Hoofdstuk 28
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

666, het getal van gewone mensen.
 

Openbaring 13:11-18.

 

Tekst:   “Dit is de wijsheid, wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig” Openbaring 13:18.

 

Na het eerste beest komt er nog een ander beest. Terwijl het eerste beest uit de zee opkomt, komt het tweede op uit de aarde. De aarde is echter na de zondeval de vervloekte aarde.

Maar hoewel het tweede een beest is, en opkomt uit de vervloekte aarde, lijkt het op een lam. Zijn wezen, de plaats van opkomst en zijn gelijkenis met een lam geeft te kennen dat dit beest de mensheid van de vloek van de aarde wil bevrijden. Zodat de werken van het tweede beest gericht zijn op verlossing van de vervloekte aarde. Dat is de aarde die als gevolg van “de zondeval” zijn volle vrucht niet meer geeft. Sterker nog, er heerst moeite, zorg, verdriet en zelfs de dood op de aarde. Welaan, daar speelt de Satan handig op in:

 “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als die van het Lam ..”.

Want het tweede beest sprak als de draak. Hoewel het beest lijkt op het lam verraadt zijn spraak dat de Satan zich achter het tweede beest verschuilt. De na-aper zoekt met het tweede beest het verzoenende sterven van Jezus Christus, dat is het eeuwige leven, te bagatelliseren. Door het tweede beest wil de Satan de mens verleiden te kiezen voor het leven vóór de dood:

 “En het sprak als de draak”

Daar het tweede beest de macht van het eerste voor zijn ogen doet, is het tweede behalve een eensgezinde tijdgenoot tevens een aanvulling op het eerste beest. Zodat het tweede beest een vervolg is, met als doel de Franse Revolutie voor iedereen aantrekkelijk te maken:

 “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit”

Nu het tweede beest een aanvulling is op het eerste, moet zijn werk uit het gedachtegoed en het verloop van de Franse Revolutie af te leiden zijn.

Welnu, één van de geestelijke vaders die de Franse Revolutie heeft voorbereid is Rousseau. Zijn boek “Le contract social” is in de loop van de revolutie door Robbespierre en Danton als handleiding gebruikt. Rousseau stelt in zijn boek dat ieder mens “innerlijk goed” is. Hij meent, dat de maatschappelijke ongelijkheid het gevolg is van het “eigendom”. Daarom wil hij voor toepassing van "gelijkheid" het eigendom ontnemen aan de bezitters. Behalve de soevereine macht wilde hij het volk laten delen in het geld en goed van de ander.

Hoewel de afschaffing van het eigendom in Frankrijk geen voet aan de grond kreeg, gebeurde dit later wel bij de Russische revolutie. Daar zijn de genoemde stellingen van Rousseau krachtig door de revolutionairen toegepast. Naast de tsaar zijn de gilden en de privileges in de ban gedaan, waardoor het communisme ontstond.

De Franse Revolutie verliep anders. Tot de revolutie had Europa door het gildensysteem geen concurrentie. Iedereen nam genoegen met een matige vergoeding om zijn gezin te onderhouden! Maar in de loop van de revolutie werden de gilden afgeschaft en vervangen door het principe: “Laisser faire laisser aller”. Dat komt overeen met “de markteconomie”.

Door de wonderlijke uitvindingen (tweede beest) in Europa, waardoor de 19e en 20e eeuw is gekenmerkt, kreeg “de groei-economie”in heel Europa vaste voet aan de grond. In de 19e eeuw werden de stoomboot, locomotief, telegraaf, staal en dynamiet uitgevonden. Staal maakte het bouwen van bruggen en het boren naar olie mogelijk. En olie is nodig voor de benzinemotor en auto, die daarna aan het einde van de 19e eeuw werden uitgevonden. Juist de uitvindingen hebben geheel Europa democratie en een groei-economie gebracht.

De Franse Revolutie bracht democratisering met als uitvoerende macht de publieke opinie. Daarna bracht het tweede beest door het verbod op de gilden en de wonderlijke uitvindingen concurrentie en een groei-economie. De publieke opinie maakt op haar beurt dat de groei-economie ten gunste komt van elke onderdaan. De aanvulling van de revolutie met een groei-economie bracht het Christelijke Westen langzamerhand in de ban van een democratie.

