Hoofdstuk 27
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Verlichting bedriegt de Kerk.

Openbaring 13:1-11.

 

Tekst:   “Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen." Openbaring 13:10b.

 

Het beest met tien gekroonde hoornen en zeven koppen zonder kronen werd tijdens het Romeinse wereldrijk werkelijkheid. De tien perioden christenvervolgingen door Romeinse keizers komt overeen met de tien gekroonde horens van het beest. Terwijl de zeven koppen met godslasteringen de zeven perioden aanduiden, toen voorgangers de godheid van Jezus lasterden of ontkenden, waartegen zeven synoden in het geweer traden. Zie hoofdstuk 26.

Maar de kop van het beest, dat door de zevende synode dodelijk gewond raakte, zal herstellen:

“En ik zag één van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas;”

Het beest zal niet alleen herstellen, maar wereldwijd worden bewonderd, ook door christenen. Ondanks de godslasteringen op de kop van het beest, zal het massaal worden nagelopen. Volgens het Schriftwoord groeit de bewondering voor het beest en zijn genezing met de tijd. Ja, zijn grote macht, die met de tijd toeneemt, zal uiteindelijk de hele aarde tot aanbidders van hem maken. De aarde zijn zij die verleid zijn bij brood alleen te leven, waaronder christenen. Daar het beest beschreven is met godslasteringen, en de Satan het beest macht geeft, is zijn macht tegen Israël en de Kerk gericht. Doordat de Satan het beest macht geeft, aanbidden bewonderaars van het beest zonder het te beseffen de Satan:

“en de hele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had,”

De woorden: “wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren”, geven aan dat het herstelde beest meer macht heeft dan de eerder genoemde horens met koningskronen. Een en ander betekent ook dat praktisch iedereen met verloop van tijd het beest goedkeurt:

“en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan dit beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

Welnu, herstel van het beest is volledig toepasbaar op de uitwerking van de Franse Revolutie, die o.a. door Voltaire en Rousseau is voorbereid. Hoewel de Franse Revolutie op een bepaalde datum gebeurde, kwam de uitwerking van de Verlichting (ratio) in de loop van de tijd. De Verlichting, die bij de moslims bekend is als de tijd van de “onwetendheid”, maakte het volk bewust van zijn macht. Het volk moest zijn macht eerst door de Franse Revolutie aan de lijve ervaren. Door het doden van de koning werden zij zich volledig bewust van hun macht.

Toen het volk door stemrecht een democratie kreeg, werd de "verlichte publieke opinie" een belangrijk wapen. Hoewel in een democratie de helft plus één beslist, zegt de publieke opinie wat goed is. Sterker nog in een democratie maakt de verlichte publieke opinie de dienst uit. Ook al is nooit duidelijk wie de publieke opinie bepaald. Dit gezicht brengt aan het licht dat de verlichte publieke opinie niet de mening van de meerderheid is, maar die van de Satan:

 “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt;”

Daar dit beest twee en veertig maanden zal optreden, betekent dat de Here Satan tijd en ruimte geeft voor de verleiding. De 42 maanden komen overeen met 3½ tijd van de laatste halve jaarweek, die de aarde volgens de 70 jaarweken van Daniël 9 nog te wachten staat:

“en hem werd macht gegeven dit twee en veertig maanden lang te doen”.

De Verlichting veranderde de machtsverhoudingen in Kerk en Staat geheel. Door invoering van het burgerlijke huwelijk werd de Kerk onttroond en gescheiden van de Staat. Maar behalve de Kerk ontnam de Franse Revolutie de macht aan koningen en keizers.

Daar blijft het echter niet bij. Dit gezicht geeft aan dat er tenslotte oorlog tussen christenen zal ontstaan door de lastering van Gods naam, zijn tempel en de inwoners van de hemel. Gods naam is, zoals de Apostolische geloofsbelijdenis belijdt, Gods almacht en schepping.

Verder is zijn tent de tempel, die door de ark en het altaar te kennen geeft, dat er sedert de "zondeval" zonder bloed geen toegang meer is tot God. Geen toegang zonder bloed geldt voor iedereen. Want ondanks de voorgeschreven heiliging moet er voor elke bezoeker, die toegang tot God wil verkrijgen, beestenbloed vloeien als teken van het Lam Gods (Christus).

Maar het beest zal ook de hemelbewoners lasteren. De hemelbewoners worden in dit verband vertegenwoordigt door de profeten en apostelen. De profeten en apostelen leerden God als Schepper, en dat mensen wegens de zondeval alleen door het bloed van Jezus gered worden. Daarom is de eis van bloed aan elke bezoeker van de tempel die God zoekt te aanbidden, niet alleen voor de dagelijkse zonden, maar vooral ook voor de misdaad van de zondeval.

