Hoofdstuk 32
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Satans aandeel bij de zesde plaag. 

Openbaring 16:1-21.

 

Tekst:   “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde”. Openbaring 16:15.

 

In het voorafgaande hoofdstuk 31 is gezegd dat de Here door de laatste plagen "Gods rechten" openbaar zal maken. De zeven engelen met de laatste plagen komen echter uit de tempel. En de tempel is het voorbeeld van Jezus en die gekruisigd. Doordat ook de stem die opdracht geeft tot de plagen uit de tempel komt, wordt de bekendmaking van Gods rechten beide keren verbonden met Jezus Christus. Zodat de laatste plagen Gods rechten en die van Jezus tonen:

 “ En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van Gods gramschap uit op de aarde”.

De kenmerken van de eerste plaag komen geheel overeen met die van aidsziekte. Doordat het hiv-virus door seksualiteit op de ander wordt overgedragen, maakt aids de geslachtdelen letterlijk tot een gevaarlijk kwaadaardig gezwel. Maar de eerste plaag, die door seks met wisselende contacten wordt verkregen, laat het huwelijk ongemoeid. Sterker nog, deze plaag laat het huwelijk als Gods instelling juist schitteren. De aidsziekte verscheen in 1981 op onverklaarbare wijze uit het niets. Deze verscheen nadat in de zestiger jaren van de vorige eeuw onder invloed van de verlichting de seksualiteit als een mensenrecht losraakte van het huwelijk. Dit werd mogelijk door de uitvinding van de pil tegen zwangerschap in 1961.

De laatste plagen openbaren echter Gods rechten samen met die van Jezus. Dat wil zeggen, zoals het huwelijk als Gods instelling behoedt voor de eerste plaag, evenzo redt het verzoenende sterven van Jezus van de eeuwige dood iedereen die in Hem gelooft.  
Maar wie geen rekening houdt met God, en het teken van het beest 666 draagt, en seks met wisselende contacten bedrijft, krijgt behalve aids-ziekte geen deel aan Jezus en zijn heil:

 “En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”

De verschijnselen van de tweede plaag waarbij het zeewater in bloed van een lijk verandert, is toepasbaar op een onregelmatig fenomeen in de Indische Oceaan. Op "onvoorspelbare wijze" ontstaat soms een gigantische warmwaterbel (zuurstofarm) in de Indische Oceaan. Deze warmwaterbel beweegt zich langzaam naar het oceaanoppervlak en doodt alle leven. Door de vissterfte wordt de zee zwart als bloed van een lijk, evenals de Peruaanse vissersboten. Dit fenomeen dat letterlijk overeenkomt met de tekenen van de tweede plaag, brengt wereldwijd een klimaatsverandering, zodat het een alom bekende naam heeft gekregen, "El Nino". Een "El Nino" ontstaat tussen Zuidoost-Azië (Indonesië) en Zuid-Amerika (Peru).

Het El Nino verschijnsel haalde in 1982 en 1983 het wereldnieuws, doordat het opgewarmde oceaanwater door zware regenval ernstige overstromingen bewerkte in Californië, voor langdurige droogte in Brazilië, Afrika en Australië en zware stormen in de Stille Oceaan. De laatste krachtige El Nino was in 1997 en 1998 met 23.000 dodelijke slachtoffers.

Zoals het huwelijk van aids redt en Jezus van Gods toorn, openbaart de tweede plaag dat de Here regen of droogte geeft aan de volken als teken van eeuwig leven of de hel:

 “En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven”.

De derde plaag over het levende water kan niet letterlijk worden verstaan. Want het Griekse aksios betekent letterlijk "gelijk in waarde". Het vergoten bloed van de heiligen en de profeten is "letterlijk" niet van gelijke waarde als het bloed dat hun moordenaars drinken. Maar in "geestelijke zin" is het bloed van heiligen en profeten van gelijke waarde als het bloed, dat moordenaars dan te drinken krijgen. En in geestelijke zin is doden van heiligen en profeten verwerpen van Jezus en de Bijbel. Want in geestelijke zin geeft het levende water het eeuwige leven, en bloed drinken een plaats in de hel.

