Hoofdstuk 24
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog Hoofdstuk 23 Hoofdstuk 24 Hoofdstuk 25 Hoofdstuk 26 Hoofdstuk 27 Hoofdstuk 28 Hoofdstuk 29 Hoofdstuk 30 Hoofdstuk 31 Hoofdstuk 32 Hoofdstuk 33 Hoofdstuk 34 Hoofdstuk 35 Hoofdstuk 36 Hoofdstuk 37 Hoofdstuk 38 Hoofdstuk 39 Hoofdstuk 40

 

Jezus herstelt zijn koningschap. 

Openbaring 11:11-19.

 

Tekst:   “En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.” Openbaring 11:19.

 

Het vorige gezicht onthulde dat de twee getuigen, Gods wet en Jezus Christus, in de laatste halve jaarweek drie en een halve dag een lijk zullen zijn. Dat is het tweede wee. Maar ook al brengt het tweede wee grote afval in Israël en de kerken, toch is dat niet hun einde. Sterker nog, na de drie en een halve dag vaart er een geest van leven van God in de 2 getuigen en alle aanbidders van Jezus, die volharden in het geloof. Dan worden de woorden van de profeet Ezechiél 37 werkelijkheid, en gaan de graven open en staan alle getuigen van Christus op uit heden en verleden. Daarna volgt "de opname" van alle gelovigen in de hemel.

Door de opname wordt openbaar dat Jezus zijn koningschap over de wereld heeft hersteld.

Door de opstanding en de opname zien ook de achtergelaten volken de waarheid van het leven na de dood. Dezen aanschouwen niet alleen de opstanding van de doden, doch ook de opname.  Aanschouwen betekent in dit verband begrijpend zien, zodat zij het koningschap van Jezus door de opname doorzien. Het aanvaarden van het koningschap over de wereld door Jezus brengt dan ook geen vreugde bij de achtergelaten volken, maar grote vrees:

“En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden...Klimt hierheen op! Zij klommen naar den hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen”.

Tegelijk brengt het aanschouwen van de opname door de achtergelaten volken aan het licht, dat de Here bij het herstel van zijn koningschap voorrang verleent aan het heil van de gelovigen. Hierdoor komt het oordeel over de achtergelaten volken nog even in de wacht.

Maar de Here laat niet ontkomen die zich tegen Hem verzetten. Want in hetzelfde uur na de opname worden van de achtergelaten volken door een grote aardbeving 7000 mensen van naam gedood. En mensen van naam zijn mensen met macht, zoals wereldleiders.

Hierbij moet men bedenken dat dit gezicht een nadere toelichting is over wat al is onthuld. Verder moet de dood van 7000 wereldleiders na de opname, niet verward worden met het oordeel. Het laatste oordeel gebeurt niet voordat de zevende engel de bazuin blaast.Over de zevende engel is gezegd, wanneer deze de bazuin blaast zijn alle geheimen van God, zoals de profeten hebben voorzegd, vervuld. Dan is ook de zesde bazuin vervuld, waardoor een derde van de mensheid door atoomraketten zullen worden gedood. Zie hoofdstuk 21.

Een en ander betekent dat Jezus zijn koningschap over de wereld tijdens de zesde bazuin zal opnemen. Zodat de aardbeving en de verwoesting van steden, waarbij 7000 mensen van naam de dood vinden, na de opname door de Here Jezus wordt gedaan. Ofschoon de mensen op aarde niets zeggen van de aanvaarding door Jezus van het koningschap over de wereld, zullen ze zijn toorn aan de lijve ervaren. Het is zijn toorn, wanneer Jezus 7000 wereldleiders door middel van een aardbeving zal doden.

Hoewel er bij de zesde bazuin een derde van de mensen wordt gedood, zal de dood van zeven duizend mensen van naam de wereld echt schokken. De dood van zoveel leiders heeft grote gevolgen voor allen die achtergelaten zijn. Hierdoor zien de achter gelaten volken niet alleen Gods hand in de voorafgaande opname, maar geven Hem ook de eer. Dat ze God de eer geven betekent niet dat ze ook de dood van een derde van de mensheid als Gods werk zien:

 “En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zeven duizend personen werden gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven den God des hemels eer.”

