Hoofdstuk 31
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Jezus herstelde het koningschap over Jeruzalem

Openbaring 15.

 

Tekst:  ďEn zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het LamĒ. Openbaring 15:3.

 

Johannes moest na Openbaring 10 over alles wat hij heeft gezien opnieuw profeteren. Dit gezicht toont Gods toorn in de laatste plagen en de functie van IsraŽl in de eindtijd.

Johannes ziet de overwinnaars van het beest en het beeld zich ophouden bij iets dat gelijkt op de Rode Zee, terwijl zeven engelen met de laatste plagen op de achtergrond klaar staan. Daar er sprake is van de Rode Zee, ligt het voor de hand aan de Schelfzee te denken en de uittocht. Omdat er sprake is van de Schelfzee of Rode Zee, menen vele verklaarders dat het gezongen lied hetzelfde lied is dat Mozes bij de Schelfzee heeft gezongen.

Doch Mozes heeft in zijn leven twee liederen gemaakt en gezongen!

En daar in dit gezicht gesproken wordt van "het lied van Mozes", geeft het bepaalde lidwoord "het" te kennen dat duidelijk is welke van de beide liederen er wordt gezongen. Want in verband met het gezongen lied wordt Mozes "knecht van God" genoemd. De woorden "Mozes, de knecht van God" geeft dus aan dat Mozes het bewuste lied in opdracht van God heeft gemaakt. Eerst op zijn sterfdag kreeg Mozes bevel van God een lied over de toekomst van IsraŽl te maken en het hun kinderen in te prenten (Deuteronomium 31:19).
Het lied van Mozes als knecht van God geeft derhalve te kennen dat de overwinnaars het lied van Mozes uit Deuteronomium 32 zingen. Volgens de overwinnaars blijft dit aloude lied als profetie over IsraŽl en de Kerk van kracht tot het einde. In dit lied voorzegt de Here wat IsraŽl te wachten staat als ze Hem en zijn werken in dit lied verwerpen door andere goden te omhelzen! 

Aan het einde van dit lied zegt de Here dat er geen God is als Hij: "Ik dood en doe herleven; Ik verbrijzel en Ik genees". Woorden die vandaag in veel kerken vreemd goed zijn geworden. Immers zingen als de overwinnaars met woorden over het doden door God passen niet bij eenzijdige preken die de liefde voor God en zijn beloften moeten aanwakkeren.

Maar behalve het lied van Mozes zingen de overwinnaars het lied van het Lam. Door het zingen van beide liederen smeden de overwinnaars het lied van Mozes aan dat van het Lam tot een ťťnheid. De eenheid van beide liederen maakt openbaar, dat God "het doden en doen herleven" letterlijk op Gods Zoon heeft toegepast in zijn kruisdood en opstanding. Die grote en wonderbare werken van Jezus bekrachtigt de genoemde inhoud van het lied van Mozes. Dat wil zeggen de woorden in het lied van Mozes : "Ik dood en doe herleven" zijn de werken van de Almachtige God die tot de jongste dag als werkelijkheid  blijven gelden.

Het zingen van beide liederen met de engelen op de achtergrond onthult, dat ook de laatste plagen Gods werken: "Ik dood en doe herleven" aan de volken bekend zullen maken:

ďEn ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de toorn van God voltooid. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige;"

Maar om de laatste plagen evenals de overwinnaars als Gods werken te verstaan, moet men de kruisdood en opstanding van Jezus samen met het lied van Mozes lezen en verstaan. Want juist de eenheid van het lied van Mozes met dat van het Lam heeft de overwinnaars gered, en ervan weerhouden het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam te omhelzen.

In plaats van geloof in Jezus leren veel kerken heden de liefde van God als weg tot het Heil. Maar de slotwoorden van het lied van Mozes, die gegrond zijn op Gods werken, spreken in hun tweevoudige uitwerking andere taal, wat de plaats van de overwinnaars ook bevestigt.
Tijdens de doortocht door de Rode Zee doodde de Here de Egyptenaren die IsraŽl vervolgde, terwijl Hij IsraŽl deed herleven. De Here handelt altijd op tweevoudige wijze zoals het lied van Mozes het weergeeft. Hij doodt en doet herleven; Hij verbrijzelt en Hij geneest.  