Maar wanneer de Here bij de derde plaag al het levende water in bloed verandert, maakt Hij voor altijd een einde aan de genadetijd. Daarom spreekt de engel hier, in tegenstelling tot de Statenvertaling, niet meer over de Here "die komen zal", omdat Hij die was, dan komende is!

Ook de instemming van het altaar met deze plaag bevestigt het einde van de genadetijd! Want dan komt er geen nieuwe zondaar meer bij het altaar, om in de naam van Jezus God om genade te smeken!  De derde plaag maakt de woorden waar van Jezus in Lucas 13 : 25 "Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan, en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen". Sluiten van de deur is einde genadetijd.

Het einde van de genadetijd vóór de opname toont de waarheid en het rechtvaardige van "het genadeverbond". Waarheid omdat Gods genade voor elke geroepene echt is. Rechtvaardig omdat de Here tot het einde gelegenheid biedt voor geloofsvruchten. Want daar het einde van de genadetijd eerder is dan de opname, krijgt elke gelovige tijd vruchten voort te brengen.

Deze plaag ontmaskert de gedachte, alsof Gods genade beheerst wordt door de verkiezing, als een dwaling. Dezelfde dwaling is ook de oorzaak van lauwe preken en afval:

“En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij zijn van gelijke waarde (RHK.).
En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.”

De vierde plaag bevestigt dat velen dan lauw zijn in hun spreken over Jezus en die gekruisigd.

Want lasteren is behalve vloeken, vooral het ontkennen van Gods handelen in de winden, bij regen en droogte. Welnu, hoewel de vierde plaag letterlijk spreekt van klimaatsverandering door de zon, zwijgt de Kerk daarover. Terwijl internationale klimaatsconferenties sinds 1989 de verandering van het klimaat door de zon ontkennen, stellen de kerken de profetie van de vierde plaag hier niet tegenover. Ofschoon er wetenschappelijk geen enkel bewijs voor temperatuurstijging door CO2 is, gelooft men eerder in CO2 dan de Bijbel. Zelfs toen de kerken in de vorige eeuw (1988) in verband met het klimaat een internationale conferentie over de heelheid van de schepping hielden, zwegen ze over deze plaag.

De vierde plaag ontmaskert het ongeloof van christenen in God de Vader, de Almachtige Schepper:

“En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven.”

Het moet dan ook niet verbazen dat de huidige wereldwijde financiële en economische crises niet wordt herkend als de vijfde plaag. Twintig maanden lang deed men onderzoek naar de oorzaak van de wereldwijde crises zonder een eenduidige verklaring te vinden. Toch verbindt geen predikant de tegenwoordige economische en financiële crisis met de vijfde plaag. In plaats van Gods rechten met die van Jezus in de laatste plagen te zoeken, lasteren ze Hem door de afbouw van CO2 heilig te verklaren en de ernst van aidsziekte af te zwakken:

  “En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van inspanning, en zij lasterden den God des hemels door hun inspanning en hun gezwellen”.

De zesde engel laat echter niet alle rivieren droogleggen, maar slechts één, de Eufraat. En dan ook nog de "grote" rivier. Daar de rivier de Eufraat door de bronnen en het Ataturkmeer in Turkije het grootst is, zal de drooglegging van deze rivier door dit land worden gedaan.

Hoewel drooglegging van de Eufraat tot een verzameling van volken in het Oosten zal leiden. En ten Oosten van Patmos liggen landen als, Rusland, Saoedi-Arabië, Irak, Iran en India! Maar indien er oorlog zal uitbreken in het Midden-Oosten tussen Turkije en Syrië, Irak of de I.S., zullen de NAVO-partners niet achterblijven, en evenmin Iran, India en Rusland:

 “En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, den Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen”.

In verband met de drooglegging van de Eufraat moet men letten op drie duivelse geesten. Want daar de Satan, het beest en de valse profeet bij het droogvallen van de Eufraat worden gezien, hebben zij die drooglegging voorbereid. Zodat de drooglegging van de Eufraat door mensen eigenlijk het aandeel is van de Satan. Zijn bedoeling is te voorkomen het droogvallen van de Eufraat met de komst van de zesde plaag te verbinden. En wie het droogvallen van de Eufraat niet met de zesde plaag verbindt, zal dan de naam des Heren niet aanroepen.

