Hoofdstuk 31
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Jezus gaf Joden in Jeruzalem de macht.

Openbaring 15.

 

Tekst:  ďEn zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het LamĒ. Openbaring 15:3.

 

Om dit gezicht te verstaan moet men weten dat Johannes na Openbaring 10 opnieuw moest profeteren over alles wat hij reeds heeft gezien. Dit gezicht geeft dus meer informatie over wat eerder tot en met Openbaring 10 is onthuld, maar nu niet meer chronologisch.

Volgens Johannes zijn de laatste plagen van de zeven engelen groot en wonderbaar. Maar ook al zijn de laatste plagen dezelfden als de bazuinen uit Openbaring 8 en 9, ze zijn pas groot en wonderbaar, indien wij de plagen in de tijd kunnen toetsen en als laatste herkennen:

ďEn ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, die de toorn van God voleindigdĒ.

Behalve plagen ziet Johannes de aarde als een glazige vuurzee, en de overwinnaars van het beest. Sterker nog, de overwinnaars zingen ondanks de aanwezigheid van de zeven engelen met de laatste plagen, terwijl ze in de hemel boven de glazige vuurzee van de aarde staan.
En Johannes herkent de liederen die ze zingen als het lied van Mozes en het lied van het lam.

De moeilijkheid bij het lied van Mozes is, dat de Bijbel twee liederen van Mozes kent. Het eerste lied gaat over de uittocht door de Rode zee, het tweede over de toekomst van IsraŽl. Daar in dit gezicht sprake is van een glazige zee van vuur, denken meerdere Schriftuitleggers tot en met de Statenvertalers bij het lied van Mozes aan zijn lied bij de Rode zee. Maar de almachtige werken van Jezus in dit gezicht komen niet overeen met het eerste lied van Mozes.

Het gaat hier om de toekomst van IsraŽl, zoals het lied van Mozes in Deuteronomium 32 in profetische instructies beschrijft; terwijl het eerste lied van Mozes een terugblik is.
Ook de volgorde van de liederen waarbij het lied van het lam nŠ het lied van Mozes komt, duidt eerder op toekomstig handelen door Jezus dan een terugblik.
Verder wordt Mozes in verband met het lied "knecht van God"genoemd. Knecht van God geeft te kennen dat Mozes het betreffende lied in opdracht van God moest maken. En Mozes heeft alleen het lied in Deuteronomium 32 in opdracht van God gemaakt!

In het lied van Mozes in Deuteronomium 32 beschrijft Mozes in profetische instructies de toekomst van IsraŽl tot en met de wederkomst van Jezus. In dat lied draait alles om IsraŽl in zijn relatie met God en zijn verbond, en de reactie van de Here op hun afgoderij en afval:

  ďEn ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande boven (RHK) de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods ..,"

De overwinnaars zingen het lied van Mozes gevolgd door het lied van het Lam. Het zingen van beide liederen betekent dat Jezus de profetische instructies in het lied van Mozes uitvoert. Doordat het zingen gebeurt in aanwezigheid van de zeven engelen met de laatste plagen, staan de laatste plagen in het middelpunt. Het centraal stellen van de laatste plagen wil zeggen, dat het bij het lied van Mozes om de laatste instructies gaat!

Welnu, in de laatste instructie van het lied van Mozes treedt de Here op jegens zijn land. Want het lied van Mozes eindigt met de profetie, dat de Here zijn land verzoent, zijn volk! Wanneer Jezus het slot van het lied van Mozes in praktijk brengt, bewerkt Hij verzoening van zijn land.
En nu de inhoud van het lied van Mozes al tot het laatst is uitgekomen, gebeurt dat ook met de verzoening van zijn land! Verzoening van zijn land betekent dat Jezus de Joden de macht over zijn land zal teruggeven! Zij zingen dus het lied van het Lam, omdat Jezus in de eindtijd de ruim 3400 jaar oude instructie van Mozes over verzoening van zijn land ten uitvoer brengt. Want de verzoening is pas werkelijkheid als de Joden weer over Jeruzalem regeren. Welaan, dat alles heeft de eeuwige Gods Zoon in onze tijd tot werkelijkheid gebracht!