Het zingen van dit lied door de overwinnaars met de engelen op de achtergrond onthult dat de laatste plagen ook tweeŽrlei uitwerking hebben. Zoals de Here bij de doortocht door de Rode Zee de Egyptenaren doodde en de IsraŽlieten redde, zo doet Hij ook door de laatste plagen. Wanneer de Here zijn zwaard  wet en zijn hand grijpt naar het oordeel, dan oefent Hij wraak aan zijn tegenstanders en wreekt Hij tevens zijn knechten ( Deuteronomium 32: 39).
Bij het zingen van beide liederen belijden de overwinnaars de tweevoudige werken van God. Die de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed strafte, maar de gelovige Noach en zijn gezin bewaarde. Die de hardnekkige Farao en zijn volk heeft verdronken, maar IsraŽl droogvoets door de Rode Zee leidde.

De eerstgeborenen van IsraŽl bleven bij de laatste plaag in leven, dankzij het bloed van het Lam op hun deuren. En dat geldt ook hem die gelooft in Jezus als Verlosser en Hem navolgt.
Door zijn kruisdood en opstanding heeft Jezus als de Messias de woorden: 'Ik dood en doe herleven; ik verbrijzel en Ik genees" letterlijk op zichzelf toegepast. Zo onthult het lied van het Lam in eenheid met dat van Mozes de waarheid van het doden door God en doen leven. Verder is Hij door zijn kruisgang de ene weg tot vergeving van de schuld en eeuwig behoud. Wie in de kruisdood van Jezus zijn schuld inziet en belijdt en Hem om vergeving vraagt en navolgt, wordt gered. Want Hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan om een ieder die Hem als Redder gelooft en navolgt vergeving van zonden en het eeuwige leven te schenken.

Bedenk wel, als de kerken niet meer belijden dat Jezus in het vlees is gekomen om de mens te overtuigen van zijn dood door schuld, dan heerst de antichrist in de Kerk ( 2 Johannes vers 7).
Maar wanneer de antichrist de kerken beheerst komt Jezus met de laatste plagen. Plagen die door ťťn van de vier dieren in gouden schalen aan de engelen worden gegeven. En omdat de vier dieren de schepping vertegenwoordigen, treffen de laatste plagen de hele schepping!
In de laatste plagen confronteert God de volken met zijn werken, zoals Hij die in de kruisdood en opstanding van Gods Zoon in alle klaarheid zichtbaar heeft gemaakt.

Maar het lied van Mozes eindigt met de verzoening van zijn land door de Here, terwijl Hij tevens een beroep doet op alle natiŽn om over zijn volk te juichen. En daar de overwinnaars Jezus door zijn dood en opstanding exclusief met het lied van Mozes verbinden, heeft Hij door zijn kruis zijn land verzoend. Dus geven de overwinnaars met het zingen van beide liederen aan dat Jezus door zijn kruisdood ook de sabbatsjaren van zijn land heeft verzoend.
Hoewel verzoenen van zijn land geen verzoening van zijn volk is, herstelt de Here voor de komst van de laatste plagen de macht van de Joden over IsraŽl en Jeruzalem. Verzoening van zijn land waarbij de Joden de macht over Jeruzalem krijgen, gebeurde in 1980, toen de Knesset in een wet Jeruzalem tot de eeuwige Godsstad van IsraŽl verklaarde.

Doch nu de overwinnaars zingen, terwijl de engelen met de laatste plagen klaarstaan, vindt het herstel van het koningschap plaats vůůrdat de laatste plagen komen. Het herstel van het koningschap van de Joden over Jeruzalem is naar de woorden van Jezus een teken van de eindtijd, waarover zijn Vader de beschikking houdt (Handelingen 2:7). Het herstel van de macht van de Joden over Jeruzalem in 1980 is tevens de tijd van de laatste plagen. Plagen die Gods toorn, heerlijkheid en macht openbaren, wanneer de kerken het geloof in Jezus en die gekruisigd inruilen tegen "de liefde" van God als weg tot het Heil!

Het zingen van beide liederen door de overwinnaars geeft aan dat er zonder geloof in de tweevoudige werken van Jezus, geen overwinning van het beest en zijn beeld mogelijk is!
De eenheid van beide liederen toont dat de Here rechtvaardig is, waarachtig en wonderbaar.
Groot en wonderbaar is de Here nu Hij het herstel van het koningschap voor IsraŽl als "tijdwijzer" gebruikt voor de komst van de laatste plagen. Plagen waardoor de Almachtige zijn rechtvaardigheid en waarachtigheid aan de volken bekendmaakt. Wie zou niet vrezen:

" zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw rechtseisen(RHK) openbaar zijn gewordenĒ.  