Wanneer Jezus het koningschap over de wereld tijdens het zesde bazuin aanvaardt, is de Satan volop bezig de volken te verzamelen tegen Israël en de christenen. Dat wordt anders als de zevende engel de bazuin blaast. Dat wil zeggen, wanneer deze engel de bazuin blaast zijn de in dit gezicht genoemde werken van Jezus werkelijkheid geworden!

Daarom wordt de aanvaarding van het koningschap over de wereld door Gods Zoon, in de hemel met luide stemmen begroet. Om de grote betekenis van zijn koningsdaden te onderstrepen, roepen in de hemel luide stemmen dat de Here en zijn Gezalfde nu koning is over de wereld, en dit tot in eeuwigheid zal blijven:

“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan de Here en zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.”

Hoe waarachtig de Here de achtergelaten volken na de opname zal teisteren door zijn toorn, onthullen de vier en twintig oudsten. De oudsten aanbidden en danken de Here na het aanvaarden van zijn koningschap over de wereld. Zij danken Hem voor twee zaken, voor zijn toornende werken en de komst van de "bestemde tijd". De "bestemde tijd" is de tijd, wanneer de achtergelaten volken en alle gestorven ongelovigen voor "het gericht" worden gedaagd.

Daar echter het aanvaarden van zijn koningschap in de "perfectum" staat beschreven, heeft de Here zijn toorn dan al in daden omgezet. En omdat het laatste oordeel dan nog moet komen, hebben zijn toornige koningsdaden betrekking op andere gedane zaken in de wereld.

Het feit dat de oudsten de woorden over Jezus als "Hij die komen zal" weglaten, betekent dat ook zijn wederkomst en de opname van de gelovigen onder de gedane zaken vallen:

“En de vier en twintig oudsten, die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en koning zijt;”

Dat de wederkomst dan voorbij is, leert ook het vervolg. Immers de oudsten noemen als eerste koningsdaad van Gods Zoon, dat Hij afrekening houdt met zijn getuigen. Zodat de Here zijn koningschap over de wereld allereerst inzet voor de lichamelijke opstanding en opname van al zijn getuigen van de schepping af. En om iedere lezer te overtuigen dat de Here na de aanvaarding van zijn koningschap eerst de lichamen van zijn getuigen uit de wereld opneemt, onthullen de oudsten de juiste volgorde bij de opname:

Gods Zoon zal als eerste zijn loon aan zijn knechten geven, de profeten. Zodat, gelijk de apostel Paulus gezegd heeft, eerst de lichamen van Abraham, Izaäk, Jakob, David en alle andere profeten zullen opstaan en opvaren naar de hemel. Daarna staan de heiligen op uit hun graven, de lichamen van getuigen, die door het bloed van Christus geheiligd zijn. Vervolgens zullen de dan levende getuigen, die Gods naam vrezen opgenomen worden, eerst de kleinen daarna de groten.

Na de opname spreken de oudsten over de daden, waarin Jezus zijn toorn laat gelden,  door te verderven die de aarde verderven. Dat is de vernietiging van de leiders, die door de zesde bazuin de aarde hebben verdorven, waardoor een derde van de mensheid door atoomraketten worden gedood. Die gedode leiders zijn de 7000 mensen van naam:

 “en de volken zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden”,
en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, de kleinen en de groten
en om te verderven wie de aarde verderven”.

Wanneer de Here na het doden van 7000 mensen van naam de zesde bazuin heeft voltooid, volgt het oordeel. Met het oog op het oordeel opent Gods Zoon de tempel in de hemel, en toont de ark van het verbond met Gods wet als getuige. Gods wet is de eerste getuige, die elk mens schuldig verklaart voor God en mensen. Later is Jezus als tweede getuige gekomen. In zijn kruisdood en opstanding toont Jezus elk mens, dat de dood geen natuurlijke zaak is, maar Gods gericht tegen de zondige en schuldige mens. Tegelijk openbaart zijn opstanding, dat Hij de enige weg is tot God en zijn heil.

Daar Gods recht zowel bij het heil als bij het oordeel twee volwaardige getuigen vereist,  gebeurt ook het laatste oordeel door twee getuigen. God heeft Jezus Christus aangewezen op de jongste dag te oordelen. Dit gezicht bevestigt dat met de aanvulling dat Jezus de levenden en de doden door Gods wet zal beoordelen. Door deze twee getuigen wordt elke achterblijver rechtvaardig beoordeelt en veroordeeld.

