Hoofdstuk 32
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Satans list bij de zesde plaag.

Openbaring 16:1-21.

 

Tekst:   “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde”. Openbaring 16:15.

 

De laatste plagen komen via de tempel, zodat dezen het kruis van Jezus in het vaandel hebben. Dat wil zeggen, de laatste plagen dienen om de komst van Jezus als de Gekruisigde en Rechter aan te kondigen, opdat men zich gereed maakt de Eeuwige Zoon te ontmoeten.
De laatste plagen komen als de macht van Jeruzalem in handen is van het Joodse volk:

 “ En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van Gods gramschap uit op de aarde”.

Toen Jeruzalem in 1980 door de Knesset is uitgeroepen tot de eeuwige stad van Israël, is het herstel van de macht over de stad aangebroken, en ook de tijd van de laatste halve jaarweek. Daarom dient men vanaf die tijd de laatste plagen zorgvuldig te toetsen en toe te passen.

De eerste plaag na 1980 die alleen van toepassing is op aanbidders van het beest, veroorzaakt een kwaadaardige en gemene zwelling aan de mens. De eerste plaag komt overeen met de uit HIV virus ontstane Aidsziekte, die het geslachtsorgaan van de mens verandert in een kwaad en gemeen gezwel. Daar het hiv-virus door seksualiteit op de ander wordt overgedragen, maakt het de geslachtsdelen letterlijk tot een gemeen en kwaad gezwel.
De eerste plaag treft alleen de mens, die in strijd met Gods wet seks met wisselende contacten bedrijft. Deze plaag houdt het huwelijk bij huwelijkstrouw vrij van het HIV virus.
 

De aidsziekte verscheen in 1981 op onverklaarbare wijze uit het niets. Deze verscheen na de zestiger jaren van de vorige eeuw, toen de seksualiteit als een mensenrecht losraakte van het huwelijk. Dit werd mogelijk door de uitvinding van de pil tegen zwangerschap in 1961.
De eerste van de laatste zeven plagen kan iedereen treffen die geen rekening houdt met God, het teken van het beest 666 heeft, en seks met wisselende contacten bedrijft:

 “En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”

Het doden van alle leven in de zee bij de tweede plaag, betekent dat het echt om een zee gaat. 
De verschijnselen waarbij het zeewater in bloed van een lijk verandert, is toepasbaar op een ramp met een olietanker of oliepijpleiding waarbij de giftige aardolie in de zee terecht komt. Hierbij denk ik o.a. aan de aardolie ramp met de tanker Exxon Valdez bij Alaska in 1989, en de explosie op het aardolieboorplatform Deepwater Horizon van BP bij Mexico in 2010. Bij de laatste ramp stroomde vijf maanden per dag 10 miljoen liter olie in zee, waarbij ruim 26 duizend zeedieren de dood vonden, walvissen, haaien, dolfijnen, tonijnen, krabben etc.

Hoewel de eerste plaag aanbidders van het beest openbaar maakt, brengt de tweede plaag het beest zelf in het volle licht. Want aardolie is het fundament van elke geïndustrialiseerde groei economie. Alle vervoer door de lucht, over de weg en de zee wordt thans aangedreven door het vuur van aardolie. Dat geldt ook voor machines in de industrie en de landbouw.
De tweede plaag brengt het vuurrode beest uit de aarde uit Openbaring 13:11 aan het licht:

 “En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven”.

Het beest van de groei economie die bij de tweede plaag aan het licht kwam, is bij de derde plaag het uitgangspunt en de achtergrond van de verandering van drinkwater in bloed.

De engel van het water noemt de komst van de 3e plaag waar en recht, omdat mensen dan het bloed van heiligen en profeten vergieten. Ook zegt hij dat de waarde van het vergoten bloed van gelijke waarde is als het drinken van bloedwater. En het altaar bevestigt zijn mening.
Deze vergelijking geeft aan dat het bloedvergieten en bloed drinken figuurlijk is bedoeld. Zodat volgens de engel en het altaar het bloedwater van de 3e plaag de verwerping van de heilige werken van heiligen en de godswoorden van profeten aan het licht brengt.