Genoemde uitvindingen zijn de grote tekenen, die volgens het Schriftwoord het tweede beest bewerkt. Daar het tweede beest sprak als de draak, bewerkt de Satan de uitvindingen. Zodat ook de kennis en de uitvinding van modern oorlogsmateriaal als raketten(atoom), waardoor vuur van de hemel komt, door de Satan aan de mens is gegeven!
Het tweede beest bracht wat de profeet Daniël aankondigde.
Zie Daniël 7. Hoofdstuk. 1a
Door de uitvindingen ervaren volken de groei-economie als gevolg van het menselijk kunnen. Ondanks dat dit gezicht de tekenen van vuur, zoals raketten(atoom) aan de Satan toeschrijft:

“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleid hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest”.

De uitvindingen maken dat steeds meer mensen de Franse Revolutie bejubelen en omhelzen. Vooral de materiële vooruitgang bewerkt dat ook christenen de democratie omhelzen. Door de waarneembare materiële vooruitgang, krijgt de Satan ook greep op belijdende christenen:

“En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was”.

Maar voordat de Franse Revolutie een Europese wordt, moest er volgens het tweede beest meer gebeuren. De mensen die door de geest van de Franse Revolutie de aarde als hun eigendom zien, moeten een beeld maken. Om de Franse Revolutie in een gunstig daglicht te kunnen plaatsen, moet een beeld de “gezindheid” van het eerste beest uitstralen. Letterlijk vertaald vanuit de grondtekst betekent beeld maken, dat “het wezen van de zaak vorm” gegeven moet worden. Niet het menselijk kunnen, maar “de Franse Revolutie” moest worden uitgebeeld. De franse leiders gaven honderd jaar na de Revolutie gestalte aan de leus: "vrijheid, gelijkheid en broederschap". Voor die leus hadden ze 8 miljoen uitgetrokken.

Niet de Satan, maar de leuze of geest van de revolutie moest uitgebeeld worden:

“En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is”.

Uit de 700 inzendingen kozen de leiders als symbool van “de Revolutie” een 725 meter hoge toren van staal, ontworpen door Ingenieur Eiffel. De Eiffeltoren voldoet aan het beschreven beeld van het eerste beest. De Eiffeltoren is een uiterst vernuftig bouwwerk. Daar de druk op elke vierkante centimeter staal van de Eiffeltoren gelijk is aan vier kilogram, is deze hoge toren het symbool van "vrijheid, gelijkheid en broederschap" van de Revolutie. Door de verbeeldingskracht van de Eiffeltoren verbreidde de gedachten van de Franse Revolutie zich over geheel Europa tot en met Rusland in 1917. De Russische revolutie als tweede in Europa verwerkelijkt het Schriftwoord, dat het lam “twee” horens heeft.

De opmerkelijke parallellen en overeenkomsten tussen de Franse Revolutie en de Russische revolutie, bevestigen dat de tweede revolutie het gevolg is van de eerste.

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld ook zou spreken,”

Zoals het Schriftwoord zegt, werden bij de Russische revolutie velen gedood, die het beeld van de “de geest van de revolutie” niet aanbaden. Bij hedendaagse onthullingen blijken, dat in Rusland onder de zogenaamde democraat Stalin, meer dan twintig miljoen onderdanen, zonder vorm van proces zijn vermoord. Allen tegenstanders van de revolutie, tegenstanders van "vrijheid, gelijkheid en broederschap":

“en maken, dat allen, die het beest van het beeld niet aanbaden, gedood werden”.

Ondertussen maakt het lam dat sprak als de draak, dat de mens zijn levensdoel zoekt en vindt in de materiële vooruitgang. En wie in het christelijke Westen denkt hierbij aan verleiding? Want het principe vrijheid, gelijkheid en broederschap maakt, dat elke burger recht heeft op de weldaden die technische uitvindingen meebrengen. Hoe groot de verleiding van het tweede beest is, leert het feit dat geen christen de technische vooruitgang met de Satan verbind.

En het resultaat mag er zijn. Door de vele uitvindingen is het werk veel lichter geworden. Terwijl dankzij verzekeringen en een sociaal stelsel de angst voor rampen als brand, ziekten, hongersnoden, ouderdom en werkeloosheid enorm zijn afgenomen en verzacht. Ook werden de gevaren rondom het seksuele leven door de uitvinding van antibiotica (1931) en voorbehoedsmiddelen als de Pil (1961) te niet gedaan. Dit bracht een seksuele revolutie.

