Hoofdstuk 36
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

De Opname tijdens de laatste oorlog.

Openbaring 19:11-21.

 

Tekst:  “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam:Koning der koningen en Here der Heren”. Openbaring.19: 16.

 

De "geopende" hemel in het perfectum wil zeggen, dat er een nieuwe toestand is ontstaan. Welke de nieuwe toestand is, hangt af van de Ruiter die verschijnt in de geopende hemel. De Ruiter is echter getrouw en waarachtig. En dat kan alleen worden gezegd van Jezus. Want Hij is de getrouwe en waarachtige Getuige. Hij heeft in zijn kruisgang de gave van Gods liefde openbaar gemaakt, maar tegelijk de gave van Gods gerechtigheid.

Volgens dit gezicht zal Jezus straks bij de geopende hemel tijdens zijn laatste oorlog ziften in gerechtigheid. Want wat de N.B.G. met "oordelen" vertaald, kan vertaald vanuit de grondtekst ook "ziften" zijn! Ziften door de Here is scheiding maken tussen gelovigen en ongelovigen.
Maar ziften in gerechtigheid in een wereld die alleen uit ongelovigen zou bestaan, is nergens voor nodig. Immers het Schriftwoord zegt van allen die niet in Jezus geloven, dat dezen reeds veroordeeld zijn (Johannes 3 : 18). Daarom geeft ziften met een geopende hemel te kennen, dat er nog geen opname heeft plaats gevonden. De Here zift de volken echter in een oorlog:

"En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

De vele kronen op het hoofd van de hemelse Ruiter maakt duidelijk dat Jezus bij die oorlog gebruik zal maken van volken. Welke volken dat zijn wordt in dit gezicht bekend gemaakt. Want wat de N.B.G. kronen noemt, is letterlijk vertaald "tulbanden". En tulbanden wijzen bepaalde volken aan. Want tulbanden was en is de hoofdtooi van de leiders van islamitische volken. De "vele tulbanden" op het hoofd van Gods Zoon maken derhalve openbaar, dat vele islamitische volken bij de laatste oorlog de hoofdrol zullen spelen.

Maar ondanks vele tulbanden is er slechts sprake van één geschreven naam. Eén geschreven naam die Jezus alleen weet, wil zeggen dat er in de laatste oorlog één volk samen met Jezus tegenover andere volken zal staan. En daar Jezus in dit gezicht geïdentificeerd wordt met "het woord Gods" en de naam van het betreffende volk een "geschreven" naam heeft, heeft Hij de naam van het éne volk in de Bijbel laten opschrijven! En in overeenstemming met het vorige gezicht zal hetzelfde volk de val en vernietiging van Babylon bewerken.

Welnu, in verband met de vernietiging van Babylon noemen twee profeten, Jesaja en Jeremia één en hetzelfde volk.  De profeet schrijft in Jesaja 13:17 dat God de Meden zal opwekken tegen Babylon om haar te vernietigen. Zodat de "geschreven"naam van het volk dat op de tulbanden staat de Meden zijn, het tegenwoordige Iran. De tulband is bij de Meden/Iran tot heden het symbool van de koninklijke waardigheid:

"En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen(tulbanden RHK) en Hij droeg een geschreven naam, dien niemand weet dan Hij zelf".

De gelijkstelling van Jezus met de Bijbel (het woord Gods) in het perfectum, betekent tevens dat de tijd dan is aangebroken dat Hij de profetieën uit de Bijbel volledig zal vervullen.

Door de geopende hemel is het oorlog voeren door Jezus allereerst gericht op de scheiding van de gelovigen. De onthulling dat zijn kleed in bloed is gedrenkt, zet de scheiding en het heil van de gelovigen vooraan in de laatste oorlog. Dat wil zeggen nog voor de ondergang van Babylon maakt Gods Zoon in deze oorlog scheiding tussen de gelovigen en de ongelovigen.

Het volgen van de Ruiter in de hemel door legerscharen, duidt dan ook op de opname van de gelovigen. Want het werkwoord "volgen" van het Griekse akolouteo wordt in het N.T. altijd gebruikt als "het begin" bij het volgen van Jezus. Daarom wordt met volgen de lichamelijke opstanding en het volgen in de hemel aangeduid. Het bekleed zijn in het perfectum met wit en smetteloos fijn linnen geeft een nieuwe toestand aan. De nieuwe toestand is de opname van de opgestane onvergankelijke lichamen van de gelovigen, getooid in hemelse kledij:

"En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.”

