Hoofdstuk 28
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

666, getal van Europa zonder God

Openbaring 13:11-18.

 

Tekst:   “Dit is de wijsheid, wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig” Openbaring 13:18.

 

Na de komst van het beest uit de zee, dat gelijk is aan de democratie van het voormalige Romeinse wereldrijk, komt er nog een ander beest. Deze komt echter op uit de aarde.
Doch het beest uit de aarde bewerkt alle macht voor het aangezicht van het beest uit de zee. Dat wil zeggen: het beest uit de aarde werkt bij de gratie van het beest uit de zee. Met andere woorden: het beest uit de aarde staat en werkt onder het gezag van een democratisch bestel.

Ook is de doelstelling van het beest uit de aarde gelijk aan die uit de zee. Ronduit wordt gezegd dat het beest uit de aarde bewerkt dat het beest met de dodelijke wond weer levend wordt. Tot zesmaal toe worden activiteiten van het beest uit de aarde opgesomd waarbij deze dezelfde democratie als het oude Romeinse Rijk als dekmantel gebruikt. Zodat het dodelijk gewonde beest weer herleeft en gediend wordt. Want achter beide beesten gaat Satan schuil.

Het tot leven komen van het dodelijk gewonde beest, betekent dat opnieuw getracht zal worden de Kerk te vernietigen door de godheid van Jezus Christus te ontluisteren. Kortom, het beest uit de aarde zal evenals het andere beest bewerken, dat de godheid van Jezus door de volken in Europa wordt betwijfeld, waardoor velen de vreemdelingschap zullen vergeten:

“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit."

Daarom is het voor de Kerk zeer belangrijk het getal van het beest uit de aarde te berekenen. Nu het getal van het beest gegeven is, is berekenen het onderzoeken van zijn werken.

Hoewel toepassing van de boekrol pas mogelijk is als deze is vervuld, is dat bij het beest uit de aarde niet het geval. Want om het beest uit de aarde tijdig te herkennen is een toepassing gegeven, waaraan zijn werk is af te lezen. Want zodra het beest uit de aarde opkomt, zal niemand zonder zijn teken op de hand of kennis van zijn getal kunnen kopen en verkopen.
De gegeven toepassing is heden in het democratische Europa dagelijkse werkelijkheid! Door het digitale betalingssysteem in Europa kan niemand meer kopen en verkopen zonder vingerafdruk of betaalpas met een pincode. Kortom, het beest is al uit de aarde opgekomen:

“dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, den naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft”.

Nu het gegeven teken op de landen van Europa van toepassing is, kan het getal van het beest uit de aarde worden berekend. Bij het berekenen gaat het vooral om zijn identiteit. Welnu, van het beest uit de aarde wordt gezegd, dat deze ook vuur uit de hemel doet neerdalen voor de ogen van de mensen. Hieruit volgt dat het beest uit vuur bestaat. En daar het getal van het beest een getal van een mens is, gaat het om vuur dat de mens beheerst.

Maar achter het beest uit de aarde gaat Satan schuil, en dat geldt ook voor het vuur. Want nu Satan uit de hemel op de aarde is geworpen, beschikt hij niet meer over hemelvuur zoals ten tijde van Job. Hij is nu aangewezen op vuur beheerst door mensen.

Welaan, het beheersbaar maken van vuur in een explosiemotor is de grootste uitvinding na de Franse Revolutie. Het gebruik van vuur in een explosiemotor dat in 1876 begon, heeft zwaar handwerk veel lichter gemaakt en de welvaart in Europa vertienvoudigd. Het vuur van een explosiemotor gevoed door olie, was de motor van de Industriële Revolutie.

Ook het digitale betalingsverkeer bestaat dankzij het vuur van een explosiemotor. Want het betalingsverkeer functioneert door middel van een communicatiesatelliet.  Daarom was het vuur van een raketmotor noodzakelijk voor het in de ruimte brengen van een satelliet.

Eveneens vindt het vervoer over de weg, het water en de lucht in onze wereld plaats door fossiel vuur, dat beheerst wordt in een explosiemotor.
Wanneer er wordt gezegd dat het beest uit de aarde grote tekenen doet, en ook vuur uit de hemel doet neerdalen voor de mensen, duidt dat gewoon op de landing van een vliegtuig.
Kortom, het beest uit de aarde is beheerst vuur van fossiele olie in een explosiemotor.
 

