Hoofdstuk 35
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

De zelfmoord van Babylon.

Openbaring 18:20-19:10.

 

Tekst: “En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Openbaring 19:9.

 

In dit gezicht geven engelen  heiligen, apostelen en de profeten hun mening. Want de engelen en de heiligen, apostelen en profeten moeten zich uitlaten over Gods laatste plagen, als Hij het klimaat verandert en Babylon zichzelf te gronde zal richten.
Dat de hemel als eerste wordt gevraagd, betekent dat deze direct bij de ondergang van Babylon betrokken is. De hemel wordt daarin gevolgd door de heiligen apostelen en profeten:

 “Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw geschilpunt met haar geoordeeld (RHK)”.

Het lijkt er op alsof God de ondergang van Babylon door slechts één engel zal bewerken. Want de Griekse taal kent alleen het bepaalde lidwoord en niet het onbepaalde, terwijl hier sprake is van één engel. Immers één sterke engel heft een steen op en werpt die in de zee.
Daar een molensteen noodzakelijk is voor het malen van het dagelijkse voedsel, is werpen van zo'n steen in de zee pure zelfvernietiging. Met deze daad geeft de sterke engel te kennen, zoals hij zich met kracht ontdoet van het noodzakelijke middel van bestaan (molensteen), precies eender zal Babylon zich met geweld ontdoen van haar belangrijkste noodzakelijke grondstof:

 “En één sterke engel nam een steen op als een groten molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden”.

Vooraf worden vijf disciplines gegeven als teken van de tijd van de ondergang van Babylon,  (Disciplines zijn zaken die aan bepaalde voorschriften voldoen.) De genoemde disciplines die dan in Babylon niet meer worden gehoord of gevonden, zijn achtereenvolgens de muziek, de kunst, de cultuur, de godsdienst en het huwelijk.
Van de muziek wordt in Babylon de citer of harp, de fluit en de bazuin niet meer gehoord. Deze instrumenten begeleiden als kerkmuziek de zangers van de psalmen uit de Bijbel.
Geen psalmgezang met kerkmuziek betekent dat de werken van de levende God daar niet meer worden gezongen. Dit wil niet zeggen dat er geen muziek in Babylon werd gehoord.
Het zwijgen van de genoemde muziekinstrumenten en zang geeft te kennen dat psalmgezang in Babylon moest wijken voor moderne muziek als jazz en popmuziek. Wijken voor muziek die de mens verheerlijkt, zodat Babylon door muziek de levende God zal krenken en onteren.

Wat echter van de muziek wordt gezegd, geldt ook voor de andere disciplines in Babylon. Er zal zeker wel kunst in Babylon zijn, maar geen kunst waarbij de werken van de levende God worden geëerd. Bij kunst in Babylon moet men denken aan moderne kunst, waarvan Vincent van Gogh, Gaugin en Cesanne de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Deze impressionisten trachten het absolute en de zin van het bestaan vanuit de rechten van de mens te verbeelden. Door hun kunstwerken ontkenden zij bewust het bestaan van de levende God.
Wanneer in Babylon geen molen meer wordt gehoord, zegt dat iets over de algemene cultuur. Geen geluid meer van de molen betekent dat de traditionele huisvrouwen uit Babylon zijn verdwenen, omdat ze buitenshuis zijn gaan werken.
Ook werd in Babylon geen lichtdrager meer gevonden, die het licht der wereld verspreidde. Dat wil zeggen ofschoon er mogelijk wel godsdienst is, toch wordt de Christus en die gekruisigd daar niet meer in zijn volheid naar de eis van de Bijbel gepredikt en gehoord.
Verder leert het niet meer horen van de stem van bruidegom en bruid in Babylon, dat de meisjes niet als maagd in het huwelijk treden, maar zonder huwelijk gaan samenwonen.

