Hoofdstuk 33
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Vuur van olie maakt de hoer rijk.

Openbaring 17:1-18

 

Tekst:  “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen,” Openbaring 17:14.

 

Gods oordeel over de hoer wordt gedaan door één van de zeven engelen met de zeven schalen. Dat is een engel van de laatste plagen, wanneer de Joden de macht over Jeruzalem hebben. Dit Gods oordeel is niet meer ver weg, nu de macht van de Joden over Jeruzalem weer is hersteld.
Het is de hoer die de volken door haar hoererij dronken maakt. Dronkenschap ontstaat als men onbeperkt steeds meer van het begeerde krijgt. Toegepast op de grote hoer duidt de wijn van de hartstocht van de volken op een economie van nooit genoeg, oftewel een groei economie.
De plaats van de hoer aan vele wateren geeft aan dat de verleidende macht van Babylon ten slotte vele volken zal beheersen, zodat allen in de ban van een groei economie zullen komen:

“En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.”

Om te ontdekken wie het beest is waarop de hoer zit, moest Johannes mee naar een woestijn. Ofschoon Johannes door de geest wordt gebracht, komt hij in een heuse woestijn terecht. In tegenstelling tot de andere twee beesten moest Johannes met eigen ogen het rode beest zien opkomen uit de aarde. Dit zien met eigen ogen, betekent dat zowel het rode beest als de woestijn letterlijk moet worden verstaan. Zodat het rode beest letterlijk uit de diepte in een echte woestijn opkomt, en na opkomst een rode kleur verkrijgt.

Hoe belangrijk het beest voor de vrouw is, leert haar plaats. De plaats van de rijk versierde vrouw op het beest geeft aan dat zij haar enorme rijkdom aan het beest heeft te danken. Dat het beest met vele godslasteringen is beschreven geeft te kennen dat de bewondering ervoor een goddelijk karakter heeft. Zodat de inwoners van Babylon die door “het beest” rijk en welvarend zijn geworden, door hetzelfde beest God zullen lasteren. De macht van de verleiding door het beest is enorm groot en bedwelmend voor de volken, zodat door toedoen van het beest zeer vele heiligen en getuigen van Christus zullen omkomen.

Johannes is dan ook ten zeerste verbaasd over de gevaarlijke invloed en macht van het beest:

 “En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was met godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlakenrood en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing”.

Maar om Gods oordeel over de grote hoer te herkennen, moet Johannes het geheim van de hoer en het beest kennen. Anders gezegd Johannes moet weten wie de vrouw en het beest in werkelijkheid zijn. Zonder die kennis kan niemand Gods oordeel over de hoer zien en nagaan.
Nu Johannes het beest met eigen ogen in een woestijn wordt getoond, komt deze aldaar op uit de diepte van de aarde. Doch behalve de plaats van opkomst, zegt de engel meerdere keren dat voor het beest kenmerkend is, dat het was en niet is, en er toch zal zijn.

Als men de plaats van afkomst en de kenmerken van het beest toepast op "aardolie" uit een woestijn  in een verbrandingsmotor, komt deze geheel overeen met het beest dat was en niet is en er toch zal zijn. Want door het vuur van aardolie worden voertuigen in beweging gebracht, waardoor de olie was en niet meer is. Want het rode beest verplaatst een voertuig door het vuur van olie in een verbrandingsmotor, bij welk proces olie in rood vuur verandert Zodat het rode beest dat was en niet is letterlijk opgepompte olie uit een woestijn is, dat door vuur in een draaiende verbrandingsmotor verbrandt en daarbij  teniet gaat.