Want de grote dag van God en het komen als een dief in de nacht staan in het teken van de openbaring van Gods rechten in Jezus, en duiden op de beloofde "opname" van de gelovigen. Wie echter de drooglegging van de Eufraat en de verzameling van de volken niet herkent als de zesde plaag, zal op de dag des Heren worden achtergelaten. Voor deze geldt, dat hij zijn klederen (het geloof in God en zijn woord) niet heeft bewaard, zodat hij voor God naakt is en achtergelaten zal worden. Daarentegen wordt iedereen opgenomen, die de Here aanroept.

Merkt dan op en ziet hoe ver de Satan in Turkije gevorderd is door de invoering van het beest de democratie en groei-economie. Hoewel praktisch in geen enkel mohammedaans land de democratische staatsvorm is ingevoerd, heeft Turkije de democratie al vanaf 1922. Kemal Moestafa (Ataturk) ontnam de Kalief in 1922 zijn wereldlijke en in 1924 zijn geestelijke macht, en stichtte in Turkije een seculiere democratische staatsvorm. Dit is het werk van de Satan! Hoe geraffineerd de Satan de democratie en de groei-economie in Turkije naar het model van het Christelijke Westen invoerde, blijkt uit de praktijk:
Behalve de invoering van een burgerlijk wetboek naar Europees model werd de zondag als wekelijkse vrije dag in Turkije omhelsd. Door de scheiding van Kerk en staat en de zondag als vrije dag lijkt Turkije in geestelijk opzicht verwant aan het Christelijke Westen. Hierdoor steunde en financierde het Christelijke Westen het grootste ontwikkelingsproject (GAP) ter wereld in Turkije met de rivier de Eufraat. Het GAP project heeft al 21 dammen en 17 waterkrachtcentrale’s in de Eufraat gerealiseerd. Ook behoort Turkije reeds tot de NAVO.

Maar de na-aper van Gods raadsbesluit kan de openbaring van de zesde plaag niet uitwissen:

“En ik zag uit den bek van den draak en uit den bek van het beest en uit de mond van den valse profeet, drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele aarde, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God”.

“Zie Ik kom als een dief in de nacht. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.”

De verzameling van de volken door de Eufraat is niet de Armageddon, de zevende plaag.

Daar de tweede verzamelplaats in het Hebreeuws staat geschreven, zal deze tegen Israël zijn. Het Hebreeuwse woord Armageddon wijst daarin de weg. Dat is bij de berg van Megiddo in Israël. Na de zesde plaag en de opname zullen de achtergelaten volken zich tegen Israël keren.

Daarop grijpt de Here in met de zevende plaag. Dan is de tijd voorbij en volgt de eeuwigheid:

“En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied”.

NAAR BOVEN

 
 

De plagen bepaald ieder mens evenals Gods wet bij de betekenis van Jezus en die gekruisigd over de zonde.
Bron: Rembrandt bijbel.
De wet als getuige van Jezus en
die gekruisigd.


 

Verkiezing
heerst
niet over het
genadeverbond
 

De toenemende temperatuurstijging is een waarschuwing om de komende toorn van God over de zonde door het geloof in Jezus te ontvluchten.
Bron: Overige bronnen
Gigantische orkanen, sneeuwstormen,
 zware regenbuien, langdurige droogte en
grote hitte teisteren de wereld sinds 1980.
 

Ontkennen
van
God als
schepper
 is
lasteren.
 

De gevolgen van het grootste ontwikkelingsproject aan de Eufraat onthult waarom het beest sprak als de draak.
Bron: www.wikiepedia.nl
De gigantische Ataturkdam in de Eufraat
wordt als één van de zeven wereldwonderen
gezien.

Kerken
zwijgen
over het
werk van
Satan

De landen die in het verleden Gods tempel als schaduw van Christus vernietigden, ontmoeten door het zesde zegel Gods wraak over zijn tempel.
Bron: overige bronnen
De Eufraat wordt aanleiding tot de zesde plaag.


 

De Eufraat
in Turkije
brengt
totale
oorlog
 

Gods werken en die van de Satan zijn bij de zesde zegel moeilijk te onderscheiden.
Bron: overige bronnen
De zesde plaag is ook Gods wraak over de schending de Tempel)

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 03-10-2018