Hoofdstuk 25
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Satans verloren strijd tegen Jezus
 

Openbaring 12:1-13.

 

Tekst:   ďNu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onzen God en de macht van zijn GezalfdeĒ. Openbaring 12:10a.

 

Het gaat in dit gezicht niet om een willekeurige zwangere vrouw. Want dit gezicht is een nadere toelichting over wat al is onthuld, waarbij de chronologie er niet toe doet.

De vrouw is met de zon bekleed, evenals Jezus bij zijn verschijning in dit boek. En in de droom van Jozef (typologie van Jezus) is de vrouw met de maan zijn (pleeg)moeder Lea, terwijl de sterren de twaalf zonen van Jakob zijn. Eťn en ander betekent dat de zwangere vrouw het volk IsraŽl vertegenwoordigt, waaruit de Messias geboren zou worden.

De zwangerschap van deze vrouw is niet alleen een groot teken omdat ze op het punt staat de beloofde Verlosser ter wereld te brengen, maar ook omdat God zijn beloften waar maakt:

 ďEn er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te baren.Ē

De grootheid van dit teken wordt pas zichtbaar, indien we het andere teken er bij betrekken. Het andere teken is een grote draak met zeven koppen met kronen, en tien horens. Het aantal sterren dat de draak in zijn val meesleurt, onthult dat dit monster beeld is van de Satan en de gevallen engelen. Met andere woorden de Satan staat hier voor de zwangere vrouw, om zodra de Christus uit haar geboren zou worden, deze te doden. Die plek tegenover de zwangere vrouw kon de Satan voor het eerst innemen, nadat God Abraham en zijn vrouw Sarai had beloofd, dat uit hen de Messias geboren zou worden. Vanaf die tijd kon de Satan zijn moordplannen richten op het huis van Abraham en zijn zaad, zoals de Bijbel bevestigt.

De kronen op de zeven koppen duiden op koningskronen, zodat de Satan zevenmaal gebruik maakte van koningen, om de geboorte van de Messias uit een Joodse vrouw te verhinderen. Zijn plek voor de vrouw onthult dat Satan Gods bedoeling met de komst van de Messias door had. Hij wist dus dat de komende Verlosser behalve God ook echt mens moest zijn.

De standplaats van de draak voor de zwangere vrouw met zeven koppen met kronen geeft te kennen, dat de Satan koning Herodes heeft aangezet tot de kindermoord te Bethlehem. Toen de Wijzen uit het Oosten bij hun navraag naar de plaats van het Koningskind, Herodes op de hoogte brachten van de geboorteplaats van Jezus, was het Kind ten dode opgeschreven. Daardoor kreeg de Satan de mogelijkheid het wantrouwen van de jaloerse Herodes voluit te benutten. De kindermoord door Herodes te Bethlehem is daarvan het trieste bewijs.

Daar de draak echter zeven gekroonde koppen heeft, staat de kindermoord door koning Herodes niet op zichzelf, maar is het de zevende en laatste poging van de Satan:

 ďEn er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren (engelen) mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslindenĒ.

Welnu, het mislukte! Niet door kracht of geweld, maar door de geloofsdaad van Jozef, die door God werd aangespoord naar Egypte te vluchten. God gebruikte Jozef tegen de Satan. Daar Jezus de Verlosser is geboren uit een vrouw, mocht Hij zijn godheid niet gebruiken om te ontkomen aan het dodelijke gevaar dat Herodes heette. Niet dat God dit niet zou kunnen, maar dan zou zijn lijden om de zonden en het kwade in de mensheid niet volkomen zijn.

Want de opstanding uit de doden op Pasen maakte openbaar dat door en met de kruisdood van Jezus "Gods Zoon" was gekruisigd. Zijn opstanding maakt zijn kruisdood, die een nederlaag geleek, tot overwinning over de dood en Satan. Sterker nog, door zijn opstanding is "de gekruisigde" Jezus de allerhoogste uitdrukking van de waarheid van de schepping, zondeval en de moederbelofte geworden. Hij is overgeleverd om onze zonden, en opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Hoe belangrijk de waarheid van de zondeval en de uitweg door Jezus zijn, leert ook Gods Zoon als Hij na zijn opstanding op de uitkomst van Gods woord wijst:

 ďEn zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon".

Maar de draak had zeven koppen met zeven kronen. Behalve koning Herodes zijn er nog zes andere koningen geweest. Daar de draak praktisch altijd schuilgaat achter mensenwerk, kennen we zijn eeuwenlange strijd tegen Jezus alleen door dit gezicht uit Gods woord.

