Hoofdstuk 31
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Gods recht heeft twee kanten.

Openbaring 15.

 Tekst:  ďomdat uw rechten(RHK)  openbaar zijn gewordenĒ. Openbaring 15:4c.

 

Om dit gezicht te verstaan moet men weten dat Johannes na Openbaring 10 opnieuw moest profeteren over alles wat hij reeds heeft geschreven. Dit gezicht en de overigen is daarom een toelichting over wat eerder in dit boek is genoemd. De laatste plagen zijn dezelfden als de bazuinen uit Openbaring 8 en 9. De laatste betekent dat de aardse tijd daarna voorbij zal zijn evenals de opname! De wereld ziet de geschiedenis als een kringloop, maar de Bijbel zegt dat God de geschiedenis volgens plan leidt naar de scheiding der geesten door Jezus Christus. Daar de scheiding tijdens de laatste plagen gebeurt, zijn dezen groot en wonderbaar:

 ďEn ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, die de toorn van God voleindigdĒ.

Het tweede gezicht is al even wonderbaar doordat het de "opgenomen" overwinnaars toont, wanneer ze zingende met de citers Gods staan aan een zee van vuur. De glazen zee met vuur wijst heen naar de kernoorlog bij de zesde plaag. Zie hoofdstuk 21. 
De schare mensen die opgenomen zijn, zijn allen overwinnaars van het beest, zijn beeld en getal. Het lied van de overwinnaars brengt aan het licht waardoor zij hebben overwonnen! Eťn en ander betekent dat de overwinnaars tijdens de zesde plaag zullen worden opgenomen:

  ďEn ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee, met de citers Gods".

Wanneer de overwinnaars het lied van Mozes zingen vůůr het lied van het Lam, worden man en paard genoemd waardoor ze de overwinning op het beest, het beeld en zijn getal behaalden.

Vele uitleggers menen dat met het lied van Mozes het lied bij de doortocht door de Rode zee is bedoeld. Maar Mozes wordt in verband met het lied "knecht van God"genoemd, en dat is van toepassing op het lied van Mozes in Deuteronomium. Het lied in Deuteronomium 32 heeft Mozes in opdracht van God gemaakt, als knecht van God. Dit lied moest Mozes maken om IsraŽl te leren dat God zich bij ongeloof of wetteloosheid zal verbergen. De opdracht tothet lied van Mozes uit Deuteronomium leert dat IsraŽl en de Kerk in de eindtijd het beest en zijn beeld zal nalopen. En wanneer IsraŽl en de Kerk die afgoden gaat nalopen, zal God zich verbergen en hen met rampen en plagen achtervolgen. Indien ze zich dan niet bekeren, maar zeggen dat God hen heeft verlaten, zal God zich voor hen "volkomen" verbergen. Deut. 31:18.

Omdat Hij zich verborgen houdt zijn IsraŽl en de Kerk in de eindtijd voor het zien van Gods hand in de wereld aangewezen op de plagen uit de Openbaring van Johannes. Het lied van Mozes leert daarom ondanks alles Gods hand in de laatste plagen te zien. Doordat de overwinnaars in de laatste plagen Gods hand zagen, hebben ze deze als zodanig herkend. Door die herkenning hebben zij de naam des Heren aangeroepen bij de zesde plaag.

Het lied van Mozes uit Deuteronomium noemt nog een zeer belangrijke zaak, namelijk dat de Here IsraŽl in de eindtijd jaloers zal maken door een "niet volk": "Ik dan zal hen tot naijver verwekken door degenen, die geen volk zijn, door een dwaas volk zal Ik hen toornig maken".  Dit jaloers en toornig maken van IsraŽl komt doordat de Here de laatste plagen door "christenen" laat uitleggen en toepassen. De woorden uit het lied van Mozes over leren door een "niet volk" gebeurt tegenwoordig, nu christenen door de tekenen uit de Openbaring van Johannes leren dat Jezus de beloofde Messias is en dat de opname spoedig zal plaats vinden.

In verband met de vraag of de Joden naar christenen zullen horen, moet men letten op Jezus, toen Hij het lied van Mozes tijdens zijn omwandeling op aarde toepaste in zijn vaderstad. Toen Jezus in de synagoge in Nazareth de zaak van een "niet volk" uit het lied van Mozes toepaste op de daden van Elia, die tijdens de hongersnood naar de weduwe van Sarfat werd gezonden, en Elisa die alleen Našman de SyriŽr genas, wilden ze Hem van de rotsen werpen. Kortom, de Joden in zijn vaderstad verdroegen het niet toen Jezus aantoonde, hoe de Here IsraŽl eertijds door niet Joden onderrichtte, de weduwe van Sarfat en Našman de SyriŽr.