Daar de engelen uit de tempel komen met reine kleding als priesters, zijn hun plagen voor IsraŽl en de Kerk bestemd. De tempeldienst maakt niet alleen zichtbaar dat er zonder bloed geen toegang is tot God, maar ook dat men Gods tweevoudige werken gelooft. 
In plaats van een derde tempel, zoals Joden verwachten, worden IsraŽl en de Kerk door de laatste plagen gewaarschuwd dat hen zonder geloof en navolging van Christus de Hel wacht.

De overwinnaars waarschuwen met hun liederen en plaats bij de Rode Zee IsraŽl en de Kerk in het kruis van Jezus de tweevoudige werken te blijven zien, de dood en het leven. Want de toe-eigening van het Heil kan niet zonder geloof en zonder navolging van Christus.

Door de laatste plagen toont Jezus vooraf de tweevoudige uitwerking van het laatste oordeel. Die plagen zijn nodig, omdat de Kerk door de antichrist de Heilsweg versmalt tot liefde voor Gods beloften. Doch het lied van Mozes blijft gelden, zodat de Here als de almachtige met zijn werken geloofd wil worden. Want Jezus de Here is de Auteur van de laatste plagen.

Nu thans de macht van de Joden over Jeruzalem is hersteld, is dit de tijd van de laatste plagen, waardoor Jezus zijn toorn, heerlijkheid en macht aan de volken bekendmaakt. Het herstel van IsraŽl door Jezus is niet bedoeld om te dagdromen over een Joods vrederijk.
Want het koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld, maar een hemels koninkrijk. Ook is Gods koninkrijk niet door mensenhanden gemaakt, maar door de drie-enige God:

ďEn daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordelĒ. En ťťn van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de toorn of gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheidĒ.

De sluiting van de tempel na het vertrek van de engelen door de macht van God, betekent dat dezen door de plagen de volken waarschuwen voor Gods werken in het lied van Mozes. Echter, omdat de engelen uit de tempel komen is de uitwerking van de plagen tweevoudig, of tot de dood of tot het leven. Want omdat de tempeldienst een schaduw is van de kruisdood en opstanding van Christus, leiden ook de laatste plagen tot de dood of tot het leven.

Maar het sluiten van de tempel door Gods heerlijkheid en macht waardoor niemand in de tempel kan komen, houdt ook de engelen met de laatste plagen er buiten. De sluiting van de tempel maakt het de engelen onmogelijk hun plagen eerder af te breken. Derhalve heeft de sluiting van de tempel grote gevolgen voor de duur van de plagen. Dat betekent dat alle plagen van de eerste tot de op ťťn na laatste aanhouden tot de laatste plaag is voltooid:

ďEn de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd warenĒ.

De gesloten tempel toont de eis van het geloof in de almacht van Jezus en zijn werken. Doch naar de woorden van Jezus is de duur van de laatste plagen slechts ťťn generatie. Hierover zei Jezus: "Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, voordat dit alles is geschied".

De verzoening van zijn land door Jezus en het herstel van het koningschap over IsraŽl, beperken de laatste plagen tot onze generatie als herauten van de wederkomst van Jezus:

ďEn zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het LamĒ.

NAAR BOVEN

 

 

O, welk een dag zal dat zijn voor gelovigen en ongelovigen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods Zoon op de witte wolk direct voor de opname.

Het lied
van
Mozes
uit
Deut. 32.

De komst van de engelen uit de tempel is het bewijs dat de plagen voor IsraŽl en de Kerk zijn.
www.templebuilders.com
Tabernakel met de wet en het altaar.

De Here
dood
en
doet
herleven

Daar een dier uit de hemel de schalen aanreikt, zijn de plagen afkomstig van Gods Zoon.
Bron: www.bibleexplained.com
De vier dieren..

Jeruzalem
in Joodse
handen,
dankzij
het kruis
van
Jezus

De laatste plagen zullen  elke berouwvolle zondaar naar Jezus leiden; ook die met het HIV virus is besmet.
Bron: Rembrandt bijbel.
Jezus en die gekruisigd vervulde de Wet;
Hij zal de wereld oordelen

De
plagen
voor
IsraŽl
en de
Kerk.

Door zijn  kruisdood overwon Jezus de dood en de Satan en komt Hij om te oordelen de levenden en de doden.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods heil en onheil is komende


 


 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 10-08-2020