Daar olie in miljoenen draaiende motoren dagelijks verbrand en vergaat, moet in woestijnen van het Midden-Oosten iedere dag tientallen miljoenen vaten olie worden opgepompt. In de woestijnen van Irak haalt men sinds 1930 "aardolie" uit de diepte van de aarde. Dat geldt ook voor Iran en diverse andere landen in het Midden Oosten.
Eenmaal opgepompt wordt olie na raffinage in verbrandingsmotoren van voertuigen, schepen en vliegtuigen meteen omgezet in vuur.
De passende toepassing maakt duidelijk dat olie uit de woestijnen van het Midden-Oosten het rode beest is, dat was niet is en toch zal zijn, terwijl het telkens teniet gaat.

De komst van olie en de verbrandingsmotor na de Franse Revolutie veranderde onze leef en denkwereld totaal. Recent publiceerde de OESO  in een lijvig rapport dat de koopkracht wereldwijd tussen 1820 en heden tienmaal groter is geworden.
De aantrekkingskracht van een auto is groot. Van de vuurkracht van olie in de motor gaat een grote bekoring uit voor autobestuurders, die onbewust tot gevoelens van aanbidding leiden:

“En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het beweegt als het te gronde gaat (RHK);  en zij, die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zijn vol bewondering RHK, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn”.

In verband met de toekomst van het rode beest is de vraag aan de orde wie de zeven koppen zijn. Want het rode beest uit het Midden Oosten, blijft niet onderdanig aan de grootmachten. Daar de vrouw op zeven bergen zit, als het oude Rome, zijn de koppen zeven grootmachten.
Welnu, tot aan 1789 verschilden de volken in het Westen niet met andere volken, ook niet met die van het verre Oosten. Dit veranderde na de Franse Revolutie in 1789. Door de Franse Revolutie kregen de volken in het Westen een democratie met een groei-economie, die door de vinding van staal(1855), elektromotor(1867) economisch en militair tot ontplooiing kwam.
Door de vondst van olie in de woestijnen van het Midden-Oosten en de uitvinding van de verbrandingsmotor in 1876, kreeg de economische groei in de Westerse landen vleugels. Hierdoor beheersten in 1900 vier grote industrielanden uit Europa: Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland, politiek en sociaal drie kwart van de wereld. Alle vier grootmachten zijn reeds van hun voetstuk gevallen. De vijfde supermacht, de Sovjet Unie viel in 1989.
De zesde supermacht is Amerika, terwijl Europa als zevende pas in 1999 is opgekomen. Vijf koppen van het beest zijn met de val van de vijf grootste Westerse industrielanden al geweest.
Doch Europa zal maar een korte tijd blijven samen met Amerika.

Verder zijn in de vorige eeuw in Europa door het vuur in verbrandingsmotoren van tanks en vliegtuigen en auto's in twee wereldoorlogen vele heiligen en getuigen van Jezus gedood!

Hoewel het beest de “achtste” is, en dus tot het einde blijft, gaat ook deze straks te gronde. Dat zal aanvangen als een engel met de vierde schaal het klimaat zal veranderen:

 “Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf er van zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf de achtste, maar het is uit de zeven en gaat te gronde".

Doch behalve zeven koppen heeft het beest ook tien hoornen, die één uur als koningen met het beest zullen optreden. Men zal aardolie verantwoordelijk stellen voor de verandering van het klimaat. Tien koningen zullen het voortouw nemen, en fossiele brandstoffen in de ban doen. Want naar de woorden van dit gezicht zal er "consensus" zijn klimaat verandering toe te schrijven aan CO², die ontstaat bij verbranding van aardolie en verwante producten. Doch als men verandering van het klimaat toeschrijft aan aardolie, geeft men deze goddelijke macht.
Welnu, dat gebeurde op 12-12-2015 toen 194 volken te Parijs schriftelijk vastlegden, dat de klimaatverandering door aardolie en andere fossiele producten wordt veroorzaakt. Daarom hebben ze besloten het gebruik van fossiele producten in 2050 met 90% terug te dringen.