Door dit vuur zal Satan de volken in Europa verleiden hun vreemdelingschap te vergeten. En daar het beest op een lam gelijkt, en dus op Jezus, zal Satan door het vuur van het beest vurige werken van Jezus nabootsen. Dat betekent wanneer Jezus zegels van de boekrol verbreekt waaraan vuur te pas komt, dan zal Satan door nabootsing Jezus ongeloofwaardig maken. Door middel van vuur tracht Satan een ander resultaat te bereiken, als Jezus bedoelt. Terwijl Jezus met de vierde schaal de volken herinnert aan het onuitblusbare vuur van de hel, weet Satan door nabootsing te bereiken dat Jezus' roepstem daarin niet wordt gehoord.

In tegenstelling tot velen neemt Satan de verzegelde boekrol serieus. De werken van Satan onthullen dat Hij gelooft dat Jezus de temperatuur zal doen stijgen, zie Openbaring 16:8.
Nadat Jezus door de vierde schaal de temperatuur heeft doen stijgen, komt Satan met zijn listen. Nadat de volken in Europa overtuigt zijn van klimaatverandering, verleid de Satan de mensheid alsof dit komt door de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen:

 “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleid hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest”.

Daar genoemde verleiding plaatsvindt als volken het teken van het beest in de rechterhand hebben of het getal van een pincode in het hoofd om te kopen en verkopen, is het al bezig. In zeer korte tijd zijn de volken met name in Europa al overtuigd dat de klimaatverandering komt door de uitstoot van fossiele brandstoffen.
Doch nu fossiel vuur verdacht is, denkt niemand meer aan Jezus en de boekrol in zijn hand. Daar veel mensen Jezus niet kennen, geloven ze graag dat CO² de temperatuur doet stijgen. Uitstoot van CO² als oorzaak van klimaatverandering wordt gemakkelijker aangenomen, dan geloof in Jezus als de brenger van de vierde plaag vanuit de verzegelde boekrol:

"En het bewerkt de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest te aanbidden, welks dodelijke wond genezen was” RHK.

Zodoende bewerkt het beest uit de aarde (olie) dat het beest met de dodelijke wond herleeft.
Sterker nog, de Satan verleidt de volken tot aanbidding daar het beest het klimaat beheerst! Het beest dat in het verleden door zeven Concilies in Europa dodelijk gewond werd, nadat dezen door keizers van het Romeinse Rijk waren samengeroepen, brengt de Satan weer tot leven. Doordat die strijd in het verleden in het Romeinse Rijk gebeurde, zal het beest uit de aarde evenals het dodelijk verwonde beest met name de volken van Europa verleiden.

Ook zullen de volken van het oude Romeinse Rijk een beeld maken voor het beest dat dodelijk gewond was. Dat beeld is er al door het klimaatakkoord te Parijs d.d. 12-12-2015:

 “En het verleid hen, die de aarde bewonen als eigenaars, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en levend is geworden”.RHK.

Met het klimaatakkoord van Parijs belijden de volken van Europa dat niet God het klimaat beheerst, maar de mens. Door het akkoord geven ze het dodelijke gewonde beest een stem. Inmiddels hebben parlementen van diverse Europese landen het klimaatverdrag van Parijs omarmt. Hiermee hebben deze landen het beest een geest gegeven, waardoor het spreekt.

Doch daar Satan het verwonde beest zijn kroon en macht gaf, aanbidden deze volken Satan:

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld ook zou spreken,”

Het beest uit de aarde doet zijn tekenen ten gunste van het democratische beest uit de zee. Metterdaad heeft de uitvinding van de explosiemotor de welvaart in Europa vertienvoudigd.

Daar de uitvoering van het klimaatakkoord gepaard gaat met de ban over fossiele brandstoffen, heeft dit vooral voor de Europese volken ernstige economische gevolgen.

Ook is het in overeenstemming met dit gezicht nu de grootste economie, de Verenigde Staten van Amerika het klimaatakkoord van Parijs heeft opgezegd. Hun leiders geloven niet dat de mens klimaatverandering door uitstoot van het vuur van explosiemotoren kan bewerken! Doch hoe overtuigd de volken van Europa geloven dat de klimaatsverandering door toedoen van de mens komt, leert de profetie dat zij allen zullen criminaliseren die dit ontkennen:

“en maken, dat allen, die het beest van het beeld niet aanbaden, gedood werden”.