De disciplines tonen aan dat Babylon niet tekent met de levende God, maar met zichzelf:

"En geen stem van citerspelers en zangers van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molensteen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden,”

Niet het eeuwige leven, maar het tijdelijke aardse leven zal het levensdoel van Babylon zijn. Doch als koopkracht belangrijker is dan godsdienst, en jazz of popmuziek dan psalmgezang, komt het heil door het verzoenende sterven van Jezus Christus op de tweede plaats.
En daar niemand twee heren kan dienen, raakt vervolgens God en zijn heil uit het vizier. Sterker nog, in een wereld als Babylon worden vroeg of laat kooplieden de groten der aarde:

 “Want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde”.

Maar doordat Babylon de laatste plagen niet erkende, werd de klimaat verandering haar val. Want als Babylon in de vijf genoemde disciplines God niet meer eert als de levende God, en Hij door de vierde schaal het klimaat verandert, zoekt zij de oorzaak van de klimaat verandering bij de mens.

En dat gebeurde 12-12-2015 in Parijs, toen 194 volken in een klimaatakkoord vastlegden, dat CO² de oorzaak is van de klimaat verandering. Met het klimaatakkoord brachten de leiders van 194 volken hun ongeloof in de levende God en zijn woord tot uitdrukking.
De 4e  van de laatste plagen, waardoor de Here het klimaat verandert om de wederkomst aan te kondigen, wordt door de tegenwoordige Kerk en Wereld als niet ter zake genegeerd. 

Doch het is ongeloof in God en zijn woord over de laatste plagen, waardoor volken in de eindtijd klimaatverandering niet als Gods werk zullen zien, maar als mensenwerk.
Daar de volken als verantwoordelijken de aarde willen redden, bewerken de laatste plagen dat dezen als Babylon hun belangrijkste grondstof, de fossiele koolstoffen in de ban doen. Door de ban over de belangrijkste grondstof zal Babylon zichzelf vernietigen.

Doordat Babylon de klimaat verandering verkeerd inschat en zichzelf te gronde richt, gebiedt de Here de engelen en de heiligen zich uit te spreken over zijn laatste plagen. 
Met een luid halleluja geroep spreken de engelen over Gods veroordeling van Babylon. Met luide stem zeggen zij dat het heil, de eer en de macht van God is. Hij verandert door de laatste plagen het klimaat, om zowel gelovige als ongelovige van elkander te scheiden. En daar God het bloed van zijn knechten van hun hand eiste, komt aan het licht hoe Gods knechten de gedachte van klimaat verandering door de mens krachtig hebben weerlegt.

Dat de één het aanneemt en de ander niet, bevestigt de waarheid en rechtvaardigheid ervan. Ondanks de vreselijke gevolgen voor de inwoners van Babylon, benadrukken de engelen de waarheid en rechtvaardigheid van Gods plagen. Om dit te bevestigen roepen ze nog eens halleluja. Vanwege de waarheid en het recht spreken zij vrijmoedig over de gevolgen. De blijvende opstijging van de rookwalm van Babylon duidt op hun eeuwige toekomst in de hel.

Hun bewondering over Gods waarachtigheid en recht bij de uitwerking van de laatste plagen, wordt bekrachtigd door de 24 oudsten en de vier dieren met de woorden "amen, halleluja".
Vervolgens beveelt een stem uit de troon alle engelen van klein tot groot die God vrezen, om Hem te eren over de waarachtigheid en rechtvaardigheid in zijn oordeel over Babylon:

 “Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onzen God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed van zijn knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden.
En de vier en twintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op den troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!
En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onzen God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!”

Maar behalve alle engelen kregen ook de heiligen, de apostelen en de profeten opdracht hun mening te geven over Gods handelen bij de ondergang van Babylon. De laatst genoemde "halleluja" roepende grote schare zijn de heiligen, apostelen en profeten, zo leert het gebruik van de verbondsnaam "Here" , waarmee zij de Almachtige aanspreken.
Doch zij geven hun mening niet alleen, maar doen dat samen met de wateren en de donder. Met hun samenspraak onthullen ze dat de wateren en donder de klimaat verandering aanduidt. Hun getuigenis over het klimaat bevestigt het ongeloof van Babylon, die  de CO² uitstoot als oorzaak van de klimaat verandering zien.
Want toen de Here hier dan daar grote hoeveelheden regenwater deed neervallen, en Hij in andere regio's de aarde liet branden, zag Babylon dat niet als Gods laatste plagen. Maar dezelfde enorme regenbuien, terwijl in andere kurkdroge regio's vele branden uitbraken door zware donder, vertaalde Babylon in hun ongeloof als het gevolg van CO² uitstoot.

