Hoofdstuk 34
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Babylon is de antichrist.

Openbaring 18: 1-21.

 

Tekst:   “Gaat uit van haar, mijn volk opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen”. Openbaring 18:4.

 

In het vorige gezicht is aan het licht gekomen dat Gods oordeel over Babylon komt, zodra zij woest of demonisch is geworden. Voordat Babylon in één uur zal vergaan, moet zij eerst in geestelijke zin "woest" zijn. Verder is onthult dat het Christelijke Westen door de groei-economie Babylon tot leven zal wekken. Wanneer de engel met luide stem uitroept dat de grote stad Babylon is gevallen, bedoeld hij daarom haar "geestelijke" verwoesting.

Het woord “grote" stad wijst op overeenstemming van gevoelens (consensus) tussen vele volken en Babylon, zodat op een gegeven ogenblik alle volken geestelijk woest zijn.
De woorden van de engel dat Babylon een woonplaats is van duivelen en boze geesten, en een schuilplaats van gehaat geworden vogels, bevestigt haar geestelijke woestheid. Daarmee wordt op krachtige wijze het "antichristelijk" karakter van Babylon onder woorden gebracht:

“Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon, zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van den wijn van den hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid”.

Echter alsof de sterke engel nog niet duidelijk genoeg is, volgt er een stem uit de hemel. De stem uit de hemel maakt kenbaar waaruit de geestelijke leegheid van Babylon inhoudelijk zal bestaan. De hemelse stem maakt duidelijk dat de geestelijke woestheid van Babylon als "antichristelijk" moet worden verstaan en toegepast! Wegens haar antichristelijk karakter roept de hemel Gods volk indringend op om afstand van Babylon te nemen. Want wie gemeenschap heeft met de zonden van Babylon, moet ook delen in haar ondergang. Deze stem weerlegt de gedachte de zogenaamde antichrist buiten Babylon te zoeken. Hierdoor is de hemelse oproep uit Babylon te gaan niet vrijblijvend, maar een zaak van leven en dood:

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel, en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht”.

Verder onthult de hemelse stem door een kijkje in de harten van Babylon liefhebbers de inhoud van het woeste of demonische van Babylon. Babylon is iedereen die in zijn hart zich gedraagt als een koningin, en zegt dat hij niet behoeftig is en zeker geen rouw zal zien.

Babylon is de mens die bij brood alleen leeft, zonder het evangelie van zonde en genade. Echter ook de onbekeerde lauwe christen, die Jezus niet navolgt is gelijk aan Babylon. Want Babylon wordt hier op één lijn gezet met de inwoners van Laodicea, de zevende gemeente die van zichzelf zegt: "Ik ben rijk, ik heb mij verrijkt en ik heb niets nodig"

Herinner u wat Jezus van Laodicea zegt: "Maar gij weet niet dat gij arm zijt, blind en naakt". Daarom is ook de gearriveerde en onbekeerde christen, die het wereldse leven geniet Babylon.

"Want zij zegt in haar hart: Ik troon als een koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien".

Verder brengen de “reacties” van alle Babylon liefhebbers bij de ondergang van Babel hun materiele en antichristelijke leef- en denkwijze aan het licht: De kooplieden rouwen alleen over hun materiële verliezen, maar zwijgen over dit gezicht:

 “De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, en zeggende: Wee, wee die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purpur en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest!”

De koningen doen hun beklag, omdat zij de luxe, die zij aanbaden, moeten missen:

“En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien,”

De kooplieden klagen dat de handel niet meer boeien kan, nu zij de klandizie van de naar luxe hunkerende mens kwijt zijn:

“En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt,”

En de stuurmannen en zeelui weeklagen, omdat door de rook en pijn van Babylon de belangstelling voor hen kostbare scheepsladingen is weggevallen:

“En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, … En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee, die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn,”

Hun reacties, ofschoon ze de vernietiging van Babylon op afstand waarnemen, tonen aan dat ze door de hebzucht naar luxe blind zijn geworden voor zonde, schuld en Jezus Christus. De reacties op de ondergang van Babylon toont hoe iedereen dan beheerst wordt door het materiele.

Welnu, de groei-economie, die na de Franse Revolutie door het Christelijke Westen tot norm is verheven, maakt de jacht naar luxe en genot tot levensdoel. Dit levensdoel gaat echter ten koste van Gods koninkrijk.

Toepassing van dit gezicht op de geestelijke leegheid in het Westerse werelddeel, brengt de komst van dit gezicht dichtbij. Sterker nog, de genoemde geestelijke verwording is toepasbaar op het Christelijke Westen. De toevoeging, dat ze een schuilplaats van onreine en gehate vogels is, is toepasbaar op het tegenwoordige vliegen uit luxe. Evenals de meeste vogelsoorten van noord naar zuid trekken en weer terug, zo doen letterlijk miljoenen mensen. Het maken van vakantiereizen met het vliegtuig is een geliefde bezigheid voor de naar luxe zoekende mens.

Nu ook China en India vanaf 1980/90 een groei economie hebben met de hoogste groeicijfers ooit, is luxe het voornaamste streven van alle volken in onze wereld.

