Hoofdstuk 37
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Martelaren regeerden duizend jaren.

Openbaring 20:1-11.

 

Tekst:  “En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen”. Openbaring 20:9.

 

In dit woord van God worden gezichten getoond, die door de tijd van duizend jaren met elkaar zijn verbonden. Gezichten die door de werken van de Satan tegen de vroege Kerk, een ernstige waarschuwing bevatten voor Israël en de Kerk i.v.m. Satans loslating.
Bij de eerste gebeurtenis daalt de engel vanuit de hemel, en bindt de Satan duizend jaren op de aarde, en werpt hem in de afgrond! Na duizend jaar zal de Satan, die met vier aardse namen wordt aangeduid, een korte tijd op aarde worden losgelaten om de volken te verleiden.
Daar de Satan op de aarde is geworpen, is ook op zijn duizend jarige binding de aardse tijd van toepassing:

 “En ik zag een engel nederdalen uit den hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep den draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten”.

Als tweede gezicht ziet Johannes tronen, waarop koningen zitting nemen. Maar als leiders zichzelf op tronen zetten, is er geen democratie meer. Bovenal als de regering over de Kerk, die Jezus voorheen aan de apostelen gaf, door Hem nu aan koningen op tronen wordt gegeven.
Terwijl in een staat wetten en regels door sancties dwingend worden opgelegd, geldt dat niet voor de Kerk. De Kerk regeert zijn leden door Gods Woord, dat in geloofsbelijdenissen is samengevat. Ondanks het verschil in beheer krijgen koningen dan de regering over de Kerk.
Dat wil zeggen meteen na de verzegeling van de Satan is "democratie" uit Europa verdwenen:

“En ik zag tronen en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven”.

In een derde gezicht ziet Johannes martelaren die om hun geloof zijn onthoofd, levend worden en samen met Christus de Kerk regeren. De eerste martelaren zijn onthoofd om het getuigenis van Jezus, de tweede groep om het woord van God. Beide groepen hebben in de confrontatie met het beest volhard in het geloof in Jezus en in Gods Woord. De overwinnende rol van het beest tegenover de martelaren ontmaskert "democratie" als werktuig van de Satan.
En daar sprake is van "het beest", gaat het om een beest dat in dit boek reeds is onthuld. Eerder kwam door toedoen van de Satan een beest met twee soorten koppen op uit de zee. Dat is het beest uit de zee met tien horens met kronen en zeven koppen zonder kronen. Want daar het om twee verschillende groepen martelaren gaat, en ook het beest twee soorten koppen heeft, zijn de martelaren door dit beest gedood. De eerste groep werden martelaar door de tien koppen met kronen (gekozen koningen), de andere groep werden martelaar door zeven koppen zonder kronen (eerzuchtige ketters). Zie hoofdstuk 27 over het beest "democratie".

Eerst trachtte de Satan het christendom door democratisch gekozen (beest) koningen uit te roeien, die door hun moorden de volksgunst poogden te behouden. Toen dat niet lukte heeft de Satan eerzuchtige ( beest) ketters ingezet om de godheid van Jezus te ontkennen. Duizenden christenen, die volharden in het geloof in Jezus als Gods Zoon, stierven als gevolg daarvan de marteldood. Die vervolging duurde van het jaar 64 tot 313 na Christus.
Hetzelfde beest doodde beide groepen martelaren, zodat hun vervolging na elkaar gebeurde.
Meteen ná de christenvervolgingen is er eeuwenlang strijd gevoerd in de Kerk over de godheid van Jezus, en over de verhouding van zijn menselijke en goddelijke natuur. Bij die strijd zijn meerdere voormannen in geestelijke zin onthoofd door verbanning uit de Kerk. Athanasius, de grondlegger van de geloofsbelijdenis van Nicea, is vijf maal en in totaal 17 jaren door de Kerk om zijn leer verbannen. Over “de godheid van Jezus” zijn vanaf 325 tot 787 zeven oecumenische concilies gehouden. Daarna werd het tijdelijk stil rondom de Satan, toen het beest dodelijk gewond raakte (hoofdstuk 27):

“en (ik zag, RHK) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus én om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren".  

