Hoofdstuk 36
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Het getuigenis van Jezus geeft vastigheid.

Openbaring 19:10-21.

 

Tekst:  ďaanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetieĒ. Openbaring.19: 10.

 

Meteen nadat de engel tot Johannes zei, dat het getuigenis van Jezus de geest oftewel de levendmakende kracht van de profetie is, zag hij de hemel "geopend". Echter een geopende hemel die sinds de zondeval gesloten is, is de vervulling van de moederbelofte! Want daar de "geopende" hemel in de grondtekst in het perfectum staat, is er een nieuwe toestand ontstaan.
Het openen van de hemel heeft Jezus bewerkt, omdat Hij zweeg toen Hij van alle kanten werd beschuldigd. Hij zweeg zelfs toen Pilatus het Joodse volk liet kiezen tussen Jezus en Barnabas, en het volk voor vrijlating van de laatste koos. Maar wie zwijgt stemt toe.
Juist het zwijgen van Jezus in zijn proces tegenover alle ingebrachte beschuldigingen, maakte Hem tot de getrouwe en waarachtige Getuige. Door zijn zwijgende getuigenis maakte Hij de profetie uit het paradijs, de moederbelofte, en Jesaja 53:5 tot een levendmakende kracht:

"Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;"

Zijn getuigenis als getrouwe en waarachtige Getuige, bepaald iedereen zonder uitzondering bij de absolute waarheid van de dodelijke schuld en eeuwige vervloeking van ieder mens.
Maar na zijn dood en opstanding is Jezus voortdurend bezig ootmoedige zondaars te redden. Want wat de N.B.G. met "vonnis vellen" vertaald, kan vanuit de grondtekst vertaald worden met"ziften"! Ziften door de Here is scheiding maken tussen gelovigen en ongelovigen. Na het openen van de hemel schenkt Jezus ootmoedige bidders vergeving in zijn kruisverdiensten.
Door het schenken van vergeving in zijn bloed, maakt Hij een andere profetie uit Jesaja 53:5b  tot een levendmakende kracht (geest):

 "de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden". Jezus getuigt van grote schuld ťn de uitweg!

Om echter de getrouwe en waarachtige Getuige te worden, moet Jezus voortdurend oorlog voeren. Want de Satan ging na zijn overwinning door de zondeval Gods beloften bestrijden. Sinds zijn eerste succes zet hij alles op alles om Gods beloften (profetieŽn) te ontluisteren.
Dat Jezus voortdurend oorlog voert in gerechtigheid, betekent dat Hij elke profetie waar maakt tot een levendmakende kracht. Jezus waakt over de uitkomst van Gods plannen:

"En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

Heel de geschiedenis van de beloofde Messias getuigt van mislukte aanslagen door de Satan. Al zijn pogingen om profetieŽn over de komst van Jezus tot een illusie te maken, mislukten. Meteen na de moederbelofte in het Paradijs is de Satan begonnen de mensheid door ongeloof afkerig te maken van de belofte van de komst van de Messias, de Redder der wereld.
En in de dagen van Noach leefde bijna niemand meer vanuit het geloof in de moederbelofte. Hoewel de moordenaar van de beginne bijna de hele mensheid in het verderf wist te storten, verloor de Satan deze oorlog door het geloof in de beloofde Verlosser van slechts ťťn gezin. Terwijl de Here de hele wereldbevolking door de zondvloed verdelgde, vond Noach met zijn gezin genade in Gods ogen. Door het geloof van Noach en zijn gezin in de komende Messias, behield de moederbelofte uit het Paradijs haar levendmakende kracht (geest).
Toen de Here Abraham verkoos, waaruit de Messias geboren zou worden, beperkte de Satan zich tot deze ene man en zijn gezin. Zodra de Here Abraham beloofde dat de Messias uit zijn geslacht zou voortkomen, zette de Satan tweemaal een koning in om dit te verhinderen. Beide keren gebruikte de Satan de vrouwelijke schoonheid van Sara, de vrouw van Abraham. Bij de eerste poging nam de machtige Farao van Egypte Sara van Abraham weg. De tweede keer deed koning Abimelech hetzelfde. Beide pogingen mislukten doordat de Here ingreep.
De vierde poging van de Satan om de belofte van de komende Messias te verhinderen, vond plaats toen de Farao van Egypte bevel gaf alle jongens bij de geboorte te verdrinken in de Nijl.
Maar de Here maakte Mozes tot leidsman, en leidde IsraŽl door de tiende plaag uit Egypte.Daardoor is de uittocht tot de jongste dag de levendmakende kracht van God en zijn woord.
En toen de Here koning David beloofde dat uit hem de Messias geboren zou worden, richtte de Satan zijn pijlen op Davids huis. Het doden van alle zonen van Davids huis door koningin Athalia, is daarom het mislukte werk van de Satan. De Satan neemt Gods woord serieus. Maar het mislukte; de jongste zoon Joas ontkwam aan de moordenaars handen van Athalia.
Nadat de nazaten van Davids huis met alle Joden in ballingsschap over 126 gewesten waren verspreid, trachtte de Satan Gods beloften door "een wet" te doen mislukken. Deze keer gebruikte hij een wet van de Meden en Persen, die niet herroepen kon worden. Maar de Here won ook deze oorlog door de inzet van een jonge Joodse vrouw, Esther.
De zevende poging van de Satan om Gods belofte van de komst van Jezus alsnog te doen mislukken, gebeurde door koning Herodes. Toen deze jaloerse koning via de Wijzen uit het Oosten hoorde, dat de Messias reeds in Bethlehem geboren was, heeft hij alle kinderen aldaar onder de twee jaar laten vermoorden. Maar Gods plannen falen niet.