Maar de vindingen en de vooruitgang gaan niet eindeloos door! De vooruitgang gaat net zolang door, tot iedereen beschikt over een bepaald product van het tweede beest. Dit is zover, zodra niemand meer zonder dit product van het tweede beest kan kopen of verkopen. Wanneer het zover is, is het einde vlakbij, evenals de wederkomst van Jezus Christus:

 “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een product (RHK) gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd”,

Sterker nog, niemand zal in de eindtijd kunnen kopen of verkopen, die niet beschikt over het door het beest gemaakte product of niet beschikt over het getal van zijn naam. Met andere woorden ook gelovigen hebben dan voor het geldverkeer het product van het tweede beest:

“dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, den naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft”.

Wie deze profetie van bijna 2000 jaar geleden nagaat en toepast op het tegenwoordige Europese betalingsverkeer, moet erkennen dat dit Schriftwoord al is vervuld. Dankzij het “sociale stelsel” hebben behalve rijken, ook kleinen, armen en slaven een bankrekening nodig voor het betalingsverkeer. Ook heeft iedereen een pinpas of pincode om te kunnen kopen en betalen. Contant geld als betalingsmiddel is bijna verdwenen.

Maar het tweede beest dat maakt dat iedereen zijn product nodig heeft, sprak als de draak. Dat wil zeggen achter de uitvindingen van het tweede beest heeft de Satan zich verscholen. Het is de Satan die door het materialisme wil maken, dat de mens zijn gedachten, werken en levenstijd vult met kopen en verkopen. Want de mens, wiens leven en werken bepaald wordt door kopen en verkopen, zijn denken wordt beheerst door wat deze aarde te bieden heeft. En iedereen kan bij zichzelf nagaan hoeveel mensen tegenwoordig “kopen en verkopen” en consumeren als eerste en enige doelstelling en zin van het leven.

Het is echter de Satan, die door het tweede beest met zijn uitvindingen en groei-economie mensen verleid het hemelse goed prijs te geven. Want als het denken de hele week beheerst wordt door het verwerven van geld en goed, raakt met de zevende dag Jezus buiten beeld. Het is de Satan gelukt dat velen genoegen nemen met wat God in zes dagen heeft gemaakt.

Het getal zes wordt hier drie keer genoemd, om te leren dat dezen alleen rekenen met het leven vóór de dood, en niet met Gods Zoon die komt om te oordelen de levenden en de doden.

¨      Zij erkennen de zondeval van de mens niet, waardoor iedereen schuldig staat voor God.

¨      Zij achten de 7e dag niet, waarbij de Kerk iedereen bepaalt bij de uitweg in Jezus Christus.

¨      Zij houden geen rekening met de komst van Jezus en de opname van gelovigen alleen.

Kortom, het getal 666 duidt op mensen, die niet rekenen met Hem die is, die was en die komt. Niet door kopen en verkopen als zodanig verkrijgt men eeuwige straffen. Maar doordat kopen en verkopen het denken en leven vult, zodat dezen het getal van het beest 666 aanbidden.

Want met het getal 666 zijn gewone mensen bedoeld, die leven van brood alleen:

“Dit is de wijsheid, die verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666”.

NAAR BOVEN

 

 

De slang/Satan was het eerste schepsel, die sprak van de rechten van de mens.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Slang verleidde Eva door de rechten van de mens.

Lam
sprak
als
de Satan

Uitvinding van de T-ford gaf een geweldige stoot aan de groeieconomie.
Bron: eigen overige bronnen.
De "uitvinding" van de auto
is een teken van hoop.
 

Uitvindingen
is hoop
leven
vóór
de dood

De Eiffeltoren is een combinatie van de uitvinding van staal en het menselijk kunnen.
Bron: eigen overige bronnen.
De Eiffeltoren in Parijs is een
beeld van het
 "menselijk kunnen"
 

Beeld
van
menselijk
kunnen

Een van de belangrijkste uitvindingen is de atoombom, waardoor de mens vuur van de hemel kan doen komen.
Bron: www.imagebank.com
Een Nucleaire raket brengt de mens
letterlijk vuur van de hemel

666,
mens
van
brood
en
spelen
 

666 is het merkteken van de mens, die alle hoop op het leven vóór de dood verwacht.666 is het getal van een mens, die zijn geluk hier beneden zoekt op de aarde en zee.
Bron: Internet en Encarta encyclopedie
Het Colosseum symboliseert niet alleen de terugkeer
van het Romeinse rijk, maar ook haar narcistisch streven naar brood en spelen;
666

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 15-06-2018