Het is daarom voor christenen de hoogste tijd om tegenwoordig niet alleen te letten op economische groei, maar op het eigen levensdoel en de rol van luxe in hun leven. Vooral de materialistische reacties op de ondergang van Babylon is een waarschuwing voor christenen, en een ernstige oproep afstand te nemen van alle opgesomde luxe:

 “Want zij zegt in haar hart, ik troon als koningin ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden".

Het is geen vraag meer wat luxe is, nu alle opgesomde koopwaren eronder blijken te vallen.
Goud, zilver, edelgesteente en parels behoren niet tot de noodzakelijke bestaansvoorwaarden. Eveneens kan een christen leven zonder fijn linnen, zonder purper, zijde en scharlaken, allerlei welriekend hout en snijwerk van ivoor en lichamen van mensen.

Daar het hier allemaal om kostbare koopwaar gaat, is met graan meer bedoeld, dan graan voor brood. Daarbij kan men denken aan de scheepsladingen graan, die nodig zijn voor de vleesproductie door veredelingsbedrijven, de kippen- en varkensmesterijen. En wie dan zegt dat vlees toch geen luxe is, moet weten dat voor één kilo varkensvlees zeven kilo granen nodig zijn. In onze wereld wordt vlees niet meer ervaren als luxe of weelde.

Evenmin ziet men de was- en afwasautomaat als iets kostbaars. Toch worden hier naast hout, ook voorwerpen van koper en ijzer “kostbaar” genoemd. Dat wil zeggen niet alleen de televisie en dure meubels zijn luxe producten. Ook de geliefde auto valt onder de luxe.

Wanneer de Schrift spreekt over reukstoffen of kostbare olie, moet worden gezegd dat men behalve voor voedsel, ook voedingsproducten verbouwt voor luxe producten en brandstof. Boeren in het veel geroemde Amazonegebied in Brazilië verbouwen sojabonen als grondstof voor make-up, zeep, margarine en lekkernijen als vlees.

Hetzelfde kan gezegd worden van de lichamen en zielen van mensen. Want de productie van de meest luxe geurstoffen gaat letterlijk ten koste van de lichamen van geaborteerde kinderen. Verder kan in verband met “de lichamen van mensen” worden gedacht aan handel in organen voor orgaantransplantatie. Het laatste gebeurt onder anderen in Nederland:

“En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen.”

De vraag is niet wat luxe is, en of we daar geen gebruik van mogen maken. De vraag is of we eerst Gods koninkrijk zoeken en liefhebben en luxe daaraan ondergeschikt maken. En of deze profetie van het naderende Gods oordeel over Babylon ons gelegen komt? Immers zodra alle volken massaal als Babylon zijn, geeft de Here bevel tot haar ondergang.

Hoeveel geween en geklaag zal er zijn bij christenen, als de genoemde luxe eensklaps uit onze huizen verdwijnt of onbetaalbaar zal worden. Want ook veel christenen jagen vandaag naar een hoog salaris, luxe vakanties en weelde:

Of behoort u tot de heiligen, die blij worden, wanneer de jacht naar luxe door een lagere koopkracht afneemt en uw toekomstige inkomsten of pensioen naar beneden wordt bijgesteld?
Het omhelzen van de luxe gaat niet alleen ten koste van het koninkrijk Gods, maar het leidt bovendien naar een toekomst van eeuwige wroeging en pijn:

“Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; ( ) geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde/luxe genoten heeft. Daarom zullen haar plagen op één dag komen; dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft”.

Het is opmerkelijk dat Christenen een reactie van vreugde in de mond moet worden gelegd.
Daar de hemelse stem hen gebiedt om vrolijk te zijn over de ondergang van Babylon, is dat in de eerste plaats een oproep om te strijden tegen zelfverrijking, luxe en hebzucht. Want gelovigen ontvluchten niet alleen de luxe, maar ze waarschuwen ook dat materialisme tijdelijk is, terwijl het koninkrijk van God eeuwige ellende of het eeuwige leven beloofd. Hierbij moet men in gedachten houden dat Jezus heeft gezegd: "met de maat waarmee gij meet, zult gij gemeten worden":

 “Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht”.

Want elke christen, die in onze wereld niet als vreemdeling wil leven maar als Babylon, krijgt deel aan de plagen uit dit boek.

 “Gaat uit van haar mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen”.

NAAR BOVEN

 
 

Met de Franse Revolutie is de torenbouw van Babel begonnen.
Bron: www.napoleon.org.
De Verlichting gaf het geestelijke beeld van
 "de rechten van de mens"
Bestorming van de Bastille
 

Luxe
als
toren
van
Babel

Babylon is net zo tijdelijk als de olievoorraad.
Bron: Onze Wereld
Iran: Pijpleidingen van de olievelden
naar de Perzische Golf

Babylon
kent
geen
verlossing

Luxe of weelde gaat voor iedereen verloren als de toren van Babel.
Bron: Woord & Beeld ; Ten Have/Kok Kampen
De mensheid bouwde na de Zondvloed Babel
nu Babylon.

Babylon
is
anti
christelijk

 

Wanneer de auto de mens bezit, heeft de laatste een luxeprobleem.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

God
neemt
de mens
serieus.

 

Zoek vandaag nog het levende brood voor uw ziel, voordat Hij komt en u wordt achtergelaten.
Bron: Overige bronnen
Het leven in Christus.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 12-12-2018