Welaan, de eerste poging van Satan was tegen Abraham. Toen God Abraham beloofde dat uit hem de Christus geboren zou worden, heeft Satan zijn dodelijke pijlen op Sarai gericht. In twee pogingen heeft Satan getracht Sarai voor altijd van haar man Abraham te scheiden. Beide pogingen gebeurde door machtige koningen, overeenkomstig de koppen van de draak met kronen. De eerste keer haalde koning Farao Sarai weg uit het huis van Abraham. De tweede keer wilde de Filistijnse koning Abimelech de schone Sarai tot vrouw. Satan wist beide genoemde koningen tot zijn werktuig te maken uit begeerte naar een vrouw.

Maar ze mislukten, omdat God tussenbeide kwam met lichamelijke noden.

De derde koning die Satan voor zijn karretje wist te spannen, was de Egyptische Farao, die nŠ de dagen van Jozef heerste. Deze koning dwong elke IsraŽlische moeder haar jongetje meteen na de geboorte te verdrinken in de Nijl. Satan wist die Farao te vangen, daar deze bang was zijn positie en macht te verliezen door de sterke groei van de bevolking van IsraŽl. Dus maakte de Satan gebruik van de zorg van deze Farao, zijn macht en moordplannen. Maar Amram en Jochebed vreesden de Here en zijn woord. Zij verzetten zich tegen Farao's bevelen. Zij jaagden de eigen belangen niet na zonder God. Zij verborgen hun jongetje Mozes drie maanden lang. Zij gingen tot daden over daar ze geloofden in de komst van de Verlosser, die de dood zou overwinnen, en de Satan de kop vermorzelen. Satans werken mislukte door geloofsdaden van hen die geloofden in het heil, Gods kracht, en de macht van zijn Gezalfde.

De vierde poging van Satan was in de tijd nadat de Here David had beloofd, dat uit zijn geslacht de Verlosser geboren zou worden. Nadat de Here door de profeet Natan had gezegd, dat Hij het kind Salomo liefhad, moest deze worden gedood. Daarvoor maakte Satan gebruik van de hoogmoed van Adonia, die zich door een machtige samenzwering tot koning liet uitroepen. Dit mislukte door de gelovige Bathseba die David herinnerde aan Gods woord.

In een vijfde poging wist de Satan koningin Athalia uit begeerte naar macht, roem en eer over te halen het mannelijke geslacht van het huis van David te doden. Maar de opzet van de duivel mislukte opnieuw. De Here deed het mislukken door de gelovige Josebath, de voedster en tante van het kind Joas. Deze vrouw wist samen met haar man, de hogepriester Jojada, de latere koning Joas uit haar moordenaarshanden te houden.

De zesde poging is gebeurd in de tijd van de Joodse ballingschap, toen de Joden in ballingschap verspreid waren over 127 gewesten van de Meden en Persen. Haman, de Jodenhater, die gekweld werd door eerzucht en eigen belang, wist gedaan te krijgen, dat alle Joden door een wet van Meden en Persen zouden worden verdelgd. Opnieuw wist God door een gelovige vrouw Satans werken te verijdelen. Het joodse meisje Ester, die God tot vrouw van de Perzische koning had gemaakt, redde de Joden van de ondergang. Zij heeft met gevaar voor eigen leven, de koning gesmeekt om behoud van haar leven en dat van haar volk. Toen verscheen voor de zesde keer door geloofsdaden van gelovige mensen het heil, de kracht en het koningschap van God en zijn Gezalfde.

De zevende poging is de kindermoord door het wantrouwen van de jaloerse koning Herodes.

Om te voorkomen, dat Jezus uit een vrouw geboren zou worden, gebruikte Satan de zondige neigingen en het kwade in de mens. Maar God behield door zijn Geest de overhand over mensen, die handelden in geloof. Die gelovige ťťnlingen zijn geen excentrieke mensen.

De openbaring, dat de draak tegelijk tien hoornen heeft, doelt op de tien pogingen van Satan de tweede tempel te verwoesten. Toen God de tempel in de profetie over de 70 jaarweken in DaniŽl 9 tot een herkenbaar teken en zegel maakte, probeerde de Satan de tempel te ontheiligen. In die 10 oorlogen speelden hogepriesters telkens een kwalijke hoofdrol. Dit gebeurde na Alexander de Grote in tien oorlogen tussen Egypte (PtolemeŽn) en SyriŽ ( Seleuciden). Bij alle tien oorlogen was de tempel met de tempelschatten de inzet van de strijd. Dit mislukte, daar de Here de MakkabeeŽn opwekte met geloofsdaden in te grijpen.

