Hoofdstuk 35
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

De zelfmoord van Babylon.

Openbaring 18:20-19:10.

 

Tekst: “En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Openbaring 19:9.

 

Het bevel aan de engelen en de heiligen, apostelen en de profeten vraagt meer dan vreugde. Want de engelen en de heiligen, apostelen en profeten moeten zich uitlaten over Gods laatste plagen, waardoor het klimaat veranderde en Babylon zichzelf te gronde heeft gericht.
De volgorde geeft aan dat de hemel als eerste grote moeite met het ongelovige Babylon had. De hemel wordt daarin gevolgd door de heiligen apostelen en profeten:

 “Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw geschilpunt met haar geoordeeld (RHK)”.

Het lijkt er op alsof God de ondergang van Babylon door slechts één engel bewerkte. Want daar de Griekse grondtekst alleen het bepaalde lidwoord schrijft en niet het onbepaalde, is er nadrukkelijk sprake van één engel. Zodat één sterke engel een steen opheft, en in zee werpt.
Daar een molensteen noodzakelijk is voor het malen van het dagelijkse voedsel, is werpen van zo'n steen in de zee pure zelfvernietiging. Met deze daad geeft de sterke engel te kennen, zoals hij zich met kracht ontdoet van het noodzakelijke middel van bestaan (molensteen), precies eender zal Babylon zich met geweld ontdoen van haar belangrijkste noodzakelijke grondstof:

 “En een sterke engel nam een steen op als een groten molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden”.

Vooraf worden als verklaring van de ondergang van Babylon door hun eigen handelen, vijf disciplines gegeven. (Disciplines zijn zaken die aan bepaalde voorschriften voldoen.) De genoemde disciplines die in Babylon niet meer werden gehoord of gevonden, zijn achtereenvolgens de muziek, de kunst, de cultuur, de godsdienst en het huwelijk.
Van de muziek werd in Babylon de citer of harp, de fluit en de bazuin niet meer gehoord. Dat zijn de instrumenten die van oudsher zangers van de psalmen uit de Bijbel begeleiden. Geen psalmgezang met kerkmuziek betekent dat de werken van de levende God daar niet meer werden gezongen. Dit wil niet zeggen dat er geen muziek in Babylon werd gehoord.
Het zwijgen van de genoemde muziekinstrumenten en zang geeft te kennen dat psalmgezang in Babylon moest wijken voor moderne muziek als jazz en popmuziek. Wijken voor muziek die de mens verheerlijkte, zodat Babylon door muziek de levende God krenkte en onteerde.

Wat echter van de muziek werd gezegd, gold ook voor de andere disciplines. Er was zeker wel kunst in Babylon, maar geen kunst meer waarbij de werken van de levende God werden geëerd. Bij kunst in Babylon moet men denken aan moderne kunst, waarvan Vincent van Gogh, Gaugin en Cesanne de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Deze impressionisten trachten het absolute en de zin van het bestaan vanuit het humanisme, de mens te verbeelden. Door hun kunstwerken ontkenden zij het bestaan van de levende God.
Wanneer in Babylon geen molen meer werd gehoord, zegt dat iets over de algemene cultuur. Geen geluid meer van de molen betekent dat de traditionele huisvrouwen uit Babylon waren verdwenen, omdat ze buitenshuis waren gaan werken.
Ook werd in Babylon geen lichtdrager meer gevonden, die het licht der wereld verspreidde. Dat wil zeggen ofschoon er mogelijk wel godsdienst was, toch werd de Christus en die gekruisigd daar niet meer in zijn volheid naar de eis van de Bijbel gepredikt en gehoord.
Verder leert het niet meer horen van de stem van bruidegom en bruid in Babylon, dat de meisjes niet meer als maagd in het huwelijk traden, of zonder meer gingen samenwonen.