Daar de strijd van de Satan door hetzelfde beest plaats vond, begon de duizendjarige regering van de zielen van de martelaren pas na de zevende concilie van Nicea in 787.
Want Johannes ziet geen "lichamen" maar "de zielen" van martelaren levend worden, en als koningen de Kerk regeren. Nu het om de zielen van martelaren gaat, bestond hun regering van de Kerk uit hun geestelijke nalatenschap. Hun geestelijke nalatenschap is de geloofsbelijdenis van Nicea, die beide groepen martelaren met hun leven hebben verdedigd en bezegeld.  
Verder leerde het tweede gezicht, dat het oordeel of regering van de Kerk toen aan koningen is gegeven. Invoering van de geloofsbelijdenis van Nicea door koningen betekent niet alleen eenheid van Kerk en Staat, maar ook het einde van het beest "democratie".
Want Karel de Grote stelde de invoering en voorlezing van de geloofsbelijdenis van Nicea in de kerken verplicht. Dat begon de eerste kerstdag in het jaar 800 toen paus Leo III Karel de Grote (768-814) tot keizer over de Kerk en Staat kroonde. Door de verplichte invoering van de geloofsbelijdenis van Nicea verbreidde Karel het christendom over Europa.

In de drie gezichten is dus geen sprake van een duizendjarig vrederijk, zoals aanhangers van het "chiliasme" menen. Maar dit is de tijd dat gedurende duizend jaren de geloofsbelijdenis van Nicea de leer van de Kerk bleef. Dat kon omdat de Satan al die tijd gebonden was. Door de duizendjarige binding is Satans strijd tegen de Kerk sterk ingeperkt.
De eerste opstanding is dus een geestelijke opstanding van de martelaren in die zin dat hun nalatenschap de Kerk regeerde. Hun geloofsbelijdenis heerste duizend jaren in de kerken.
En daar de zielen van martelaren de Kerk op aarde door hun geestelijke nalatenschap regeerden, dient men de zesmaal genoemde duizend jaren als echte "aardse" jaren te tellen:

"Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, duizend jaren.”

Wanneer we de duizend jaren gevangenschap van de Satan en de regering van de martelaren als aardse jaren toepassen, dan valt de vrijlating van de Satan samen met de Franse Revolutie. Want na de duizend jaren zal de Satan korte tijd worden losgelaten, en de volken verleiden.
Duizend jaren na het concilie van Nicea (787) en de kroning van Karel de Grote (800) werd de Kerk en Wereld opgeschrikt door de “Franse Revolutie” in 1789!  Letterlijk duizend aardse jaren na de kroning van Karel de Grote werd door de Revolutie de koning in Frankrijk gedood, en de eenheid tussen de Kerk en Staat verbroken.
Doch Napoleon voltooide de revolutie door de instelling van een democratisch kiesstelsel, zoals die voorheen in het oude Romeinse Rijk functioneerde:

“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken van de aarde te verleiden,”

Door de Franse Revolutie werd behalve koningen ook de geloofsbelijdenis van Nicea van zijn heerschappij beroofd. Behalve democratie bracht de Franse Revolutie een “historisch kritische methode”, waardoor de onfeilbaarheid van de Bijbel in discussie kwam. Doordat aanhangers van deze methode het goddelijke gezag van de Bijbel ontkenden, raakte de geloofsbelijdenis van Nicea haar gezag in de Kerk kwijt. Hierdoor kregen na de genoemde duizend jaren "de overige doden" langzamerhand de overhand in de Kerk:

“De overige doden werden niet levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren”.

Democratie is het beest wat de Satan in de eindtijd zal doen herleven. Door de rechten van de mens in een "democratie" zal de Satan volken verleiden op te staan in de Kerk en Israël. Maar de Satan breekt niet uit, maar wordt losgelaten. God geeft Satan de ruimte als bij Job. Dit gezicht onthult hoe God de Satan ruimte geeft volken op te zetten tegen de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Dat had Gabriël reeds tot Daniël gezegd. Zie Daniël 9. De legerplaats van de heiligen is de Kerk, terwijl de geliefde stad Jeruzalem is.

