Hoofdstuk 2
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

 

Zeven brieven als teken der tijden

Openbaring 1:8-2:1.

 

Tekst:   ďSchrijf wat gij gezien hebt, ťn hetgeen is ťn hetgeen na dezen dreigt te geschiedenĒ.  Openbaring 1:19.

 

Johannes is op het eiland Patmos om het Woord van God en het getuigenis van Jezus. Het Woord van God geeft aan wat in de Heilsweg meteen moet gebeuren, terwijl het getuigenis van Jezus tijdens de plagen van de verzegelde boekrol in de eindtijd plaatsvindt. Bekendmaking van beide dingen door de Here betekent dat de Heilsweg ernstig gevaar loopt. Bovenal nu de Heilsweg al meteen in de eerste verzen uiteengezet wordt. (Zie hoofdstuk 1). Derhalve heeft de geestvervoering van Johannes alles met de bedoelde dreiging te maken:

ďIk, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland Patmos, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren.Ē

Doch de meest bekende bijbelvertalingen houden geen rekening met gevaren van de Heilsweg, noch met de uitleg van Jezus over het geheim van de engelen en kandelaren. Want hoewel Johannes bij de verschijning van Jezus als een dode neervalt, gaan praktisch alle verklaarders voorbij aan de woorden van Jezus en zijn uitleg over het geheim van de engelen.
Sterker nog, zij maken de engelen domweg tot voorgangers van de zeven gemeenten. Zij doen alsof de zeven gemeenten, waaraan Johannes het gezicht bekend moet maken, beperkt is tot de gemeenten in de zeven steden (zie vers 11). Hun visie is kenbaar daar zij het Griekse woord "eis" in vers 11 met het woordje "naar" vertalen. Terwijl het Griekse "eis" behalve "naar" ook "in" betekent.

Maar wie "in" als vertaling kiest, herkent de moeite van Johannes  over het schrijven. Want "in" onthult dat Johannes in het gezicht de zeven genoemde steden zag. Vertaling met "in" geeft aan dat Johannes de bijzondere kenmerken moest schrijven die hij door het gezicht "in" zeven steden heeft gezien, in Efeze, in Smyrna, in Pergamum, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia en in Laodicea.

Vertaling met "in" geeft behalve inzicht in het gezicht ook de eenheid van het boek weer. Maar uit het omkeren van Johannes wordt duidelijk dat hij het verband tussen het gezicht over de zeven steden, en de opdracht tot schrijven en verzenden eerst niet heeft kunnen plaatsen:

ďIk kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: hetgeen gij ziet, in Epheze, en in Smyrna, en in Pergamum, en in Thyatira, en in Sardes, en in Philadelphia en in Laodicea, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten (Vertaling van RHK).
En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en temidden van de kandelaren iemand als  eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omringd met een gouden gordel;en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als het geluid van vele wateren."  

Zijn moeite met het schrijven wordt bekrachtigd door de verschijning van Jezus, en zijn nadere toelichting over het gezicht en het geheim van de engelen en kandelaren. Want toen Johannes Jezus zag met een tweesnijdend scherp zwaard, ging hij onderuit. Ondanks dat Jezus bij zijn hemelvaart zei: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde", begreep Johannes het gezicht niet, terwijl hij de Almacht van Gods Zoon kende! En dat is vandaag niet anders, want bijna alle uitleggers van dit boek nemen aan dat Johannes in het gezicht de zeven gemeenten zag, terwijl hij de bij name genoemde wereldse steden zag.

Velen kennen Jezus als Johannes toen, die woeste zeeŽn en winden tot rust bracht, aan blinden het gezicht gaf, lammen liet lopen en doden uit het graf opwekte! En dat Jezus zelfs zijn leven in de kruisdood gaf, opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Want de kruisdood en opstanding van Jezus uit de doden, is het evangelie dat de apostelen in opdracht van Jezus wereldwijd moesten verkondigen; te beginnen in Jeruzalem.

Johannes kende Jezus toen nog niet als de Almachtige, die door zijn sleutelmacht van de dood de levenstijd van ieder mens bepaalt en daardoor het wereldgebeuren naar zijn hand zet. Maar het tweesnijdende scherpe zwaard uit de mond van Jezus toonde Zijn macht over alle vlees aan Johannes, zodat Jezus het kwaad in de wereld niet alleen toelaat, maar ook beheerst. Door de woorden: "Ik heb de sleutels van de dood", maakt Jezus bekend dat Hij het leven en de dood van ieder mens beheerst en bestuurt.

