Hoofdstuk 33
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Babylon rijdt op olie. 

Openbaring 17:1-18

 

Tekst:   “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.” Openbaring 17:14.

 

Gods besluit over de hoer wordt getoond door een engel van de zeven laatste plagen, zodat dit gezicht in de laatste fase van de eindtijd zal plaats vinden. Haar verblijf aan vele wateren geeft te kennen dat de verleidende macht van Babylon ten slotte de hele wereld zal beheersen. Dat heeft tot gevolg dat in de eindtijd iedereen met de ondergang van Babylon te maken krijgt:

“En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.”

Om echter te weten te komen wie het beest is waarop de grote hoer zit, moest Johannes meegaan naar een woestijn. In tegenstelling tot de andere twee beesten moest Johannes zien waar het rode beest opkomt uit de aarde. Daar dit niet nodig was bij het eerste beest dat uit de zee opkomt, en de tweede uit de aarde, moet het rode beest niet symbolisch maar letterlijk worden genomen. Dit beest komt letterlijk op uit de diepte van de aarde in een woestijn. Want ofschoon Johannes door de geest wordt geleid, moest hij naar een heuse woestijn gaan.

Hoe belangrijk het beest voor de vrouw is, leert haar plaats op het beest. Het zitten van de rijk versierde vrouw op het beest betekent dat zij haar enorme welvaart aan hem heeft te danken.

Dat het beest met vele godslasteringen is beschreven geeft aan dat de berijders het beest meer macht zullen toedichten dan God en zijn woord. Met ander woorden wanneer Babylon door “het beest” rijk en groot is geworden, geven ze hun afhankelijkheid van God prijs. Daardoor zullen zij de heiligen en getuigen van Christus niet meer kunnen verdragen.

Johannes is verbaasd dat mensen het eeuwig heil inruilen voor de macht van het beest:

 “En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was met godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlakenrood en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing”.

Nu de engel het geheim van het beest in een woestijn aan Johannes moet onthullen, is dit de plaats waar het beest zal opkomen uit de diepte van de aarde. Welnu, op veel plaatsen in de woestijn in het Midden-Oosten haalt men in onze eeuw "aardolie" uit de diepte van de aarde.

Vergeleken met "olie" komt het rode beest overeen met de verklaring van de engel, dat het beest opkomt uit de diepte en verloren gaat als het zich verplaatst. Want letterlijk vertaald vanuit de grondtekst verplaatst het beest zich wanneer het verloren gaat. Immers olie brengt een voertuig pas in beweging, zodra het in de motor van een auto verbrandt. Hierdoor geldt van olie dat het was en niet is. Want telkens als het te gronde gaat, zet het een voertuig in beweging. Zodat het rode beest dat was en niet is letterlijk kan worden toegepast op olie uit een woestijn, wanneer het in een draaiende motor verbrandt.

Doordat olie in draaiende motoren telkens verloren gaat, moet in de woestijnen van het Midden-Oosten dagelijks miljoenen vaten olie worden opgepompt. Eenmaal opgepompt wordt olie na raffinage meteen als brandstof verbruikt in verbrandingsmotoren van voertuigen, schepen en vliegtuigen. Zodoende is olie uit de woestijnen van het Midden-Oosten het rode beest dat was en niet is, en te gronde gaat als het zich verplaatst:

“En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het beweegt als het te gronde gaat (RHK);”

De komst van olie en de verbrandingsmotor na de Franse Revolutie veranderde onze leef- en denkwereld totaal. Recent publiceerde de OESO  in een lijvig rapport dat de koopkracht wereldwijd tussen 1820 en heden tienmaal groter is geworden. Vooral de laatste halve eeuw ging de productie en de lonen wereldwijd omhoog en werd het bezit van een eigen auto voor iedereen mogelijk. Een auto oefent grote aantrekkingskracht uit op de mens, terwijl niemand zich er druk over maakt dat olie afkomstig is van organen van dode wezens. Sterker nog, door de bewondering van olie en de motor maakt de mens zich onafhankelijk van God.

Die bewondering mag echter niet gelden voor christenen, die het aardse goed en dus ook een auto niet als "bezitter", maar als “rentmeester” mogen gebruiken:

“ en zij, die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zijn vol bewondering RHK, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn”.

In verband met de toekomst van het rode beest is de vraag aan de orde wie de zeven koppen zijn. Want het rode beest uit het Midden Oosten, blijft niet onderdanig aan de grootmachten. Daar de vrouw op zeven bergen zit, evenals het oude Rome, is ze gegrond op een democratie.

Ook zijn de koppen zeven grootmachten. Welnu, tot 1789 verschilden de volken in het Westen niet met andere volken, ook niet met die van het verre Oosten. Dit veranderde na de Franse Revolutie van 1789. Door de Franse Revolutie kregen de volken in het Westen een democratie en daardoor een groei-economie, die door de vinding van staal(1855), dynamiet, elektromotor(1867) economisch en mil;itair tot ontplooiing kwam.

Maar door de vondst van olie in de woestijnen van het Midden-Oosten en de uitvinding van de verbrandingsmotor in 1876, kreeg de economische groei in de Westerse landen vleugels. Hierdoor beheersten in 1900 vier grote industrielanden uit Europa: Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland, politiek en sociaal drie kwart van de wereld. Alle vier grootmachten zijn reeds van hun voetstuk gevallen. De vijfde supermacht, de Sovjet Unie viel in 1989.