Maar het wordt anders als IsraŽl in de laatste plagen Gods hand zien, dat geldt ook de Kerk. Vergeet niet dat het lied van Mozes te kennen geeft, dat God zich tijdens de laatste plagen "volkomen" verborgen zal houden. Een gesloten hemel bevestigt dan het lied van Mozes.

En uit de inhoud van hun lied blijkt dat ze Gods hand ook in de geschiedenis zagen. Hun zingen over de grote en wonderbare werken van God, de Almachtige duidt niet alleen op de laatste plagen, maar op al Gods werken. Behalve de schepping van de volken door de spraakverwarring, schiep God de bergen, rivieren, zeeŽn en de grondstoffen waaronder water en olie, de zogenaamde geografie van de landen. Zodat de overwinnaars Gods werken zagen in de geografie van de landen, en dat de Here het Midden-Oosten overtollig voorzag van olie en gas. Met het bezingen van Gods werken en wegen geven ze te kennen dat God al bij de zondvloed rekening heeft gehouden met de opkomst van het beest en het beeld, de democratie en de groei-economie, evenals de verzameling van de volken in het Midden-Oosten!

De overwinnaars overwonnen het beest doordat zij God zagen als de Koning van de volken. Door het zien van Gods hand in de geografie, raakten zij niet in de ban van de democratie. Hierdoor ontdekten ze dat democratie en de groei-economie gegrond zijn op ongeloof en revolutie, zodat dit werken van de Satan zijn:

"En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods en van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers Gij alleen zijt heilig.Ē

De overwinnaars hebben het beest en zijn beeld kunnen overwinnen door het lied van Mozes en van het Lam. Zij overwonnen door de plagen te verbinden met het kruis van Gods Zoon.

Immers de overwinnaars zingen behalve het lied van Mozes ook het lied van het Lam. De overwinnaars zagen Gods rechten door de plagen te verbinden met Jezus en die gekruisigd. En de kruisiging van Jezus toont twee kanten. Eerstens toont zijn kruis de echtheid van de schuld en verlorenheid van ieder mens met de hel als toekomst. Daarnaast is zijn dood en opstanding de enige weg tot behoud voor een ieder die gelooft in Jezus als Gods Zoon, die de zonden van de wereld wegnam. Want tegelijkertijd met de dodelijke schuld van de mensheid toont de kruisiging van Jezus de grote barmhartigheid van God. Hij deed de ongerechtigheid van de mensen op zijn Zoon neerkomen. Wat voor het kruis van Christus geldt, geldt ook voor de laatste plagen. Want letterlijk vertaald vanuit de grondtekst zeggen de overwinnaars dat de plagen dienen om "Gods rechten" openbaar te maken. En omdat Gods rechten in Christus twee kanten heeft, geldt dit ook voor de laatste plagen.

Bij God zijn Zijn rechten door Jezus verbonden met elk mens. Gods rechten betreffen niet alleen iedereen die door het bloed van het Lam Gods zijn losgekocht, maar ook allen die Jezus en zijn heil verwerpen. Het verband met het Lam maken beide kanten in de plagen openbaar.

Hoewel de grondtekst helder over "Gods rechten" spreekt, spreken alle Bijbelvertalingen ten onrechte over het openbaar maken van "Gods oordelen". Gods rechten heeft twee kanten!

Echter wanneer de Here zijn rechten door de laatste plagen openbaar maakt, houdt Hij zich volkomen verborgen. Hierdoor krijgt het beest, zijn beeld en getal de kans christenen tot  wetteloosheid te verleiden. Want de opzet van de Satan is dat niemand de komst van de zesde plaag herkent, zodat niemand in die nood de naam des Heren zal aanroepen.
Gods rechten betekent daarentegen dat de Here door de plagen IsraŽl en de Kerk zal ziften:

 ďWant alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw rechten(RHK) openbaar zijn geworden.Ē

Om IsraŽl en de Kerk door de plagen te wijzen op Gods rechten in Christus, geeft Hij voor de zekerheid nog een tweede gezicht. De woorden "na deze dingen" verbindt het volgende gezicht met het voorgaande. De verbinding met het voorafgaande gezicht blijkt ook uit de inhoud. Want in dit gezicht komen de zeven engelen met de laatste plagen in reine priesterkleding uit de hemelse tempel. En daar de tempeldienst een schaduw van Jezus is, betekent het komen van de engelen uit de tent van het getuigenis niet alleen dat de plagen bestemd zijn voor IsraŽl en de Kerk, maar ook dat ze verbonden zijn met de gekruisigde.  