Wie deze profetie van bijna 2000 jaar geleden toepast op het klimaatakkoord van Parijs en Europa, moet erkennen dat dit Schriftwoord heden letterlijk bezig is werkelijkheid te worden. Het is Satan al gelukt de volken in het christelijk Europa tot zijn navolgers te verleiden, terwijl ze zodoende, vaak onbewust, de godheid van Jezus lasteren evenals de boekrol. De verleiding van Satan is zo krachtig, zodat Europa niet alleen de uitvinding van de explosiemotor en “hun groei-economieën” op het spel zetten, maar ook Jezus en zijn heil.

Ondanks Gods Woord met een duidelijk te herkennen toepassing, wordt de verbanning van fossiel vuur in Europa nergens openlijk met de verleidende werken van Satan verbonden. Ook niet nu de grootste economie, de Verenigde Staten van Amerika het klimaatakkoord verwerpt, omdat hun leiders niet geloven dat de mens het klimaat kan beheersen.
Terwijl de komst van de benodigde vingerafdruk en of pincode bij het betalingsverkeer en het klimaatakkoord een onweerlegbaar bewijs is van de opkomst van het beest in Europa!
Mede dankzij het “sociale stelsel” hebben behalve rijken en groten, ook kleinen, armen en slaven in Europa een bankpas met pincode nodig voor het betalingsverkeer:

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een teken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd”,

Het is derhalve verbazingwekkend dat volken in Europa ten koste van de godheid van Jezus en zijn heil, zich laten verleiden door de listen van Satan. Anderzijds blijkt hieruit, dat de waarschuwing van Jezus voor een grote verleiding in de eindtijd geen woord teveel bevat.

Met de misleiding wordt de grootheid van Satans werken openbaar. Tegelijk blijkt uit de verleiding door Satan, dat alleen geloof in de godheid van Jezus de verleider ontmaskert. Voor de overtuiging dat niet 90 miljoen vaten olie per dag in explosiemotoren het klimaat verandert, maar Gods Zoon, is bovenal geloof nodig in de godheid van Jezus en zijn werken!
Satan weet met het vuur van het beest te bereiken dat de godheid van Jezus betwijfeld wordt. Want doordat de volken van Europa niet belijden, dat Jezus de temperatuursstijging bewerkt om te redden, aanbidden dezen niet alleen het dodelijk gewonde beest, maar Satan.

Het getal zes wordt drie keer tot waarschuwing genoemd, dat aanbidders van het beest alleen rekenen met het leven vóór de dood, en niet met Jezus. Tegelijk is de uitkomst van dit gezicht het bewijs dat Jezus komt als een dief in de nacht om te oordelen de levenden en de doden.

Het getal 666 duidt op mensen in Europa, die niet rekenen met Hem die is, die was en die komt. De toepassing betekent ook dat het einde vlakbij is, evenals de wederkomst van Jezus.

Niet door kopen en verkopen als zodanig verkrijgt men eeuwige straffen. Maar indien kopen en verkopen het denken en leven vult, wordt men vroeg of laat aanbidder van het beest 666. Aanbidders van het beest 666 zijn mensen in Europa, die leven van brood alleen:

“Dit is de wijsheid, die verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666”.

NAAR BOVEN

 

 

De slang/Satan was het eerste schepsel, die sprak van de rechten van de mens.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Slang verleidde Eva door de rechten van de mens.

Vingerafdruk
of
Pincode

Beheersen van vuur in een explosiemotor gaf een geweldige stoot aan de groeieconomie.
Bron: eigen overige bronnen.
De "uitvinding" van de auto
is een teken van hoop.
 

Beheersen
van vuur
is als
het Lam

 

De Eiffeltoren is een combinatie van de uitvinding van staal en het menselijk kunnen.
Bron: eigen overige bronnen.
De Eiffeltoren in Parijs is een
beeld van het
 "menselijk kunnen"
 

Parijs
12-12-2015
is
belijdenis.
 

De beheersing van vuur in een explosiemotor resulteert in de atoombom.
Bron: www.imagebank.com
Een Nucleaire raket brengt de mens
letterlijk vuur van de hemel

CO²
als
verdachte

666 is het merkteken van de mens, die alle hoop op het leven vóór de dood verwacht.666 is het getal van een mens, die zijn geluk hier beneden zoekt op de aarde en zee.
Bron: Internet en Encarta encyclopedie
Het Colosseum symboliseert niet alleen de terugkeer
van het Romeinse rijk, maar ook haar narcistisch streven naar brood en spelen;
666

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 20-07-2020