Hoofdstuk 35
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Verkiezing heerst niet in de heilsweg

Openbaring 18:20-19:10.

 

Tekst: “Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Openbaring 19:10.

 

De vertaling van de Statenvertaling en die van het NBG van Openbaring 18:20 staan op gespannen voet met de grondtekst. Letterlijk vertaald staat er helemaal niet in de grondtekst "God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht", maar "God berechtte uw rechtszaak onmiddellijk na haar". De letterlijke vertaling onthult dat niet de heiligen oordelen, maar hun eigen oordeel volgt meteen na het einde van Babylon. Zodat het einde van Babylon verbonden is met het oordeel en de opname. En bij het oordeel van de levenden en de doden is Jezus de Rechter. Elke gelovige zal dan zijn vruchten moeten verantwoorden aan Gods Zoon:

“Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God oordeelde uw rechtszaak onmiddellijk na (RHK) haar”.

Als het einde van Babylon verbonden is met de opname, is dit gezicht juist in onze tijd een ernstige waarschuwing voor gelovigen om achter de tekenen de hand van Jezus te ontdekken. Vooral nu bijna alle westerse volken in oorlog met het eerdere Babylon zijn verwikkeld. Want door het opheffen en met geweld werpen van een zware molensteen geeft de engel te kennen dat Babylon plotseling door catastrofaal oorlogsgeweld verwoest zal worden.

Welnu, de verdwijning van alle dingen die voor Babylon noodzakelijk zijn, betekent dat de verwoesting van het letterlijke Babylon door de genoemde catastrofe totaal zal zijn. Want als het einde daar is zal er geen muziek en zang meer in Babylon worden gehoord. Ook zal er dan geen kunst zoals schilderskunst, boeken, films theater en internet meer zijn.

Maar ook al kan de mens zonder zang muziek en games, men kan niet zonder brood. Want er zal dan geen brood of voedsel meer gevonden worden, zodat brood en spelen totaal ontbreken. Zelfs bruiloftsfeesten zullen ophouden, en de stem van een bruid of bruidegom zal in het verwoeste Babylon niet meer worden gehoord:

 “En een sterke engel nam een steen op als een groten molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. En geen stem van citerspelers en zangers van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molensteen zal meer in u gehoord worden.

En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden,”

Met het geestelijke Babylon zijn dan die volken bedoeld die bij brood alleen leven. Terwijl Babylon in de letterlijke betekenis de landen zijn, die Nebukadnezar eertijds beheerste.

Behalve een nauwkeurige beschrijving over de verwoeste staat, noemt deze engel nog twee "geestelijke" zaken waaraan het komende einde van Babylon is af te lezen:
1. In Babylon zullen de kooplieden dan "de groten" der aarde zijn. Zodat het denken en werken van haar bewoners geheel beheerst wordt door kopen en verkopen. Die leef en denkwijze komt geheel overeen met het eerder genoemde getal 666. Zie hoofdstuk 28.
2. Hoewel er na de ondergang in Babylon geen menselijk leven meer gevonden wordt, komt het vergoten bloed van profeten en heiligen dan weer aan het licht.

Beide zaken geven te kennen dat Babylon dan gelijk is aan de wereld in de dagen van Noach:

“Want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde”.

Verder toetsen de heiligen Babylon aan het heil, de heerlijkheid en de kracht van Jezus. Zij belijden niet alleen het heil van Jezus te hebben gekregen, maar ook dat Hij betrokken is bij hun heiligmaking. Dat Jezus behalve bij het heil, ook bij de heiligmaking of goede werken is betrokken, is voor velen tegenwoordig onbekend. Want dit wordt in veel kerken verzwegen. In veel kerken heeft men genoeg aan Gods heil dat Jezus in zijn vernedering heeft verworven.

Wat de heiligen zeggen komt overeen met de woorden die Jezus sprak in de nacht van zijn verraad over de wijnstok en het vrucht dragen. Zoals ranken zonder wijnstok niet kunnen ontstaan en groeien, zo kan een gelovige geen goede werken doen zonder de kracht van Jezus.
Zijn woorden: Blijft in Mij, gelijk Ik in u", duiden op een echte levende relatie met Jezus.