Lasteren van Gods naam is hetzelfde als het ontkennen van Zijn schepping in zes dagen. Lasteren van zijn tent gebeurt als men leert dat de mens part noch deel heeft aan de zondeval. Maar we lasteren de apostelen als we de zondeval en het oordeel in de preken dood zwijgen.

Juist het lasteren van de apostelen door de Satan geeft aan dat hun preken de gezonde leer is. Met andere woorden het beest lastert het onderwijs van de profeten en apostelen wegens de zondeval en de dag des oordeels, omdat die zaken de mens aan de voeten van Jezus brengt.

Doch het lasteren van Gods naam, zijn tent en de apostelen heeft in de eindtijd groot succes, want het beest krijgt bijval en veel bewondering van "verlichte" christenen. Satan gaat niet weer de godheid van Jezus lasteren, maar maakt door ontkenning van God als de Schepper en de zondeval (zijn tempel) de preken van de apostelen over Jezus belachelijk:

 “En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.”

Dit gezicht bevat een geweldige lading, want het onthult hoe de verlichte(rationele) gelovige zich laat bedriegen door de Satan. Om van genade te leven moet men overtuigd worden van zonde en schuld. Maar het evangelie is niet naar de mens. Dat weet de Satan. Hij weet dat de mens een bloedhekel heeft aan schuld en verootmoediging en afhankelijkheid van genade. Vooral de zondeval als misdaad overtuigt een gelovige, dat Jezus de uitweg door genade is.

Het is de macht van “Verlichting en democratisering” die christenen niet alleen vervreemd van Gods heil, maar hen ook in oorlog zal brengen met anderen die wel vasthouden aan het apostolische onderwijs. Die oorlog komt door hen, die Gods toorn over de zonde verwisselen met Gods liefde. En dit gebeurt vandaag overal waar kerken de verlichte publieke opinie respecteren en het spreken van de apostelen over de dag des oordeels in de ban doen. Door de toenemende druk van de publieke opinie en de verlichte Schriftkritiek in de kerken wordt het evangelie vanuit Gods liefde in Jezus Christus gepredikt! Dit is zeer pastoraal, want het streelt het onbekeerde hart. Doch zonder bekering is het geloof een dood geloof.

Bij dit gezicht moet bedacht worden dat het hier gaat om meer informatie over het tweede wee, wanneer de doden de macht in de kerken krijgen. Dit gezicht is opnieuw profeteren door Johannes, en dus extra informatie over wat reeds is onthuld in Hoofdstuk 23:

Pas wanneer de verlichting door iedereen is geaccepteerd, is de tijd rijp voor het beest om oorlog tussen christenen te maken. Dat wil zeggen na de aanvaarding van democratie in alle delen van de maatschappij, brengt de Satan hetzelfde beest de democratie in de Kerk. Daar de Kerk gebouwd en geleid wordt door Jezus Christus, is democratie in de Kerk het einde van Zijn koningschap, en van het absolute gezag van Gods woord in de kerken. Democratie in de kerk maakt kerkenraden afhankelijk van de gunst en wil van de kerkleden, waardoor de ambten het opzicht en tucht in de kerk feitelijk verliezen.

Velen denken bij de antichrist aan vreselijke dingen door de wereld, zonder in de gaten te hebben dat de Satan door de verlichte publieke opinie de kerken zal veranderen. Oorlog in de kerken, brengt de Satan niet door de wereld, maar door de Verlichting. Juist omdat elke kerk staat en valt met de prediking van Gods woord, is ze afhankelijk van een predikant. Een predikant moet zich op zijn beurt onderwerpen aan wat staat geschreven.

Door lastering of ontkenning van de schepping en zondeval maakt Satan daaraan een einde.

Bij de presentatie van het boek "de Voortgaande Revolutie"" in de Ger. Kerken Vrijgemaakt, noemde de auteur de socioloog Professor Dekker de invloed van democratie in de kerken een "autonome macht". Volgens hem heeft de Verlichting de Gereformeerde kerken in veertig jaar van Schriftgetrouwe kerken veranderd in kerken zonder Schriftgezag en zonder tucht:

“En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen”.

Het zal Satan gelukken, door middel van Verlichting de heilsweg in de kerken te veranderen. Predikers die zich tegen de publieke opinie in de kerk verzetten, worden steeds vaker onder druk van de gemeente gedwongen Gods liefde te prediken. Hierdoor regeert Jezus de Kerk niet meer door Gods woord en Geest, maar de meerderheid van de leden (de democratie).