Dat Jezus het nodig vond zijn sleutelmacht behalve door een gezicht ook nog onder woorden te brengen, geeft aan dat iedereen de sleutelmacht van Jezus moet kennen!  Want daar de levenstijd bepaald wordt door het stervensuur, is de dood de grootste vijand van de mens. En de dood door geweld, oorlogsgeweld of voedselgebrek ( regen en droogte; vruchtbare en onvruchtbare jaren), de pest (ziekte en gezondheid) en de ouderdom, is in handen van Jezus.
Jezus maakt zijn sleutelmacht bekend om Johannes en ons zijn Vaderhand te doen ervaren. Daar de opkomst van zijn Rijk gepaard gaat met bloed en tranen is dit nodig te weten. Satans listen maken het nodig dat Jezus zijn sleutelmacht onthult tot behoud van de Kerk:

"En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk".

Met de woorden: "Ik ben de eerste, de laatste en de levende" en Ik heb de sleutels van de dood, maakt Jezus duidelijk dat Hij over "de tijd" gaat. Doch terwijl Jezus door zijn werken zegt dat Hij de tijden en tijdsduur bepaalt, heeft Hij zeven sterren in zijn hand. Daarmee geeft Hij te kennen dat de engelen in zijn hand ook dienen om de tijd en tijdsduur aan te geven.

Ook in de Bijbel wordt een boodschap door engelen praktisch altijd in de tijd gemarkeerd. Zo werd door engelen aan Abraham een zoon beloofd binnen het tijdbestek van ťťn jaar. Ook de ouders van Simson kregen van een engel de belofte van een zoon binnen een jaar. De engel des Heren boodschapte Mozes, dat de Here in diezelfde tijd IsraŽl wilde bevrijden. Toen werd Gods belofte aan Abraham over het gericht na 400 jaar in de tijd werkelijkheid.
Tenslotte werd bij de komst van Jezus elk Heilsfeit door engelen in de tijd gemarkeerd: De geboorte; de Doop; de verzoeking in de woestijn; Getsemanť; de Opstanding en Hemelvaart.

De macht van Jezus over "de tijd" ( Ik ben de eerste, de laatste, de levende en Ik bepaal ieders levenstijd), staat echter in het teken van zijn verklaring over de engelen in zijn rechterhand. Nu de verklaring van het geheim over de engelen in verband met de tijd gebeurt, bepalen deze engelen de tijdsduur van de zeven gemeenten. Want Jezus zegt letterlijk, dat zij de engelen van de zeven gemeenten zijn, zodat de engelen de tijdsduur van deze gemeenten aanduiden. En daar van de zeven elke engel de tijdsduur van ťťn gemeente aangeeft, is de verklaring van het geheim dat de engelen de gemeenten in zeven perioden indelen.
Door het volle getal zeven markeren deze engelen de tijd tussen Pasen en de wederkomst. Terwijl de plaats van Jezus met de engelen in zijn rechterhand temidden van zeven kandelaren betekent, dat dezen alle gemeenten zijn oftewel de Kerk van alle tijden en plaatsen:

"Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren zijn zeven gemeenten".

Zoals reeds gezegd wijst de bekendmaking van de Heilsweg en de aankondiging van de boekrol (getuigenis van Jezus) op strijd in de Kerk door ernstige dwaling tot het einde. De oorzaak van de dwaling moet men zoeken in het gezicht dat Johannes kreeg over 7 steden. Want Jezus gaf hem opdracht hun kenmerken op te schrijven en het naar de kerken te zenden.
Op de vraag hoe deze steden de Kerk doen dwalen, wijst de geschiedenis van IsraŽl de weg. Want de geschiedenis van IsraŽl in Egypte en Kanašn geeft te kennen, dat Gods volk telkens van God afdwaalde doordat het zich aanpaste aan andere volken en hun afgoden. Dat wil zeggen, zoals volken IsraŽl door aanpassing deden dwalen, precies eender zullen de zeven steden door hun bijzonderheden de Kerk tot aanpassing en dwaling verleiden.

De kenmerken van de zeven steden vertegenwoordigen de omstandigheden van de wereld in de bewuste zeven perioden, waardoor de kerken worden verleid tot aanpassing aan de wereld. Want de neiging tot aanpassing aan de wereld  kenmerkt ook de geschiedenis van de Kerk. Aanpassing aan de wereld bracht in het verleden steeds grote dwalingen in de kerken teweeg.
Niet alleen weerspiegelen de bijzonderheden van de zeven steden de dwalingen in zeven perioden, maar ze geven ook aanleiding tot strijd en ernstige vervolging in de kerken. De strijd door dwaling komt bij de tweede opdracht aan Johannes duidelijk naar voren. Want behalve  "wat is" moet Johannes schrijven "wat na dezen dreigt te geschieden".