Ofschoon de geloofsbelijdenis behalve de vernedering ook de verhoging van Jezus belijdt, ervaren veel christenen Hem niet als de Verhoogde in hun leven. Terwijl Hij het heil wat Hij in zijn vernedering verwierf, toch als de verhoogde moet toepassen op elke gelovige.

Als Jezus vanuit de hemel het geloof toepast, komt het tot vrucht door zijn kracht. Door Hem, die is overgeleverd om onze overtredingen, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zodat de heilsweg uit twee delen bestaat, uit rechtvaardiging en heiligmaking. Het laatste wordt tegenwoordig in veel kerken verzacht of verzwegen, alsof geloofsvruchten overbodig zijn! De heiligen belijden echter de noodzaak van geloofsvruchten in de kracht van Jezus. Wat de heiligen hier "heerlijkheid" noemen, is het verheerlijken van God in woord en werken!

Indien Jezus alleen in zijn vernedering de zaligheid had verworven en in het graf was gebleven, was de heilsweg iets waar het hart buiten bleef en uit het hoofd geleerd kon worden. Maar Hij is opgestaan en zit aan de rechterhand van God om het heil toe te passen. Want zonder gemeenschap met de verhoogde Jezus is verheerlijking van zijn naam in woord en werken niet mogelijk! De bezongen heerlijkheid is een must voor elke gelovige.

Tegelijk bekrachtigen de heiligen met een tweede Halleluja de vreselijke waarheid van eeuwige verlorenheid van Babylon en zijn "onbekeerde" gelovigen zonder vruchten:  

“Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onzen God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed van zijn knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden”.

Wegens het belang van zijn werk als verhoogde laat de Here ook de 24 oudsten en de 4 dieren aan het woord.  Door zich neer te werpen voor God en zijn troon met de woorden: "Amen; halleluja", onderschrijven dezen de twee wegen van de heiligen op de meest krachtige wijze:

"En de vier en twintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op den troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!"

Alsof dit niet voldoende is, roept de troon de profeten op de noodzaak van heiliging te tonen. Door verschil in geluid door een grote schare en zware donderslagen door de grootste profeten, toont de Here dat Gods koninkrijk gegrond is op liefde en gerechtigheid. Met het geluid van zware donderslagen leren de profeten dat het kruisoffer van Jezus niet alleen een gave van Gods liefde is, maar ook een gave van Gods recht en gerechtigheid.

Jezus heeft niet alleen in zijn vernedering de schuld gedragen, maar Hij past het geloof ook toe als de verhoogde Here tot en met goede werken. Dat leren ook de profeten, wanneer ze Jezus eren in woord en daad. Want de profeten kunnen Jezus niet meer eren door zowel de ondergang van Babylon als de komst van de bruiloft van het Lam aan Hem toe te schrijven. Gereedmaken betekent dat Jezus het geloof bij dezen heeft toegeëigend, doordat ze goede vruchten voortbrachten in de kracht van Jezus. De smetteloze kleding waarmee de ontelbare schare is bekleed, is het bewijs van hun werken in de kracht van Jezus:

“En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onzen God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen”

Als laatste getuige zegt de engel van de zeven laatste plagen, dat zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam zalig zijn. Deze woorden in het perfectum gesproken, betekent dat de zaligheid voor de "genodigden" dan werkelijkheid is.

"En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God."

Maar toen de engel bevel gaf zijn woorden over "de genodigden" op te schrijven, kwam aan het licht dat Johannes moeite had met die woorden!  Sterker nog, hij weigerde op te schrijven dat dezen de zaligheid hebben verkregen, omdat zij tot de genodigden behoorden. In plaats daarvan wierp hij zich sprakeloos neer voor de engel. Uit het antwoord van de engel wordt duidelijk waarom Johannes moeite had met de woorden over de "genodigden".