Verzoening van zijn land waarbij de Joden de macht over Jeruzalem kregen, gebeurde in 1980, toen de Knesset Jeruzalem tot de eeuwige Godsstad van IsraŽl uitriepen. In dat jaar is de vraag aan Jezus bewaarheid: "Here herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor IsraŽl"?
Doch toen Jezus als de Koning der koningen de macht over Jeruzalem aan de Joden gaf, herstelde Hij tevens het verwachte davidische koningschap.
Ook wijst het zingen in aanwezigheid van de zeven engelen met de laatste plagen er op, dat het herstel in dezelfde tijd plaatsvindt als de laatste plagen. Zodat de laatste plagen komen als Jezus het koningschap van de Joden over Jeruzalem heeft hersteld. Daar de plagen in de tijd samenvallen met het koningschap van Jezus over Jeruzalem, komen de laatste zeven plagen in deze tijd.

Doch het traceren en herkennen van de laatste plagen, staat en valt met het zien van de almachtige hand van Jezus in het herstel van de macht van de Joden over Jeruzalem. De Here maakt het kennen van de laatste plagen afhankelijk van het zien en geloven van zijn koningschap in het herstel van de macht over Jeruzalem! Wie de hand van Jezus niet ziet in genoemd herstel, kan de laatste plagen niet als groots en wonderbaar ervaren.

Juist omdat de overwinnaars de laatste plagen in de eindtijd konden traceren en herkennen, hebben ze de verleiding van het beest, zijn beeld en zijn naam weerstaan en overwonnen. Door het zien van het herstel van de macht van de Joden over Jeruzalem, herkennen zij de laatste plagen en ervaren deze als groots en wonderbaar. De overwinnaars bleven staande voor de verleiding van het beest. Daar zij de hand van Jezus zagen in het herstel van de macht over Jeruzalem, herkenden ze  de zeven plagen als laatste waarschuwing. Wat voor de overwinnaars geldt, geldt voor elke gelovige in de eindtijd.

Door het zingen van het lied van Mozes kan men genoemd herstel als een Gods wonder zien. De oproep van Mozes om zich over IsraŽl te verheugen,  heeft dan ook betrekking op het herstel van het koningschap over Jeruzalem in de eindtijd. De laatste plagen zijn groots voor iedereen die de hand van Jezus ziet in de Joodse Staat. Het verband van het ťťn met het ander toont dat de Here rechtvaardig is en waarachtig.
Hoe groot en wonderbaar is de Here nu Hij het lied van Mozes in onze tijd waarmaakt. Hoe wonderbaarlijk zijn zijn wegen als Koning van de volken. Wie zou niet vrezen:

"En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw instructies(RHK) openbaar zijn geworden.Ē

Veel christenen zien wel Gods hand in de terugkeer van de Joden naar het land der vaderen, maar ten aanzien van de Staat IsraŽl tast men veelal in het duister. Dit gezicht geeft Licht.

Doch in het lied van Mozes staat ook de profetische instructie, dat de Here het bloed van zijn knechten zal wreken. Zijn knechten zijn de zielen onder het altaar, die om wraak vroegen.
Daar zijn knechten echter om het woord van God zijn gedood, behandelt Jezus hen pas "rechtvaardig", als Hij hun profetische Gods woorden uitvoert. Dat doet de Here als Hij de laatste plagen van de zeven engelen, tijdens het herstel van de macht over Jeruzalem brengt. Het zingen over de "waarachtigheid" van Jezus, in aanwezigheid van de zeven engelen met hun plagen, betekent dat de laatste plagen komen als de Joden over Jeruzalem regeren. Daar dit sedert 1980 werkelijkheid is, is het heden eindtijd en dus tijd voor de laatste plagen.  

Doch de zeven engelen met de laatste plagen komen uit de tempel van de tent der getuigenis, terwijl ze gekleed zijn in schitterend linnen en omgord met een gouden gordel. Daar de tempel tent der getuigenis wordt genoemd, als in Mozes dagen, is deze de verwachte zogenaamde derde tempel.
Om hun komen uit de tempel en kleding te verstaan, moet men opnieuw luisteren naar de profetische instructies in het lied van Mozes uit Deuteronomium 32.
Volgens het lied van Mozes zal de Here zijn volk bij afval niet altijd door Joden, maar door iets anders vermanen en onderwijzen; door een zogenaamd "niet volk". Dat waarschuwen gebeurt als laatste door plagen, die de engelen van ťťn van de vier dieren in de hemel krijgen.
In plaats van uit een derde tempel, zoals orthodoxe Joden menen, worden IsraŽl en de Kerk door de laatste plagen van zeven engelen uit de hemelse tempel gewaarschuwd.

