na Pasen met de zeven geesten Gods een koninkrijk bouwde uit elke stam, taal, volk en natie. En daar de 7 hoornen en 7 ogen zeven geesten zijn, die dan over de hele aarde zijn uitgezonden (perfectum), is het evangelie wereldwijd verbreid als Jezus de boekrol ter hand neemt. Dat is thans het geval!

Doch de wereldwijde zending maakt Jezus niet tot de Opgestane. maar het geslachte Lam. De verschijning van Jezus als het Lam dat geslacht is ondanks de wereldwijde zending, geeft aan dat Jezus de Kerk wereldwijd bouwde vanuit de nood of dreiging van het geslachte Lam!

Jezus bouwde Gods koninkrijk niet door predikers die Gods liefde en genade preekten, maar Hij overwon volken door de nood van het geslachte Lam als uitgangspunt van het evangelie!
En het "geslachte Lam" bepaalt elke offeraar in Israël bij zijn persoonlijke schuld en verlorenheid! Want tijdens het slachten van een offerlam moet de offeraar hardop en uit de grond van zijn hart schuld belijden, en zeggen dat het lam in zijn plaats wordt geslacht.

Dat bedoelt ook de apostel Paulus als hij zegt: "Want God heeft door zijn eigen Zoon in een vlees te zenden aan de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees" Romeinen 8:3. Dat wil zeggen Jezus heeft zich in het vlees aan het kruis gelijkgesteld aan het schorem, om de mens zijn verlorenheid en schuld te tonen en tevens de ene weg tot behoud. Het geslachte Lam is als teken van de verlorenheid en schuld de basis van het evangelie. Zoals Israël in de woestijn na een beet van een slang door de dreiging van de dood opzag naar de koperen slang, zo overtuigt het geslachte Lam iedereen van zijn verlorenheid en schuld. Echter zonder de dreiging van de dood zouden de Israëlieten niet buiten de tent zijn gekomen om in geloof op te zien naar de verhoogde koperen slang.
Derhalve is preken als het "geslachte Lam" de hoorder overtuigen van zijn verlorenheid en schuld, alvorens de uitweg in het bloed van Jezus Christus ter sprake gebracht kan worden:

 “En één uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet: zie, den Leeuw uit den stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was”.

De gouden schalen vol gebeden van de heiligen in handen van de 24 oudsten bevestigen, dat alle bidders door de nood van het geslachte Lam tot aanbidding van Jezus zijn gekomen.
Zijn overwinning betekent niet alleen dat het evangelie dan in de hele wereld bekend is, maar toont ook de reddende kracht die uitgaat van het geslachte Lam als basis van het evangelie! Door zijn overwinning neemt Jezus vol overtuiging de boekrol uit Gods hand, en zet het in zodra de Kerk het geslachte Lam in de ban doet, en de genade en liefde van God benadrukt. Maar Jezus neemt de boekrol als de Kerk de dreiging van het geslachte Lam in de ban doet:

 “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vier en twintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk: dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang,”

Jezus is volgens de oudsten pas gelijkwaardig aan de boekrol, als Hij geslacht is en hen met zijn bloed heeft gekocht, én uit elke stam, taal, volk en natie voor onze God een koninkrijk heeft gemaakt en priesters. Dus wanneer het evangelie wereldwijd met resultaat is verkondigd!
Wanneer Jezus de boekrol neemt, zijn de woorden uit Mattheus 24: 14 werkelijkheid. Dan geldt ook het vervolg van Jezus woord, dat de boekrol bij één geslacht wordt ingezet.
Door de overwinning van Jezus bezingen de vier dieren en 24 oudsten dat Jezus als het geslachte Lam gelijkwaardig is aan de boekrol. Daar Jezus als het geslachte Lam gelijkwaardig is aan de boekrol, hebben de plagen van de boekrol dezelfde functie als het geslachte Lam. Zodat de plagen van de boekrol de mensheid wil bepalen bij zijn verlorenheid en schuld. Zodra de kerken in plaats van de dreiging van het geslachte Lam Gods liefde en genade benadrukken, tuchtigt en bestraft Hij allen die Hij liefheeft door de plagen van de boekrol:

 “En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen zijn op de aarde.”

Miljoenen engelen rondom de hemelse troon verwoorden wat er gebeurt als Jezus de plagen van de boekrol in de eindtijd inzet. Want er staat niet zoals velen vertalen, alsof Jezus de genoemde zaken "ontvangt", maar Hij "neemt" de genoemde zaken. Voor het nemen van de zeven zaken staat in de grondtekst hetzelfde woord als bij het "nemen" van de boekrol.
Evenals Jezus de boekrol neemt, eveneens neemt Hij de macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de lof van de kerken. Jezus ontneemt het de kerken, zodra zij een blij evangelie verkondigen zonder de nood of dreiging van het geslachte Lam!

En dat ontnemen gebeurt heden in kerken waar men de nood van het geslachte Lam verzwijgt. Waar de kerken de dreiging van verlorenheid en schuld door het geslachte Lam in de ban doen, hebben zij geen antwoord op de dreiging van de plagen uit de verzegelde boekrol.
Want hoewel de verbreking van het eerste zegel van de boekrol letterlijk overeen komt met het HIV virus, zwijgen praktisch alle kerken over deze zeer ernstige wereldwijde ziekte. Ook past de dreiging van het HIV virus niet bij een blij evangelie van Gods liefde en genade.