Door het zwijgen over Jezus, zijn kruisverdiensten en toe-eigening van het heil, geleek het even alsof Gods verkiezing de heilsweg beheerst. Alsof het toepassende werk van Gods Zoon als de opgestane en verhoogde minder belangrijk zijn. Maar het antwoord van de engel op de weigering van Johannes stelt de verhoogde Jezus centraal. Met alle hemelse getuigen zegt ook deze engel dat het getuigenis van Jezus de geest is van de profetie! Wel herinnerde de engel met zijn woorden over de "genodigden" eraan dat de drie-enige God verkiest en niet de mens. Maar de verkiezing mag nooit heersen in de prediking, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dat laatste bracht de engel en Johannes als collega's op één lijn:

“En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”.

Het antwoord van de engel aan Johannes geeft te kennen, dat de visie van Johannes over de uitverkiezing aansluit bij de bovengenoemde heiligen, apostelen, oudsten en profeten. Daar echter de plaats van de uitverkiezing in de heilsweg door een engel van de laatste plagen ter sprake wordt gebracht, zullen veel kerken in de eindtijd op dit punt gaan dwalen.

Welaan, veel evangelische kerken zwijgen over de verkiezing, daar ze vrije keuze voorstaan! Daarentegen hebben de Gereformeerde Gemeenten de beheersing van Gods verkiezing over het genadeverbond in 1931 door een synodevergadering zelfs schriftelijk vastgelegd.

Hoe gevaarlijk die uitspraak is, leert de prediking in deze kerken. De meeste predikers in de Gereformeerde Gemeenten plaatsen bij de uitleg van de Schrift de verkiezing boven het evangelie. In de plaats van het getuigenis van Jezus als de geest van de profetie, verzwijgen ze dat de verhoogde Jezus het geloof toepast in de strijd van goede werken en heiliging. Door de verkiezing te benadrukken en de onmacht van de mens, maken ze de gelovigen passief. Hierdoor weerhouden ze hen de goede strijd van het geloof in Gods kracht te strijden.

Maar dit gezicht benadrukt het toepassende werk van de verhoogde Jezus niet zonder reden ! De hemel, de heiligen, de apostelen en de profeten betuigen dat de verhoogde Gods Zoon de geest is van de profetie. En Zijn eis om Hem in woord en daad na te volgen, ontneemt een gelovige iedere passiviteit. Want navolgen kan alleen door de kracht van de verhoogde Jezus.

Kerken die leren, dat de strijd om goede werken te doen in de kracht van Jezus niet kan lukken, onttronen Jezus en maken gelovigen wetteloos. In dit verband mag niet onvermeld blijven, dat de zogenaamde "antichrist" in de eindtijd in de kerken zal opstaan.

Het getuigenis van Jezus als de geest van de profetie betekent ook dat Jezus Babylon letterlijk zal verwoesten. Want Babylon heeft de tempel, het teken van het Gods Lam, vernietigd:

“Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”

 
 
 

De liefde voor popmuziek gaat gelijk op met afkeer voor psalmen.
Bron: www.wikipedia..nl
The Beatles en hun fans
 

Babylon
liefde
is
kopen en
verkopen

Veel christenen willen tegenwoordig liever gezien worden met een popgroep dan met een psalmzingend zangkoor.
Bron: www.wikipedia.nl
The Rollingstones in 2005.
 

Geen
vruchten
geen
relatie
met Jezus

Wanneer de auto bezit neemt van de mens , wordt de laatste een Babylon liefhebber.
Bron: Overige bronnen
T-Ford als eerste auto.

Getuigenis
Jezus
de geest
van de
profetie

Luxe of weelde gaat straks verloren, evenals de eerste toren van Babel.
Bron: Woord & Beeld ; Ten Have/Kok Kampen
De mensheid bouwde na de Zondvloed Babel
nu Babylon.

Verleiden
in de
naam
van Jezus
 

De Samaritaanse vrouw, die al zeven mannen had gehad, ontmoette Jezus en in Hem de weg tot behoud.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus gesprek met de Samaritaanse vrouw.
 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 12-12-2018