Nu de engel van het water en het altaar iedereen betrekt bij water, het meest noodzakelijke middel van bestaan, dienen wij ook deze plaag na te gaan en indien mogelijk toe te passen. Wie zich nu afvraagt wat ons drinkwater met beestaanbidding te maken kan hebben, moet weten dat door de waterleidingwet (1957) bijna alle mensen ook in Europa water uit de kraan drinken.
Verder is door deze wet diepriolering gekomen voor de afvoer van toiletten. Het rioolwater wordt echter door zuiveringsinstallaties gezuiverd, en komt na het zuiveren weer in de rivieren en kanalen terug, waaruit een deel van het drinkwater wordt gewonnen.

Dat drinkwater figuurlijk bloed kan worden, komt door de vinding van de anti conceptie pil (1961), die veel meisjes en vrouwen in de vruchtbare periode innemen. Doch de grondstoffen van de anti conceptie pil, die door urine in het riool komen, kan men niet door zuivering uit het water verwijderen. Wanneer het gebruik van drinkwater toeneemt en er door de 3e plaag minder neerslag valt, moet men rivierwater gebruiken wat ook grondstoffen van de Pil bevat. Het gebruik van de Pil, is dus in figuurlijke zin het verwerpen van heiligen en profeten en het aanbidden van het beest. Deze plaag dient als een hemelse waarschuwing voor het beest:

“En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij zijn van gelijke waarde (RHK.).

En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.”

Reeds is gezegd dat de zeven laatste plagen pas komen, als de macht van de Joden over Jeruzalem is hersteld. Nu dit al zo is, kan men enkele laatste plagen toetsen en toepassen. Dat herkennen geldt in het bijzonder voor de vierde plaag, de verandering van het klimaat.
Maar hoewel de vierde plaag letterlijk spreekt van klimaatverandering door de zon, hoort u daar officieel niemand over. Terwijl internationale klimaatconferenties de verandering van het klimaat door de zon ontkennen, zwijgen de kerken over de profetie van de vierde plaag. Daarentegen, vinden zowel Kerk als wereld de klimaatverandering het werk van mensen.

Toen immers meer dan 190 landen d.d. 12-12-2015 de klimaatverandering door CO² in een overeenkomst te Parijs vastlegde, heeft geen één kerk in Europa daartegen bezwaar gemaakt. Hierdoor wordt het Schriftwoord op verbijsterende wijze waarheid, dat de mensheid bij de vierde plaag de naam van God zal lasteren door Hem daarvoor niet de eer te geven.

Ook is het bizar dat de consensus over klimaatverandering door CO² op geen enkele wijze wetenschappelijk is aangetoond. Sterker nog, honderden wetenschappers hebben onlangs verklaart dat zij nooit in staat zullen zijn te bewijzen dat klimaatverandering door CO² komt.
De herkomst van de gedachte van klimaatverandering door CO² is even raadselachtig als de herkomst van het HIV virus. Hoewel de gevolgen van beide gigantisch zijn. Want door de overeenkomst te Parijs zijn de volken gehouden de fossiele brandstoffen in de ban te doen:

 “En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven.”

Het in de ban doen van de fossiele brandstoffen komt exact overeen met de vijfde plaag. Want daar met name aardolie de grondslag vormt van de moderne groei economie, wordt bij de ban over alle fossiele brandstoffen de troon van het beest in hoge mate verduisterd.

In overeenstemming met dit gezicht ziet iedereen hoe Europese regeringen zich tegenwoordig inspannen om de klimaatverandering terug te dringen. Ze kauwen letterlijk op hun tong van inspanning. Ondertussen ziet noch de wereld noch de Kerk dat de volken door hun inspanning het beest aanbidden, en God die de macht heeft over de laatste plagen, onteren en lasteren:

  “En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van inspanning, en zij lasterden den God des hemels door hun inspanning en hun gezwellen”.

Maar dan giet de zesde engel de 6e schaal op de grote rivier de Eufraat, waardoor zijn water opdroogt. Hierdoor bereid de Here een weg voor de koningen uit het Oosten:

“En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, den Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen”.

En dan volgt een onverwachte gebeurtenis. Dan ziet Johannes uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen. Ook ziet Johannes hoe de duivel en zijn trawanten de hemelse plagen veranderen in gewone werken door mensenhanden. Verder ziet hij dat één van de boze geesten de kerken zijn!

