Hoofdstuk 37
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Het Duizendjarige Rijk is al geweest.

Openbaring 20:1-11.

 

Tekst:  “En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen”. Openbaring 20:9.

 

In dit gezicht worden vier gebeurtenissen getoond, die door de tijdsduur van duizend jaren met elkaar zijn verbonden. Gebeurtenissen die door de tijd van de gevangenschap van de Satan aan elkaar zijn gesmeed. En daar alle vier gebeurtenissen op aarde gebeuren, en zes keer sprake is van duizend jaren, dient men die tijd als "aardse" jaren te tellen.

Bij de eerste gebeurtenis daalt de engel vanuit de hemel, en bindt de Satan duizend jaren op de aarde, en werpt hem in de afgrond! Na duizend jaar zal de Satan, die met vier aardse namen wordt aangeduid, een korte tijd worden losgelaten om alle volken (de volkeren) te verleiden:

 “En ik zag een engel nederdalen uit den hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep den draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren;Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten”.

Als tweede gebeurtenis ziet Johannes tronen, waarop koningen zitting nemen. Koningen die behalve volken ook de Kerk regeren. Letterlijk staat er dat het oordeel over de Kerk aan koningen op tronen wordt gegeven. Dat begon op eerste kerstdag in het jaar 800 toen paus Leo III Karel de Grote (768-814) tot eerste keizer over de Kerk kroonde.

Een land en volk wordt evenwel anders geregeerd dan de Kerk. Een land en volk wordt geregeerd door wetten en regels die door sancties dwingend worden opgelegd. Voor de uitvoering van haar wetten maken overheden gebruik van een politiemacht en legers. Daarentegen is in de Kerk geen sprake van enige dwang, noch van een politiemacht of leger. De Kerk regeert zijn leden op geestelijke wijze door Gods woord, waarvan de leer is samengevat in algemene geloofsbelijdenissen. Naast de tien geboden dienen algemene geloofsbelijdenissen om geestelijke tucht over leer en leven van kerkleden uit te oefenen.

Welnu, Karel de Grote was de eerste keizer die de algemene geloofsbelijdenis van Nicea, die in het jaar 787 op de synode te Nicea was aangenomen, tot leer van de Kerk verhief. Door de geloofsbelijdenis van Nicea verdedigde en verbreidde hij het christendom tegenover de Islam. Karel de Grote heeft de verbreiding van de Islam niet alleen een halt toegeroepen, maar door de verplichte invoering van de geloofsbelijdenis van Nicea tot aan Spanje teruggedrongen:

“En ik zag tronen en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven”.

Johannes ziet als derde gebeuren dat tegelijk met de kerkregering van koningen martelaren, die om hun geloof zijn onthoofd, levend worden en met Christus de Kerk regeren. Een deel van de martelaren was onthoofd om het getuigenis van Jezus, een ander deel om het woord van God. Bij onthoofding om het getuigenis van Jezus moet men letterlijk aan doden denken. Want in tien perioden hebben tien keizers van het Romeinse keizerrijk duizenden christenen gedood. Die vervolging begon in het jaar 64 en eindigde in 313 na Christus. Al die martelaren die Jezus als Gods Zoon verdedigden, bezegelden dat met hun dood.

Kort daarop ontstond er een geestelijke onthoofding om het woord van God door verbanning uit de Kerk. Meteen ná de christenvervolgingen is er eeuwenlang strijd gevoerd in de Kerk over de godheid van Jezus, en over de verhouding van zijn menselijke en goddelijke natuur. Bij die strijd zijn meerdere voormannen in geestelijke zin onthoofd door verbanning uit de Kerk. Athanasius, de grondlegger van de geloofsbelijdenis van Nicea, is vijf maal en in totaal 17 jaren door de Kerk om zijn leer verbannen. Over “de godheid van Jezus” zijn vanaf 325 tot 787 zeven oecumenische concilies gehouden.

Johannes ziet echter geen lichamen maar de "zielen" van de martelaren levend worden, die de Kerk regeren met Christus als koningen. Daar het om de zielen van de martelaren gaat, moet hun regering van de Kerk op aarde in geestelijke zin worden verstaan. Hun geestelijke regering begon tegelijk met Karel de Grote toen hij de belijdenis van Nicea, die de martelaren met hun bloed hadden verdedigd en bezegeld, tot leer van de Kerk verhief. Door de verplichting van de geloofsbelijdenis van Nicea, kregen de martelaren in "geestelijke" zin regeermacht in de Kerk. Op die manier hebben de martelaren duizend jaren geregeerd.