Ook de Here gebruikt mensen, evenals de Satan in de strijd om de komst van de Messias. De Almachtige laat echter gelovigen door hun geloofsdaden in het bloed van Jezus overwinnen. Juist en vooral door de mislukte pogingen van Satan komen door de geloofsdaden van christenen het heil, de kracht en het koningschap van God en zijn Gezalfde in het volle licht:

 ďEn ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is ontstaan (RHK) het heil en de kracht en het koningschap van onzen God en de macht van zijn GezalfdeĒ

Het is verleidelijk de vluchtende vrouw gelijk te stellen met de Kerk. Maar in de loop van dit gezicht wordt de vrouw direct met IsraŽl verbonden. Dit verband blijkt uit de "plaats" waar, als ook uit "de tijd" zolang de vrouw wordt bijgestaan. Want God heeft voor de vrouw gedurende twaalf honderd en zestig dagen een plaats in de woestijn bereid. Die tijd is verwant aan die van de laatste halve jaarweek uit DaniŽl 9. Daar dit dezelfde tijd is dat de Joden weer over haar plaats(Jeruzalem) zullen regeren, is de vrouw in dit gezicht IsraŽl:

"En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalf honderd en zestig dagen onderhouden zou worden.Ē

Doch de Satan verloor zijn strijd niet alleen tegen Gods Zoon op aarde, maar ook in de hemel. Voordat Gods Zoon na Pasen als de Opgestane zijn hemelse troon besteeg, kwam er oorlog in de hemel tussen de Satan en zijn engelen en die van God. Doordat de Satan ook die oorlog verloor, raakte hij en de gevallen engelen hun plaats in de hemel voorgoed kwijt. Dat wil zeggen de Satan kan nu geen gebruik meer maken van hemelse machten zoals weer en vuur:

"En er kwam oorlog in de hemel: MichaŽl en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de hele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem."

Nu de Satan op de aarde is geworpen, kan hij niet meer Gods volmacht af dwingen, zoals hij deed om Job te verleiden. Nu is hij aangewezen op de zondige neigingen en het kwade in de mens. Hoe gevaarlijk Satans werken door mensen is, leert zijn verloren strijd tegen Jezus.

Ziet ook hoe de Satan Job tot het uiterste dreef door toedoen van zijn trouwste vrienden. Vooral het lijden als gevolg van laster en leugens van vrienden en familie weegt zwaar, en kan gemakkelijk het kwaad van de zondeval en de uitweg door Christus totaal verduisteren.

Tegelijk leert de overwinning van Jezus hoe Hij gebruik maakt van daden van gelovigen. Doordat de genoemde gelovigen Gods Woord over de Messias zwaarder lieten wegen dan hun leven, werden hun geloofsdaden bruikbaar voor God. Door het bloed van het Lam en door hun getuigenis verrichten gelovigen geloofsdaden tegen de handlangers van de Satan, waardoor zijn moordplannen mislukten:

 ďNu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onzen God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom verheugt u gij hemelen en die daarin wonenĒ.

NAAR BOVEN

 
 

Maria werd de moeder des Heren, toen de maan onder haar voeten was, dat wil zeggen bij totale maansverduistering. Twaalf sterren boven haar hoofd betekent zij vertegenwoordigt de twaalf aartsvaders in de hemel.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Maria de moeder des Heren
 

Jozef is tot
in zijn droom
een type
van
Jezus

De vlucht van Jozef getuigde van zijn geloof in Jezus de Here.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jozef  vlucht met het kind naar Egypte

Satan
gebruikt
na de
zondeval
het kwaad
in de mens

Noach luisterde naar de Here in plaats van naar de massa. Daardoor kon de Satan hem niet inpakken door de "vervloekte" aarde en de tijdelijke begeerten.
Bron: Bijbel ©Copyright: C. Jetzes
Gods verbond met Noach
 

Jezus
door
mensen
sterker
dan
Satan

Tot tweemaal toe heeft de Satan getracht de belofte van een zoon aan Abraham te doen mislukken.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Abraham en de beloofde zoon Izašk.
 

God is tot
in de
dood
gelovigen
nabij

De komst van de beloofde Verlosser precies op Gods tijd, onthult hoe God dag en nacht werkt aan de inkorting van de aardse tijd terwille van de uitverkorenen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods heil is gekomen

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 14-03-2018