Dat de drie boze geesten hier pas zichtbaar worden, toont aan dat zij de klimaatverandering zullen misbruiken, opdat niemand Gods hand zal zien in de zesde plaag. Want als de klimaatverandering niet door de zon komt, maar door de mens, dan geldt dit ook voor het droogvallen van de Eufraat. Want als de klimaatverandering door de mens komt, dan is ook het toekomstige opdrogen van de rivier de Eufraat het gevolg van klimaatverandering. Dan is niet God, maar de mens verantwoordelijk voor het opdrogen van de Eufraat.

Dus is de Satan nu al bezig Gods woord over de zesde plaag straks tot mensenwerk te maken. Terwijl de Here de laatste plagen geeft om de mensheid te waarschuwen voor zijn komst als Rechter, doet de Satan alsof er nooit een grote dag van de almachtige God als Rechter komt.
Wat praktisch alle vertalingen met verzamelen "tot" vertalen, kan ook met verzamelen "tegen" worden vertaald. Dat is hier een betere vertaling. Want de Satan verzamelt de wereld en de Kerk "tegen" de tweestrijd van de dag des oordeels, door de plagen tot mensenwerk te maken. Zodoende hoort niemand in de laatste plagen Gods roepstem, en komt Jezus als een dief.

Satan verzamelt de volken door hen van de verzegelde boekrol met de plagen weg te leiden. Terwijl de zeven plagen bedoeld zijn als waarschuwing voor de komst van de Here als Rechter, strooit de Satan de wereld en de Kerk zand in de ogen tegen de laatste plagen.

De laatste plagen tonen aan dat juist en alleen het herstel van de macht van de Joden over Jeruzalem het mogelijk maakt, deze plagen te herkennen en zo nodig toe te passen. Zodat elke gelovige zich door de laatste roepstemmen laat waarschuwen, en als de vijf wijze maagden bereid maakt de Here vrijmoedig te ontmoeten op de dag des oordeels:

“En ik zag uit den bek van den draak en uit den bek van het beest en uit de mond van den valse profeet, drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele aarde, om hen te verzamelen tegen de tweestrijd (RHK) van de grote dag van de almachtige God.
Zie Ik kom als een dief in de nacht. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.”

Na de verzameling van de volken door de Eufraat volgt de Armageddon, de zevende plaag. Daar de verzamelplaats in het Hebreeuws staat geschreven, zal deze tegen Israël zijn. Het Hebreeuwse woord Armageddon wijst de weg. Zodat met de verzameling rondom de berg van Megiddo Israël is bedoeld. Na de zesde laatste plaag is de tijd voorbij en volgt de eeuwigheid:

“En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied”.

NAAR BOVEN

 
 

De laatste plagen bepaald ieder mens bij de echtheid van Jezus als de ene weg tot behoud.
Bron: Rembrandt bijbel.
De wet als getuige van Jezus en
die gekruisigd.


 

Herstel
koningschap
over
Jeruzalem
in 1980.
 

De toenemende temperatuurstijging is een ernstige oproep om de komende toorn van God over de zonde te ontvluchten.
Bron: Overige bronnen
Gigantische orkanen, sneeuwstormen,
 zware regenbuien, langdurige droogte en
grote hitte teisteren de wereld sinds 1980.
 

Laatste
 plagen
door
de mens
 is
lasteren
Eeuwige.
 

Het plaatsen van 21 dammen int de rivier de Eufraat, maakt dat deze rivier in Turkije de "grote" rivier is .
Bron: www.wikiepedia.nl
De gigantische Ataturkdam in de Eufraat
wordt als één van de zeven wereldwonderen
gezien.

Kerken
werken
samen
met
Satan

De landen die in het verleden Gods tempel als schaduw van Christus vernietigden, ontmoeten door het zesde zegel Gods wraak over zijn tempel.
Bron: overige bronnen
De Eufraat wordt aanleiding tot de zesde plaag.


 

De Eufraat
is het
grootst
in Turkije.
 

Gods werken en die van de Satan zijn bij de zesde zegel moeilijk te onderscheiden.
Bron: overige bronnen
De profetie over de zesde plaag toont Gods hand!

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-01-2020