Maar wie fossiele brandstoffen goddelijke macht toekent, verklaard God de Schepper de oorlog. Want Hij is de Here, de Eigenaar van de hemel en aarde die het klimaat bepaald. Om het klimaat te beheersen door fossiele producten uit te bannen, is een strijd tegen Jezus.
Die strijd is gericht tegen Jezus, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Geroepenen zijn het Joodse volk, terwijl de uitverkorenen geroepenen zijn, die door het Woord geloven.
Reeds in het vorige gezicht zagen we hoe drie boze geesten, de Satan het beest en de valse profeet, de laatste plagen zullen inzetten tegen Israël en de Kerk. De strijd om het klimaat is een geestelijke strijd van de Satan tegen Israël en de Kerk.

Tien volken zullen namens vele natiën en menigten en volken en talen het voortouw nemen. Doch de Here zal de oorlog tegen de tien koningen winnen. Hij legt zijn mening vast in hun harten. Hij gebruikt de klimaatverandering om gelovigen te scheiden van ongelovigen:

"En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen, en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zegt tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.”

In dit gezicht wordt ook onthuld, hoe de strijd tegen de hoer of groei economie zal verlopen. Want daar "demonisch maken" in het perfectum staat, zullen tien koningen de hoer of groei economie demoniseren. Daarna zullen zij haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Haar vlees eten betekent dat het uitbannen van fossiele brandstoffen de welvaart zal vernietigen. Terwijl aardolie en verwante producten de economie van vele volken de laatste eeuw grote rijkdom en welvaart bracht, zullen tenslotte tien koningen die welvaart weer teniet doen.
Het is in overeenstemming met Gods oordeel, als de aardolie en verwante producten thans door Europese volken worden gedemoniseerd als het grootste kwaad. Sterker nog, de strijd tegen de hoer oftewel de groei economie is door de klimaat besluiten al onomkeerbaar .

Hoewel de tien koningen niet met de levende God rekenen, handelen ze precies naar Gods wil en de hier beschreven Gods woorden. Want hun doen en laten is Gods oordeel. De al begonnen ontmanteling van fossiele brandstoffen, zal volgens dit gezicht eindigen in verduistering van de groei economie, het grote Babylon, en in een scheiding der geesten.
Ook zal het de volken niet gelukken de fossiele producten geheel in de ban te doen. Want de aarde zal tenslotte door het vuur van fossiele brandstoffen vergaan, zoals hier is voorzegd:

“En de tien horens , die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, demonisch maken en traineren(RHK), haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zijn voleindigd”.

In de overwinning van het Lam zullen ook de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen delen. De uitverkorenen en gelovigen worden dan in de nabije toekomst door “de Opname” gered. Niet de geliefde auto heeft toekomst, maar de mens die geloofd in Jezus en die gekruisigd:

“de vrouw die gij zag, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen."

NAAR BOVEN

 

 

Met de Franse Revolutie is het beest met de zeven koppen en tien horens opgekomen.
Bron: Onze Wereld
Iran: Pijpleidingen van de olievelden
naar de Perzische Golf

Het beest
is
aardolie
uit de
woestijn.

Wie de auto liefheeft boven Jezus. is Hem niet waardig.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

De benzine
en
dieselmotor
gaven
de groei
economie
vleugels.
 

Het christelijke Europa kent dankzij olie al twee wereldoorlogen met vele miljoenen doden.
Bron: Overige bronnen
Europa als zevende supermacht

De ban
over
de olie
maakt het
machtig.

Tien koningen nemen het voortouw voor het uitbannen van fossiele brandstoffen.
Bron: Bibleexplained.com
Het Lam overwint de tien koningen
en de supermachten
 

Fossiel
weg,
welvaart
weg;
is
oordeel.
 

Het oordeel over Babylon maakt een einde aan de welvaart en economische groei.
Bron: www.imagobank.com
Oordeel over Babylon is Gods wraak over de schending van de Tempel, de schaduw
van Jezus Christus.

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-01-2020