Hoewel in de drie gezichten geen sprake is van een duizendjarig vrederijk, zoals aanhangers van het "chiliasme" menen, is het zogenaamde duizendjarige rijk inmiddels in jaren voorbij.

Want als vierde gebeurtenis wordt van de koningen en de martelaren gezegd, dat zij het beest en zijn beeld "niet" aanbaden. Daarmee wordt de duizendjarige regering door koningen en martelaren afgebakend van de tijd daarna, wanneer het beest door "democratie" zal verleiden. Al deze gebeurtenissen is een nadere toelichting en informatie over wat hiervoor is onthuld:

“en (ik zag, RHK) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus én om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren”.

Nu de martelaren de Kerk op geestelijke wijze regeerden, geldt dat ook de eerste opstanding. Deelnemers aan de eerste opstanding zijn zij, die tot hun dood getuigden dat Jezus de Zoon van God is en de enige weg tot behoud. Door die belijdenis, die ze met hun bloed bezegelden, regeerden de martelaren in geestelijke zin de Kerk van 787 als koningen duizend jaren lang:

“Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”

Wie de duizend jaren gevangenschap als aardse jaren toepast op de vier gebeurtenissen, ontdekt dat kort na de vrijlating van de Satan de Franse Revolutie uitbrak. Ruim duizend jaren na het concilie van Nicea  (787) werd de Kerk en Wereld opgeschrikt door de “Franse Revolutie” (1789)! De Franse Revolutie gaf de Verlichting handen en voeten. Door deze revolutie dwong het volk in Frankrijk toen een democratie af. Duizend aardse jaren na de kroning van Karel de Grote werd door de Franse Revolutie de koning gedood, de eenheid tussen de Kerk en Staat verbroken en een democratie ingevoerd.

En zoals koningen en martelaren in geestelijke zin duizend jaren de Kerk regeerden, zo zal de Satan in de eindtijd een korte tijd de volken door democratie (het beest) verleiden:

 “En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten”,

Dankzij de Franse Revolutie werden niet alleen koningen beroofd van hun absolute macht, maar ook de geloofsbelijdenis van Nicea van zijn heerschappij in de kerken. Want behalve democratie bracht de Franse Revolutie een “historisch kritische methode”. Doordat aanhangers van deze methode het goddelijke gezag van de Bijbel ontkennen, raakte de geloofsbelijdenis van Nicea haar macht in de Kerk kwijt.  Volgelingen van deze methode proberen door kritisch lezen de waarheid in de Bijbel te achterhalen. Hierdoor namen het aantal onbekeerde gelovigen(doden) in de kerken toe. Waardoor "de overige doden" na de duizend jaren geleidelijk de macht in de Kerk kregen (in geestelijke zin levend werden):

“De overige doden worden niet levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren”.

Democratie is het beest waarmee de Satan in de eindtijd zal samenwerken. Door "democratie" en de rechten van de mens zal de Satan volken verleiden op te staan tegen de Kerk en Israël.

Maar de Satan breekt niet uit, maar wordt losgelaten. God geeft Satan de ruimte als bij Job. Dit gezicht onthult hoe God bewerkt, dat Satan volken kan verleiden tegen de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad, wat ook Gabriël tot Daniël heeft gezegd. Zie Daniël 9. Want let wel, de legerplaats van de heiligen is de Kerk, terwijl de geliefde stad Jeruzalem is.

De aanvallen van volken op de Kerk zijn reeds begonnen, evenals de verzameling tegen Jeruzalem. Dat is begonnen nadat de Knesset (2e Kamer) in 1980 Jeruzalem tot hoofdstad verhief. Door dit besluit heeft de Staat Israël na meer dan tweeduizend jaar weer zeggenschap gekregen over de “oude” stad Jeruzalem. Dit besluit heeft vele volken in beweging gebracht tegen Israël. Die tegenstand kreeg vleugels nadat het moslimgeloof in Iran door een revolutie eind 1979 is ontwaakt. Want behalve orthodoxe joden en christenen, claimen moslims de stad Jeruzalem als hun heilige stad.

