Hoofdstuk 26
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Satans strijd tegen IsraŽl en de Kerk.

Openbaring 12:12-13:3.

 

Tekst:  ďen hij bleef staan op het zand van de zee.Ē Openbaring 12:18.

 

Zodra de Satan ziet dat hij op de aarde is geworpen, gaat hij de vrouw vervolgen, die het mannelijke Kind baarde. In het eerste deel van dit gezicht is aangetoond, dat de barende vrouw Maria de moeder van Jezus is. Dezelfde Maria vertegenwoordigt als vrouw hier IsraŽl, zodat IsraŽl het volk is dat de Satan na de opstanding van Jezus gaat vervolgen. En hoe grondig de Satan de Joden vervolgt, leert de geschiedenis. Er is geen ander volk op deze wereld dat de laatste twee duizend jaren zo intens en vaak is vervolgd om hun geloof. De Romeinse keizer Hadrianus verbood de Joden na hun 2e opstand besnijdenis en wonen in IsraŽl op straffe van de doodstraf. Hun vervolging bereikte een climax bij de vernietiging van zes miljoen Joden in het christelijk Europa in de wereldoorlog II door Nazi-Duitsland (de Holocaust).

Dit gezicht onthult echter helder en klaar dat de vreselijke vervolging van de Joden het werk is van mensen, die als handlangers van de Satan te werk gingen. Doordat de orthodoxe Joden hun afkomst niet verloochenden en Jezus als de Christus verwerpen, kunnen ze door het christelijke Westen gemakkelijk worden gediscrimineerd.

ďWee de aarde en de zee, want de duivel is tot u ..En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijk kind gebaard hadĒ.

Maar dankzij een door de Satan bewerkte kloof tussen christenen en Joden zullen volgens dit gezicht de Joden tenslotte de stad Jeruzalem terugkrijgen. Want daar God de vrouw naar haar plaats zal brengen, kan die plaats alleen Jeruzalem zijn in het door Hem beloofde land.

Drie en een halve tijd zullen de Joden op hun plaats (Jeruzalem) blijven. Die tijd is dezelfde als in DaniŽl 9. Zie DaniŽl 9.

Volgens Daniťl 9 krijgen de Joden na de ballingschap 70 jaarweken de macht over Jeruzalem als hoofdstad van IsraŽl. Maar de tijd van 70 jaarweken wordt opgeschort, zodra de Joden geen macht hebben over Jeruzalem. En daar Jezus in DaniŽl 9 de Gezalfde is, is er van de 70 jaarweken na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus nog 3Ĺ tijd onvervuld. Zodat de Joden in de eindtijd nog 3Ĺ tijd over Jeruzalem zullen regeren! Herstel van de regeermacht van de Joden over Jeruzalem is daardoor een belangrijk teken van de eindtijd en wederkomst.  

Welnu, vanaf 1980 regeren de Joden de Godstad Jeruzalem als hoofdstad van IsraŽl. In 1980 heeft het IsraŽlische parlement (de Knesset) Jeruzalem tot de ongedeelde en eeuwige hoofdstad van IsraŽl uitgeroepen, en dit in een wet vastgelegd.

Ook wordt gezegd dat de vrouw naar "haar plaats" zal vliegen op twee vleugels. Welaan, er emigreerden tussen 1948 tot 1951 125.000 Joden uit Irak naar IsraŽl en Jeruzalem. De terugkeer van Joden uit Irak naar IsraŽl gebeurde via Iran met vliegtuigen, waardoor de woorden over het vliegen op twee vleugels naar de woestijn letterlijk werkelijkheid werd.

Verder is de wereld heden getuige hoe Joden de woestijn van IsraŽl tot bloei brachten:

ďEn aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijdĒ.

Volgens dit gezicht kan de Satan Joden alleen buiten IsraŽl vervolgen. Daarom zal de Satan alles in het werk stellen emigratie naar IsraŽl van Joden te voorkomen. Want het woord "water" moet evenals "zee" in figuurlijke zin worden verstaan. Zodat de stroom ďwaterĒ die de Satan achter de Joden werpt, de begeerte is naar aards geluk, geld en goed. Daar het welvaartspeil en de economische vooruitzichten in IsraŽl lager zijn dan in het Westen, tracht de Satan door materialisme en hebzucht Joden te verleiden niet naar IsraŽl te emigreren.

Maar al dwingt de haat van de volken IsraŽl een groot deel van hun welvaart aan de opbouw van het leger te besteden, toch gaan veel Joden liever naar hun oude vaderland terug:

ďEn de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleurenĒ.