De opname van de gelovigen verklaart waarom daarna over hen gezwegen wordt, wanneer het gezicht het einde van de mensheid beschrijft door een catastrofale oorlog.

De vele tulbanden op zijn hoofd maakt openbaar dat Jezus bij zijn oorlog voeren in gerechtigheid gebruik maakt van vele islamitische volken. Hoewel ook de laatste oorlog mensenwerk zal gelijken, laat Jezus door zijn weiden met de ijzeren staf weten dat Hij de ongelovige volkeren door harde gebeurtenissen zal weten te verzamelen tot de eindstrijd.
Daar de Zoon zelf de persbak van Gods toorn zal treden, zal de eindstrijd gekenmerkt zijn door grote woede en haat jegens elkaar. Hierbij staan de namen Koning der koningen en Here der heren garant voor de overwinning door Gods Zoon. Terwijl dezelfde namen van Jezus op zijn kleed dat met zijn bloed is doordrenkt, aan het licht brengt dat alle achterblijvers het verzoenend sterven van Gods Zoon in woorden en daden hebben verworpen:

“ En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van den wijn der gramschap van den toorn Gods, den Almachtige. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.”

Maar ofschoon de grondtroepen van de strijdende partijen alleen uit islamitische volken bestaan, zullen alle volken, stammen, talen en natiën bij die oorlog betrokken zijn. De oproep tot de grote maaltijd Gods door een engel op de zon geldt alle volken wereldwijd. De uitnodiging van alle vogels door de engel tot de grote maaltijd Gods maakt duidelijk, dat de mensen die na de opname achterblijven uit louter “vlees” bestaan. Want de oproep aan de vogels heeft de dood van vele op aarde levende mensen tot gevolg. Zodat de achtergebleven volken in de laatste oorlog de dood vinden door Jezus, de opgestane Here:

 “En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en hij zeide tot alle vogels, die in het midden van de hemel vlogen: Komt verzameld u tot de grote maaltijd Gods om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend….en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten”.

Wat echter opvalt bij de oproep tot de grote maaltijd is het feit dat de engel het vlees van het beest en de valse profeet niet in de aanbieding heeft. Hoewel het beest vooraan staat met de koningen om de laatste oorlog te maken, wordt gezwegen over vlees van het beest bij het nodigen tot de vleesmaaltijd Gods. Dit zwijgen betekent dat het beest geen vlees is, maar een geestelijke denkwijze. Het bevestigt dat het beest de democratie en groei-economie is!   

Doordat het beest of antichrist geen vlees is, maar een democratische denkwijze evenals de valse profeet, wist de Satan het beest ingeburgerd te krijgen in het christelijke werelddeel.

De eerste plaats van het beest en de valse profeet in de oorlog toont aan, dat volken dan oorlog voeren om hun democratie en groei-economie te verdedigen en de rechten van de mens.

De komende verdwijning van het beest de democratie dwingt elke christen zich te bezinnen over de herkomst van de democratie. En tot de vraag waardoor democratie ook christenen tot gezagsloze mensen maakt, die de rechten van de mens boven die van God stellen. De valse profeet is het beest uit de aarde dat geleek op het Lam maar sprak als de draak. Deze heeft de volken verleid, het merkteken 666 te grijpen, en bij brood alleen te leven:

“En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om den oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger”.

Nu het beest geen vleselijk monster is, maar een denkwijze, moet de arrestatie van het beest en de valse profeet in geestelijke zin worden verstaan! In geestelijke zin betekent hun arrestatie, dat een volk tegen een ander volk opstaat om daar een democratie en een groei-economie te vestigen, die vervolgens door Jezus worden vastgehouden (gearresteerd).

Welnu, de Koning der koningen en de Here der heren zal dit in de laatste oorlog doen. Hierbij zal Hij zowel het beest als de valse profeet door vuur vernietigen, evenals de koningen met hun legers. Dat wil zeggen, zoals er een einde aan het communisme is gekomen, datzelfde zal ook gebeuren met het beest de democratie en zijn groei-economie.