De disciplines tonen aan dat Babylon niet geloofde in de levende God, maar in zichzelf:

"En geen stem van citerspelers en zangers van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molensteen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden,”

Niet het eeuwige leven, maar het tijdelijke aardse leven was het levensdoel van Babylon. Doch als koopkracht belangrijker is dan godsdienst, en jazz of popmuziek dan psalmgezang, komt het heil door het verzoenende sterven van Jezus Christus op de tweede plaats.
En daar niemand twee heren kan dienen, raakt vervolgens God en zijn heil uit het vizier. Sterker nog, in een wereld als Babylon worden vroeg of laat kooplieden de groten der aarde:

 “Want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde”.

Juist doordat Babylon de laatste plagen niet erkende, werd de klimaat verandering haar val. Want toen Babylon in de vijf genoemde disciplines God niet meer eerde als de levende God, zocht zij de oorzaak van de klimaat verandering zonder God bij zichzelf.

Hetzelfde gebeurde 12-12-2015 in Parijs, toen 194 volken in een klimaatakkoord vastlegden dat CO² de boosdoener was van de klimaat verandering. Met het klimaatakkoord brachten de leiders van 194 volken hun ongeloof in de levende God en zijn woord in de openbaarheid.
De vierde van de laatste plagen, waardoor de Here het klimaat verandert om de wederkomst aan te kondigen, wordt door de huidige ongelovige wereld als niet ter zake genegeerd. 

Doch het is ongeloof in God en zijn woord over de laatste plagen, waardoor volken in de eindtijd de klimaatverandering niet als Gods werk zullen zien, maar als mensenwerk. Door dat ongeloof pleegde Babylon zelfmoord, door de ban over de belangrijkste grondstof.
Daar de volken als verantwoordelijken de aarde moeten redden, bewerken de laatste plagen dat dezen als Babylon hun belangrijkste grondstof, de fossiele koolstoffen in de ban doen.

Maar de Here gebiedt de engelen en de heiligen zich uit te spreken over de laatste plagen, waardoor Babylon de klimaat verandering verkeerd inschatte en zichzelf te gronde richtte. Met een luid halleluja geroep spreken de engelen over Gods veroordeling van Babylon. Met luide stem zeggen zij dat het heil, de eer en de macht van God is. Hij veranderde door de laatste plagen het klimaat, om zowel gelovige als ongelovige te waarschuwen voor zijn komst. Want daar God het bloed van zijn knechten van hun hand eiste, brengt aan het licht hoe Gods knechten de klimaat verandering ook in Babylon met de laatste plagen hebben verbonden.

Dat de één het aanneemt en de ander niet, bevestigt de waarheid en rechtvaardigheid ervan. Ondanks de vreselijke gevolgen voor de inwoners van Babylon, benadrukken de engelen de waarheid en rechtvaardigheid van Gods plagen. Om dit te bevestigen roepen ze nog eens halleluja. Vanwege de waarheid en het recht spreken zij vrijmoedig over de gevolgen. De blijvende opstijging van de rookwalm van Babylon duidt op hun eeuwig verblijf in de hel.

Hun bewondering over Gods waarachtigheid en recht bij de uitwerking van de laatste plagen, wordt bekrachtigd door de 24 oudsten en de vier dieren met de woorden "amen, halleluja".
Vervolgens beveelt een stem uit de troon alle engelen van klein tot groot die God vrezen, om Hem ook te eren over de waarachtigheid en rechtvaardigheid in zijn oordeel over Babylon:

 “Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onzen God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed van zijn knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden.
En de vier en twintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op den troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!
En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onzen God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!”

Maar behalve alle engelen kregen ook de heiligen, de apostelen en de profeten opdracht hun mening te geven over Gods handelen bij de ondergang van Babylon. De laatst genoemde "halleluja" roepende grote schare zijn de heiligen, apostelen en profeten, zo leert het gebruik van de verbondsnaam "Here" , waarmee zij de Almachtige aanspreken.
Doch zij geven hun mening niet alleen, maar doen dat samen met de wateren en de donder. Met hun samenspraak onthullen ze dat de wateren en donder de klimaat verandering bewerkt. Met hun gezamenlijke getuigenis dat Jezus tegenover Babylon als koning heeft geheerst, bevestigen zij dat Babylon de klimaat verandering zonder God heeft verklaard. Want toen de Here hier dan daar grote hoeveelheden regenwater deed neervallen, en Hij in andere regio's de aarde liet branden, verbond Babylon dat niet met Gods laatste plagen. Maar dezelfde enorme regenbuien, waarbij in andere kurkdroge regio's vele branden uitbraken door zware donder, ervoeren Babylon in hun ongeloof als het gevolg van CO² uitstoot.