Ofschoon de gelovigen de toenemende zware regenbuien en branden door donder met de laatste plagen verbinden, verklaart Babylon de klimaat verandering vanuit menselijk oogpunt. Terwijl de Here hier door engelen machten Babylon tot bekering oproept, versterkt dezelfde plaag het ongeloof van de inwoners van Babylon alsof CO² het klimaat verandert.
Maar als volken de fossiele koolstoffen verbannen, vernietigen zij niet alleen hun welvaart en economie, maar tonen ze bovenal hun ongeloof in God en zijn woord over de laatste plagen.

Ondertussen brengt de Here als waarachtige en rechtvaardige Rechter door de laatste plagen de klimaat verandering teweeg, waardoor Hij de gelovigen van de ongelovigen scheidt. Zo getuigen de engelen heiligen apostelen en profeten samen met de wateren en de donder, dat Jezus de klimaat verandering teweeg brengt, zoals Gods woord voorzegt.
Het klimaatakkoord van Parijs d.d. 12-12-2015 waarin is vastgelegd dat de mens door CO² uitstoot het klimaat verandert, bevestigt derhalve hun ongeloof in God en zijn woord.

Het eren van de Here door de hemelse engelenmachten en de heiligen over zijn waar en recht oordeel over Babylon, is een enorme waarschuwing voor Israël en de Kerk. De Here dwingt door klimaat verandering elke gelovige afstand te nemen van het klimaatakkoord van Parijs. Want dit gezicht verbindt de huidige consensus over de klimaat verandering met Babylon.
De verwondering van de heiligen samen met de wateren en de donder over het koningschap van de Here tegenover Babylon, wijst op gereedheid van de bruid en de spoedige wederkomst.  Terwijl de smetteloze kleding waarmee de heiligen zullen worden bekleed, teken en zegel is van hun rechtvaardigmaking door het geloof in de Here Jezus Christus:

"En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen”

Het woord van de engel van de plagen, dat zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam zalig zijn, is waar. Daar dit in het perfectum wordt gezegd, wil zeggen dat de tijd van hun zaligheid na hun uitspraken over Gods waarheid en rechtvaardigheid, aanstaande is:

"En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams".

De woorden: "Dit zijn waarachtige woorden van God", hebben betrekking op de woorden die de engelen en alle heiligen met de wateren en donder over het waarachtige en rechtvaardig oordeel van Jezus over Babylon hebben gezegd. Hun getuigenis is belangrijk voor ons. Want het is bijna niet te bevatten hoe de Almachtige Zoon door de energie transitie de ondergang van de tegenwoordige wereld zal bewerken:

"En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God."

 
 
 

De liefde voor popmuziek gaat gelijk op met afkeer voor de  psalmen.
Bron: www.wikipedia..nl
The Beatles en hun fans
 

Babylons
liefde
is
kopen en
verkopen

Veel christenen willen tegenwoordig liever gezien worden met een popgroep dan met psalmzingend publiek.
Bron: www.wikipedia.nl
The Rollingstones in 2005.
 

Afstand
nemen
van Babylon
is geen
luxe.

De auto die met de T-ford die de basis legde van de groei economieën, lijkt ook haar ondergang te leiden.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

Parijs
inspirator
zelfmoord
economie.

Luxe of weelde gaat straks verloren, evenals de eerste toren van Babel.
Bron: Woord & Beeld ; Ten Have/Kok Kampen
De mensheid bouwde na de Zondvloed Babel
nu Babylon.

Gelovigen
eensgezind
met
regen en vuur

Maar Gods woord en zijn heil blijft tot in eeuwigheid.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus gesprek met de Samaritaanse vrouw.
 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 10-04-2019