Daar de dwaling in elke tijd overeenkomt met de bijzondere kenmerken van de betreffende stad in de reeks van zeven, zijn ze in elke periode verschillend evenals de oproep tot bekering. Dus moet Johannes elk van de zeven gemeenten toetsen aan de Heilsweg, en hun dwalingen die overeenkomen met de bijzonderheden van de betreffende steden, als brieven schrijven! Johannes kon schrijven toen hij hoorde dat Jezus samen met de engelen in zijn rechterhand over de tijd gaat, waardoor de engelen de zeven gemeenten in zeven perioden indelen. Dankzij de uitleg van het geheim van de sterren door Jezus, wist Johannes dat engelen de zeven gemeenten en hun steden tussen Pasen en de Wederkomst in zeven tijdperken opdelen.
Na het zien van de sleutelmacht van Jezus over de levensduur en zijn macht over de engelen, heeft Johannes de dwalingen, die de steden weerspiegelen in profetische brieven geschreven:

" Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, ťn hetgeen is ťn hetgeen na dezen geschieden zal."

Vele Westerse christenen denken in hun spreken alleen aan de werken van Jezus, die Hij tijdens zijn omwandeling op aarde deed. Doch wie Jezus niet kent met zijn sleutelmacht gaat zich vroeg of laat aanpassen, wanneer er bloed en tranen door het geloof dreigen.
Want de martelaren van de vroege Kerk bleven staande, dankzij hun geloof in de almacht en nabijheid van Jezus door Zijn sleutelmacht over het leven en de dood van ieder mens. Dankzij de kennis dat de zeven brieven door Jezus en zijn engelen als profetieŽn zijn ingedeeld in zeven perioden, dienen zij tot de jongste dag als een belangrijk teken der tijden.
Nu de bijzonderheden van de steden zeven perioden omvatten, en zeven brieven de toestand van de kerken weergeven, zijn ze in elke tijd een waarschuwing en oproep tot bekering.

Doch behalve van de dood heeft Jezus ook nog de sleutels van het dodenrijk. Hierdoor beslist Jezus als Rechter bij de opstanding wie ingaat in het hemels koninkrijk of de hel beŽrft. Dat wil zeggen, dood is niet dood, maar na het leven volgt de eeuwigheid voor iedereen. De dwaling door aanpassing is in de zevende periode, ten tijde van Laodicea door vermeende rijkdom zo ernstig, zodat Jezus gedwongen wordt de verzegelde boekrol in te zetten. Zodat de tijd van Laodicea te herkennen is aan de komst van de plagen uit de verzegelde boekrol. Wanneer de kerken door lauwheid zich ten onrechte door het verbond rijk rekenen en ze de verdrukking door schuld niet kennen, toont de Here door de zegels Gods toorn over de zonde. Want Jezus verbreekt de zegels van de boekrol pas in de zevende periode in de tijd van Laodicea. En van de plagen uit de boekrol zijn reeds vele "sporen" zichtbaar in onze wereld: 

 ďSchrijf hetgeen gij gezien hebt, ťn hetgeen is ťn hetgeen na dezen geschieden zalĒ.

 

 

Tijdens de ballingschap op Patmos kreeg  Johannes het zicht op de macht en werken van Jezus.
Bron: www.bibleexplained.com
Het eiland Patmos

Gezicht
gaat
over
7 steden
 

 

De mensenzoon, die dood is geweest en opgestaan, is Jezus, Gods Zoon.
Bron: Bijbel ©Copyright: J.H.Isings
Het lege graf en de Opgestane

Jezus
bepaald
ieders tijd
van leven
 

Jezus Christus was de eerste tegenover de ongelovige Egyptenaren bij de uittocht van IsraŽl door de Rode Zee.
Bron: www.bibleexplained.com
 Christus, de koning over Kerk
en wereld

Engelen
markeren
de
tijdsduur

Gods Zoon beheerst deze engelen, zodat de zeven steden het gevaar aanduidt, wat dan en in de toekomst de Kerk bedreigt.
Bron: www.bibleexplained.com
de engelen

Gelijk
willen
zijn aan
de
wereld

Jezus leidt en bestuurt het wereldgebeuren altijd ten gunste van de Kerk en IsraŽl.
Bron:"Sporen van de wederkomst".
De kring van de zeven gemeenten

 

Zeven brieven
duiden
zeven
perioden

 

Wat Johannes voor de troon zag, zijn de gelovigen.
Bron: Gallery.euroweb.nl
Het laatste oordeel

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-07-2020