De aanvallen van Satan in de Kerk door democratie zijn volop gaande, en eveneens tegen de heilige stad. Dat laatste is begonnen nadat de Knesset in 1980 Jeruzalem tot de eeuwige en ongedeelde hoofdstad uitriep. Door een wet heeft de Staat Israël na bijna tweeduizend jaar weer zeggenschap gekregen over de “oude” stad Jeruzalem. Dit besluit heeft vele volken in beweging gebracht tegen Israël. Die tegenstand kreeg vleugels nadat het moslimgeloof in Iran door een revolutie eind 1979 is ontwaakt. Want behalve orthodoxe Joden en christenen, claimen moslims de stad Jeruzalem als hun heilige stad.

Volgens dit gezicht zal de Satan alle volken in de vier hoeken van de aarde verleiden, om christenen en Joden wereldwijd "in te sluiten en te verdrukken". Dat is al volop aan de gang. Reeds wordt zichtbaar hoever de Satan met zijn verleiding van volken door "democratie" is gevorderd. Twee eeuwen na de loslating van de Satan en de Franse Revolutie is de afval in de kerken ver gevorderd. Satan weet door "mensenrechten in een democratie" ook het kerkvolk te democratiseren, zodat de prediking versmalt tot een lauw en tuchteloos Evangelieverhaal.

Ook heeft  het christelijke Westen in naam van "democratie" elders volken van hun leiders beroofd, waaronder Irak, Libië en Syrië! Door deze veroveringen plegen IS-moslims steeds vaker bloedige zelfmoordaanslagen in kerken in onze wereld!

Verder worden de Kerk en Israël steeds meer ingesloten en bedreigd door Iran. Er woedt net als in de dagen van Karel de Grote een genadeloze oorlog tussen het christelijke Westen en de Islam, waarbij praktisch alle moslimvolken direct of indirect betrokken zijn.
De woorden "de breedte der aarde" is al toepasbaar op grote delen van onze wereld, nu moslims van Marokko tot Indonesië christelijke kerken door aanslagen bedreigen.

En hoewel Karel de Grote de Kerk in Europa tegen moslimvolken verdedigde en door toepassing van de geloofsbelijdenis van Nicea uitbreidde, is daar heden geen sprake meer van. Door de Revolutie en de democratie zijn koningen uitgeschakeld, de eenheid van Kerk en Staat verbroken, en de Kerk door democratie gedwongen zich aan de tijdgeest aan te passen:

“en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken van de aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen én de geliefde stad, en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen”.

Ondanks duidelijke sporen gaan vele christenen tegenwoordig achteloos voorbij aan de gevaren van de losgelaten Satan. Velen dromen van een onBijbels duizendjarig vrederijk, zonder in de gaten te hebben dat de Satan is losgelaten en in de kerken bezig is. Want het is door het beest "democratie" van de Satan, dat de geloofsbelijdenis die de martelaren met hun leven hebben verdedigd, door de moderne kritische methode tot een lege huls wordt.

Doch wanneer de volken straks Jeruzalem een vernietigende slag zullen toebrengen, zal God ingrijpen door vuur van de hemel. Daarna wordt de Satan met het beest in de poel van vuur en zwavel geworpen, gevolgd door het oordeel door Jezus over de levenden en de doden:

 “ en de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden”.

NAAR BOVEN


 

 

De engel uit de hemel onthulde dat de Satan op de aarde is gebonden.
Bron: www.revelationillustrated.com
Neerdalen engel met keten,
 om de Satan te binden.

Martelaren
regeren
door belijdenis

 

De getuigen hielden tot hun dood door leeuwen vol dat Jezus de Zoon van God is.
Bron: www.revelation-today.com
Martelaren voor de leeuwen
in het Colosseum te Rome
 

Karel
bracht
eenheid
Kerk en
staat

Tijdens de binding van de Satan liet Gods Zoon koningen en martelaren regeren.
Bron:www.bs-goedeherder.nl
Karel de Grote op zijn troon
Eerste koning van Kerk en Staat.

Satans
wapen
is
democratie

De Franse Revolutie bracht scheiding Kerk en Staat, en methodische Schriftkritiek.
Bron: www.napoleon.org.
Bestorming Bastille tijdens de Franse Revolutie

Verdrukking
Kerk
en
Israël
door
Satan

Geradicaliseerde Moslims hebben een Apocalyptische visie.
Bron: Eigen schiderij.
Geteld,geteld, gewogen en te licht bevonden.

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 24-09-2021