Wanneer de Schrift zegt dat de aarde de vrouw te hulp schiet tegen de Satan, is de aarde in geestelijke zin door de zondeval de "vervloekte" aarde. De vloek van de aarde brengt onvrede teweeg, die op de medemens wordt afgereageerd. Daar de Joden uit onvrede en afgunst worden vervolgd, bewerkt de vervloekte aarde indirect de terugkeer van de  Joden naar IsraŽl.

ďEn de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, dien de draak uit zijn bek had geworpenĒ.

Terwijl de Satan IsraŽl vervolgt, wordt hij toornig op de "overigen". Immers in hevige toorn gaat hij heen om de "overigen" van haar zaad de oorlog aan te doen.  De "overigen" worden in dit gezicht onderscheiden van de orthodoxe Joden. Want de "overigen" houden niet alleen de geboden van God, maar hebben ook het getuigenis van Jezus. Zodat de overigen de christenen zijn die uit de Joden en heidenen tot het geloof in Jezus zijn bekeerd. Het onderstrepen van dit onderscheid tussen IsraŽl en de Kerk is belangrijk. Want dit betekent, dat in tegenstelling tot de Joden, christenen geen plaats of land in deze wereld zullen hebben, waarin ze zich kunnen onttrekken aan de handlangers van de Satan.

Het onderscheid tussen IsraŽl en de Kerk betekent ook dat de Satan, in tegenstelling tot veel christenen, Gods verbond met IsraŽl als een eeuwig verbond beschouwt:

 ďEn de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;Ē

In de oorlog tegen christenen maakt de Satan gebruik van mensen. Deze werft hij met behulp van geestelijke middelen. Door de zondeval heeft ieder mens de neiging de eigen belangen ten koste van de ander na te streven. Welnu, van die zondige en kwade neiging maakt de Satan gebruik. Doordat hij gebruik maakt van het kwade in de mens, moet zijn standplaats aan de zee ook in geestelijk zin worden verstaan. De zee is in geestelijke zin het zondige begeren naar roem, geld, goed en genot. Zijn vaste standplaats aan de "zee" betekent dat hij tot de jongste dag gebruik blijft maken van het kwade in de mens. Want let wel, niet Johannes staat hier op het strand zoals de Statenvertaling schrijft, maar de Satan!

" en hij bleef staan op het zand van de zeeĒ.

Nu de standplaats van de Satan bij de zee in geestelijke zin de zondige en kwade neigingen zijn, is het beest dat uit de zee opkomt een mens die zich als een beest gedraagt. En omdat het beest uit de zee hoornen met kronen draagt, gaat het hier om koningen.

Het beest dat opkomt uit de zee is dus geen echte draak, maar keizers in dienst van de Satan. De Satan zal door eerzuchtige keizers christenen de oorlog aandoen. Tien kronen op de horens wil zeggen dat tien machtige keizers tien perioden oorlog zullen voeren tegen hen, die Gods wet houden en het getuigenis van Jezus hebben.

Daar de oorlogen van keizers bekend zijn, zijn die tien perioden van vervolging tegen christenen in de geschiedenis der Kerk bekend. Welaan, de geschiedenis van de vroege Kerk kent tien perioden waarbij Romeinse keizers getracht hebben de christenen uit te roeien. Christenen die het getuigenis van Jezus hadden, en tot de dood de Here navolgden.

De kerkvader Augustinus prijst deze martelaren, omdat ze Gods wet volbrachten:
ďZij zijn namelijk in zoín volmaaktheid heengegaan dat zij niet onze beschermelingen zijn, maar onze pleitbezorgers. En dat niet vanwege zichzelf, maar vanwege Hem, hun Hoofd, met wie zij als volmaakte ledematen verenigd zijn geweest. Hij is in waarheid onze pleitbezorger.Ē

De tien gekroonde horens van het beest dat opkomt uit de zee, zijn dus echt tien perioden. Zodat de Satan eerzuchtige keizers zijn troon en macht leende. En zoals dit gezicht laat weten, werden de vervolgde christenen letterlijk door luipaarden, beren en leeuwen in arena's tot vermaak van vele toeschouwers verscheurd en gedood. Ondanks dat de vervolgers christenen in de arena letterlijk door panters, beren en leeuwen lieten verscheuren, volharden ze door het geloof in Jezus Christus. Want de Here was de gelovigen nabij en gaf hun kracht naar kruis!

En ondanks Satans troon mislukte het eerzuchtige keizers de Kerk te vernietigen. Hoewel de Satan bij machte was keizers voor zijn duivelse karretje te spannen, moest hij het afleggen tegen christenen, die door hun geloof in Jezus Hem navolgden tot in de dood. Sterker nog door hun geloofsdaden werd het bloed van de martelaren het zaad van de Kerk. Want door de kracht van hun geloof kwamen zelfs vervolgers tot geloof in Jezus Christus:

ďEn ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen... En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote machtĒ.