Volgens dit gezicht zal de Satan alle volken in alle vier hoeken van de aarde verleiden, om christenen en Joden wereldwijd "in te sluiten en te verdrukken". Dat is al volop aan de gang. Reeds wordt zichtbaar hoever de Satan met zijn verleiding van volken door "democratie" is gevorderd. Twee eeuwen na de loslating van de Satan en na de Franse Revolutie staat het Midden-Oosten in brand. Satan wist door "democratie", dat op zich goed is, volken tegen elkaar op te zetten. Het christelijke Westen heeft in naam van "democratie" volken van hun leiders beroofd, waaronder Irak, Libië en Syrië! Door het aanbidden van democratie geeft het christelijke Westen Satan de kans moslims te verleiden zich te radicaliseren tegen de Kerk!

Er woedt net als in de dagen van Karel de Grote een genadeloze oorlog tussen het christelijke Westen en de Islam, waarbij praktisch alle Moslimvolken direct of indirect betrokken zijn. De woorden "de breedte der aarde" is al toepasbaar op het Midden-Oosten, waar moslims, afkomstig van Marokko tot Indonesië, tegen elkaar én het christelijke Westen in oorlog zijn.

Maar hoewel Karel de Grote in het christelijke Europa tegen Moslimvolken de Kerk verdedigde en uitbreidde door zijn legers én de geloofsbelijdenis van Nicea, is daarvan geen sprake. Want door de Revolutie en de Verlichting zijn koningen en kerken al uitgeschakeld.

De opkomst van de I.S. en de oorlog tussen de soennitische en sjiïtische moslims brengt christenen aldaar steeds vaker dood en verdrukking. Sterker nog, de Kerk en Israël wordt in het Midden-Oosten van alle kanten steeds meer ingesloten door de I.S. (Islamitische Staat):

“en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken van de aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen én de geliefde stad, en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen”.

Ondanks duidelijke sporen gaan vele christenen tegenwoordig moeiteloos voorbij aan het gevaar door de loslating van de Satan. Velen kijken met gesloten Bijbel naar de toenemende verdrukking van Christenen in het Midden-Oosten, zonder in de gaten te hebben dat de Satan er achter zit. Ook is het aan de Satan te danken dat de geloofsbelijdenissen, die de martelaren met hun bloed verdedigden, door de moderne kritische methode nauwelijks functioneren. Dankzij de Verlichting hebben “doden”(goedkope genade is geloof zonder werken) de macht.

Maar wanneer straks een aanval van volken Jeruzalem een vernietigende slag willen toebrengen, zal God ingrijpen door vuur van de hemel. Dat Gods vuur is niet hetzelfde als het vuur van de zesde bazuin (atoomoorlog). Het vuur van de Here doodt dan de volken die tegen Jeruzalem zijn verzameld. Daarna wordt de Satan in de poel van vuur en zwavel geworpen.

Dat is niet het einde. Dan volgt Gods oordeel voor de levenden en de doden.

Daarom is het de hoogste tijd met open Bijbel de sporen van de wederkomst na te gaan:

“ en de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden”.

NAAR BOVEN


 

 

De engel uit de hemel onthulde dat de Satan op de aarde is gebonden.
Bron: www.revelationillustrated.com
Neerdalen engel met keten,
 om de Satan te binden.

Koningen
en

Martelaren
regeerden
 de Kerk
 

 

De getuigen hielden tot hun dood door leeuwen vol dat Jezus de Zoon van God is.
Bron: www.revelation-today.com
Martelaren voor de leeuwen
in het Colosseum te Rome
 

Verlichting
gaf ook
historisch
kritische
methode
 

Tijdens de binding van de Satan liet Gods Zoon koningen en martelaren regeren.
Bron:www.bs-goedeherder.nl
Karel de Grote op zijn troon
Eerste koning van Kerk en Staat.

De grote
verdrukking

De Franse Revolutie bracht scheiding Kerk en Staat, en methodische Schriftkritiek.
Bron: www.napoleon.org.
Bestorming Bastille tijdens de Franse Revolutie

Omsingeling
Kerk
en
Jeruzalem

Geradicaliseerde Moslims hebben een Apocalyptische visie.
Bron: Eigen schiderij.
Geteld,geteld, gewogen en te licht bevonden.

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 13-02-2019