Zoals voorzegd weende Rachel over haar kinderen, en Gods Zoon werd uit Egypte geroepen.
Doordat Jezus zweeg bij zijn proces werd Hij de getrouwe en waarachtige Getuige. Zijn getuigenis maakte Gods profetische woord en beloften tot een levendmakende kracht.
Het getuigenis van Jezus maakt ook de wederkomst vast en zeker! Eveneens is de verzameling van de volken onmiddellijk voor Zijn komst vast en zeker.

De kronen op het hoofd van de Ruiter geeft aan dat Jezus bij de verzameling tot de laatste oorlog gebruik zal maken van een bepaald volk. Want wat de N.B.G. kronen noemt, zijn letterlijk vertaald "tulbanden". En tulbanden is de hoofdtooi van de leiders van het Iranese volk. Het Iranese volk heeft ook ťťn "geschreven" naam, en is dus in de Bijbel beschreven!  De profeten Jesaja en Jeremia beschrijven beide een volk, die de Here zal inzetten om het wereldwijde Babylon te verdelgen.  In Jesaja 13:17 en in Jeremia 51: 28 wordt geprofeteerd dat God de Meden zal opwekken tegen Babylon om haar te verdelgen. Dit is een volk dat niemand kent. Voor "niet kennen" gebruikt de grondtekst hetzelfde woord waarmee Petrus Jezus verraadde. Met "niet kennen" bedoelde Petrus, dat hij geen omgang met Jezus had. Niet kennen in de zin van geen omgang hebben met, is heden van toepassing op Iran. Want Iran heeft zich door een godsdienstige revolutie in 1979 geestelijk van het Westen vervreemd:

"En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen, en Hij droeg een geschreven naam, dien niemand kent dan Hij zelf."

Doch dit gezicht profeteert niet alleen over de verzameling tot de laatste oorlog in het Midden-Oosten tegen Iran, maar ook over de opstanding en opname van de gelovigen. Want "bekleed zijn" van de volgelingen van Jezus is in het perfectum geschreven. En het Griekse perfectum duidt op een nieuwe toestand, zodat hun aanwezigheid in de hemel een nieuwe toestand is. Verder wijst het werkwoord "volgen" van het Griekse akolouteo in het N.T. op "het begin" voor het volgen van Jezus. Het volgen van de Ruiter door legerscharen duidt derhalve op de "opname"van de gelovigen.  Zodat de lichamelijke opstanding en opname zal plaatsvinden tijdens de laatste oorlog in het Midden-Oosten:

" En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.Ē

Om de echtheid van "de Opname" te onderstrepen,  toont Jezus behalve zijn namen op zijn kleed, ook de namen op zijn dij waardoor Hij de persbak van Gods toorn telkens treedt. Met beide namen de Koning der koningen en Here der heren op zijn kleed en dij geeft Jezus te kennen, dat Hij eerder t.b.v. IsraŽl als het geslachte Lam de persbak van Gods toorn trad. Beide namen van Jezus herinneren aan de uittocht van IsraŽl bij de tiende plaag. Toen de eerstgeborenen van IsraŽl werden gered door het bloed van het lam, en de eerstgeborenen van de Egyptenaren door de Here als verderfengel werden gedood. Ook toen deed Jezus beide!
Precies eender zullen bij de laatste oorlog de gelovigen opstaan en worden opgenomen, terwijl de achtergelaten ongelovigen zoals de eerstgeboren Egyptenaren door Jezus worden gedood:

"Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van den wijn der gramschap van den toorn Gods, den Almachtige. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan."