Terwijl gelovigen de toenemende zware regenbuien en branden door donder met de laatste plagen verbonden, verklaarde Babylon de klimaat verandering vanuit menselijk oogpunt. Hoewel de Here door de vierde van de laatste plagen Babylon tot bekering opriep, versterkte dezelfde plaag het ongeloof van de inwoners van Babylon alsof CO² het klimaat veranderde.
Maar als volken de fossiele koolstoffen verbannen, vernietigen zij niet alleen hun welvaart en economie, maar tonen ze tevens hun ongeloof in God en zijn woord met de laatste plagen.

Ondertussen brengt de Here als waarachtige en rechtvaardige Rechter door de laatste plagen de klimaat verandering teweeg, waardoor Hij de gelovigen van de ongelovigen scheidt. Zo getuigen de engelen heiligen apostelen en profeten samen met de wateren en de donder, dat Jezus de klimaat verandering leidt, precies zoals Gods woord heeft voorzegd.
Het klimaatakkoord van Parijs d.d. 12-12-2015 waarin is vastgelegd dat de mens door CO² uitstoot het klimaat verandert, bevestigt derhalve hun ongeloof in God en zijn woord.

Het eren van de Here door de hemelse engelenmachten en de heiligen over zijn waar en recht oordeel over Babylon, is een enorme waarschuwing voor Israël en de Kerk. Hierdoor dwingt de klimaat verandering elke gelovige afstand te nemen van het klimaatakkoord van Parijs. Want dit gezicht verbindt de huidige consensus over de klimaat verandering met Babylon.
De verwondering van de heiligen samen met de wateren en de donder over het koningschap van de Here tegenover Babylon, wijst op gereedheid van de bruid en de spoedige wederkomst.  Terwijl de smetteloze kleding waarmee de heiligen zullen worden bekleed, teken en zegel is van hun rechtvaardigmaking door het geloof in de Here Jezus Christus:

"En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen”

Het woord van de engel van de plagen, dat zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam zalig zijn, is waar. Daar dit in het perfectum wordt gezegd, wil zeggen dat de tijd van hun zaligheid na hun uitspraken over Gods waarheid en rechtvaardigheid, aanstaande is:

"En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams".

De woorden: "Dit zijn waarachtige woorden van God", hebben betrekking op de woorden die de engelen en alle heiligen met de wateren en donder over het waarachtige en rechtvaardig oordeel van Jezus over Babylon hebben gezegd. Hun getuigenis is ook belangrijk voor ons. Want het is bijna niet te bevatten dat dezelfde plagen, die gelovigen bemoedigen en redden, tegelijk de ongelovigen sterken in hun verwerping van Gods woord tot hun eigen ondergang:

"En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God."

 
 
 

De liefde voor popmuziek gaat gelijk op met afkeer voor de  psalmen.
Bron: www.wikipedia..nl
The Beatles en hun fans
 

Babylons
liefde
is
kopen en
verkopen

Veel christenen willen tegenwoordig liever gezien worden met een popgroep dan met psalmzingend publiek.
Bron: www.wikipedia.nl
The Rollingstones in 2005.
 

Afstand
nemen
van Babylon
is geen
luxe.

De auto die met de T-ford die de basis legde van de groei economieën, lijkt ook haar ondergang te leiden.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

Parijs
inspirator
zelfmoord
economie.

Luxe of weelde gaat straks verloren, evenals de eerste toren van Babel.
Bron: Woord & Beeld ; Ten Have/Kok Kampen
De mensheid bouwde na de Zondvloed Babel
nu Babylon.

Gelovigen
eensgezind
met
regen en vuur

Maar Gods woord en zijn heil blijft tot in eeuwigheid.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus gesprek met de Samaritaanse vrouw.
 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 13-02-2019