Daarom zwijgen de kerken ook over de vierde zegel van klimaatverandering door de stijging van de temperatuur. Terwijl deze plaag gemakkelijk te herkennen is en de wereld bedreigt.
Ofschoon de kerken in het verleden bij dreigende rampen of oorlogen Gods reddende hand zagen, is elk profetisch spreken vandaag ver te zoeken. Sterker nog, hoewel de plagen uit de boekrol in handen van Jezus reddende taal spreken, zwijgen de kerken over zijn werken!  Ondanks dat vele miljoenen engelen op luide toon aangeven, dat de plagen van de boekrol dezelfde waarde hebben als de nood die uitgaat van het geslachte Lam, zwijgen de kerken:

 “En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden duizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is gelijkwaardig te nemen (RHK) de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”

Echter wanneer de kerken verleid worden het evangelie niet meer als voorheen vanuit de nood of dreiging van schuld te verkondigen, is de zevende periode van Laodicea aangebroken. Dat is de tijd wanneer de kerken onder invloed van de "Verlichting" de prediking vanuit het geslachte Lam niet alleen bedreigend, maar ook als te deprimerend ervaren!
Doch wanneer Jezus niet langer als het geslachte Lam wordt gepreekt, volgen de kerken ongemerkt de bedoeling van de antichrist, waarvoor Johannes ernstig heeft gewaarschuwd: "Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de antichrist" (2 Johannes vers.7).
Was de antichrist in de dagen van Johannes in de wereld, in de eindtijd komt hij in de kerken! Dat u heden niemand over de antichrist hoort, geeft aan hoe geraffineerd deze te werk gaat.

Doch Gods Zoon is zoals beloofd met de zijnen tot het einde van de wereld. Hij zal zelfs de dagen inkorten terwille van de uitverkorenen. Nu de kerken wereldwijd een blij evangelie zonder enige dreiging verkondigen, komt Jezus met de plagen van de boekrol! Want zonder het geslachte Lam als grondslag van het evangelie kan het heil niet echt worden toegeëigend. Het hemelse antwoord daarop zijn de plagen van de boekrol uit de Openbaring van Johannes. Wegens de wereldwijde eenzijdige prediking zonder de nood van het geslachte Lam, brengt Jezus tijdens de zevende gemeente de nood brengende boekrol met de zeven zegels in stelling.
Juist de plagen van de boekrol tonen de werken van Jezus en zijn omzien naar onze wereld. Zodra de gezonde leer niet meer verdragen wordt, verbreekt de Here de zegels van de boekrol.
Daar de boekrol gelijkwaardig is aan Jezus als het geslachte Lam preken ook de plagen de verlorenheid als basis van het evangelie, opdat verlorenen de uitweg in Jezus zoeken.

De plagen van de boekrol zullen in de eindtijd christenen de bedelaarshouding leren, wanneer de kerken evenals Laodicea niets willen weten of horen over verlorenheid en schuld. Dat onthult het nieuwe lied van de 24 oudsten en de instemming van alle schepselen. Want de toepassing van de boekrol door Jezus als antwoord op de eenzijdige preken, heeft de instemming van alle schepselen in de hemel, op de aarde en onder de aarde:

“En alle schepsel in den hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden”.

Nu Hij in elke stam, taal, volk en natie reeds priesters heeft, en duidelijke sporen van de plagen van de boekrol zijn aan te wijzen, komt de eenzijdigheid van de kerken aan het licht.
Het zijn immers de mensen van de Kerk en Israël die gemaakt moeten worden tot een koninkrijk van priesters. Priesters die onverschrokken als koningen onder medechristenen getuigen, dat Jezus reeds bezig is de plagen van de boekrol één voor één toe te passen. Priesters, die getuigen, dat de plagen van de boekrol de verlorenheid en schuld aan het licht brengen, en oproepen tot bekering en aanbidding van Jezus, de Redder van zondaren.

Priesters die onverschrokken leren dat dit geslacht het einde van alle plagen mee zal maken. Sluit uw ogen niet voor de boekrol, maar luistert evenals Johannes naar het geslachte Lam. Aanbidt met alle heiligen Hem die op de troon gezeten is, door kennis te nemen van zijn plagen. Verbindt de inhoud van de boekrol met Jezus, de Leeuw van Juda en het geslachte Lam. En toets door de plagen uit de boekrol de eenzijdigheid van de prediking in uw Kerk en uw leven. Want de boekrol is al in handen van de Leeuw van Juda. De Overwinnaar heeft voorheen al wereldwijd priesters gemaakt in elke stam, taal, volk en natie, inclusief Israël.

Neem de nood van het geslachte Lam en de boekrol ter harte, en aanbidt Gods Zoon:

“En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden”.

NAAR BOVEN

 

  Na zijn overwinning van de dood, overwint Jezus als de Leeuw van Juda het hart van elke uitverkorene door toeeigening van het heil.
Bron: www.imagebank.com
Leeuw van Juda

 
De dreiging
van het
geslachte
Lam
 
Plagen tonen de mens hetzelfde als de dreiging of nood van het geslachte Lam
Bron: Ellips
De vier paarden
Jezus
overwint
de dood
en
verandert
harten

 
Dat de boekrol van binnen en buiten beschreven is, geeft te kennen dat de plagen nauwkeurig beschreven zijn.
Bron: Fotogids NT J.N. Voorhoeve
boekrol
Plagen
moeten
zondebesef
herstellen
Wie de Zoon nu niet aanbidt en navolgt, wordt straks als het dorre hout van de wijnstok verbrand.
Bron: Fotogids NT J.N. Voorhoeve
Wijnstok
Plagen
Boekrol
tijdens
laatste
geslacht
 

 

De beschreven plagen zijn vooral bestemd voor de Kerk en Israël en tot hun behoud.
Bron: www.imagebank.com
Bliksemslagen

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 07-11-2019