Het zingen van de wonderbare werken, in aanwezigheid van de zeven engelen met de laatste plagen, geeft aan dat de engelen met zeven plagen in dienst staan van Jezus.
De laatste plagen van de zeven engelen hebben dezelfde functie als de vroegere tempeldienst.
Zoals de tempeldienst tot verootmoediging, schuldbesef en gebed om vergeving in het bloed van het Lam leiden, evenzo dienen de laatste plagen tot aanbidding van Jezus te bewegen.
De tempeldienst met het dagelijks offer leert niet alleen dat er zonder bloed geen toegang tot God is, maar wijst ook naar het beloofde Lam Gods, die de zonde van de wereld wegneemt. Welaan, de zeven engelen onderwijzen IsraŽl en de kerken door de laatste plagen als herauten van Jezus, om Hem in verootmoediging, schuldbelijdenis en aanbidding te verwachten.

De gesloten tempel illustreert de noodzaak van het optreden van de zeven engelen. Daar niemand tijdens de laatste plagen de tempel in de hemel kan binnengaan, duidt op de lauwheid en ongeloof van IsraŽl en de Kerk door de verleiding van het beest in de eindtijd. Herstel van de macht over Jeruzalem door Jezus moet alle lauwheid breken. Wie het herstel van de macht over Jeruzalem niet als een Gods wonder van Jezus ziet, zal ook de laatste plagen van de zeven engelen niet als hemelse roepstemmen verstaan.

Zowel voor IsraŽl als de kerken dient het herstel van de macht van de Joden over Jeruzalem, als een Gods wonder en een teken van de wonderbare barmhartigheid van Jezus! Door het waarmaken van de instructies van het lied van Mozes toont Jezus niet alleen zijn almacht, maar ook zijn barmhartigheid om geroepenen te waarschuwen voor Zijn komst.
Doch Gods verzoening van zijn land is niet hetzelfde als verzoening van het Joodse volk! Verzoening van zowel Jood als heiden kan alleen door het bloed van Jezus, het Lam Gods. Dat vraagt bekering en geloof in het verzoenende bloed van Jezus als de ene weg tot behoud.

Ook is genoemd herstel door Jezus niet bedoeld om te dagdromen over een Joods vrederijk. Want het koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld, maar een hemels koninkrijk dat niet door mensenhanden is gemaakt, en in geen mensenhart is opgekomen:

 ďEn daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordelĒ. En ťťn van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheidĒ.

Verder betekent de gesloten tempel dat de laatste plagen achter elkaar zullen komen. Dat wil zeggen, als de laatste plagen eenmaal zijn begonnen, komen ze aan ťťn gesloten na elkaar.  Hierover zei Jezus: "Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, voordat dit alles is geschied".

Doch de laatste plagen worden pas roepstemmen van Jezus, als men Zijn almachtige hand ziet achter het herstel van het koningschap van de Joden over Jeruzalem in 1980. Sindsdien is Jezus bezig IsraŽl en de Kerk door de laatste plagen te waarschuwen dat Hij snel komt:

 ďEn de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd warenĒ.

Het zingen van Mozes over de Joden in Jeruzalem maken de plagen tot herauten van Jezus:

ďEn zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam.Ē

NAAR BOVEN

 

 

O, welk een dag zal dat zijn voor gelovigen en ongelovigen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods Zoon op de witte wolk direct voor de opname.

Het lied
van
Mozes
uit
Deut. 32.

De komst van de engelen uit de tempel is het bewijs dat de plagen voor IsraŽl en de Kerk zijn.
www.templebuilders.com
Tabernakel met de wet en het altaar.

Beloofde
verzoening
is
koningschap
Jeruzalem.

Daar een dier uit de hemel de schalen aanreikt, zijn de plagen afkomstig van God.
Bron: www.bibleexplained.com
De vier dieren..

De Joden
in
Jeruzalem
toont
almacht
Jezus

De laatste plagen zullen  elke berouwvolle zondaar naar Jezus leiden; ook die met HIV is besmet.
Bron: Rembrandt bijbel.
Jezus Christus vervulde de Wet;
Hij is de Redder der wereld

Plagen
tekenen
Jezus
als
gekruisigde.

Door de kruisdood overwon Jezus de dood en de Satan.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods heil is komende


 


 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-01-2020