De zesde supermacht is Amerika, terwijl Europa als zevende in 1999 is opgekomen.

Vijf koppen van het beest zijn met de val van de vijf grootste Westerse industrielanden al geweest. En daar Europa maar een korte tijd zal blijven samen met Amerika, laat het einde van dit gezicht niet lang meer op zich wachten:

“De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf er van zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korten tijd blijven.”

En al heeft het beest als “achtste” een enorme potentiële macht, ook het rode beest, de olie uit het Midden-Oosten gaat te gronde. Daarover laat dit gezicht geen misverstand bestaan.

En daar de achtste uit de zeven is, komt de ondergang samen met de twee laatste Westerse grootmachten. Ondanks hun macht kan noch de V.S. noch Europa dit gezicht tegenhouden:

“En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en vaart ten verderve.”

Maar behalve zeven koppen heeft het beest ook nog tien hoornen. De hoornen zijn tien koningen, die in de eindtijd één uur hun koningschap aan het beest zullen geven. Deze tien koningen geven niet alleen hun macht aan het rode beest, maar zij zijn ook éénsgezind:

“En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.”

In de tijd wanneer de tien koningen hun koningschap aan het beest geven, zullen ze oorlog voeren tegen het Lam en die met Hem zijn: de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. “Geroepenen” zijn volgens de Bijbel expliciet het nageslacht van Abraham, de Joden, terwijl de uitverkorenen en gelovigen Messias belijdende gelovigen zijn. Zodat de tien koningen het in hun oorlog met het Lam vooral hebben gemunt op synagogen en kerken.

Welnu, nooit eerder werden zoveel christenen in het Midden-Oosten door Moslims gedood, als tegenwoordig. De laatste tijd is door aanslagen en executies het aantal christenen in het Midden-Oosten gedaald van 20% naar 5%. Alleen al in Irak zijn de laatste tien jaar 56 kerken door brand verwoest en het aantal christenen gehalveerd. Joden waren al vertrokken:

 “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen, en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen”.

De vele wateren duiden volgens de verklaring van de engel op de vele natiën, menigten, volken en talen, die in de eindtijd wereldwijd het beest in bewondering zullen berijden:

 “En hij zegt tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.”

Het perfectum uit vers 17: 16b maakt het tijdstip van de oorlog met tien koningen openbaar. Een woord in het perfectum wijst op een voorafgaande voltooide handeling. Het werkwoord "woest worden" in het perfectum stelt dat de koningen komen, zodra de Christelijk Westerse volken geestelijk “demonisch” zijn geworden. Met andere woorden, het tijdstip van Gods oordeel over Babylon wordt bepaald door het antichristelijke karakter van het Westen.

Welaan, dit antichristelijke karakter is al zichtbaar in de Westerse houding tegenover God en zijn woord. Denk aan abortus, euthanasie, het huwelijk en hun antwoord op klimaatverandering.

Inmiddels verbinden steeds meer Westerse landen zich in de strijd tegen Iran, waarbij ze tien moslim landen de grondoorlog laten uitvoeren, om het rode beest, de olie veilig te stellen. Bedenk echter hoe tien koningen Babylon door het rode beest te gronde zullen richten:

“En de tien horens , die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en wanneer zij woest/demonisch(antichristelijk) zijn (RHK), zullen ze haar naakt maken, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.”

Doordat de Here Jezus de oorlog tegen de tien koningen zal winnen, zal Hij in hun harten geven dit gezicht volledig te volbrengen. Hij is de Here der heren en Koning der koningen.

En ook al zijn tegenwoordig de meeste regimes in het Midden-Oosten de Westerse volken ogenschijnlijk nog welgezind, in hun hart niet. De door het Westen begonnen oorlog in het Midden-Oosten met olie landen, zal volgens dit gezicht eindigen in de ondergang van Babel:

“Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn”.

Nu de overwinning door het Lam ook geldt voor hen die met Hem zijn, heeft deze strijd gevolgen voor de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Het betekent dat de Staat Israël (geroepenen) en christenen (uitverkorenen en gelovigen) aan de ondergang van Babylon zullen ontkomen! De uitverkorenen en gelovigen worden dan door “de Opname” gered.

Niet de geliefde auto heeft toekomst, maar de mens die geloofd in Jezus en zijn wederkomst:

“Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen - en zij die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

NAAR BOVEN

 

 

Met de Franse Revolutie is het beest met de zeven koppen en tien horens opgekomen.
Bron: Onze Wereld
Iran: Pijpleidingen van de olievelden
naar de Perzische Golf

Het rode beest
is olie
uit het
Midden-
Oosten.
 

Wie de auto liefheeft boven Jezus. is Hem niet waardig.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

Franse
Revolutie
bracht
Super-
machten

Het christelijke Europa zal het door de olie af leggen tegen moslimvolken.
Bron: Overige bronnen
Europa als zevende supermacht

Vechten
Moslims
voor het
Westen?

Niet Moslimlanden maar Jezus leidt ten diepste het oordeel tegen de hoer Babylon.
Bron: Bibleexplained.com
Het Lam overwint de tien koningen
en de supermachten
 

Opname
tijdens
oordeel
Babylon
 

Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei.
Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babylon is Gods wraak over de schending van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 12-12-2018