Door de groei van de Kerk werd de Satan gedwongen de christenvervolgingen te stoppen.

Maar het beest dat opkwam uit de zee, heeft behalve tien hoornen, ook nog zeven koppen. De zeven koppen aan hetzelfde beest wil zeggen dat meteen na de christenvervolging een andere strijd tegen de Kerk is gevoerd. In plaats van kronen zijn de koppen beschreven met godslasteringen, zodat het beest strijd voerde over de godheid van Jezus. En daar ťťn van die koppen dodelijk gewond is geraakt, heeft de Kerk zich hiertegen met succes verzet. Want wie anders wil lijden en strijden voor de godheid van Jezus behalve de Kerk.

Daar de koppen met namen van godslasteringen aan hetzelfde beest zit dat opkwam uit de zee, is meteen na de bloedige vervolgingen de strijd in de Kerk opgelaaid over de godheid van Jezus. Uit ongeloof hebben ketters de godheid van Jezus Christus ter discussie gesteld. Daar ťťn van de zeven koppen dodelijk gewond raakte, en er in de Kerk zeven keer ketters zijn opgestaan, zijn hun ketterijen bij de zevende synode definitief weerlegd. In deze strijd trachtte de Satan door de godheid van Jezus de Kerk te verscheuren. Tussen 315 en 787 na Christus waren zeven internationale synoden nodig om de godheid van Jezus definitief vast te leggen en te waarborgen.

Dit gezicht ontmaskert de Satan als de oorzaak, waardoor er van 313 na Christus tot 787 zeven internationale synoden nodig waren. En de dodelijk wond van ťťn der koppen is het bewijs, dat het de Satan niet is gelukt de godheid van Jezus Christus in de Kerk twijfelachtig te maken:

ďen op zijn koppen namen van godslasteringenĒ.
"En ik zag ťťn van zijn koppen als ten dode gewond,Ē

Ofschoon het beest met de tien horens en zeven koppen de christenen op dood en leven heeft bevochten, en de Satan de orthodoxe Joden niet uit het oog verliest, overwon Jezus de wereld. En daar het herstel van de Joods regering over Jeruzalem door de Here is voorzegd, is hun huidige terugkeer een teken van de macht en het koningschap van Jezus over de Satan.

En ook al gaat de strijd van Satans handlangers door tot het einde, de navolgers van Christus zullen volgens dit gezicht zeker overwinnen in het bloed van het Lam! Ook al kost dat sommigen van hen het leven.

Verder brengt dit gezicht aan het licht dat de Satan en zijn handlangers niet van elkaar te onderscheiden zijn. Daarom is de standplaats van de Satan een ernstige waarschuwing om altijd rekening te houden met handlangers van de Satan, die de godheid van Jezus in twijfel zullen trekken. De vaste plaats van de Satan is de garantie dat hij tot het einde het kwade in de mens zal inzetten tegen IsraŽl en de Kerk. Een gewaarschuwd man geldt voor twee:

"en hij bleef staan op het zand van de zee".

NAAR BOVEN

 

 

De Here heeft  iin de laatste halve jaarweek letterlijk Joden door de lucht als door arenden gedragen(vliegtuig) naar zijn plaats gebracht.
Bron: www.imagebank.com
De vleugels van de grote arend zijn
 de vleugels van een vliegtuig.

IsraŽl
en de Kerk
in
de
hoofdrol

 

Zoals een IsraŽliet pas in geloof kon opzien naar de koperen slang nadat hij gebeten was, eveneens kan een mens alleen in geloof in zijn dodelijke schuld de gekruisigde Jezus aanbidden.
Bron: www.wga.hu.com
Zoals Mozes de koperen slang in de woestijn
verhoogd heeft, zo moet ook Gods Zoon..

Na
martelaren
volgt
strijd over
godheid
Jezus

Het werkterrein van de Satan betoont de waarheid van Gods verbond met IsraŽl en de Kerk.
Bron: www.imagebank.com
Satan werkt bij de zee, dat zijn de begeerten

Geloofsdaden
christenen
tot in de dood

Juist het liefhebben van hun vijanden die duizenden christenen op de meest wrede manier doden, toont de echtheid van "het geloof in Jezus".
Bron: Encarta encyclopedie
Veel christenen gedood in het Colosseum
door Romeinse keizers

Terugkeer
Joden
teken
einde tijd

De terugkeer van de Joden naar Jeruzalem is het grootste teken dat we ons bevinden in de laatste fase van de geschiedenis.
Bron: Rembrandt bijbel
Jezus bracht als Gods Zoon het heil
door zijn kruisdood en het doen van
Gods wet voor IsraŽl en de Kerk.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 14-03-2018