Wie dan ook weigert zijn hart en daden hier en nu te toetsen aan Gods wet en het kruis van Jezus Christus, diens leven zal Jezus bij het laatste oordeel door de wet veroordelen. De wet betuigt elke achterblijver dat hij des doods schuldig is voor God en mensen.

God toont de tempel echter zonder het altaar, zodat de tijd van bekering en geloof dan voorbij is. Verzoening met God is dan niet meer mogelijk. Hun wacht de hellesmarten met eeuwige wroeging over hun eigen wijsheid. Wie niet in geestelijke zin door zijn zonden verbrijzeld wil worden, wordt op de dag van het oordeel op dit punt bijgeschoold. Dat doet Gods Zoon door de levenden en de doden vanuit de geopende hemel Gods wet te tonen. Door deze twee getuigen moet elke veroordeelde Gods oordeel als rechtvaardig erkennen. Doordat het oordeel rechtvaardig is, geeft dit blijvende tandengeknars en wroeging bij elke veroordeelde tot de hel:

 “En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel,”

Iedereen, die beide getuigen hier en nu serieus neemt, ontdekt zichzelf in zijn zonde en schuld. En zij die van harte tot berouw en bekering komen, kunnen in geloof de naam des Heren aanroepen en behoud in zijn bloed afsmeken.

Voor de ongelovigen is het laatste oordeel het derde wee, dat snel op het tweede zal volgen:

"Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt (snel RHK) spoedig".

Dit gezicht laat weten dat de schepping verlangend uitziet naar de openbaar wording van de zonen Gods, omdat Jezus dan zijn koningschap over de wereld heeft aanvaard. Het toekomstig herstel van het koningschap betekent dat de Satan tot zolang de macht heeft. Hij zal door middel van atoomraketten de aarde verderven, zoals het zesde bazuin zegt. Maar bij de opname is Jezus de Almachtige. Dat is het einde van de macht van de Satan.

Daardoor komen de laatste tekenen uit dit gezicht geheel voor rekening van Jezus, de Here. De laatste oordeelstekenen door de toornende hand van Jezus zijn vreselijker dan de zevende plaag tegen Egypte bij de uittocht. Op die dag laat de Here door voortdurende bliksem, stemmen, donder, aardbeving en zware hagel de ongelovige achtergelaten volken zijn blijvende toorn zien, horen en voelen. Daarom is dit gezicht van het derde wee de meest indringende oproep tot bekering:

“en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.” 

Zodoende herwaardeert het gezicht van het derde wee de functie van de wet en Jezus Christus, wanneer de twee getuigen door de democratisering tot een lijk zijn gemaakt.

Met het eerste wee waarschuwt de Here Israël. Het tweede wee vermaant de Kerk. Maar het derde wee veroordeelt de onbekeerde mens voor eeuwig tot de hel. De onbekeerde mensen zijn de ongelovigen, die geloven in het leven voor de dood:

 “En de tempel Gods, die in de hemel is ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.”

NAAR BOVEN

 

 

De geopende hemel toont twee getuigen aan de achterblijvers.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
De zevende en laatste bazuin
.

De opname
betoont
koningschap
van
Jezus

In de eindtijd zal  de Kerk de wet als onvolwaardige getuige zijn kracht als getuige ontnemen.
Bron: Overige bronnen
De Kerk als (stief) moeder

De Wet
en Jezus
klagen
mens aan

De wet getuigt, dat men God moet liefhebben met geheel het hart met geheel de ziel en met geheel het verstand, en de naaste als zichzelf.
Bron: Rembrandt bijbel.
De wet als getuige.

Getuigen
beslissen
over
heil
en
onheil

Iedereen op de smalle weg ontmoet twee getuigen onderweg, de wet en het kruis.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
De brede en de smalle weg.

Jezus
komt
om te
oordelen.

God gaf zijn verbondsvolk twee getuigen, de wet en Jezus en die gekruisigd.
Bron: Rembrand bijbel.
Gods liefde getuigt in de Wet
en in Jezus Christus.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 13-01-2018