De uitnodiging van vogels tot de maaltijd door een engel op de zon, moet het doden van de achtergelaten mensen door Jezus zelf, tot een vast en zekere zaak bekrachtigen. Daar de achtergelaten mensen slechts ďvleesĒ zijn, leven dezen zonder Jezus bij brood alleen.

Doch hoewel men alle vlees met name noemt, zwijgt men over vlees van het beest en de valse profeet. Dit zwijgen betekent dat het beest geen vlees heeft, maar een verlichte democratische denkwijze. Zie hoofdstuk 28. En omdat het beest tijdens de laatste oorlog "levend" wordt gegrepen, blijft democratie en mensenrechten tot het einde het uitgangspunt van Babylon.

De verzameling tot de laatste oorlog van de achtergelaten volken is niet alleen tegen Jezus gericht, maar ook tegen zijn leger. Met het leger van Jezus zijn niet de gelovigen bedoeld. Want de gelovigen zijn dan in de hemel, en al bekleed (perfectum) met witte kleding.
Verder heeft Jezus op aarde ťťn leger, terwijl de legerscharen in de hemel meervoudig zijn. Bij het leger van Jezus moet men aan de vele tulbanden op zijn hoofd denken. Denken aan beide profetieŽn van  Jesaja en Jeremia over de Meden en Persen, die de Here in de eindtijd tegen Babylon zal inzetten. Denken aan het leger waar niemand omgang mee heeft, behalve Jezus. Daarom zal Jezus in de eindtijd Iran inzetten om het grote Babylon te vernietigen. Het beest en de valse profeet zullen de volken verleiden tot de laatste oorlog tegen Iran:

ďEn ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en hij zeide tot alle vogels, die in het midden van de hemel vlogen: Komt verzameld u tot de grote maaltijd Gods om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizendÖ.en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om den oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de vijver van vuur, die brandt door zwavelĒ;

Hoe veraf de laatste oorlog is, tonen de huidige ontwikkelingen rondom SyriŽ en Iran. Ofschoon de Westerse volken door jarenlange bombardementen mede verantwoordelijk zijn voor de verwoesting in het Midden-Oosten, willen ze slechts aan de opbouw meewerken als de huidige leider Assad aftreedt en daar democratische verkiezingen worden gehouden. De voorwaarde van het Westen, komt overeen met de wil van het beest en de valse profeet. Ondertussen dwingen de V.S. van Amerika Iran hun olie niet meer te exporteren.

Doch het getuigenis van Jezus geeft vastheid aan de maaltijd Gods, en dat Jezus hen zal doden. Want daar het getuigenis van Jezus de levendmakende kracht is van elke profetie, staat de uitkomst van dit gezicht vast, evenals de opname van de gelovigen. Met andere woorden de opname van de gelovigen staat vast, evenals het onheil van hen die bij brood alleen leven:

 ďEn de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en de vogels werden verzadigd van hun vleesĒ.

 
 
 

Zoals Jezus de schuld en vloek van de hele mensheid in zijn kruisgang op zich nam, garandeert Hij de opname.
Bron: www.wikipedia.nl
Jezus verzoeking in Getsemanť

Het getuigenis
van
Jezus
 

Na de opname verandert de genadetijd in gerechtigheid door de Leeuw van Juda voor de achterblijvers.
Bron: www.bibleexplained.com
Jezus de Koning der koningen,
Here der heren
 

Satans
mislukte
oorlogen
 


Met het schenden van het altaar wordt Christus geschonden, waar het een afschaduwing van is
Bron: het geheim van de offers
Het brandende altaar

Opname
maakt scheiding
definitief

Het vuur van de hemel door de valse profeet zijn de tegenwoordige (atoom)raketten.
Bron: www.missilethreat.com
Gelanceerde Scudraket met/zonder?

De
Opname
is
dichtbij

Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen veroveren Babylon

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 19-06-2019