Maar niet iedereen in de Kerk zal het beest Verlichting aanbidden. Doordat allen die in het boek des levens staan, volharden in de leer van de apostelen, ontstaat er oorlog in de kerken. Dit gezicht dwingt letterlijk elke gelovige tot de vraag aan welke kant hij staat in de strijd.

Want volharding, geloof en verkiezing is de reden waarom gelovigen oorlog voeren in de Kerk tegen hen, die verlichting boven de leer van de apostelen stellen. Daarom betekent volharding en verkiezing dat gelovigen in verzet komen, wanneer de leer onder druk van de Verlichting wordt aangepast. Deze oorlog tegen de antichrist is in feite tegen de Satan:

"en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet beschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld".

De woorden over gevangenschap beschrijven de gevolgen voor kerken, die op democratische wijze omgaan met Gods woord in de prediking. Daar het in de kerken om een geestelijke strijd gaat, is gevangen nemen of doden met het zwaard in geestelijke zin hetzelfde als ontzetten uit het ambt. Dat wil zeggen, een gemeente die zich door de publieke opinie ontdoet van zijn prediker, die preekt als de apostelen, wordt zelf krijgsgevangen. Want de kerk, die onder druk van de leden "apostolische" prediking afwijst, wordt een gevangene van de Satan. Want iedereen die de bijbelse schepping en de zondeval afwijst, erkent niet meer Christus als Koning, maar door de Verlichting de Satan:

 “Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden.”

Met deze Gods woorden waarschuwt Jezus, dat de volharding en het geloof in de eindtijd bestaan zal uit strijd in de Kerk om de leer van de apostelen over schepping en zondeval. Vaak zoeken christenen de gevaren van de zogenaamde antichrist in de wereld, zonder rekening te houden met de listen en overwinnende oorlog van de Satan in de kerken.

Genoemde geestelijke strijd tussen de gelovigen is heden in het christelijke Westen volop gaande. In steeds meer kerken wordt door verlichting (ratio) God als de Schepper ontkent en de zondeval. Daardoor verwordt het verzoenende sterven van Jezus tot humaniteit.

Hoewel niet alle kerken buigen voor de verlichte publieke opinie, groeit de macht van de Verlichting doordat men de Bijbel niet meer echt serieus neemt en leest. Satan ontkent bij de grote verleiding Jezus niet direct. Maar door God als Schepper en de zondeval te ontkennen, verdwijnt Jezus als de ene naam tot behoud uit het zicht:

 “Dit is de volharding en het geloof van de heiligen”.

Dit gezicht is een enorme oproep aan de gelovigen zich te verzetten tegen de Verlichting in de kerken. Zodra Verlichting en Democratie goed lijkt, wordt men door de Satan in de maling genomen. Ga daarom na, maar eerst in het eigen hart hoe u omgaat met de schepping en de zondeval.

Want de Here zal door de macht van dit beest in de Kerk scheiding van de geesten brengen:

“Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen.”

NAAR BOVEN

 
 

Dit gezicht onthult dat de dodelijk gewonde kop in het oude Europa zal herstellen, en gevaarlijk zal zijn voor christenen in de eindtijd.
Bron: Rome en Vaticaan
Het oude Romeinse rijk was gegrondvest op
 democratie en het streven naar macht en eer

Franse
Revolutie
herstelt
het beest

De ware bedoeling van de Satan  bleek pas bij de koppen die de godheid van Christus ontkenden.
Bron: internet
Het oude Romeinse rijk trachtte tevergeefs de opkomst
en de verbreiding van het christendom te keren

Beest
brengt
verlichting
in de Kerk

Dat israël Gods wet in de woestijn kreeg, betekent dat deze een onmisbare functie heeft onderweg naar Gods heil.
Bron: www.biblia.com
Gods tent in de woestijn met het heilige der heiligen
gaf als plaats de betekenis van Gods wet

Democratie
en de
publieke
opinie

De leus geen God en geen meester betekent verwerping van Gods wet.
Bron: www.napoleon.org.
De Verlichting leidde tot de Franse Revolutie,
die begon met de bestorming van de Bastille
 

Geen
zondaar; geen
aanbidding
van Jezus

Met de Europese gemeenschap is het oude Romeinse rijk terug.
Het ontbreken van Gods naam en zijn wet in de Europese grondwet zijn duidelijke sporen van het beest.

Bron: internet
De euro symboliseert niet alleen de terugkeer van het Romeinse rijk, maar ook haar materialistisch streven.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 14-03-2018