Door de komst van de engelen uit de tempel toont de Here IsraŽl en de Kerk dat de laatste plagen twee kanten hebben door Jezus, en die gekruisigd. Terwijl het lied van Mozes IsraŽl en de Kerk laat weten, dat God zich in de eindtijd volkomen zal verbergen. Het "volkomen"verbergen verklaart waarom er tegenwoordig in de kerken wordt geklaagd over zo weinig Geest. Dit klagen is terecht en komt geheel overeen met het lied van Mozes. Het lied leert dat IsraŽl en de Kerk het dan moeten doen met de laatste plagen uit het N.T. Daar vele Joden Jezus tot nu toe afwijzen, zijn ze voor de verklaring en toepassing van de laatste plagen uit de Openbaring van Johannes aangewezen op christenen.

Ook het geven van de schalen vol van Gods toorn aan de zeven engelen door ťťn van de vier dieren, een "niet volk", bevestigt dat deze plagen door "niet Joden" aan IsraŽl en de Kerk moet worden verklaard. Daar de IsraŽlische wet op de terugkeer een Messias-belijdende Jood een "niet Jood" noemt, kan met een "niet volk" ook een Messias-belijdende Jood bedoeld zijn.

Sommige christenen verwachten in de eindtijd een massale bekering van de Joden.  Dezen houden geen rekening met het lied van Mozes, dat God zich in de eindtijd volkomen voor IsraŽl en de Kerk zal verbergen. En dat IsraŽl en de Kerk het in de eindtijd moet doen met de laatste plagen als enige teken van de rechtvaardige en genadige God.

Alleen in verband met het kruis van Jezus kan men de laatste plagen als Gods werk verstaan. Verstaan dat het kruis van Jezus twee kanten weergeeft van Gods rechten. Door de komst van de uitvoerders van de plagen uit zijn tempel toont het kruis behalve het verzoenende sterven van Jezus, eerst de schuld van iedereen en zijn doemwaardigheid.

Wie echter in de laatste plagen beide kanten van Gods rechten ziet door het kruis van Jezus, zal in de nood van de zesde plaag de naam van de Here aanroepen en worden opgenomen:

ďEn daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordelĒ. En ťťn van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheidĒ.

Verder is de ďgeopendeĒ tempel met rook gevuld door de heerlijkheid Gods, totdat de zeven plagen voorbij zijn. Dat wil zeggen wanneer de laatste plagen eenmaal zijn begonnen, komen ze achter elkaar en in korte tijd. Het zijn de laatste plagen waarover Jezus zei: "Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, voordat dit alles is geschied".

En wie de laatste plagen onderzoekt, nagaat en toepast, moet erkennen dat er steeds meer sporen van de laatste plagen zichtbaar zijn. De Here is al bezig IsraŽl en de Kerk door christenen, niet Joden "zijn rechten" te tonen. Hij komt als een dief in de nacht:

 ďEn de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd warenĒ.

Door hun lied waarschuwen de overwinnaars Gods rechten in de laatste plagen te zoeken:

ďomdat uw rechten(RHK) openbaar zijn geworden.Ē

NAAR BOVEN

 

 

O, welk een dag zal dat zijn voor gelovigen en ongelovigen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods Zoon op de witte wolk direct voor de opname.

Het lied
van
Mozes
uit
Deut. 32.

De komst van de engelen uit de tempel is het bewijs dat de plagen voor IsraŽl en de Kerk zijn.
www.templebuilders.com
Tabernakel met de wet en het altaar.

Uitleg
plagen
door een
niet volk

Daar een dier uit de hemel de schalen aanreikt, zijn de plagen afkomstig van God.
Bron: www.bibleexplained.com
De vier dieren..

Twee
liederen

De laatste plagen zullen  elke berouwvolle zondaar naar Jezus leiden; ook die met HIV is besmet.
Bron: Rembrandt bijbel.
Jezus Christus vervulde de Wet;
Hij is de Redder der wereld

Plagen
tekenen
Jezus
als
gekruisigd.

Door de kruisdood overwon Jezus de dood en de Satan.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods heil is komende


 


 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 03-10-2018