Het hoe en wat van hun verdwijning is reeds door de engel op de zon aangewezen. Want de zon verkrijgt zijn licht en warmte door voortdurende kernsplitsingen. Het staan en roepen van de engel vanaf de zon is een vingerwijzing dat het verdwijnen van het beest evenals de zon door kernfusies zal plaatsvinden. Met andere woorden Gods Zoon zal volgens dit gezicht in de laatste oorlog gebruik maken van een islamitisch volk, waarbij atoomwapens een einde zullen maken aan het bestaan van het beest. Want het beest zal door vuur verdwijnen.
Dat het beest "levend" wordt uitgestoten betekent dat de democratie tot het einde zal blijven:

 “En het beest werd gevangen/gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest gegrepen(RHK) hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de vijver, die brandt van goddelijk vuur(RHK)”;

De arrestatie en het einde van het beest democratie lijkt nog ver weg in onze wereld. Maar toen de verenigde Staten van Amerika na de verdrijving van Saddam Hoessein trachtte in Irak een democratie te vestigen tot voorbeeld voor het Midden-Oosten, werden ze gevangen. Want in plaats van een democratie ontstond er in grote delen van Irak en Syrië een kalifaat. Een kalifaat dat inmiddels het Midden-Oosten en vele Westerse volken meesleurt in een vernietigende en wraakzuchtige oorlog tussen soennieten en het sjiïtische Iran.

Tegelijk stellen de Westerse volken door een financiële en economische boycot alles in het werk om te voorkomen dat Iran atoomwapens krijgt. Ondertussen dreigt dit te mislukken, omdat de technologie van (atoom)raketten reeds in handen van Iran is. Dus in handen van het volk dat Gods Zoon in de eindtijd zal gebruiken om Babylon te vernietigen.

En wie van hen de laatste oorlog zal overleven, zal daarna door Jezus zelf worden gedood:

“En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en de vogels werden verzadigd van hun vlees”.

Dit gezicht ontmaskert niet alleen christenen die democratie als een groot goed omhelzen, maar ook de hoogmoed van democratische volken die de wereld naar hun hand willen zetten. Want daar de Here het beest en de valse profeet zal doen verdwijnen, betekent dat de democratie en de groei-economie Hem niet welgevallig zijn. Dat geldt ook voor de (militaire) uitvindingen van de groei-economie, waaronder atoomwapens.

Terwijl veel christenen democratie met alle uitvindingen als een zegen van boven ervaren, onthult dit gezicht hoe hierdoor velen onbewust de Satan en de antichrist omhelzen.

Heel schokkend misschien, maar dankzij de grote vleesmaaltijd Gods weten we nu dat het beest, de zogenaamde antichrist geen vlees en bloed heeft. Het beest is een denkwijze die meer ingeburgerd  en aanvaard is dan velen tot nu toe gedacht hebben. Dit gezicht brengt derhalve aan het licht, waardoor velen bij de opname achtergelaten zullen worden.

Dit gezicht wil vervolgde gelovigen tijdens de eindstrijd aanmoedigen de hoofden omhoog te heffen waar Christus is, wanneer vele islamitische volken hen in een oorlog verdrukken. Want de groeiende oorlogshandelingen en haat tussen de soennitische volken en het sjiïtische Iran geeft te kennen, dat Gods Zoon onze wereld regeert, en met haast komende is.

 “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren”.

 
 
 

Zoals Jezus de schuld en vloek van de hele mensheid in zijn kruisgang op zich nam, garandeert Hij de opname.
Bron: www.wikipedia.nl
Jezus verzoeking in Getsemané

Opname
maakt scheiding
definitief

Na de opname verandert de genadetijd in gerechtigheid door de Leeuw van Juda voor de achterblijvers.
Bron: www.bibleexplained.com
Jezus de Koning der koningen,
Here der heren
 

Geest
of
Vlees


Met het schenden van het altaar wordt Christus geschonden, waar het een afschaduwing van is
Bron: het geheim van de offers
Het brandende altaar

Laatste
Oorlog
zonder
genade

Het vuur van de hemel door de valse profeet zijn de tegenwoordige (atoom)raketten.
Bron: www.missilethreat.com
Gelanceerde Scudraket met/zonder?

De
Opname
dichtbij

Eerder gebruikte de Here de Meden en Persen om het rijk van Babylon te vernietigen.
Bron: eigen schilderij
 Meden en Persen veroveren Babylon

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 13-02-2019